ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔ

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԲԱՑՈՒՄ` ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ 20-ՐԴ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԻՆ (ՖՈՐՈՒՄ) Համազգայինի 20-րդ ուսանողական հաւաքի (ֆորում) պաշտօնական բացումը կատարուեցաւ շաբաթ, 19 Յուլիս 2014-ին, կէսօրուան ժամը 12:00-ին` նե

See more details
ԴԱՒԻԹ ԻՇԽԱՆԵԱՆԻ ՀԵՏ

  ՀՅԴ ԱՐՑԱԽԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ԴԱՒԻԹ ԻՇԽԱՆԵԱՆԻ՝ ԵՒՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ «ԱԶԱՏ ԱՐՑԱԽ» ԹԵՐԹԻՆ Ուրբաթ, 18 Յուլիս 2014 08:08

See more details
ՃԱՄԲԱՐՆԵՐԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ ՍԿՍԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՃԱՄԲԱՐՆԵՐԸ Արցախի մէջ սկսան արդէն աւանդական դարձած Դաշնակցութեան պատանեկան ճամբարները: Չորրորդ տարին ըլլալով Արցախ ժամանած սփիւռքահայ երիտասարդները ՀՅԴ Ա

See more details
ՊԱՏԱՍԽԱՆ

ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ԷՐՏՈՂԱՆԻՆ. ՄԵՐ ԱԿՆԿԱԼԱԾԸ ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ ԽՕՍՔԵՐԷՆ ԱՒԵԼԻՆ Է Թր­քա­կան, հայ­կա­կան եւ հա­մաշ­խար­հա­յին առն­չա­կից լրատ­ուա­կան մի­ջոց­ներ մեծ աղ­մուկ բարձ­րա­ցու­ցին Թ

See more details
ԷՐՏՈՂԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒ

ԷՐՏՈՂԱՆ ՊԱՇՏՕՆԱՊԷՍ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹԵԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԵՑԱՒ Յու­լիս 1-ին, Թուրք­իոյ իշ­խող Ար­դա­րու­թիւն եւ Բար­գա­ւա­ճում կու­սակ­ցու­թիւնը պաշ­տօ­նա­պէս յայ­տա­րա­րեց յա­ռա­ջի­կայ

See more details
ՏՈՒՆ ԴԱՐՁԻ ԺԱՄԸ

ԵՐԲ ՀՆՉԱԾ Է ԱՐԴԷՆ ԿՐԿԻՆ ՏՈՒՆ ԴԱՐՁԻ ԺԱՄԸ Ամէն ան­գամ, երբ Արեւմ­տա­հա­յաս­տան այ­ցե­լե­լու գա­ղա­փա­րին դէմ յան­դի­ման գտն­ուած եմ, նախ հս­կայ կա­րօ­տով հա­մակ­ուած հո­գիս ցնց­ուած է պահ

See more details
ՆՈՒԷՐ «X»-ԻՆ

ՆՈՒԷՐ «X»-ԻՆ ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ «ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»-ԻՆ Նոր Գիւղ... Ամէն չա­րի­քի մէջ բա­րիք մը փնտ­ռե­լը մարդ արա­րա­ծին ազնը­ւա­գոյն զգա­ցում­նե­րու դր­սե­ւո­րումն է, աստ­ուա­ծա­վա­խու­թի

See more details
ՍՐԲԱԳՐԵՆՔ ԴԵՌ ՈՒՇ ՉԷ

ՎԱՃԱՌՈՒԱԾ ԿԵՑՈՒԱԾՔՆԵՐ Պա­տա­հե­ցաւ, որ նիս­տե­րու, հան­դի­պում­նե­րու կամ հա­ւաք­նե­րու ըն­թաց­քին որո­շա­կի անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րէ կար­ծիք­ներ, տե­սա­կէտ­ներ կամ մեկ­նա­բա­նու­թ

See more details
ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԲ.)

ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԲ.) Դո՛ւ, հայ երի­տա­սար­դու­թիւն, պի­տի ու­զէի... որ դու յա­ճախ ու յա­ճախ հայ աշ­խար­հի ամ­բողջ տա­րա­ծու­թեամբ ար­ձա­կէ­իր ան­հան­գիստ աղա­ղակդ. -Հէ՜յ, վտա՜նգ

See more details
ՎԵ­ՐԱ­ՄՈՒ­Տ

ՎԵ­ՐԱ­ՄՈՒ­Տ - «Սա­նա».- Սուր­իոյ Կր­թու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւնը 14 Սեպ­տեմ­բե­րը յայ­տա­րա­րեց 2014-2015 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նի վե­րա­մու­տի թուա­կան` Սուր­իոյ պե­տա­կան թէ հա­մայն­քա

See more details
ՆՈՐ ԳԻՐ­Ք

ՆՈՐ ԳԻՐ­Ք - Լոյս տե­սաւ սուր­ի­ա­հայ բա­նա­սէր Յա­կոբ Չո­լաք­եա­նի «Քե­սա­պի երեք oրե­րը» նոր գիր­քը: Քե­սա­պի վեր­ջին ող­բեր­գա­կան իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րու մա­սին ակա­նա­տե­սի հե­ղի­ն

See more details
ԱՆԿՐԿՆԵԼԻՆԵՐ

ԱՆԿՐԿՆԵԼԻՆԵՐՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ Յու­նիս 14-ին, Լի­բա­նա­նի մէջ կեան­քէն հե­ռա­ցաւ արեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի ար­թուն պա­հակ­նե­րէն մէ­կը, հայ գրա­կա­նա­գի­տու­թեան խիստ քըն­նա­դատ, «Բա­գին» ամ­ս

See more details
ՆԱ­ՄԱԿ

ՆԱ­ՄԱԿ - Ռուս­ի­ան Մ.Ա.Կ.-ի Ապա­հո­վու­թեան խոր­հուր­դի նա­խա­գա­հին նա­մակ մը յղեց, ուր կոչ ուղ­ղեց խոր­հուր­դին դա­տա­պար­տե­լու ահա­բե­կիչ­նե­րու կող­մէ սուր­ի­ա­կան քա­րիւ­ղի ապօ­ր

See more details
ԲԺՇ­ԿԱ­ԿԱՆ ՎԿԱ­ՅԱ­ԿԱՆ­ՆԵ­Ր

ԲԺՇ­ԿԱ­ԿԱՆ ՎԿԱ­ՅԱ­ԿԱՆ­ՆԵ­Ր - Սուր­իոյ Բարձ­րա­գոյն Կր­թու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւնը ճշ­դեց սուր­ի­ա­կան ոչ հա­մար­ժէք բժշ­կա­կան վկա­յա­կան­նե­րու Սուր­իոյ մէջ կի­րա­ռե­լի դարձ­նե­լո

See more details
ՋՈՒ­ՐԻ ՏԱԳ­ՆԱ­ՊԸ

ՋՈՒ­ՐԻ ՏԱԳ­ՆԱ­ՊԸ - Հա­լէ­պի մէջ կը շա­րու­նակ­ուի ջու­րի տագ­նա­պը, որ վերսկը­սած էր 2 Յու­նիս 2014-ին, Նոր Գիւ­ղի մէջ ընդ­յա­տակ­եայ ահա­բեկ­չա­կան պայ­թու­մի մը հե­տե­ւան­քով ջու­րի մ

See more details
ԵՐ­ԹԵ­ՒԵ­ԿՈՒ­ԹԻՒՆԸ

ԵՐ­ԹԵ­ՒԵ­ԿՈՒ­ԹԻՒՆԸ - Հա­լէ­պի նա­հան­գա­պետ Մու­համ­մէտ Ուա­հիտ Աք­քա­տի թե­լադ­րութ­եամբ քա­ղա­քին մէջ աշ­խու­ժա­նալ սկ­սաւ փո­խադ­րա­մի­ջոց­նե­րու եր­թե­ւե­կու­թիւնը, որ երկ­ր

See more details
ՔԵՍԱՊԻ ՎԻՃԱԿԸ

ԼԱԹԱՔԻՈՅ ՆԱՀԱՆԳԱՊԵՏՆ ՈՒ Հ.Հ. ՍՈՒՐԻՈՅ ԴԵՍՊԱՆԸ ԿԸ ՔՆՆԱՐԿԵՆ ՔԵՍԱՊԻ ՎԻՃԱԿԸ Երեք­շաբ­թի, 1 Յու­լիս 2014-ին, Դա­մաս­կո­սի մէջ Լա­թաք­իոյ նա­հան­գա­պետ Ահ­մատ Շէյխ Ապ­տուլ Քա­տէր հան­դի­պում ու­

