ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ :
ԿՆՈՋ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐ

ԱԼԺԱԱՖԱՐԻ. «ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ԽՄԲԱՒՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ՈՐՈՇ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՄԲ, Կ՛ՈՏՆԱՀԱՐԵՆ ԿՆՈՋ ՆՈՒԱԶԱԳՈՅՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՆԳԱՄ» Մ.Ա.Կ.-ի մօտ Սուր­իոյ մնա­յուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պաշ­շար Ալ­Ժ

See more details
ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ - Սուր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւնը հրա­պա­րա­կեց յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, ուր դա­տա­պար­տեց Թուրք­իոյ կա­ռա­վա­րու­թիւնը` Սուր­իոյ խա­ղա­ղու­թեան եւ գե­

See more details
ՊԱՀ­ՊԱ­ՆԵԼ ԲՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ

ՊԱՀ­ՊԱ­ՆԵԼ ԲՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ - Բնա­պահ­պա­նու­թեան արա­բա­կան տօ­նին առի­թով, Սուր­իոյ Բնա­պահ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­հի դոկտ. Նա­զի­րա Սար­գիս յայտ­նեց, թէ նա­խա­րա­րու­թիւնը ամէն ջանք ի

See more details
ԱՂԷՏ­ԵԱԼ ՔԱ­ՂԱՔ

ԱՂԷՏ­ԵԱԼ ՔԱ­ՂԱՔ - Հա­լէ­պի ար­դիւ­նա­բե­րա­կան գրա­սեն­եա­կը ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին իր յայ­տա­րա­րած շարք մը առա­ջար­կու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յա­ցուց գրա­սեն­եա­կի խոր­հուր­

See more details
«ԱՒԵ­ՐՈՒ­ՄԷՆ ՎԵ­ՐԱ­ԿԱ­ՌՈՒ­ՑՈՒՄ»

«ԱՒԵ­ՐՈՒ­ՄԷՆ ՎԵ­ՐԱ­ԿԱ­ՌՈՒ­ՑՈՒՄ» - Հա­լէ­պի պե­տա­կան Ճար­տա­րա­պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նին մէջ անց­նող շա­բաթ բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ «Աւե­րու­մէն վե­րա­կա­ռու­ցում» խո­րա­գի­րը կրո

See more details
ԶԵԿՈՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՅՑ` ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՆ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Գերշ. Տ.Շա­հան Սրբ. Արք. Սար­գիս­եա­նին, եւ Ազգ. Երես­փո­խա­նա­կան ժ

See more details
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ Բ./2014

ՓԱՌՔ ՈՒ ՊԱՏԻՒ ՄԵՐ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՈՒՆ Ամէն տա­րի Հոկ­տեմ­բե­րի երկ­րորդ Կի­րա­կին կը նշ­ուի Սըր­բոց Թարգ­ման­չաց տօ­նը, լու­սար­ձա­կի տակ կ՛առն­ուին հայ գի­րե­րու գիւ­տը, անոր մե­ծ

See more details
ՊԵ­ՏԱ­ԿԱՆ ՊԻՒՏ­ՃԷ

ՊԵ­ՏԱ­ԿԱՆ ՊԻՒՏ­ՃԷ - «Սա­նա». Երեք­շաբ­թի, 7 Հոկ­տեմ­բեր 2014-ին Սուր­իոյ Նա­խա­րար­նե­րու խոր­հուր­դը հաս­տա­տեց 2015 թ.-ի պե­տա­կան պիւտ­ճէի հաշ­ուեկ­շի­ռի ծրա­գի­րը /1554/ միլ­ի­ար ս.ո. ընդհ. գո

