ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ԼԻԶՊՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ Առա­ւօտ­եան ժա­մը 10:30-ին հինգ հո­գի­նոց քո­ման­տօ մը ինք­նա­շար­ժով կը մտ­նէ դես­պա­նա­տան շր­ջա­փա­կը: 10:45-ին քո­ման­տօն դես­պա­նա­տան պա­հակ

See more details
ԼԻԶՊՈՆ

27 ՅՈՒԼԻՍ 1983. ԼԻԶՊՈՆԻ ՀԻՆԳ ՏՂՈՑ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԶՈՀԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ «Առանց հայ­րե­նի­քին, առանց մայր հո­ղին ո՛չ ապա­գայ կայ, ո՛չ կեանք, ո՛չ ալ ըն­տա­նիք: Առանց մայր հո­ղին, առանց ազ­գին, որե­ւէ ըն­տա­նի

See more details
ԴՐՈՇՄԱԹՈՒՂԹԵՐ

ԴՐՈՇ­ՄԱ­ԹՈՒՂ­ԹԵ­Ր -«Սա­նա».- Տօքթ. Պաշ­շար Ալ Ասա­տի Սուր­իոյ նա­խա­գահ ընտր­ուե­լուն առի­թով, Սուր­իոյ Պե­տա­կան Նա­մա­կատ­նա­յին ըն­կե­րու­թիւնը հրա­պա­րա­կեց դրոշ­մա­թուղ­թե­րո

See more details
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՆԻՇԵՐ

ԸՆ­ԴՈՒՆ­ՄԱՆ ՆԻՇԵՐ -Սուր­իոյ Կր­թութեան նա­խա­րա­րու­թիւնը հրա­պա­րակեց երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րաններ ըն­դուն­ման նիշերը, որոնք կը տարբերին նա­հան­գէ նա­հանգ: Հա­լէ­պի մէջ երկ­րոր­դ

See more details
ՅԱՒԵԼԵԱԼ ԱՌԻԹ

ՅԱ­ՒԵԼ­ԵԱԼ ԱՌԻԹ -Չո­րեք­շաբ­թի, 23 Յու­լիս 2014-ին, Սուր­իոյ նա­խա­գահ Պաշ­շար Ալ Ասատ հրա­պա­րա­կեց հրա­մա­նա­գիր մը` քն­նու­թեան յա­ւել­եալ առիթ մը շնոր­հե­լով պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա

See more details
ՅԻՇԵԼ ՈՒ ՊԱՏՈՒԵԼ

    ՅԻՇԵԼ ՈՒ ՊԱՏՈՒԵԼ   Ամ­բողջ ազ­գով կը խո­նար­հինք հայ­րե­նի­քի սահ­ման­նե­րը պաշտ­պա­նող մեր զի­նուոր­նե­րու ծա­ռա­յու­թեան առ­ջեւ: Կը խո­նար­հինք մա­նա­ւանդ սահ­ման­նե­րը պաշտ­պա­

See more details
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔ

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԲԱՑՈՒՄ` ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ 20-ՐԴ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԻՆ (ՖՈՐՈՒՄ) Համազգայինի 20-րդ ուսանողական հաւաքի (ֆորում) պաշտօնական բացումը կատարուեցաւ շաբաթ, 19 Յուլիս 2014-ին, կէսօրուան ժամը 12:00-ին` նե

See more details
ՃԱՄԲԱՐՆԵՐԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ ՍԿՍԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՃԱՄԲԱՐՆԵՐԸ Արցախի մէջ սկսան արդէն աւանդական դարձած Դաշնակցութեան պատանեկան ճամբարները: Չորրորդ տարին ըլլալով Արցախ ժամանած սփիւռքահայ երիտասարդները ՀՅԴ Ա

See more details
ՊԱՏԱՍԽԱՆ

ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ԷՐՏՈՂԱՆԻՆ. ՄԵՐ ԱԿՆԿԱԼԱԾԸ ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ ԽՕՍՔԵՐԷՆ ԱՒԵԼԻՆ Է Թր­քա­կան, հայ­կա­կան եւ հա­մաշ­խար­հա­յին առն­չա­կից լրատ­ուա­կան մի­ջոց­ներ մեծ աղ­մուկ բարձ­րա­ցու­ցին Թ

See more details
ԷՐՏՈՂԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒ

ԷՐՏՈՂԱՆ ՊԱՇՏՕՆԱՊԷՍ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹԵԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԵՑԱՒ Յու­լիս 1-ին, Թուրք­իոյ իշ­խող Ար­դա­րու­թիւն եւ Բար­գա­ւա­ճում կու­սակ­ցու­թիւնը պաշ­տօ­նա­պէս յայ­տա­րա­րեց յա­ռա­ջի­կայ

