ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ` ՕԳՈՍՏՈՍ Դ.

ՄԱՐԴՈՒԺԻ ԱՐՏԱՀՈՍՔԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ Սուր­իոյ պա­տե­րազ­մա­կան վի­ճա­կին իբ­րեւ ար­դիւնք, սուր­ի­ա­հայ հա­մայն­քին ու յատ­կա­պէս հա­լէ­պա­հա­յու­թեան դի­մագ­րա­ւած հիմ­նա­կան հար­ցը այս օրե­

See more details
ԶԱՆԳԸ ՀՆՉԱԾ Է

ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹԵԱՆ ԶԱՆԳԸ ՀՆՉԱԾ Է Մարտ 2011-ին գոր­ծադ­րութ­եան դր­ուած «Արա­բա­կան գա­րուն»-ը, աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան հս­կա­յա­կան ծրագ­րի մը մէկ նոր փուլն էր, որ ի գործ դր­ուած էր արեւմտ­ե

See more details
Երդմնակալութիւն

Թուրքիոյ Նախագահի Երդմնակալութեան Արարողութեան պիտի Մասնակցի ՀՀ ԱԳ Նախարարը Օգոստոս 28-ին կայանալիք Թուրքիոյ նորընտիր նախագահի երդմնակալութեան արարողութեան մասնակցելու նպատակով Հայաստա

See more details
21-Ամեակ

Ազատամարտիկ Մհեր Ջուլհաճեանի Նահատակութեան 21-Ամեակի Ոգեկոչում Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ ԼԵՄ-ի «Րաֆֆի» մասնաճիւղին, երէկ` Կիրակի, 24 Օգոստոսին ՀՅԴ «Նիկոլ Դուման» ակումբի «Սարգիս Ազնաւուրե

See more details
Նօսրացման Վտանգ

Միջին Արեւելքի Հայկական Դասական Գաղութները Նօսրացման Վտանգի Տակ ԵՐԵՒԱՆ, «Երկիր Մեդիա», «Արմէնփրէս».– Սեպտեմբերին Հայաստանի մէջ պիտի համախմբուին Սփիւռքի մէջ գործող տարբեր կառոյցներու եւ

See more details
ԽՕՍՔ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ

ԽՕՍՔ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ «Հարկ ի վե­րա իմ կայ», ըսած է Պօ­ղոս Առաք­եալ. Հան­դի­սա­ւոր այս պա­հուն, Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ դա­րա­ւոր Ս. Աթո­ռին նուի­րա­կան յար­կէն ներս, ուր կը թե­ւա­ծեն բազ­մե

See more details
«ԴԱՆԱԿԸ ՈՍԿՈՐԻՆ ՀԱՍՆԻ»

ՍՊԱՍԵԼՈՎ... ՈՐ «ԴԱՆԱԿԸ ՈՍԿՈՐԻՆ ՀԱՍՆԻ» Հայ ժո­ղո­վուր­դի անմ­ի­աս­նութ­եան եւ անմ­ի­ա­բա­նու­թեան մա­սին ող­բա­ցող­նե­րը, հե­ռա­ւոր թէ մօ­տա­ւոր անց­եա­լին կամ նոյ­նիսկ այս օրե­րուն, չե

See more details
ԱԼՄԻՔՏԱՏ

ԱԼՄԻՔՏԱՏ.- «ԿԸ ՍԽԱԼԻՆ ԲՈԼՈՐ ԱՆՈՆՔ, ՈՐՈՆՔ ԿԸ ԿԱՐԾԵՆ ԹԷ ԶԵՐԾ ՊԻՏԻ ՄՆԱՆ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԾԱՅՐԱՅԵՂԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷՆ» «Սա­նա».- Սուր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Դոկտ. Ֆայ­սալ Ալ­Մ

See more details
ԴԻՄԱԴՐԵԼ

«ՈՐՈՇԱԾ ԵՆՔ ԴԻՄԱԴՐԵԼ ՏԱՀԵՇ-ԻՆ‘ ԱՌԱՆՑ ՀԱՄԱԽՈՀՈՒԹԵԱՆ ՄԸ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ՍՊԱՍԵԼՈՒ» ՇԵՇՏԵՑ ՍԷՅԻՏ ՆԱՍՐԱԼԼԱ Հըզ­պալ­լա­յի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Սէ­յիտ Հա­սան Նաս­րալ­լա անց­եալ Ուր­բաթ, 15 Օգոս­տո

See more details
ՔՐԻՍ­ՏՈՆ­ԵԱ­ՆԵ­ՐԸ

ՔՐԻՍ­ՏՈՆ­ԵԱ­ՆԵ­ՐԸ - Հա­լէ­պի ՄուՖ­թի դոկտ. շէյխ Մահ­մուտ Աք­քամ յայտ­նեց, որ Սուր­իոյ մէջ ապ­րող քրիս­տոն­եա­նե­րը, երկ­րի քա­ղա­քա­ցի­ներն են եւ ոչ թէ եկուոր­ներ, կը վա­յե­լեն մեր բո­լո­ր

