ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ :
ԿՆՈՋ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐ

ԱԼԺԱԱՖԱՐԻ. «ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ԽՄԲԱՒՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ՈՐՈՇ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՄԲ, Կ՛ՈՏՆԱՀԱՐԵՆ ԿՆՈՋ ՆՈՒԱԶԱԳՈՅՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՆԳԱՄ» Մ.Ա.Կ.-ի մօտ Սուր­իոյ մնա­յուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պաշ­շար Ալ­Ժ

See more details
ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ - Սուր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւնը հրա­պա­րա­կեց յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, ուր դա­տա­պար­տեց Թուրք­իոյ կա­ռա­վա­րու­թիւնը` Սուր­իոյ խա­ղա­ղու­թեան եւ գե­

See more details
ՊԱՀ­ՊԱ­ՆԵԼ ԲՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ

ՊԱՀ­ՊԱ­ՆԵԼ ԲՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ - Բնա­պահ­պա­նու­թեան արա­բա­կան տօ­նին առի­թով, Սուր­իոյ Բնա­պահ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­հի դոկտ. Նա­զի­րա Սար­գիս յայտ­նեց, թէ նա­խա­րա­րու­թիւնը ամէն ջանք ի

See more details
ԱՂԷՏ­ԵԱԼ ՔԱ­ՂԱՔ

ԱՂԷՏ­ԵԱԼ ՔԱ­ՂԱՔ - Հա­լէ­պի ար­դիւ­նա­բե­րա­կան գրա­սեն­եա­կը ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին իր յայ­տա­րա­րած շարք մը առա­ջար­կու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յա­ցուց գրա­սեն­եա­կի խոր­հուր­

See more details
«ԱՒԵ­ՐՈՒ­ՄԷՆ ՎԵ­ՐԱ­ԿԱ­ՌՈՒ­ՑՈՒՄ»

«ԱՒԵ­ՐՈՒ­ՄԷՆ ՎԵ­ՐԱ­ԿԱ­ՌՈՒ­ՑՈՒՄ» - Հա­լէ­պի պե­տա­կան Ճար­տա­րա­պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նին մէջ անց­նող շա­բաթ բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ «Աւե­րու­մէն վե­րա­կա­ռու­ցում» խո­րա­գի­րը կրո

See more details
ԶԵԿՈՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՅՑ` ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՆ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Գերշ. Տ.Շա­հան Սրբ. Արք. Սար­գիս­եա­նին, եւ Ազգ. Երես­փո­խա­նա­կան ժ

See more details
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ Բ./2014

ՓԱՌՔ ՈՒ ՊԱՏԻՒ ՄԵՐ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՈՒՆ Ամէն տա­րի Հոկ­տեմ­բե­րի երկ­րորդ Կի­րա­կին կը նշ­ուի Սըր­բոց Թարգ­ման­չաց տօ­նը, լու­սար­ձա­կի տակ կ՛առն­ուին հայ գի­րե­րու գիւ­տը, անոր մե­ծ

See more details
ՊԵ­ՏԱ­ԿԱՆ ՊԻՒՏ­ՃԷ

ՊԵ­ՏԱ­ԿԱՆ ՊԻՒՏ­ՃԷ - «Սա­նա». Երեք­շաբ­թի, 7 Հոկ­տեմ­բեր 2014-ին Սուր­իոյ Նա­խա­րար­նե­րու խոր­հուր­դը հաս­տա­տեց 2015 թ.-ի պե­տա­կան պիւտ­ճէի հաշ­ուեկ­շի­ռի ծրա­գի­րը /1554/ միլ­ի­ար ս.ո. ընդհ. գո

See more details
ՈՒՍԱՆՈՂՈՒԹԵԱՆ ԹԻՒԸ

ՈՒ­ՍԱ­ՆՈ­ՂՈՒ­ԹԵԱՆ   ԹԻՒԸ - «Ալ­ճա­մա­հիր» կը հա­ղոր­դէ, որ այս տա­րի, Հա­լէպ եւ Իտ­լիպ նա­հանգ­նե­րուն մէջ պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան ար­ձա­նագ­րուող ու­սա­նո­ղու­թեան ընդ­հա­նուր թիւը հա

See more details
ԵՐԿՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄ

ԵՐ­ԿՈՒ ՈՐՈ­ՇՈՒՄ - «Սա­նա».- Սուր­իոյ Ներ­քին առեւ­տու­րի եւ սպա­ռող­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւնը եր­կու որո­շում հրա­պա­րա­կեց: Առա­ջի­նը կը վե­րա­բե­րէր մա­զո­թի ազատ շու

See more details
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ – ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԾՐԱԳՐԵԼ Է ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՍԻՐԻԱՆ ԳՐԱՎԵԼ http://www.arfd.info/hy/?p=20835.- Անկախ Սիրիական տագնապի ամբողջ տեւողության Թուրքիայի որդեգրած դերակատարությունից, վերջին շաբաթներին Թո

