ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ :
ՀԱՇ­ՈՒԵԿ­ՇԻ­ՌԻ ՕՐԻ­ՆԱ­ԳԻ­ԾԸ

ՀԱՇ­ՈՒԵԿ­ՇԻ­ՌԻ ՕՐԻ­ՆԱ­ԳԻ­ԾԸ - Սուր­իոյ Նա­խա­գահ Պաշ­շար ԱլԱ­սատ Սուր­իոյ խորհր­դա­րան յղեց 2015 թուա­կա­նի պե­տա­կան պիւտ­ճէի հաշ­ուեկ­շի­ռի օրի­նա­գի­ծը` յանձ­նա­րա­րե­լով ներ­կա­յաց­

See more details
ԽՈՐ­ՀՈՒՐ­ԴԻ ԱՆ­ԴԱՄ

ԽՈՐ­ՀՈՒՐ­ԴԻ ԱՆ­ԴԱՄ - Սուր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ­նա­խա­րար Ֆայ­սալ Ալ­Միք­տատ Լի­բա­նան­եան «Ալ­Պի­ն­աա» թեր­թին մէջ լոյս տե­սած իր յօդ­ուա­ծին մէջ կը գրէ. «Թուր­քիոյ Մ.Ա.Կ.-ի Ապա­հո­

See more details
ՎԱ­ՌԵ­ԼԱ­ՆԻՒ­Թ

ՎԱ­ՌԵ­ԼԱ­ՆԻՒ­Թ - Հա­լէպ նա­հան­գի Վա­ռե­լա­նիւ­թի յանձ­նա­ժո­ղո­վը հաս­տա­տեց, որ յա­ռա­ջի­կայ օրե­րուն Հա­լէ­պի ըն­տա­նիք­նե­րուն պի­տի մա­տա­կա­րար­ուի 200 լիթր վա­ռե­լա­նիւթ, որ պի­տ

See more details
ԿՆՈՋ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐ

ԱԼԺԱԱՖԱՐԻ. «ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ԽՄԲԱՒՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ՈՐՈՇ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՄԲ, Կ՛ՈՏՆԱՀԱՐԵՆ ԿՆՈՋ ՆՈՒԱԶԱԳՈՅՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՆԳԱՄ» Մ.Ա.Կ.-ի մօտ Սուր­իոյ մնա­յուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պաշ­շար Ալ­Ժ

See more details
ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ - Սուր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւնը հրա­պա­րա­կեց յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, ուր դա­տա­պար­տեց Թուրք­իոյ կա­ռա­վա­րու­թիւնը` Սուր­իոյ խա­ղա­ղու­թեան եւ գե­

See more details
ՊԱՀ­ՊԱ­ՆԵԼ ԲՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ

ՊԱՀ­ՊԱ­ՆԵԼ ԲՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ - Բնա­պահ­պա­նու­թեան արա­բա­կան տօ­նին առի­թով, Սուր­իոյ Բնա­պահ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­հի դոկտ. Նա­զի­րա Սար­գիս յայտ­նեց, թէ նա­խա­րա­րու­թիւնը ամէն ջանք ի

See more details
ԱՂԷՏ­ԵԱԼ ՔԱ­ՂԱՔ

ԱՂԷՏ­ԵԱԼ ՔԱ­ՂԱՔ - Հա­լէ­պի ար­դիւ­նա­բե­րա­կան գրա­սեն­եա­կը ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին իր յայ­տա­րա­րած շարք մը առա­ջար­կու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յա­ցուց գրա­սեն­եա­կի խոր­հուր­

See more details
«ԱՒԵ­ՐՈՒ­ՄԷՆ ՎԵ­ՐԱ­ԿԱ­ՌՈՒ­ՑՈՒՄ»

«ԱՒԵ­ՐՈՒ­ՄԷՆ ՎԵ­ՐԱ­ԿԱ­ՌՈՒ­ՑՈՒՄ» - Հա­լէ­պի պե­տա­կան Ճար­տա­րա­պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նին մէջ անց­նող շա­բաթ բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ «Աւե­րու­մէն վե­րա­կա­ռու­ցում» խո­րա­գի­րը կրո

See more details
ԶԵԿՈՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՅՑ` ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՆ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Գերշ. Տ.Շա­հան Սրբ. Արք. Սար­գիս­եա­նին, եւ Ազգ. Երես­փո­խա­նա­կան ժ

