ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ :
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

ՍՐԲՈՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ՅՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐԸ ՍՈՍԿ ԵԿԵՂԵՑԻ ՄԸ ՉԷՐ 21 Սեպ­տեմ­բե­րին, իս­լամ ծայ­րա­յե­ղա­կան­նե­րու կող­մէ Տէր Զօ­րի Սր­բոց Նա­հա­տա­կաց Յու­շա­հա­մա­լի­րի պայ­թե­ցու­մը, սոսկ այ­լա­մ

See more details
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ՀԱՅԿ ԴԵՄՈՅԵԱՆ. «ՄԵՐ ԳԼԽԱՒՈՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՄԵՐ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄՆ Է»   Սեպտեմբեր 19-ին մեկնարկած Հայաստան-Սփիւռք 5-րդ համաժողովի բացման լիագումար նիստին Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-ին

See more details
ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ԿԸ ԴԱՏԱՊԱՐՏԷ

ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐ ԷՏՈՒԱՐՏ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ԿԸ ԴԱՏԱՊԱՐՏԷ ՏԷՐ ԶՕՐԻ ՍՐԲՈՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՅԹԵՑՈՒՄԸ   Հայաստանի Հանրապետութեան Արտաքին գործոց նախարար Էտուարտ Նալպանտեան, յ

See more details
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ` ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ Գ./2014

ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԱՐԺԷՔ Է 23 տա­րի առաջ Խորհր­դա­յին Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րը պատ­մա­կան որո­շում տուին` ան­կա­խու­թիւնը ընտ­րե­լով երկ­րի հե­տա­գայ զար­գաց­ման մի­ակ հնա­րա

See more details
ԳԱՂՏ­ՆԻ ԿԱ­ՊԵՐ

ԳԱՂՏ­ՆԻ ԿԱ­ՊԵՐ -Սուր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ­նա­խա­րար Ֆայ­սալ Մըք­տատ յայ­տա­րա­րած է, որ Սուր­ի­ան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու հետ ահա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի ծի­րին մէջ գաղտ­նի կա­

See more details
ՆՈՐ ՉԱ­ՓԱ­ՆԻՇ­ՆԵՐ

ՆՈՐ ՉԱ­ՓԱ­ՆԻՇ­ՆԵՐ   -«Սա­նա» կը տե­ղե­կաց­նէ, որ Սուր­իոյ Բարձ­րա­գոյն Կր­թու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւնը նա­խորդ շա­բաթ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցած է մաս­նա­գէտ­նե­րու եւ գի­տաշ­խա­տող­նե­

See more details
ԱՌԱՋ­ՆԱ­ԿԱՐԳ

ԱՌԱՋ­ՆԱ­ԿԱՐԳ   -Հա­լէ­պի նա­հան­գա­պե­տը անց­նող օրե­րուն պար­գե­ւատ­րեց 2013-2014 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նի Հա­լէ­պի նա­խակր­թա­րան­նե­րէն եւ երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րան­նե­րէն շր­ջա­

See more details
ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՍԱՖԻԹԱ ԵՒ ՄԱՇԹԱ ԱԼ ՀԸԼՈՒ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Շա­հան Սրբ. Արք. Սար­գիս­եա­նի գլ­խա­ւո­րու­թեամբ, Կրօ­նա­կան ժո­ղո­վի ան­դամ­ներ` Արժ. Տ. Տա­թեւ Ա. Քհ

See more details
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ` ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ Բ./2014

    ՃԱՄԲԱՐՆԵՐԷՆ ԱՆԴԻՆ   Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն զգալի­օ­րէն թափ առած են հայ­րե­նի­քի մէջ կազ­մա­կեր­պուող հա­մա­հայ­կա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­

See more details
ՈՂՈՄՊ­Ի­Ա­ԿԱ­Ն

ՈՂՈՄՊ­Ի­Ա­ԿԱ­Ն -Դա­մաս­կո­սի եւ Լա­թաք­իոյ մէջ մեկ­նար­կը կա­տար­ուե­ցաւ ու­սու­ցիչ­նե­րու յա­տուկ գի­տա­կան պե­տա­կան ողոմպ­ի­ա­կա­նին` 344 ու­սու­ցիչ, ու­սուց­չուհիի մաս­նակ­ցութ­եա

See more details
ՔՆ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­Ր

ՔՆ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­Ր -Սուր­իոյ Բարձ­րա­գոյն Ուս­ման խոր­հուր­դը հրա­պա­րա­կեց երեք որո­շում­ներ, ըստ որոնց ար­տօ­նեց Հա­լէ­պի եւ Ֆու­րա­թի հա­մալ­սա­րան­նե­րու ու­սա­նող­նե­րուն իրենց քն

See more details
ՉԵՂԵԱԼ

ՉԵՂ­ԵԱԼ -Սուր­իոյ նո­րա­կազմ կա­ռա­վա­րու­թիւնը Երեք­շաբ­թի, 9 Սեպ­տեմ­բեր 2014-ին, վար­չա­պետ Ուա­էլ Ալ Հա­լաքի­ին գլ­խա­ւո­րու­թեամբ գու­մա­րած իր նիս­տով օրէն­քի ծրա­գիր մը հաս­տա­տեց,

See more details
ՀԱՐ­ՑԱ­ԽՈՅԶ

ՀԱՐ­ՑԱ­ԽՈՅԶ - «Սա­նա» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թեան կայ­քէ­ջը զե­տե­ղած է հար­ցա­խոյզ մը, ուր ըն­թեր­ցո­ղին կը ներ­կա­յաց­ուի հե­տեւ­եալ հար­ցը` կը կար­ծէ՞ք, թէ Մ.Ա.Կ.-ի Ապա­հո­վութ­եան խոր­հ

See more details
ԱՐ­ՇԱ­Ւ

ԱՊԱ­ՏԵ­ՂԵ­ԿԱՏ­ՈՒԱ­ԿԱՆ ԱՐ­ՇԱ­Ւ - «Սա­նա».- Սուր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան պաշ­տօ­նա­կան մէկ աղ­բիւ­րը յայտ­նեց, թէ Սուր­ի­ա­կան Արա­բա­կան Հան­րա­պե­տու­թիւնը կը դա­տա­պար

See more details
ԶԱՆԳԸ ՀՆՉԱԾ Է

ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹԵԱՆ ԶԱՆԳԸ ՀՆՉԱԾ Է Մարտ 2011-ին գոր­ծադ­րութ­եան դր­ուած «Արա­բա­կան գա­րուն»-ը, աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան հս­կա­յա­կան ծրագ­րի մը մէկ նոր փուլն էր, որ ի գործ դր­ուած էր արեւմտ­ե

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ Ս. ՉԷՄՊԷՐՃԵԱՆ ԵՐԿՐ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ   ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՄԱՍ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ

ՀԱՆԴԷՍ

ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳ. ՔԱՐԷՆ ԵՓՓԷ ՃԵՄԱՐԱՆԻ 9-ՐԴ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԽՈՐ ՎԻ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱԿԱՆ ՁԵՌ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ԱՄ

96ԱՄԵԱԿԸ...

96ԱՄԵԱԿԸ... ՀԱԿԱՌԱԿ ՏԱԳՆԱՊԻ ԴԺՆԴԱԿ ՊԱՅՄԱ

 

 

You are here:   Home

http://akunq.net/am/

Tuesday, 24 January 2012 03:52 administrator
Print PDF

kantsasar