See more details
ՎՆԱՍՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՔԵՍԱՊԻ «ԸՆԴԴԻՄԱԴԻՐՆԵՐՈՒ» ԵՒ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՎՆԱՍՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ Քե­սա­պը ազա­տագր­ուած է: Եր­րորդ ան­գամ տա­րագ­րու­թեան դառն փոր­ձա­ռու­թիւնը ճա­շա­կած, բռ­նա­գաղ­թի են­թարկ­ուած Քե­սա­պի զա

See more details
ԹՈՒՐՔ ԺԽՏՈՂԱԿԱՆՆԵՐԸ

ԹՈՒՐՔ ԺԽՏՈՂԱԿԱՆՆԵՐԸ ՉՅԱՋՈՂԵՑԱՆ ԽԱՓԱՆԵԼ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԵԼՈՅԹԸ ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ Աւստ­րալ­իոյ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ամ­եա­կի յանձ­նա­խում­բը հրա­ւի­րած էր

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ   ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՄԱՍ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ

ՀԱՆԴԷՍ

ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳ. ՔԱՐԷՆ ԵՓՓԷ ՃԵՄԱՐԱՆԻ 9-ՐԴ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԽՈՐ ՎԻ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱԿԱՆ ՁԵՌ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ԱՄ

96ԱՄԵԱԿԸ...

96ԱՄԵԱԿԸ... ՀԱԿԱՌԱԿ ՏԱԳՆԱՊԻ ԴԺՆԴԱԿ ՊԱՅՄԱ

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
ԹՈՒՐՔԻԱՆ

ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՆ` ԴԷՊԻ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.

ՍԻՐԵԼԻ ԶԱՒԱԿՍ` ՄԻՍԱՔ

ՍԻՐԵԼԻ ԶԱՒԱԿՍ` ՄԻՍԱՔ ՍԻՐԵԼԻ ԶԱՒԱԿՍ` ՄԻՍԱՔ Շաբ

ԵՐԳՉԱԽՄԲԱՅԻՆ  ԱՐՈՒԵՍՏ

ԵՐԳՉԱԽՄԲԱՅԻՆ ԱՐՈՒԵՍՏ ԵՐԳՉԱԽՄԲԱՅԻՆ ԱՐՈՒԵՍՏ (Ա.)

ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ...

ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ... ՍԱՍՈՒՆԻ 100ԱՄԵԱՅ ԴԻՄԱԴՐՈՒ

Ա՜Խ ԱՅԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐԸ

Ա՜Խ ԱՅԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐԸ Ա՜Խ ԱՅԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐԸ Ա՜խ այդ

ԽՈՀԵՐ ՈՒ ԱՊՐՈՒՄՆԵՐ

ԽՈՀԵՐ ՈՒ ԱՊՐՈՒՄՆԵՐ ԽՈՀԵՐ ՈՒ ԱՊՐՈՒՄՆԵՐ Նախքան

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՇՈՒՐՋ

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՇՈՒՐՋ ԷՔՄԷԼԷՏՏԻՆ ԻՀՍԱՆՕՂԼՈՒ` ՆԱԽ

ՍՐԲԱԳՐԵՆՔ ԴԵՌ ՈՒՇ ՉԷ

ՍՐԲԱԳՐԵՆՔ ԴԵՌ ՈՒՇ ՉԷ ՀԱԼԷՊԻ ՏԱԳՆԱՊԻՆ ՀԱՅԵԼԻՆԵՐԸ

ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ՍԱՍՈՒՆԻ 100ԱՄԵԱՅ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹ

You are here:   Home

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔ

ՀԱՅ ՄՕՐ

ՀԱՅ ՄՕՐ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԴԱՍԱԽՕՍԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ` Հա­մազ­գա­յի­նի «Ն. Աղ­բալ­եան» մաս­նա­ճիւ­ղի Գրա­կան յանձ­նա­խում­բին, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ` Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­...

In Մշակութային Կեանք
Read more
ԱՊՐՈՂ ՎԿԱՆԵՐ

ՏԱՐԵՑՆԵՐԸ ԱՊՐՈՂ ՎԿԱՆԵՐ Հա­մազ­գա­յի­նի «Ն. Աղ­բալ­եան» մաս­նա­ճիւ­ղի Գրա­կան Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­ձեռ­նութ­եամբ, Ուր­բաթ, 28 Փետր­ուար 2014-ի յետ­մի­ջօ­րէի ժա­մը 4:00-ին, Ս. Աստ­ուա­ծա­ծի...

