ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ :
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ` ՆՈՅԵՄԲԵՐ Բ.

ՀԱԼԷՊԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԿԻԶԱԿԷՏԻՆ ՄԷՋ... Սուրիոյ տագնապին գծով քաղաքական վերջին զարգացումները դարձեալ կը կեդրոնանան Հալէպի վրայ, յատկապէս քաղաքին մէջ եւ շուրջ սուրիական բա

See more details
ՀՅԴ ԲԻՒՐՈՅԻ ԿՈՉԸ

ՀՅԴ ԲԻՒՐՈՅԻ ԿՈՉԸ Սիրելի հայրենակիցներ,2014թ նոյեմբերի 27-ին «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամն իր տարեկան աւանդական դրամահաւաքի հեռուստամարաթոնով շարունակելու է անցեալ տարի սկզբնաւորուա

See more details
ՀԱ­ՄԱՅՆ­ՔԱ­ՊԵ­ՏՆԵ­ՐԸ

ՀԱ­ՄԱՅՆ­ՔԱ­ՊԵ­ՏՆԵ­ՐԸ - Շա­բաթ, 8 Նո­յեմ­բեր 2014-ի առա­ւօտ­եան ժա­մը 9:30-ին, Հա­լէ­պի քրիս­տոն­եայ հա­մայն­քա­պե­տնե­րը այ­ցե­լե­ցին Հա­լէ­պի նո­րան­շա­նակ նա­հան­գա­պետ` դոկտ. Մուհամ­մետ Մ

See more details
ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ

ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ -Հա­լէ­պի Ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան գրա­սեն­եա­կի Տնօ­րէն Խոր­հուր­դը, երկ­րա­չափ Ֆա­րէս Շէ­հէպիի գլ­խա­ւո­րու­թեամբ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Հա­լէ­պի նա­հան­գա­պետ դոկտ. Ու­լ

See more details
ԲԱ­ԽՈՒՄ­ՆԵՐ

ԲԱ­ԽՈՒՄ­ՆԵՐ -«Սա­նա». -Հա­լէ­պի ճա­կա­տին վրայ ուժ­գին բա­խում­ներ տե­ղի կ՛ու­նե­նան, որոնք չեն սահ­մա­նա­փակ­ուիր սուր­ի­ա­կան բա­նա­կին ու զին­եալ խմ­բա­ւո­րում­նե­րուն մի­ջեւ ըն­թա­

See more details
«ՀԱՅԵՐԸ 2115-ԻՆ»

«ՀԱՅԵՐԸ 2115-ԻՆ» ՆԻՒԹՈՎ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐ ԼԻԶ­ՊՈՆ.- «Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եան» հիմ­նար­կու­թեան Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բա­ժան­մուն­քը հայ ղե­կա­վար­նե­րու եր­կօր­եայ եզա­կի սե­մի­

See more details
ՆՈՐԱԿԱԶՄ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

Հ.Օ.Մ.-Ի ՆՈՐԱԿԱԶՄ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ` ՊԵԼՃԻՔԱՅԻ ՄԷՋ Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ատե­նա­պե­տու­հի` Վի­գի Մա­րաշլ­եան եւ Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ան­դամ` Լի­զա Աւագ­եան,

See more details
ՀԱ­ՄԱ­ԺՈ­ՂՈ­Վ

ՀԱ­ՄԱ­ԺՈ­ՂՈ­Վ - Սուր­իոյ Գի­տա­կան Հե­տա­զօ­տու­թեան Բարձ­րա­գոյն Խոր­հուր­դի տնօ­րէն Ղաս­սան ԱլԱ­սի «Ալ Ուա­թան» թեր­թին յայտ­նեց, թէ խոր­հուր­դը կը նա­խա­պատ­րաս­տէ երկ­րի վե­րա­կա­

See more details
ԳԼ­ԽԱ­ՒՈՐ ՓԱՍ­ՏԱ­ԲԱՆ­ՆԵ­Ր

ԳԼ­ԽԱ­ՒՈՐ ՓԱՍ­ՏԱ­ԲԱՆ­ՆԵ­Ր - Սուր­իոյ ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար տոքթ. Նա­ճըմ Հա­մատ հրա­պա­րա­կեց եր­կու որո­շում­ներ, որոնց հի­ման վրայ նշա­նակ­ուե­ցան Հա­լէ­պի եւ Հա­սի­չէի նա­հա

See more details
ՀԻՄ­ՆԱ­ԿԱՆ ԿԱ­ՐԻՔ­ՆԵ­Ր

ՀԻՄ­ՆԱ­ԿԱՆ ԿԱ­ՐԻՔ­ՆԵ­Ր - Հա­լէ­պի նո­րան­շա­նակ նա­հան­գա­պետ տոքթ. Մար­ուան Ու­լա­պի կա­րե­ւո­րեց գոր­ծակ­ցու­թիւնը Հա­լէ­պի մար­դա­սի­րա­կան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­ր

See more details
ԱՐ­ԴԻՒ­ՆԱ­ՒԷՏ ԴԱՐՁ­ՆԵ­Լ

ԱՐ­ԴԻՒ­ՆԱ­ՒԷՏ ԴԱՐՁ­ՆԵ­Լ - Հա­լէ­պի նա­հան­գա­պե­տը հան­դի­պում ու­նե­ցաւ Հա­լէ­պի Քա­ղա­քա­յին Խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րուն հետ եւ թե­լադ­րեց անոնց ամէն ջանք ի գործ դնել Հա­լէպ նա­հան­գի