See more details
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ Բ./2014

ՓԱՌՔ ՈՒ ՊԱՏԻՒ ՄԵՐ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՈՒՆ Ամէն տա­րի Հոկ­տեմ­բե­րի երկ­րորդ Կի­րա­կին կը նշ­ուի Սըր­բոց Թարգ­ման­չաց տօ­նը, լու­սար­ձա­կի տակ կ՛առն­ուին հայ գի­րե­րու գիւ­տը, անոր մե­ծ

See more details
ՊԵ­ՏԱ­ԿԱՆ ՊԻՒՏ­ՃԷ

ՊԵ­ՏԱ­ԿԱՆ ՊԻՒՏ­ՃԷ - «Սա­նա». Երեք­շաբ­թի, 7 Հոկ­տեմ­բեր 2014-ին Սուր­իոյ Նա­խա­րար­նե­րու խոր­հուր­դը հաս­տա­տեց 2015 թ.-ի պե­տա­կան պիւտ­ճէի հաշ­ուեկ­շի­ռի ծրա­գի­րը /1554/ միլ­ի­ար ս.ո. ընդհ. գո

See more details
ՈՒՍԱՆՈՂՈՒԹԵԱՆ ԹԻՒԸ

ՈՒ­ՍԱ­ՆՈ­ՂՈՒ­ԹԵԱՆ   ԹԻՒԸ - «Ալ­ճա­մա­հիր» կը հա­ղոր­դէ, որ այս տա­րի, Հա­լէպ եւ Իտ­լիպ նա­հանգ­նե­րուն մէջ պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան ար­ձա­նագ­րուող ու­սա­նո­ղու­թեան ընդ­հա­նուր թիւը հա

See more details
ԵՐԿՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄ

ԵՐ­ԿՈՒ ՈՐՈ­ՇՈՒՄ - «Սա­նա».- Սուր­իոյ Ներ­քին առեւ­տու­րի եւ սպա­ռող­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւնը եր­կու որո­շում հրա­պա­րա­կեց: Առա­ջի­նը կը վե­րա­բե­րէր մա­զո­թի ազատ շու

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՍՐԲՈՑ ԹԱ

«ՇՈՒ­ՇԻ»

«ՇՈՒ­ՇԻ» «ՇՈՒ­ՇԻ» Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­

ՎԵՐԱՕԾՈՒՄ

ՎԵՐԱՕԾՈՒՄ ՎԵՐԱՕԾՈՒՄ ՔԵՍԱՊԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱ

 

 

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԿԸ ՏԿԱՐԱՆԱՅ

ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԿԸ ՏԿԱՐԱՆԱՅ ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԿԸ ՏԿԱՐԱՆԱՅ 37 քա­ղ

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՇՈՒՐՋ

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՇՈՒՐՋ ԹՈՒՐՔԻԱ ԾԱՆՐ ԿԱՑՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ Յ

ՍՐԲԱԳՐԵՆՔ

ՍՐԲԱԳՐԵՆՔ «ՊԱ՛Պ, ՄԱ՛Մ ԱԼ ԵՍ ԵՄ ԱՅՍ ՏԱՆ ՍԻ

ԲԱԽՏԱՒՈՐ ՄԱՅՐՍ

ԲԱԽՏԱՒՈՐ ՄԱՅՐՍ ԲԱԽՏԱՒՈՐ ՄԱՅՐՍ «Չէմ­պէր­ճի ղ

ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԹ.)

ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԹ.) ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԹ.)

ԱՐԵՒ  ՔԱՂԱՔ

ԱՐԵՒ ՔԱՂԱՔ ՃԱՄԲԱՆ ԿԸ  ՏԱՆԻ ԴԷՊԻ  ԱՐԵՒ  Ք

ԵՐԿՓԵՂԿՈՒՄ

ԵՐԿՓԵՂԿՈՒՄ ԵՐԿՓԵՂԿՈՒՄ Ին­նե­րորդ յար­կ

ՄՈԼԱԽՈՏ ԵՒ...

ՄՈԼԱԽՈՏ ԵՒ... ՄՈԼԱԽՈՏ ԵՒ... Մո­լա­խո­տը ար­

ՏՕՆԴ ՇՆՈՐՀԱՒՈ՛Ր,  ՀԱՅ ՈՒՍՈՒՑԻՉ

ՏՕՆԴ ՇՆՈՐՀԱՒՈ՛Ր, ՀԱՅ ՈՒՍ ՏՕՆԴ ՇՆՈՐՀԱՒՈ՛Ր, ՀԱՅ ՈՒՍՈՒՑԻ

ԱՐԴԷՆ ԻՄՆ Է

ԱՐԴԷՆ ԻՄՆ Է ԱՐԴԷՆ ԻՄՆ Է Ամպի ետեւէն դու

You are here:   Home

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ` Ա.Ք.Ե. ՃԵՄԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԵԱՆ Ազ­գա­յին Քա­րէն Եփ­փէ Ճե­մա­րա­նի Շր­ջա­նա­ւար­տից Միու­թեան վար­չու­թիւնը, հա­ւա­տա­րիմ իր առա­քե­լու­թեան, ար­...