In Մշակութային Կեանք
Read more
130ԱՄԵԱԿ

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 130ԱՄԵԱԿԻ ԱՐԺԱՆԱՒՈՐ ՆՇՈՒՄ «Մի­ակ նպա­տակս է հայ­րե­նի­քիս օգ­տա­կար դառ­նալ. ահա գա­ղա­փա­րա­կա­նը` որ զիս կ՛ոգե­ւո­րէ եւ կը կանգ­նէ. արդ միայն իր­մով կ՛ապ­րիմ...

In Մշակութային Կեանք
Read more

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑՆԵՐ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՀԵՏ

«ԳԱՆՁԱՍԱՐ»-Ի ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ Հ.Հ. ՀԱԼԷՊԻ ԳԼԽԱՒՈՐ ՀԻՒՊԱՏՈՍ ՏԻԳՐԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՀԵՏ 1 Մա­յիս 2014-ին, Հ.Հ. Հա­լէ­պի գլ­խա­ւոր հիւ­պա­տոս նշա­նակ­ուե­ցաւ պա­րոն Տիգ­րան Թել­մա­նի Գէ­որգ­եան: Տիգ­րան Թել­մա­նի Գէ­որգ­եան ծնա...

In Հարցազրոյցներ
Read more
ԵՂԲ. ՃՈՐՃ ՏԱՈՒԼԷ

ԾԱՆՕԹԱՆԱՆՔ ՎԵԹԵՐԱՆ Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ, ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ` ԵՂԲ. ՃՈՐՃ ՏԱՈՒԼԷ (ԽԱՆՃԵԱՆԻՆ) Հ1.- Եղբ. Ճորճ, ինչ­պէ՞ս ընդգրկ­ուե­ցաք Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կեան­քէն ներս` նախ Գա­միշ­լի, ապա Հա­լէպ: Պ1.- Ծնած եմ Գա­միշ­լի, 1943-ին: 13 տա­րե­կա­նիս ան­դա­մա...

In Հարցազրոյցներ
Read more
ԵՐԹԸ...

«ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՍՈՒՐԻՈՅ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ԻՐ ԵՐԹԸ», «ԳԱՆՁԱՍԱՐ»-ԻՆ ՅԱՅՏՆԵՑ ԳՕԳՕ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ Մշա­կու­թա­յին կեան­քի կո­րի­զը հան­դի­սա­ցող Հա­մազ­գա­յի­նը հա­կա­ռակ սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պի բա­զում խո­չըն­դոտ...

In Հարցազրոյցներ
Read more

Վիտէօ Երիզ

Who's Online

We have 39 guests online

ԿՆՈՋԱԿԱՆ

ՏՕՆԱԹ Բաղադրութիւն 5 գա­ւաթ ալիւր 1 1/2 ճա­շի դգալ թթխ­մոր 1/4 գ...

In Կնոջական
Read more

ՀԵՐԱԹԱՓՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈՒ ԴԱՐՄԱՆՈՒՄԸ Վեր­ջերս աշ­խար­հի տա...

In Կնոջական
Read more

ԻՆՉՊԷ՞Ս ԿԱՆԽԵԼ ԱՄՐԱՆ ԹՈՒՆԱՒՈՐՈՒՄՆԵՐԸ Ջեր­մաս­տի­ճա­նի բարձ­...

In Կնոջական
Read more

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 buy viagra online ...

In Կնոջական
Read more

ՄԱՐԶԱԿԱՆ

  ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ Հա­մաշ­խար­հա­յին Ոտնագնդակի Մր­ցում­նե­րը Բ...

In Տեղական
Read more

  ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Գէ­որգ Ղա­զար­եան Մի­ա­ցաւ Յու­նա­կան Օլիմպ­ի­ա­...

In Տեղական
Read more

ԼԱԹԱՔԻՈՅ ՀԱՒԱՏԱՒՈՐ Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ` ԵՂԲ. ԱՒԵՏԻՍ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆ «...

In Տեղական
Read more

Հ.Բ.Ը.Մ.- Ի Հ.Ե.Ը.-Ի ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԸ Սուր­ի­ան ընդ­հան­րա­պէս ե...

In Տեղական
Read more
kantsasar

http://www.syriashdab.com