See more details
ԶԵԿՈՅՑ

ԶԵԿՈՅՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ ՄԱՍԻՆ Երկուշաբթի 6 Հոկտեմբեր 2014-ին, Բերիոյ Հայոց ԹԵմի Առաջնորդ Գերշ․ Տ․ Շահան Սրբ․ Արք․ Սարգիսեանի հովանաւորութեամբ, Ազգ․ Վարչութեան կազմակերպո

See more details
ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ   Ուրբաթ 3 Հոկտեմբեր 2014-ի առաւօտեան Բերիոյ Հայոց Թեմի Բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տէր Շահան Սրբ. Արք. Սարգիսեան, Ազգ. վարչութեան ընկերակցութեամբ այցելեց Հալէպի Ազգային Քարէն Եփփէ Ճեմ

See more details
ՄԱՅՐԵՐԸ ՉԵՆ ԼԱՐ...

«ՄԵՐ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ ՄԱՅՐԵՐԸ ՉԵՆ ԼԱՐ...» Ա. Հինգ­շաբ­թի, 25 Սեպ­տեմ­բե­րի կէ­սօր: Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նութ­եան նա­խա­րա­րին տի­կի­նը կը հիւ­րըն­կալ­ուի Ազ­գա­յին Առաջ­նոր­դա­րա­նին յար­կ

See more details
ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՀԱՄԱՌՕՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ «ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԷՆ «Հա­յաս­տան-Սփիւռք» Հա­մա­հայ­կա­կան 5-րդ Հա­մա­ժո­ղո­վի Ըն­թաց­քին Տե­ղի Ու­նե­ցաւ «Սուր­ի­ա­հայ Հա­մայն­քի Հիմ

See more details
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ Ա.

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ ԱՌԻԹՈՎ Հա­յաս­տան-Սփիւռք 5-րդ հա­մա­ժո­ղովն ու անոր զու­գա­հեռ լրագ­րող­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ հա­մա­ժո­ղո­վը նոր ուժ ու թափ տուին Հայ­րե­նիք-Սփիւռ

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ Ս. ՉԷՄՊԷՐՃԵԱՆ ԵՐԿՐ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ   ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՄԱՍ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ

ՀԱՆԴԷՍ

ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳ. ՔԱՐԷՆ ԵՓՓԷ ՃԵՄԱՐԱՆԻ 9-ՐԴ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԽՈՐ ՎԻ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱԿԱՆ ՁԵՌ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ԱՄ

96ԱՄԵԱԿԸ...

96ԱՄԵԱԿԸ... ՀԱԿԱՌԱԿ ՏԱԳՆԱՊԻ ԴԺՆԴԱԿ ՊԱՅՄԱ

 

 

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԿԸ ՏԿԱՐԱՆԱՅ

ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԿԸ ՏԿԱՐԱՆԱՅ ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԿԸ ՏԿԱՐԱՆԱՅ 37 քա­ղ

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՇՈՒՐՋ

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՇՈՒՐՋ ԹՈՒՐՔԻԱ ԾԱՆՐ ԿԱՑՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ Յ

ՍՐԲԱԳՐԵՆՔ

ՍՐԲԱԳՐԵՆՔ «ՊԱ՛Պ, ՄԱ՛Մ ԱԼ ԵՍ ԵՄ ԱՅՍ ՏԱՆ ՍԻ

ԲԱԽՏԱՒՈՐ ՄԱՅՐՍ

ԲԱԽՏԱՒՈՐ ՄԱՅՐՍ ԲԱԽՏԱՒՈՐ ՄԱՅՐՍ «Չէմ­պէր­ճի ղ

ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԹ.)

ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԹ.) ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԹ.)

ԱՐԵՒ  ՔԱՂԱՔ

ԱՐԵՒ ՔԱՂԱՔ ՃԱՄԲԱՆ ԿԸ  ՏԱՆԻ ԴԷՊԻ  ԱՐԵՒ  Ք

ԵՐԿՓԵՂԿՈՒՄ

ԵՐԿՓԵՂԿՈՒՄ ԵՐԿՓԵՂԿՈՒՄ Ին­նե­րորդ յար­կ

ՄՈԼԱԽՈՏ ԵՒ...

ՄՈԼԱԽՈՏ ԵՒ... ՄՈԼԱԽՈՏ ԵՒ... Մո­լա­խո­տը ար­

ՏՕՆԴ ՇՆՈՐՀԱՒՈ՛Ր,  ՀԱՅ ՈՒՍՈՒՑԻՉ

ՏՕՆԴ ՇՆՈՐՀԱՒՈ՛Ր, ՀԱՅ ՈՒՍ ՏՕՆԴ ՇՆՈՐՀԱՒՈ՛Ր, ՀԱՅ ՈՒՍՈՒՑԻ

ԱՐԴԷՆ ԻՄՆ Է

ԱՐԴԷՆ ԻՄՆ Է ԱՐԴԷՆ ԻՄՆ Է Ամպի ետեւէն դու

You are here:   Home

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔ

ՀԱՅ ՄՕՐ

ՀԱՅ ՄՕՐ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԴԱՍԱԽՕՍԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ` Հա­մազ­գա­յի­նի «Ն. Աղ­բալ­եան» մաս­նա­ճիւ­ղի Գրա­կան յանձ­նա­խում­բին, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ` Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­...