See more details
ՌՈՒ­ՍԱ­ԿԱՆ ՕԴԱ­ՆԱՒ

ՌՈՒ­ՍԱ­ԿԱՆ ՕԴԱ­ՆԱՒ -Անց­նող օրե­րուն Լա­թաք­իոյ «Պա­սէլ Ալ Ասատ» օդա­կա­յան հա­սաւ 15 թոն­ մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թիւն­նե­րով բեռ­նա­ւոր­ուած ռու­սա­կան օդա­նաւ մը, որ կ՛ընդգըր­կէր տա

See more details
ՈՒ­ՍՈՒ­ՑԻՉ­ՆԵ­ՐՈՒ ՈՂՈՄՊ­Ի­Ա­ԿԱՆ

ՈՒ­ՍՈՒ­ՑԻՉ­ՆԵ­ՐՈՒ ՈՂՈՄՊ­Ի­Ա­ԿԱՆ - Սուր­իոյ մէջ Գի­տա­կան Ողոմպ­ի­ա­կա­նի տե­ղա­կան եւ մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դակ­նե­րու վրայ ար­ձա­նագ­րած յա­ջո­ղու­թեան եւ ար­դիւ­նա­ւէ­տու­թեան իբ­րե

See more details
ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԾՈՎԱՓԻ ՇՐՋԱՆԻ ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԵԱՆ (21-24 Յուլիս 2014) Սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պի ըն­թաց­քին մեր հա­մայն­քի զա­ւակ­նե­րը պար­տա­ւոր­ուե­ցան յա­ճախ ձգե

See more details
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ` ՕԳՈՏՈՍ Բ./2014

ՍԵՒՐԸ ԱՆԺԱՄԱՆՑԵԼԻ ԻՐԱՒՈՒՆՔ Է 10 Օգոս­տո­սը իրա­ւուն­քի օր է, հայ­կա­կան պա­հան­ջա­տի­րու­թեան իրա­ւա­կան հիմ­քե­րու վե­րա­հաս­տատ­ման օր: 10 Օգոս­տոս 1920-ին, առա­ջին աշ­խար­հա­մար­տի աւա

See more details
ԳԻՆԵՐԸ

ԳԻ­ՆԵ­ՐԸ -Սուր­ի­ա­կան Հա­ղոր­դակ­ցու­թեան ըն­կե­րու­թիւնը փո­փո­խութ­եան են­թար­կեց հա­ղոր­դակ­ցա­կան կարգ մը ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու գի­նե­րը, որոնք գոր­ծադ­րութ­եան պի­տի դր­ու

See more details
ՍԱ­ՆԱ

ՍԱ­ՆԱ -«ՍԱ­ՆԱ».- Սուր­ի­ա­կան «Սա­նա» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թիւնը յե­տայ­սու իր լու­րե­րը պի­տի սփ­ռէ նա­եւ անգ­լե­րէնով` հա­սա­նե­լի դառ­նա­լու աւե­լի լայն զանգ­ուած­նե­րու եւ ապա­տե

See more details
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ

  ՀՐԱ­ՄԱ­ՆԱ­ԳԻ­Ր -Սուր­իոյ նա­խա­գահ Պաշ­շար Ալ Ասատ հրա­պա­րա­կեց 2014 թ.-ի 34 թուա­կիր օրէնսդ­րա­կան հրա­մա­նա­գի­րը, յա­ռա­ջաց­նե­լու «սուր­ի­ա­կան ելեկտ­րո­նա­յին դպ­րոց» եւ անոր

See more details
10-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄ

ՀԱՄԱ-ՀՄԸՄ-ԱԿԱՆ 10-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՍԱՒ ԻՐ ԱՒԱՐՏԻՆ 10 օրեր Արագածի լանջերուն` Բիւրականի մէջ բանակելէ ետք, 9 օգոստոսին Համա-ՀՄԸՄ-ական 10-րդ բանակումը հասաւ իր աւարտին: Աւելի քան 750 բանակողներ 10 ան

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ Ս. ՉԷՄՊԷՐՃԵԱՆ ԵՐԿՐ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ   ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՄԱՍ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ

ՀԱՆԴԷՍ

ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳ. ՔԱՐԷՆ ԵՓՓԷ ՃԵՄԱՐԱՆԻ 9-ՐԴ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԽՈՐ ՎԻ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱԿԱՆ ՁԵՌ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ԱՄ

96ԱՄԵԱԿԸ...

96ԱՄԵԱԿԸ... ՀԱԿԱՌԱԿ ՏԱԳՆԱՊԻ ԴԺՆԴԱԿ ՊԱՅՄԱ

 

 

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
ՍՐԲԱԳՐԵՆՔ

ՍՐԲԱԳՐԵՆՔ ՔՆ­ՆԱ­ԴԱ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ ԱՐ­ԺԷ­ՔԸ

 ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒՀԻ ՄԵՏԱՔՍԷ

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒՀԻ ՄԵՏԱՔՍԷ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒՀԻ ՄԵՏԱՔՍԷՆ ԱԼ ՄԵ

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՇՈՒՐՋ

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՇՈՒՐՋ ՎԱՆԱՅ ԾՈՎԻ ԱՓԱՄԵՐՁ ԷՏՐԷՄԻԹԻ Մ

ԱՂ­ԲԱԼ­ԵԱ­ՆԱ­ԿԱՆ­ՆԵՐ

ԱՂ­ԲԱԼ­ԵԱ­ՆԱ­ԿԱՆ­ՆԵՐ ՍԻՐԵԼԻ՛ ԱՂ­ԲԱԼ­ԵԱ­ՆԱ­ԿԱՆ­Ն

ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ  (ԾԶ.)

ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԶ.) ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՍԵՒՐԸ...

ՍԵՒՐԸ... ՍԵՒՐԸ ԳՈՐԾԱԴՐԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

You are here:   Home

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔ

ՀԱՅ ՄՕՐ

ՀԱՅ ՄՕՐ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԴԱՍԱԽՕՍԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ` Հա­մազ­գա­յի­նի «Ն. Աղ­բալ­եան» մաս­նա­ճիւ­ղի Գրա­կան յանձ­նա­խում­բին, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ` Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­...

In Մշակութային Կեանք
Read more
ԱՊՐՈՂ ՎԿԱՆԵՐ

ՏԱՐԵՑՆԵՐԸ ԱՊՐՈՂ ՎԿԱՆԵՐ Հա­մազ­գա­յի­նի «Ն. Աղ­բալ­եան» մաս­նա­ճիւ­ղի Գրա­կան Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­ձեռ­նութ­եամբ, Ուր­բաթ, 28 Փետր­ուար 2014-ի յետ­մի­ջօ­րէի ժա­մը 4:00-ին, Ս. Աստ­ուա­ծա­ծի...

In Մշակութային Կեանք
Read more
130ԱՄԵԱԿ

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 130ԱՄԵԱԿԻ ԱՐԺԱՆԱՒՈՐ ՆՇՈՒՄ «Մի­ակ նպա­տակս է հայ­րե­նի­քիս օգ­տա­կար դառ­նալ. ահա գա­ղա­փա­րա­կա­նը` որ զիս կ՛ոգե­ւո­րէ եւ կը կանգ­նէ. արդ միայն իր­մով կ՛ապ­րիմ...

In Մշակութային Կեանք
Read more

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑՆԵՐ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՀԵՏ

«ԳԱՆՁԱՍԱՐ»-Ի ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ Հ.Հ. ՀԱԼԷՊԻ ԳԼԽԱՒՈՐ ՀԻՒՊԱՏՈՍ ՏԻԳՐԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՀԵՏ 1 Մա­յիս 2014-ին, Հ.Հ. Հա­լէ­պի գլ­խա­ւոր հիւ­պա­տոս նշա­նակ­ուե­ցաւ պա­րոն Տիգ­րան Թել­մա­նի Գէ­որգ­եան: Տիգ­րան Թել­մա­նի Գէ­որգ­եան ծնա...

In Հարցազրոյցներ
Read more
ԵՂԲ. ՃՈՐՃ ՏԱՈՒԼԷ

ԾԱՆՕԹԱՆԱՆՔ ՎԵԹԵՐԱՆ Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ, ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ` ԵՂԲ. ՃՈՐՃ ՏԱՈՒԼԷ (ԽԱՆՃԵԱՆԻՆ) Հ1.- Եղբ. Ճորճ, ինչ­պէ՞ս ընդգրկ­ուե­ցաք Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կեան­քէն ներս` նախ Գա­միշ­լի, ապա Հա­լէպ: Պ1.- Ծնած եմ Գա­միշ­լի, 1943-ին: 13 տա­րե­կա­նիս ան­դա­մա...

In Հարցազրոյցներ
Read more
ԵՐԹԸ...

«ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՍՈՒՐԻՈՅ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ԻՐ ԵՐԹԸ», «ԳԱՆՁԱՍԱՐ»-ԻՆ ՅԱՅՏՆԵՑ ԳՕԳՕ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ Մշա­կու­թա­յին կեան­քի կո­րի­զը հան­դի­սա­ցող Հա­մազ­գա­յի­նը հա­կա­ռակ սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պի բա­զում խո­չըն­դոտ...

In Հարցազրոյցներ
Read more

Վիտէօ Երիզ

Who's Online

We have 29 guests online

ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Normal 0 http://paris-canaille.org/acheter-cialis-10mg/ false false false EN-US X-NONE AR-SA Microso...

In Կնոջական
Read more

ՏՕՆԱԹ Բաղադրութիւն 5 գա­ւաթ ալիւր 1 1/2 ճա­շի դգալ թթխ­մոր 1/4 գ...

In Կնոջական
Read more

ՄԱՐԶԱԿԱՆ

ՏԵ֊ՂԱ֊ԿԱՆ Գէ֊որգ Խո֊րոզ֊եան Սուր֊իոյ Աթ֊լէ֊թի Ախոյ֊եան Վե...

In Տեղական
Read more

  ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ Հա­մաշ­խար­հա­յին Ոտնագնդակի Մր­ցում­նե­րը Բ...

In Տեղական
Read more
kantsasar

http://www.syriashdab.com