ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ԼԻԶՊՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ Առա­ւօտ­եան ժա­մը 10:30-ին հինգ հո­գի­նոց քո­ման­տօ մը ինք­նա­շար­ժով կը մտ­նէ դես­պա­նա­տան շր­ջա­փա­կը: 10:45-ին քո­ման­տօն դես­պա­նա­տան պա­հակ

See more details
ԼԻԶՊՈՆ

27 ՅՈՒԼԻՍ 1983. ԼԻԶՊՈՆԻ ՀԻՆԳ ՏՂՈՑ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԶՈՀԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ «Առանց հայ­րե­նի­քին, առանց մայր հո­ղին ո՛չ ապա­գայ կայ, ո՛չ կեանք, ո՛չ ալ ըն­տա­նիք: Առանց մայր հո­ղին, առանց ազ­գին, որե­ւէ ըն­տա­նի

See more details
ԴՐՈՇՄԱԹՈՒՂԹԵՐ

ԴՐՈՇ­ՄԱ­ԹՈՒՂ­ԹԵ­Ր -«Սա­նա».- Տօքթ. Պաշ­շար Ալ Ասա­տի Սուր­իոյ նա­խա­գահ ընտր­ուե­լուն առի­թով, Սուր­իոյ Պե­տա­կան Նա­մա­կատ­նա­յին ըն­կե­րու­թիւնը հրա­պա­րա­կեց դրոշ­մա­թուղ­թե­րո

See more details
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՆԻՇԵՐ

ԸՆ­ԴՈՒՆ­ՄԱՆ ՆԻՇԵՐ -Սուր­իոյ Կր­թութեան նա­խա­րա­րու­թիւնը հրա­պա­րակեց երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րաններ ըն­դուն­ման նիշերը, որոնք կը տարբերին նա­հան­գէ նա­հանգ: Հա­լէ­պի մէջ երկ­րոր­դ

See more details
ՅԱՒԵԼԵԱԼ ԱՌԻԹ

ՅԱ­ՒԵԼ­ԵԱԼ ԱՌԻԹ -Չո­րեք­շաբ­թի, 23 Յու­լիս 2014-ին, Սուր­իոյ նա­խա­գահ Պաշ­շար Ալ Ասատ հրա­պա­րա­կեց հրա­մա­նա­գիր մը` քն­նու­թեան յա­ւել­եալ առիթ մը շնոր­հե­լով պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա

See more details
ՅԻՇԵԼ ՈՒ ՊԱՏՈՒԵԼ

    ՅԻՇԵԼ ՈՒ ՊԱՏՈՒԵԼ   Ամ­բողջ ազ­գով կը խո­նար­հինք հայ­րե­նի­քի սահ­ման­նե­րը պաշտ­պա­նող մեր զի­նուոր­նե­րու ծա­ռա­յու­թեան առ­ջեւ: Կը խո­նար­հինք մա­նա­ւանդ սահ­ման­նե­րը պաշտ­պա­

See more details
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔ

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԲԱՑՈՒՄ` ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ 20-ՐԴ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԻՆ (ՖՈՐՈՒՄ) Համազգայինի 20-րդ ուսանողական հաւաքի (ֆորում) պաշտօնական բացումը կատարուեցաւ շաբաթ, 19 Յուլիս 2014-ին, կէսօրուան ժամը 12:00-ին` նե

See more details
ՃԱՄԲԱՐՆԵՐԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ ՍԿՍԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՃԱՄԲԱՐՆԵՐԸ Արցախի մէջ սկսան արդէն աւանդական դարձած Դաշնակցութեան պատանեկան ճամբարները: Չորրորդ տարին ըլլալով Արցախ ժամանած սփիւռքահայ երիտասարդները ՀՅԴ Ա

See more details
ՊԱՏԱՍԽԱՆ

ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ԷՐՏՈՂԱՆԻՆ. ՄԵՐ ԱԿՆԿԱԼԱԾԸ ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ ԽՕՍՔԵՐԷՆ ԱՒԵԼԻՆ Է Թր­քա­կան, հայ­կա­կան եւ հա­մաշ­խար­հա­յին առն­չա­կից լրատ­ուա­կան մի­ջոց­ներ մեծ աղ­մուկ բարձ­րա­ցու­ցին Թ

See more details
ԷՐՏՈՂԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒ

ԷՐՏՈՂԱՆ ՊԱՇՏՕՆԱՊԷՍ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹԵԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԵՑԱՒ Յու­լիս 1-ին, Թուրք­իոյ իշ­խող Ար­դա­րու­թիւն եւ Բար­գա­ւա­ճում կու­սակ­ցու­թիւնը պաշ­տօ­նա­պէս յայ­տա­րա­րեց յա­ռա­ջի­կայ

See more details
ՏՈՒՆ ԴԱՐՁԻ ԺԱՄԸ

ԵՐԲ ՀՆՉԱԾ Է ԱՐԴԷՆ ԿՐԿԻՆ ՏՈՒՆ ԴԱՐՁԻ ԺԱՄԸ Ամէն ան­գամ, երբ Արեւմ­տա­հա­յաս­տան այ­ցե­լե­լու գա­ղա­փա­րին դէմ յան­դի­ման գտն­ուած եմ, նախ հս­կայ կա­րօ­տով հա­մակ­ուած հո­գիս ցնց­ուած է պահ

See more details
ՆՈՒԷՐ «X»-ԻՆ

ՆՈՒԷՐ «X»-ԻՆ ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ «ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»-ԻՆ Նոր Գիւղ... Ամէն չա­րի­քի մէջ բա­րիք մը փնտ­ռե­լը մարդ արա­րա­ծին ազնը­ւա­գոյն զգա­ցում­նե­րու դր­սե­ւո­րումն է, աստ­ուա­ծա­վա­խու­թի

See more details
ՍՐԲԱԳՐԵՆՔ ԴԵՌ ՈՒՇ ՉԷ

ՎԱՃԱՌՈՒԱԾ ԿԵՑՈՒԱԾՔՆԵՐ Պա­տա­հե­ցաւ, որ նիս­տե­րու, հան­դի­պում­նե­րու կամ հա­ւաք­նե­րու ըն­թաց­քին որո­շա­կի անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րէ կար­ծիք­ներ, տե­սա­կէտ­ներ կամ մեկ­նա­բա­նու­թ

See more details
ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԲ.)

ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԲ.) Դո՛ւ, հայ երի­տա­սար­դու­թիւն, պի­տի ու­զէի... որ դու յա­ճախ ու յա­ճախ հայ աշ­խար­հի ամ­բողջ տա­րա­ծու­թեամբ ար­ձա­կէ­իր ան­հան­գիստ աղա­ղակդ. -Հէ՜յ, վտա՜նգ

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ Ս. ՉԷՄՊԷՐՃԵԱՆ ԵՐԿՐ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ   ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՄԱՍ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ

ՀԱՆԴԷՍ

ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳ. ՔԱՐԷՆ ԵՓՓԷ ՃԵՄԱՐԱՆԻ 9-ՐԴ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԽՈՐ ՎԻ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱԿԱՆ ՁԵՌ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ԱՄ

96ԱՄԵԱԿԸ...

96ԱՄԵԱԿԸ... ՀԱԿԱՌԱԿ ՏԱԳՆԱՊԻ ԴԺՆԴԱԿ ՊԱՅՄԱ

You are here:   Home

http://akunq.net/am/

Tuesday, 24 January 2012 03:52 administrator
Print PDF

kantsasar