ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ :
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ` ՆՈՅԵՄԲԵՐ Բ.

ՀԱԼԷՊԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԿԻԶԱԿԷՏԻՆ ՄԷՋ... Սուրիոյ տագնապին գծով քաղաքական վերջին զարգացումները դարձեալ կը կեդրոնանան Հալէպի վրայ, յատկապէս քաղաքին մէջ եւ շուրջ սուրիական բա

See more details
ՀՅԴ ԲԻՒՐՈՅԻ ԿՈՉԸ

ՀՅԴ ԲԻՒՐՈՅԻ ԿՈՉԸ Սիրելի հայրենակիցներ,2014թ նոյեմբերի 27-ին «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամն իր տարեկան աւանդական դրամահաւաքի հեռուստամարաթոնով շարունակելու է անցեալ տարի սկզբնաւորուա

See more details
ՀԱ­ՄԱՅՆ­ՔԱ­ՊԵ­ՏՆԵ­ՐԸ

ՀԱ­ՄԱՅՆ­ՔԱ­ՊԵ­ՏՆԵ­ՐԸ - Շա­բաթ, 8 Նո­յեմ­բեր 2014-ի առա­ւօտ­եան ժա­մը 9:30-ին, Հա­լէ­պի քրիս­տոն­եայ հա­մայն­քա­պե­տնե­րը այ­ցե­լե­ցին Հա­լէ­պի նո­րան­շա­նակ նա­հան­գա­պետ` դոկտ. Մուհամ­մետ Մ

See more details
ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ

ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ -Հա­լէ­պի Ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան գրա­սեն­եա­կի Տնօ­րէն Խոր­հուր­դը, երկ­րա­չափ Ֆա­րէս Շէ­հէպիի գլ­խա­ւո­րու­թեամբ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Հա­լէ­պի նա­հան­գա­պետ դոկտ. Ու­լ

See more details
ԲԱ­ԽՈՒՄ­ՆԵՐ

ԲԱ­ԽՈՒՄ­ՆԵՐ -«Սա­նա». -Հա­լէ­պի ճա­կա­տին վրայ ուժ­գին բա­խում­ներ տե­ղի կ՛ու­նե­նան, որոնք չեն սահ­մա­նա­փակ­ուիր սուր­ի­ա­կան բա­նա­կին ու զին­եալ խմ­բա­ւո­րում­նե­րուն մի­ջեւ ըն­թա­

See more details
«ՀԱՅԵՐԸ 2115-ԻՆ»

«ՀԱՅԵՐԸ 2115-ԻՆ» ՆԻՒԹՈՎ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐ ԼԻԶ­ՊՈՆ.- «Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եան» հիմ­նար­կու­թեան Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բա­ժան­մուն­քը հայ ղե­կա­վար­նե­րու եր­կօր­եայ եզա­կի սե­մի­

See more details
ՆՈՐԱԿԱԶՄ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

Հ.Օ.Մ.-Ի ՆՈՐԱԿԱԶՄ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ` ՊԵԼՃԻՔԱՅԻ ՄԷՋ Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ատե­նա­պե­տու­հի` Վի­գի Մա­րաշլ­եան եւ Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ան­դամ` Լի­զա Աւագ­եան,

See more details
ՀԱ­ՄԱ­ԺՈ­ՂՈ­Վ

ՀԱ­ՄԱ­ԺՈ­ՂՈ­Վ - Սուր­իոյ Գի­տա­կան Հե­տա­զօ­տու­թեան Բարձ­րա­գոյն Խոր­հուր­դի տնօ­րէն Ղաս­սան ԱլԱ­սի «Ալ Ուա­թան» թեր­թին յայտ­նեց, թէ խոր­հուր­դը կը նա­խա­պատ­րաս­տէ երկ­րի վե­րա­կա­

See more details
ԳԼ­ԽԱ­ՒՈՐ ՓԱՍ­ՏԱ­ԲԱՆ­ՆԵ­Ր

ԳԼ­ԽԱ­ՒՈՐ ՓԱՍ­ՏԱ­ԲԱՆ­ՆԵ­Ր - Սուր­իոյ ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար տոքթ. Նա­ճըմ Հա­մատ հրա­պա­րա­կեց եր­կու որո­շում­ներ, որոնց հի­ման վրայ նշա­նակ­ուե­ցան Հա­լէ­պի եւ Հա­սի­չէի նա­հա

See more details
ՀԻՄ­ՆԱ­ԿԱՆ ԿԱ­ՐԻՔ­ՆԵ­Ր

ՀԻՄ­ՆԱ­ԿԱՆ ԿԱ­ՐԻՔ­ՆԵ­Ր - Հա­լէ­պի նո­րան­շա­նակ նա­հան­գա­պետ տոքթ. Մար­ուան Ու­լա­պի կա­րե­ւո­րեց գոր­ծակ­ցու­թիւնը Հա­լէ­պի մար­դա­սի­րա­կան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­ր

See more details
ԱՐ­ԴԻՒ­ՆԱ­ՒԷՏ ԴԱՐՁ­ՆԵ­Լ

ԱՐ­ԴԻՒ­ՆԱ­ՒԷՏ ԴԱՐՁ­ՆԵ­Լ - Հա­լէ­պի նա­հան­գա­պե­տը հան­դի­պում ու­նե­ցաւ Հա­լէ­պի Քա­ղա­քա­յին Խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րուն հետ եւ թե­լադ­րեց անոնց ամէն ջանք ի գործ դնել Հա­լէպ նա­հան­գի