In Մշակութային Կեանք
Read more
ԱՊՐՈՂ ՎԿԱՆԵՐ

ՏԱՐԵՑՆԵՐԸ ԱՊՐՈՂ ՎԿԱՆԵՐ Հա­մազ­գա­յի­նի «Ն. Աղ­բալ­եան» մաս­նա­ճիւ­ղի Գրա­կան Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­ձեռ­նութ­եամբ, Ուր­բաթ, 28 Փետր­ուար 2014-ի յետ­մի­ջօ­րէի ժա­մը 4:00-ին, Ս. Աստ­ուա­ծա­ծի...

In Մշակութային Կեանք
Read more
130ԱՄԵԱԿ

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 130ԱՄԵԱԿԻ ԱՐԺԱՆԱՒՈՐ ՆՇՈՒՄ «Մի­ակ նպա­տակս է հայ­րե­նի­քիս օգ­տա­կար դառ­նալ. ահա գա­ղա­փա­րա­կա­նը` որ զիս կ՛ոգե­ւո­րէ եւ կը կանգ­նէ. արդ միայն իր­մով կ՛ապ­րիմ...

In Մշակութային Կեանք
Read more

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑՆԵՐ

ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱ­ՆԻՆ ՀԵՏ

ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ. «ԼԱՒԱԳՈՅՆ ԴԻՒԱՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ ԵՐԿՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄՆ ՈՒ ՇԷՆԱՑՈՒՄՆ Է» Հոկ­տեմ­բեր 6-ին Հ.Յ.Դ. ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը այ­ցե­լե­ցին Արաք­սի հո­վիտ, ուր հան­դի­պում տե­ղի ու­նե­ցաւ Լ.Ղ.Հ. նա­խա­գա­հի եւ այլ պ...

In Հարցազրոյցներ
Read more
ՔՈՅՐ ԱԼԻՆ ՊԷՍՆԻԼԵԱՆԻ ՀԵՏ

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի  ԱՂՋԿԱՆՑ ԽՈՒՄԲԻ ԽԱՂԱՑՈՂ ՔՈՅՐ ԱԼԻՆ ՊԷՍՆԻԼԵԱՆԻ ՀԵՏ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մար­զա­կան խում­բե­րը միշտ կր­ցած են պատ­րաս­տել այն­պի­սի խա­ղա­ցող­ներ, որոնք յա­ջո­ղած են ար­ժա­նա­նալ գնա­հա­տան­քի եւ իրենց ան­ձ...

In Հարցազրոյցներ
Read more
ՏԻԳՐԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՀԵՏ

«ԳԱՆՁԱՍԱՐ»-Ի ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ Հ.Հ. ՀԱԼԷՊԻ ԳԼԽԱՒՈՐ ՀԻՒՊԱՏՈՍ ՏԻԳՐԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՀԵՏ 1 Մա­յիս 2014-ին, Հ.Հ. Հա­լէ­պի գլ­խա­ւոր հիւ­պա­տոս նշա­նակ­ուե­ցաւ պա­րոն Տիգ­րան Թել­մա­նի Գէ­որգ­եան: Տիգ­րան Թել­մա­նի Գէ­որգ­եան ծնա...

In Հարցազրոյցներ
Read more

Who's Online

We have 31 guests online

ԿՆՈՋԱԿԱՆ

ԱՐԵԱՆ ԽՈՒՄԲԵՐԸ ԵՒ ՍՆՆԴԱՌՈՒԹԻՒՆԸ A կամ երկ­րորդ խումբ.- Այս ար­եա...

In Կնոջական
Read more

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՎԵՐԱՄՈՒՏԻ ՆԱԽՕՐԵԱԿԻՆ. ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԱԼԻՆԵ...

In Կնոջական
Read more

ՄԱՐԶԱԿԱՆ

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ԼԷ­ՊԻ ԱՂՋ­ԿԱՆՑ ՊԱ­ՏԱ­ՆԵ­ԿԱՆ ԿՈ­ՂՈ­ՎԱԳՆ­ԴԱ­ԿԻ ՄՐ­Ց...

In Տեղական
Read more

ՏԵ֊ՂԱ֊ԿԱՆ Գէ֊որգ Խո֊րոզ֊եան Սուր֊իոյ Աթ֊լէ֊թի Ախոյ֊եան Վե...

In Տեղական
Read more
kantsasar

http://www.syriashdab.com