ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ :
ՀԱՇ­ՈՒԵԿ­ՇԻ­ՌԻ ՕՐԻ­ՆԱ­ԳԻ­ԾԸ

ՀԱՇ­ՈՒԵԿ­ՇԻ­ՌԻ ՕՐԻ­ՆԱ­ԳԻ­ԾԸ - Սուր­իոյ Նա­խա­գահ Պաշ­շար ԱլԱ­սատ Սուր­իոյ խորհր­դա­րան յղեց 2015 թուա­կա­նի պե­տա­կան պիւտ­ճէի հաշ­ուեկ­շի­ռի օրի­նա­գի­ծը` յանձ­նա­րա­րե­լով ներ­կա­յաց­

See more details
ԽՈՐ­ՀՈՒՐ­ԴԻ ԱՆ­ԴԱՄ

ԽՈՐ­ՀՈՒՐ­ԴԻ ԱՆ­ԴԱՄ - Սուր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ­նա­խա­րար Ֆայ­սալ Ալ­Միք­տատ Լի­բա­նան­եան «Ալ­Պի­ն­աա» թեր­թին մէջ լոյս տե­սած իր յօդ­ուա­ծին մէջ կը գրէ. «Թուր­քիոյ Մ.Ա.Կ.-ի Ապա­հո­

See more details
ՎԱ­ՌԵ­ԼԱ­ՆԻՒ­Թ

ՎԱ­ՌԵ­ԼԱ­ՆԻՒ­Թ - Հա­լէպ նա­հան­գի Վա­ռե­լա­նիւ­թի յանձ­նա­ժո­ղո­վը հաս­տա­տեց, որ յա­ռա­ջի­կայ օրե­րուն Հա­լէ­պի ըն­տա­նիք­նե­րուն պի­տի մա­տա­կա­րար­ուի 200 լիթր վա­ռե­լա­նիւթ, որ պի­տ

See more details
ԿՆՈՋ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐ

ԱԼԺԱԱՖԱՐԻ. «ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ԽՄԲԱՒՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ՈՐՈՇ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՄԲ, Կ՛ՈՏՆԱՀԱՐԵՆ ԿՆՈՋ ՆՈՒԱԶԱԳՈՅՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՆԳԱՄ» Մ.Ա.Կ.-ի մօտ Սուր­իոյ մնա­յուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պաշ­շար Ալ­Ժ

See more details
ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ - Սուր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւնը հրա­պա­րա­կեց յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, ուր դա­տա­պար­տեց Թուրք­իոյ կա­ռա­վա­րու­թիւնը` Սուր­իոյ խա­ղա­ղու­թեան եւ գե­

See more details
ՊԱՀ­ՊԱ­ՆԵԼ ԲՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ

ՊԱՀ­ՊԱ­ՆԵԼ ԲՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ - Բնա­պահ­պա­նու­թեան արա­բա­կան տօ­նին առի­թով, Սուր­իոյ Բնա­պահ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­հի դոկտ. Նա­զի­րա Սար­գիս յայտ­նեց, թէ նա­խա­րա­րու­թիւնը ամէն ջանք ի

See more details
ԱՂԷՏ­ԵԱԼ ՔԱ­ՂԱՔ

ԱՂԷՏ­ԵԱԼ ՔԱ­ՂԱՔ - Հա­լէ­պի ար­դիւ­նա­բե­րա­կան գրա­սեն­եա­կը ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին իր յայ­տա­րա­րած շարք մը առա­ջար­կու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յա­ցուց գրա­սեն­եա­կի խոր­հուր­

See more details
«ԱՒԵ­ՐՈՒ­ՄԷՆ ՎԵ­ՐԱ­ԿԱ­ՌՈՒ­ՑՈՒՄ»

«ԱՒԵ­ՐՈՒ­ՄԷՆ ՎԵ­ՐԱ­ԿԱ­ՌՈՒ­ՑՈՒՄ» - Հա­լէ­պի պե­տա­կան Ճար­տա­րա­պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նին մէջ անց­նող շա­բաթ բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ «Աւե­րու­մէն վե­րա­կա­ռու­ցում» խո­րա­գի­րը կրո

See more details
ԶԵԿՈՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՅՑ` ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՆ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Գերշ. Տ.Շա­հան Սրբ. Արք. Սար­գիս­եա­նին, եւ Ազգ. Երես­փո­խա­նա­կան ժ

See more details
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ Բ./2014

ՓԱՌՔ ՈՒ ՊԱՏԻՒ ՄԵՐ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՈՒՆ Ամէն տա­րի Հոկ­տեմ­բե­րի երկ­րորդ Կի­րա­կին կը նշ­ուի Սըր­բոց Թարգ­ման­չաց տօ­նը, լու­սար­ձա­կի տակ կ՛առն­ուին հայ գի­րե­րու գիւ­տը, անոր մե­ծ

See more details
ՊԵ­ՏԱ­ԿԱՆ ՊԻՒՏ­ՃԷ

ՊԵ­ՏԱ­ԿԱՆ ՊԻՒՏ­ՃԷ - «Սա­նա». Երեք­շաբ­թի, 7 Հոկ­տեմ­բեր 2014-ին Սուր­իոյ Նա­խա­րար­նե­րու խոր­հուր­դը հաս­տա­տեց 2015 թ.-ի պե­տա­կան պիւտ­ճէի հաշ­ուեկ­շի­ռի ծրա­գի­րը /1554/ միլ­ի­ար ս.ո. ընդհ. գո

See more details
ՈՒՍԱՆՈՂՈՒԹԵԱՆ ԹԻՒԸ

ՈՒ­ՍԱ­ՆՈ­ՂՈՒ­ԹԵԱՆ   ԹԻՒԸ - «Ալ­ճա­մա­հիր» կը հա­ղոր­դէ, որ այս տա­րի, Հա­լէպ եւ Իտ­լիպ նա­հանգ­նե­րուն մէջ պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան ար­ձա­նագ­րուող ու­սա­նո­ղու­թեան ընդ­հա­նուր թիւը հա

See more details
ԵՐԿՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄ

ԵՐ­ԿՈՒ ՈՐՈ­ՇՈՒՄ - «Սա­նա».- Սուր­իոյ Ներ­քին առեւ­տու­րի եւ սպա­ռող­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւնը եր­կու որո­շում հրա­պա­րա­կեց: Առա­ջի­նը կը վե­րա­բե­րէր մա­զո­թի ազատ շու

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՍՐԲՈՑ ԹԱ

«ՇՈՒ­ՇԻ»

«ՇՈՒ­ՇԻ» «ՇՈՒ­ՇԻ» Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­

ՎԵՐԱՕԾՈՒՄ

ՎԵՐԱՕԾՈՒՄ ՎԵՐԱՕԾՈՒՄ ՔԵՍԱՊԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱ

 

 

You are here:   Home

http://akunq.net/am/

Tuesday, 24 January 2012 03:52 administrator
Print PDF

kantsasar