See more details
ՏՈՒՆ ԴԱՐՁԻ ԺԱՄԸ

ԵՐԲ ՀՆՉԱԾ Է ԱՐԴԷՆ ԿՐԿԻՆ ՏՈՒՆ ԴԱՐՁԻ ԺԱՄԸ Ամէն ան­գամ, երբ Արեւմ­տա­հա­յաս­տան այ­ցե­լե­լու գա­ղա­փա­րին դէմ յան­դի­ման գտն­ուած եմ, նախ հս­կայ կա­րօ­տով հա­մակ­ուած հո­գիս ցնց­ուած է պահ

See more details
ՆՈՒԷՐ «X»-ԻՆ

ՆՈՒԷՐ «X»-ԻՆ ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ «ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»-ԻՆ Նոր Գիւղ... Ամէն չա­րի­քի մէջ բա­րիք մը փնտ­ռե­լը մարդ արա­րա­ծին ազնը­ւա­գոյն զգա­ցում­նե­րու դր­սե­ւո­րումն է, աստ­ուա­ծա­վա­խու­թի

See more details
ՍՐԲԱԳՐԵՆՔ ԴԵՌ ՈՒՇ ՉԷ

ՎԱՃԱՌՈՒԱԾ ԿԵՑՈՒԱԾՔՆԵՐ Պա­տա­հե­ցաւ, որ նիս­տե­րու, հան­դի­պում­նե­րու կամ հա­ւաք­նե­րու ըն­թաց­քին որո­շա­կի անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րէ կար­ծիք­ներ, տե­սա­կէտ­ներ կամ մեկ­նա­բա­նու­թ

See more details
ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԲ.)

ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԲ.) Դո՛ւ, հայ երի­տա­սար­դու­թիւն, պի­տի ու­զէի... որ դու յա­ճախ ու յա­ճախ հայ աշ­խար­հի ամ­բողջ տա­րա­ծու­թեամբ ար­ձա­կէ­իր ան­հան­գիստ աղա­ղակդ. -Հէ՜յ, վտա՜նգ

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ Ս. ՉԷՄՊԷՐՃԵԱՆ ԵՐԿՐ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ   ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՄԱՍ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ

ՀԱՆԴԷՍ

ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳ. ՔԱՐԷՆ ԵՓՓԷ ՃԵՄԱՐԱՆԻ 9-ՐԴ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԽՈՐ ՎԻ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱԿԱՆ ՁԵՌ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ԱՄ

96ԱՄԵԱԿԸ...

96ԱՄԵԱԿԸ... ՀԱԿԱՌԱԿ ՏԱԳՆԱՊԻ ԴԺՆԴԱԿ ՊԱՅՄԱ

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
«ԼԵ­ՐԱՆ ՔԱ­ՐՈԶ»

«ԼԵ­ՐԱՆ ՔԱ­ՐՈԶ» ԽՈՐՀՐ­ԴԱ­ԾՈՒ­ԹԻՒՆ` ՅԻ­ՍՈ

ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ  (ԾԳ.)

ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԳ.) ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԳ

ԽՕՍՔ ՀԱԼԷՊԻՆ

ԽՕՍՔ ՀԱԼԷՊԻՆ ԽՕՍՔ ՀԱԼԷՊԻՆ Սիրելի՛ ծննդավ

ՀԵՐՈՍՈՒԹԻՒՆ, ԼՈՅՍ ԵՒ ՅՈՅՍ

ՀԵՐՈՍՈՒԹԻՒՆ, ԼՈՅՍ ԵՒ ՅՈՅ ՀԵՐՈՍՈՒԹԻՒՆ, ԼՈՅՍ ԵՒ ՅՈՅՍ

ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ

ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ` ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆԻ ՅԻ

 ԲՈՂՈՔ

ԲՈՂՈՔ ԲՈՂՈՔ Ի ԼՈՒՌ ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԵՏԵՐԻ

ԹՈՒՐՔԻԱՆ

ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՆ` ԴԷՊԻ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.

ՍԻՐԵԼԻ ԶԱՒԱԿՍ` ՄԻՍԱՔ

ՍԻՐԵԼԻ ԶԱՒԱԿՍ` ՄԻՍԱՔ ՍԻՐԵԼԻ ԶԱՒԱԿՍ` ՄԻՍԱՔ Շաբ

ԵՐԳՉԱԽՄԲԱՅԻՆ  ԱՐՈՒԵՍՏ

ԵՐԳՉԱԽՄԲԱՅԻՆ ԱՐՈՒԵՍՏ ԵՐԳՉԱԽՄԲԱՅԻՆ ԱՐՈՒԵՍՏ (Ա.)

You are here:   Home

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔ

ՀԱՅ ՄՕՐ

ՀԱՅ ՄՕՐ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԴԱՍԱԽՕՍԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ` Հա­մազ­գա­յի­նի «Ն. Աղ­բալ­եան» մաս­նա­ճիւ­ղի Գրա­կան յանձ­նա­խում­բին, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ` Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­...