In Մշակութային Կեանք
Read more
96ԱՄԵԱԿԸ...

ՀԱԿԱՌԱԿ ՏԱԳՆԱՊԻ ԴԺՆԴԱԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՆ ` ՀԱԼԷՊԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԽՈՒՌՆԵՐԱՄ ԲԱԶՄՈՒԹԵԱՄԲ ԵՒ ՑՆԾՈՒԹԵԱՄԲ ՏՕՆԵՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ 96ԱՄԵԱԿԸ Հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան էջե­րը կը վկա­յեն անոր ազ...

In Մշակութային Կեանք
Read more
ՀԱՅ ՄՕՐ

ՀԱՅ ՄՕՐ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԴԱՍԱԽՕՍԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ` Հա­մազ­գա­յի­նի «Ն. Աղ­բալ­եան» մաս­նա­ճիւ­ղի Գրա­կան յանձ­նա­խում­բին, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ` Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­...

In Մշակութային Կեանք
Read more

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑՆԵՐ

ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱ­ՆԻՆ ՀԵՏ

ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ. «ԼԱՒԱԳՈՅՆ ԴԻՒԱՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ ԵՐԿՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄՆ ՈՒ ՇԷՆԱՑՈՒՄՆ Է» Հոկ­տեմ­բեր 6-ին Հ.Յ.Դ. ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը այ­ցե­լե­ցին Արաք­սի հո­վիտ, ուր հան­դի­պում տե­ղի ու­նե­ցաւ Լ.Ղ.Հ. նա­խա­գա­հի եւ այլ պ...

In Հարցազրոյցներ
Read more
ՔՈՅՐ ԱԼԻՆ ՊԷՍՆԻԼԵԱՆԻ ՀԵՏ

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի  ԱՂՋԿԱՆՑ ԽՈՒՄԲԻ ԽԱՂԱՑՈՂ ՔՈՅՐ ԱԼԻՆ ՊԷՍՆԻԼԵԱՆԻ ՀԵՏ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մար­զա­կան խում­բե­րը միշտ կր­ցած են պատ­րաս­տել այն­պի­սի խա­ղա­ցող­ներ, որոնք յա­ջո­ղած են ար­ժա­նա­նալ գնա­հա­տան­քի եւ իրենց ան­ձ...

In Հարցազրոյցներ
Read more
ՏԻԳՐԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՀԵՏ

«ԳԱՆՁԱՍԱՐ»-Ի ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ Հ.Հ. ՀԱԼԷՊԻ ԳԼԽԱՒՈՐ ՀԻՒՊԱՏՈՍ ՏԻԳՐԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՀԵՏ 1 Մա­յիս 2014-ին, Հ.Հ. Հա­լէ­պի գլ­խա­ւոր հիւ­պա­տոս նշա­նակ­ուե­ցաւ պա­րոն Տիգ­րան Թել­մա­նի Գէ­որգ­եան: Տիգ­րան Թել­մա­նի Գէ­որգ­եան ծնա...

In Հարցազրոյցներ
Read more

Who's Online

We have 6 guests online

ԿՆՈՋԱԿԱՆ

ԱՐԵԱՆ ԽՈՒՄԲԵՐԸ ԵՒ ՍՆՆԴԱՌՈՒԹԻՒՆԸ A կամ երկ­րորդ խումբ.- Այս ար­եա...

In Կնոջական
Read more

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՎԵՐԱՄՈՒՏԻ ՆԱԽՕՐԵԱԿԻՆ. ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԱԼԻՆԵ...

In Կնոջական
Read more

ՄԱՐԶԱԿԱՆ

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ԼԷ­ՊԻ ԱՂՋ­ԿԱՆՑ ՊԱ­ՏԱ­ՆԵ­ԿԱՆ ԿՈ­ՂՈ­ՎԱԳՆ­ԴԱ­ԿԻ ՄՐ­Ց...

In Տեղական
Read more

ՏԵ֊ՂԱ֊ԿԱՆ Գէ֊որգ Խո֊րոզ֊եան Սուր֊իոյ Աթ֊լէ֊թի Ախոյ֊եան Վե...

In Տեղական
Read more
kantsasar

http://www.syriashdab.com