See more details
ՈՒՍԱՆՈՂՈՒԹԵԱՆ ԹԻՒԸ

ՈՒ­ՍԱ­ՆՈ­ՂՈՒ­ԹԵԱՆ   ԹԻՒԸ - «Ալ­ճա­մա­հիր» կը հա­ղոր­դէ, որ այս տա­րի, Հա­լէպ եւ Իտ­լիպ նա­հանգ­նե­րուն մէջ պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան ար­ձա­նագ­րուող ու­սա­նո­ղու­թեան ընդ­հա­նուր թիւը հա

See more details
ԵՐԿՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄ

ԵՐ­ԿՈՒ ՈՐՈ­ՇՈՒՄ - «Սա­նա».- Սուր­իոյ Ներ­քին առեւ­տու­րի եւ սպա­ռող­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւնը եր­կու որո­շում հրա­պա­րա­կեց: Առա­ջի­նը կը վե­րա­բե­րէր մա­զո­թի ազատ շու

See more details
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ – ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԾՐԱԳՐԵԼ Է ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՍԻՐԻԱՆ ԳՐԱՎԵԼ http://www.arfd.info/hy/?p=20835.- Անկախ Սիրիական տագնապի ամբողջ տեւողության Թուրքիայի որդեգրած դերակատարությունից, վերջին շաբաթներին Թո

See more details
ԶԵԿՈՅՑ

ԶԵԿՈՅՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ ՄԱՍԻՆ Երկուշաբթի 6 Հոկտեմբեր 2014-ին, Բերիոյ Հայոց ԹԵմի Առաջնորդ Գերշ․ Տ․ Շահան Սրբ․ Արք․ Սարգիսեանի հովանաւորութեամբ, Ազգ․ Վարչութեան կազմակերպո

See more details
ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ   Ուրբաթ 3 Հոկտեմբեր 2014-ի առաւօտեան Բերիոյ Հայոց Թեմի Բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տէր Շահան Սրբ. Արք. Սարգիսեան, Ազգ. վարչութեան ընկերակցութեամբ այցելեց Հալէպի Ազգային Քարէն Եփփէ Ճեմ

See more details
ՄԱՅՐԵՐԸ ՉԵՆ ԼԱՐ...

«ՄԵՐ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ ՄԱՅՐԵՐԸ ՉԵՆ ԼԱՐ...» Ա. Հինգ­շաբ­թի, 25 Սեպ­տեմ­բե­րի կէ­սօր: Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նութ­եան նա­խա­րա­րին տի­կի­նը կը հիւ­րըն­կալ­ուի Ազ­գա­յին Առաջ­նոր­դա­րա­նին յար­կ

See more details
ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՀԱՄԱՌՕՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ «ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԷՆ «Հա­յաս­տան-Սփիւռք» Հա­մա­հայ­կա­կան 5-րդ Հա­մա­ժո­ղո­վի Ըն­թաց­քին Տե­ղի Ու­նե­ցաւ «Սուր­ի­ա­հայ Հա­մայն­քի Հիմ

See more details
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ Ա.

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ ԱՌԻԹՈՎ Հա­յաս­տան-Սփիւռք 5-րդ հա­մա­ժո­ղովն ու անոր զու­գա­հեռ լրագ­րող­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ հա­մա­ժո­ղո­վը նոր ուժ ու թափ տուին Հայ­րե­նիք-Սփիւռ

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ Ս. ՉԷՄՊԷՐՃԵԱՆ ԵՐԿՐ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ   ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՄԱՍ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ

ՀԱՆԴԷՍ

ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳ. ՔԱՐԷՆ ԵՓՓԷ ՃԵՄԱՐԱՆԻ 9-ՐԴ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԽՈՐ ՎԻ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱԿԱՆ ՁԵՌ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ԱՄ

96ԱՄԵԱԿԸ...

96ԱՄԵԱԿԸ... ՀԱԿԱՌԱԿ ՏԱԳՆԱՊԻ ԴԺՆԴԱԿ ՊԱՅՄԱ

 

 

You are here:   Home

http://akunq.net/am/

Tuesday, 24 January 2012 03:52 administrator
Print PDF

kantsasar