See more details
ԵԼԵԿՏ­ՐԱ­ԾԻՆ ԱՄ­ԲԵՐ

ԵԼԵԿՏ­ՐԱ­ԾԻՆ ԱՄ­ԲԵՐ - Հա­լէ­պի նա­հան­գա­պե­տա­րա­նը ճշ­դեց ելեկտ­րա­ծին ամ­բեր­նե­րու շա­բա­թա­կան գի­նը 750 ս.ոս­կի, օրա­կան 10 ժամ­ուան դրու­թեամբ: Սոյն որո­շու­մը խախ­տող ելեկտ­րա­ծին

See more details
ՀԱ­ՄԱ­ՁԱՅ­ՆԱ­ԳԻՐ

ՀԱ­ՄԱ­ՁԱՅ­ՆԱ­ԳԻՐ - Վեր­ջերս Սուր­իոյ հա­ղոր­դակ­ցու­թեան ըն­կե­րու­թիւնը հա­մա­ձայ­նա­գիր մը կն­քեց չի­նա­կան «Հաուաի» ըն­կե­րու­թեան հետ` բա­րե­լա­ւե­լու Սուր­իոյ հա­մա­ցան­ցի օգ­տա

See more details
ՀՈՎԻՒ ՔԱՋ

ՀՈՎԻՒ ՔԱՋ Ի՞նչ կը նշա­նա­կէ «հո­վիւ» ըլ­լալ: Աւե­լի ճիշդ` հո­գե­ւոր հո­վիւ, յա­ճախ մտո­վի, հարց կու տամ` ան­մե­ղօ­րէն: Ու դարձ­եալ ես ին­ծի կը պա­տաս­խա­նեմ.- հո­գե­ւոր հովիւը այն անձն է, որ ո

See more details
ԻՒՐԱՅԱՏՈՒԿ ՈՂՋՈՅՆ

ԻՒՐԱՅԱՏՈՒԿ ՈՂՋՈՅՆ Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան Օգ­նու­թեան Մի­աց­եալ մար­մի­նը հրա­պա­րա­կած է հե­տեւ­եալ հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը` «Օգ­նու­թեան Ձեռք` Սուր­ի­ա­հայ Վար­ժա­րան­նե­րուն» վեր­նա­գի

See more details
ՀԱՇ­ՈՒԵԿ­ՇԻ­ՌԻ ՕՐԻ­ՆԱ­ԳԻ­ԾԸ

ՀԱՇ­ՈՒԵԿ­ՇԻ­ՌԻ ՕՐԻ­ՆԱ­ԳԻ­ԾԸ - Սուր­իոյ Նա­խա­գահ Պաշ­շար ԱլԱ­սատ Սուր­իոյ խորհր­դա­րան յղեց 2015 թուա­կա­նի պե­տա­կան պիւտ­ճէի հաշ­ուեկ­շի­ռի օրի­նա­գի­ծը` յանձ­նա­րա­րե­լով ներ­կա­յաց­

See more details
ԽՈՐ­ՀՈՒՐ­ԴԻ ԱՆ­ԴԱՄ

ԽՈՐ­ՀՈՒՐ­ԴԻ ԱՆ­ԴԱՄ - Սուր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ­նա­խա­րար Ֆայ­սալ Ալ­Միք­տատ Լի­բա­նան­եան «Ալ­Պի­ն­աա» թեր­թին մէջ լոյս տե­սած իր յօդ­ուա­ծին մէջ կը գրէ. «Թուր­քիոյ Մ.Ա.Կ.-ի Ապա­հո­

See more details
ՎԱ­ՌԵ­ԼԱ­ՆԻՒ­Թ

ՎԱ­ՌԵ­ԼԱ­ՆԻՒ­Թ - Հա­լէպ նա­հան­գի Վա­ռե­լա­նիւ­թի յանձ­նա­ժո­ղո­վը հաս­տա­տեց, որ յա­ռա­ջի­կայ օրե­րուն Հա­լէ­պի ըն­տա­նիք­նե­րուն պի­տի մա­տա­կա­րար­ուի 200 լիթր վա­ռե­լա­նիւթ, որ պի­տ

See more details
ԿՆՈՋ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐ

ԱԼԺԱԱՖԱՐԻ. «ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ԽՄԲԱՒՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ՈՐՈՇ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՄԲ, Կ՛ՈՏՆԱՀԱՐԵՆ ԿՆՈՋ ՆՈՒԱԶԱԳՈՅՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՆԳԱՄ» Մ.Ա.Կ.-ի մօտ Սուր­իոյ մնա­յուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պաշ­շար Ալ­Ժ

See more details
ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ - Սուր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւնը հրա­պա­րա­կեց յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, ուր դա­տա­պար­տեց Թուրք­իոյ կա­ռա­վա­րու­թիւնը` Սուր­իոյ խա­ղա­ղու­թեան եւ գե­

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԴԱՐ ՄԸ ԱՄԲՈՂՋ

ԴԱՐ ՄԸ ԱՄԲՈՂՋ ԴԱՐ ՄԸ ԱՄԲՈՂՋ ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹԻՒ

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՍՐԲՈՑ ԹԱ

«ՇՈՒ­ՇԻ»

«ՇՈՒ­ՇԻ» «ՇՈՒ­ՇԻ» Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­

ՎԵՐԱՕԾՈՒՄ

ՎԵՐԱՕԾՈՒՄ ՎԵՐԱՕԾՈՒՄ ՔԵՍԱՊԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱ

ՔԵՍԱՊԻ ՄԷՋ

ՔԵՍԱՊԻ ՄԷՋ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

 

 

You are here:   Home

http://akunq.net/am/

Tuesday, 24 January 2012 03:52 administrator
Print PDF

kantsasar