In Մշակութային Կեանք
Read more
ԱՊՐՈՂ ՎԿԱՆԵՐ

ՏԱՐԵՑՆԵՐԸ ԱՊՐՈՂ ՎԿԱՆԵՐ Հա­մազ­գա­յի­նի «Ն. Աղ­բալ­եան» մաս­նա­ճիւ­ղի Գրա­կան Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­ձեռ­նութ­եամբ, Ուր­բաթ, 28 Փետր­ուար 2014-ի յետ­մի­ջօ­րէի ժա­մը 4:00-ին, Ս. Աստ­ուա­ծա­ծի...

In Մշակութային Կեանք
Read more
130ԱՄԵԱԿ

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 130ԱՄԵԱԿԻ ԱՐԺԱՆԱՒՈՐ ՆՇՈՒՄ «Մի­ակ նպա­տակս է հայ­րե­նի­քիս օգ­տա­կար դառ­նալ. ահա գա­ղա­փա­րա­կա­նը` որ զիս կ՛ոգե­ւո­րէ եւ կը կանգ­նէ. արդ միայն իր­մով կ՛ապ­րիմ...

In Մշակութային Կեանք
Read more

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑՆԵՐ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՀԵՏ

«ԳԱՆՁԱՍԱՐ»-Ի ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ Հ.Հ. ՀԱԼԷՊԻ ԳԼԽԱՒՈՐ ՀԻՒՊԱՏՈՍ ՏԻԳՐԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՀԵՏ 1 Մա­յիս 2014-ին, Հ.Հ. Հա­լէ­պի գլ­խա­ւոր հիւ­պա­տոս նշա­նակ­ուե­ցաւ պա­րոն Տիգ­րան Թել­մա­նի Գէ­որգ­եան: Տիգ­րան Թել­մա­նի Գէ­որգ­եան ծնա...

In Հարցազրոյցներ
Read more
ԵՂԲ. ՃՈՐՃ ՏԱՈՒԼԷ

ԾԱՆՕԹԱՆԱՆՔ ՎԵԹԵՐԱՆ Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ, ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ` ԵՂԲ. ՃՈՐՃ ՏԱՈՒԼԷ (ԽԱՆՃԵԱՆԻՆ) Հ1.- Եղբ. Ճորճ, ինչ­պէ՞ս ընդգրկ­ուե­ցաք Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կեան­քէն ներս` նախ Գա­միշ­լի, ապա Հա­լէպ: Պ1.- Ծնած եմ Գա­միշ­լի, 1943-ին: 13 տա­րե­կա­նիս ան­դա­մա...

In Հարցազրոյցներ
Read more
ԵՐԹԸ...

«ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՍՈՒՐԻՈՅ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ԻՐ ԵՐԹԸ», «ԳԱՆՁԱՍԱՐ»-ԻՆ ՅԱՅՏՆԵՑ ԳՕԳՕ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ Մշա­կու­թա­յին կեան­քի կո­րի­զը հան­դի­սա­ցող Հա­մազ­գա­յի­նը հա­կա­ռակ սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պի բա­զում խո­չըն­դոտ...

In Հարցազրոյցներ
Read more

Վիտէօ Երիզ

Who's Online

We have 33 guests online

ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Ի՞ՆՉ ԳԻՏԵՆՔ ՔԱՑԱԽԻ ՄԱՍԻՆ Հին դա֊րե֊րէն ի վեր մար֊դիկ քա֊ցա֊խը...

In Կնոջական
Read more

ՏՕՆԱԹ Բաղադրութիւն 5 գա­ւաթ ալիւր 1 1/2 ճա­շի դգալ թթխ­մոր 1/4 գ...

In Կնոջական
Read more

ՀԵՐԱԹԱՓՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈՒ ԴԱՐՄԱՆՈՒՄԸ Վեր­ջերս աշ­խար­հի տա...

In Կնոջական
Read more

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԿԱՆԽԵԼ ԱՄՐԱՆ ԹՈՒՆԱՒՈՐՈՒՄՆԵՐԸ Ջեր­մաս­տի­ճա­նի բարձ­...

In Կնոջական
Read more

ՄԱՐԶԱԿԱՆ

ՏԵ֊ՂԱ֊ԿԱՆ Գէ֊որգ Խո֊րոզ֊եան Սուր֊իոյ Աթ֊լէ֊թի Ախոյ֊եան Վե...

In Տեղական
Read more

  ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ Հա­մաշ­խար­հա­յին Ոտնագնդակի Մր­ցում­նե­րը Բ...

In Տեղական
Read more

  ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Գէ­որգ Ղա­զար­եան Մի­ա­ցաւ Յու­նա­կան Օլիմպ­ի­ա­...

In Տեղական
Read more

ԼԱԹԱՔԻՈՅ ՀԱՒԱՏԱՒՈՐ Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ` ԵՂԲ. ԱՒԵՏԻՍ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆ «...

In Տեղական
Read more
kantsasar

http://www.syriashdab.com