ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԾՈՎԱՓԻ ՇՐՋԱՆԻ ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԵԱՆ (21-24 Յուլիս 2014) Սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պի ըն­թաց­քին մեր հա­մայն­քի զա­ւակ­նե­րը պար­տա­ւոր­ուե­ցան յա­ճախ ձգե

See more details
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ` ՕԳՈՏՈՍ Բ./2014

ՍԵՒՐԸ ԱՆԺԱՄԱՆՑԵԼԻ ԻՐԱՒՈՒՆՔ Է 10 Օգոս­տո­սը իրա­ւուն­քի օր է, հայ­կա­կան պա­հան­ջա­տի­րու­թեան իրա­ւա­կան հիմ­քե­րու վե­րա­հաս­տատ­ման օր: 10 Օգոս­տոս 1920-ին, առա­ջին աշ­խար­հա­մար­տի աւա

See more details
ԳԻՆԵՐԸ

ԳԻ­ՆԵ­ՐԸ -Սուր­ի­ա­կան Հա­ղոր­դակ­ցու­թեան ըն­կե­րու­թիւնը փո­փո­խութ­եան են­թար­կեց հա­ղոր­դակ­ցա­կան կարգ մը ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու գի­նե­րը, որոնք գոր­ծադ­րութ­եան պի­տի դր­ու

See more details
ՍԱ­ՆԱ

ՍԱ­ՆԱ -«ՍԱ­ՆԱ».- Սուր­ի­ա­կան «Սա­նա» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թիւնը յե­տայ­սու իր լու­րե­րը պի­տի սփ­ռէ նա­եւ անգ­լե­րէնով` հա­սա­նե­լի դառ­նա­լու աւե­լի լայն զանգ­ուած­նե­րու եւ ապա­տե

See more details
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ

  ՀՐԱ­ՄԱ­ՆԱ­ԳԻ­Ր -Սուր­իոյ նա­խա­գահ Պաշ­շար Ալ Ասատ հրա­պա­րա­կեց 2014 թ.-ի 34 թուա­կիր օրէնսդ­րա­կան հրա­մա­նա­գի­րը, յա­ռա­ջաց­նե­լու «սուր­ի­ա­կան ելեկտ­րո­նա­յին դպ­րոց» եւ անոր

See more details
10-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄ

ՀԱՄԱ-ՀՄԸՄ-ԱԿԱՆ 10-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՍԱՒ ԻՐ ԱՒԱՐՏԻՆ 10 օրեր Արագածի լանջերուն` Բիւրականի մէջ բանակելէ ետք, 9 օգոստոսին Համա-ՀՄԸՄ-ական 10-րդ բանակումը հասաւ իր աւարտին: Աւելի քան 750 բանակողներ 10 ան

See more details
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԸՆՁԻՒՂՄԱՆ 24ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ 8 Օգոս­տոս 1990-ին Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թիւնը Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի յայ­տա­րա­րա­գի­րով Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քին կազ­մա­կ

See more details
ԴԱՌՆԱՄ ՓԱՌԱԲԱՆԵՄ

ԴԱՌՆԱՄ ՓԱՌԱԲԱՆԵՄ Մեր բա­նա­կի հե­րոս­նե­րու խի­զա­խու­թիւնը պի­տի գո­վեր­գենք, անոնց փառ­քը պի­տի հիւ­սենք, պի­տի խո­նար­հինք անոնց արիու­թեան առաջ: Իւ­րա­քան­չիւր զի­նուո­րի նա­հա­

See more details
«2015 ՄԱՍԹԵՐ»

«2015 ՄԱՍԹԵՐ» ԹՐՔԱԿԱՆ ՀԱԿԱՀԱՅ ԾՐԱԳԻՐ ԿԱՄ «ՊԱՂ ՔՈՔԱ-ՔՈԼԱ ՄԸ Կ՛ՈՒԶԵ՞Ս» Մի քա­նի առիթ­ով հա­ղոր­դած ենք, Ան­գա­րա­յի նա­խա­պատ­րաս­տու­թեան ու հեւ­քի մա­սին, ի տես Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թե

See more details
«ԱՐՄԻՆԷ ՔՈՅՐ»

«ԱՐՄԻՆԷ ՔՈՅՐ» ԾՐԱԳԻՐՆ ՈՒ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՎԿԱՆ` Daisuke Yoshimoto Լե­հաս­տա­նի հա­րաւ արեւմտ­եան կող­մը գըտ­նուող Վրօց­լավ քա­ղա­քի նշա­նա­ւոր հրա­պա­րակ­նե­րէն «Բլաց Սոլ­նէ»-ի վրայ, բա

See more details
ՊԻՏԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆՔ

ՊԻՏԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆՔ «Ո՜վ Զէյթուն Դու որ եղար Հերոսներու ամրոց Յաղթանակներու տաճար Ինքնապաշտպանութեան բերդ Ու պայքարի աղբիւր Փա՛ռք քեզ ...» Զէյ­թուն դա­րեր շա­րու­նակ իր լեռ­նա­յին դիր­քին

See more details
«ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ» ԿԱՐԳ

Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ «ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ» ԿԱՐԳԻ ՏՈՒՉՈՒԹԻՒՆ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, երկ­րորդ ան­գամ ըլ­լա­լով կազ­մա­կերպ­ուե­ցաւ «Արա

See more details
ԲՌՆԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄԸ

ԲՌ­ՆԻ ՀԵՌԱ­ՑՈՒ­ՄԸ -Սուր­իոյ Պետա­կան Կրօ­նա­կան Կալ­ուածներու նա­խա­րար Մո­համ­մէտ Ապտ ալ Սաթ­թար Ալ Սա­ի­իտ, Սուր­իոյ արաբ քրիս­տոնեայ հա­մայն­քապետներու հետ իր հան­դիպ­ման ըն­թաց

See more details
ՈՂՈՄՊԻԱԿԱՆ

ՈՂՈՄՊԻԱԿԱՆ -Մի­ջազ­գա­յին գի­տա­կան ողոմպ­ի­ա­կա­նի Սուր­իոյ հա­ւա­քա­կա­նի ներկա­յա­ցու­ցիչները անց­նող օրերուն, ու­սո­ղութեան, քիմ­ի­ա­գի­տութեան, ֆիզ­ի­ա­գի­տութեան եւ հա­մա­կար

See more details
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ՅՈՒԼԻՍ Ե.

ԼԻԶՊՈՆԻ ՈԳԻՆ 31 տա­րի վերջ, ան­գամ մը եւս կը խո­նար­հինք թր­քա­կան պե­տու­թեան ի գործ դրած ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ մի­ջազ­գա­յին ան­տար­բե­րու­թեան դէմ ող­ջա­կիզ­ման սե­փա­կան օրի­նա­կո

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ Ս. ՉԷՄՊԷՐՃԵԱՆ ԵՐԿՐ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ   ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՄԱՍ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ

ՀԱՆԴԷՍ

ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳ. ՔԱՐԷՆ ԵՓՓԷ ՃԵՄԱՐԱՆԻ 9-ՐԴ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԽՈՐ ՎԻ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱԿԱՆ ՁԵՌ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ԱՄ

96ԱՄԵԱԿԸ...

96ԱՄԵԱԿԸ... ՀԱԿԱՌԱԿ ՏԱԳՆԱՊԻ ԴԺՆԴԱԿ ՊԱՅՄԱ

 

 

You are here:   Home

http://akunq.net/am/

Tuesday, 24 January 2012 03:52 administrator
Print PDF

kantsasar