See more details
ԵԼԵԿՏ­ՐԱ­ԾԻՆ ԱՄ­ԲԵՐ

ԵԼԵԿՏ­ՐԱ­ԾԻՆ ԱՄ­ԲԵՐ - Հա­լէ­պի նա­հան­գա­պե­տա­րա­նը ճշ­դեց ելեկտ­րա­ծին ամ­բեր­նե­րու շա­բա­թա­կան գի­նը 750 ս.ոս­կի, օրա­կան 10 ժամ­ուան դրու­թեամբ: Սոյն որո­շու­մը խախ­տող ելեկտ­րա­ծին

See more details
ՀԱ­ՄԱ­ՁԱՅ­ՆԱ­ԳԻՐ

ՀԱ­ՄԱ­ՁԱՅ­ՆԱ­ԳԻՐ - Վեր­ջերս Սուր­իոյ հա­ղոր­դակ­ցու­թեան ըն­կե­րու­թիւնը հա­մա­ձայ­նա­գիր մը կն­քեց չի­նա­կան «Հաուաի» ըն­կե­րու­թեան հետ` բա­րե­լա­ւե­լու Սուր­իոյ հա­մա­ցան­ցի օգ­տա

See more details
ՀՈՎԻՒ ՔԱՋ

ՀՈՎԻՒ ՔԱՋ Ի՞նչ կը նշա­նա­կէ «հո­վիւ» ըլ­լալ: Աւե­լի ճիշդ` հո­գե­ւոր հո­վիւ, յա­ճախ մտո­վի, հարց կու տամ` ան­մե­ղօ­րէն: Ու դարձ­եալ ես ին­ծի կը պա­տաս­խա­նեմ.- հո­գե­ւոր հովիւը այն անձն է, որ ո

See more details
ԻՒՐԱՅԱՏՈՒԿ ՈՂՋՈՅՆ

ԻՒՐԱՅԱՏՈՒԿ ՈՂՋՈՅՆ Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան Օգ­նու­թեան Մի­աց­եալ մար­մի­նը հրա­պա­րա­կած է հե­տեւ­եալ հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը` «Օգ­նու­թեան Ձեռք` Սուր­ի­ա­հայ Վար­ժա­րան­նե­րուն» վեր­նա­գի

See more details
ՀԱՇ­ՈՒԵԿ­ՇԻ­ՌԻ ՕՐԻ­ՆԱ­ԳԻ­ԾԸ

ՀԱՇ­ՈՒԵԿ­ՇԻ­ՌԻ ՕՐԻ­ՆԱ­ԳԻ­ԾԸ - Սուր­իոյ Նա­խա­գահ Պաշ­շար ԱլԱ­սատ Սուր­իոյ խորհր­դա­րան յղեց 2015 թուա­կա­նի պե­տա­կան պիւտ­ճէի հաշ­ուեկ­շի­ռի օրի­նա­գի­ծը` յանձ­նա­րա­րե­լով ներ­կա­յաց­

See more details
ԽՈՐ­ՀՈՒՐ­ԴԻ ԱՆ­ԴԱՄ

ԽՈՐ­ՀՈՒՐ­ԴԻ ԱՆ­ԴԱՄ - Սուր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ­նա­խա­րար Ֆայ­սալ Ալ­Միք­տատ Լի­բա­նան­եան «Ալ­Պի­ն­աա» թեր­թին մէջ լոյս տե­սած իր յօդ­ուա­ծին մէջ կը գրէ. «Թուր­քիոյ Մ.Ա.Կ.-ի Ապա­հո­

See more details
ՎԱ­ՌԵ­ԼԱ­ՆԻՒ­Թ

ՎԱ­ՌԵ­ԼԱ­ՆԻՒ­Թ - Հա­լէպ նա­հան­գի Վա­ռե­լա­նիւ­թի յանձ­նա­ժո­ղո­վը հաս­տա­տեց, որ յա­ռա­ջի­կայ օրե­րուն Հա­լէ­պի ըն­տա­նիք­նե­րուն պի­տի մա­տա­կա­րար­ուի 200 լիթր վա­ռե­լա­նիւթ, որ պի­տ

See more details
ԿՆՈՋ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐ

ԱԼԺԱԱՖԱՐԻ. «ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ԽՄԲԱՒՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ՈՐՈՇ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՄԲ, Կ՛ՈՏՆԱՀԱՐԵՆ ԿՆՈՋ ՆՈՒԱԶԱԳՈՅՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՆԳԱՄ» Մ.Ա.Կ.-ի մօտ Սուր­իոյ մնա­յուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պաշ­շար Ալ­Ժ

See more details
ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ - Սուր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւնը հրա­պա­րա­կեց յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, ուր դա­տա­պար­տեց Թուրք­իոյ կա­ռա­վա­րու­թիւնը` Սուր­իոյ խա­ղա­ղու­թեան եւ գե­

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԴԱՐ ՄԸ ԱՄԲՈՂՋ

ԴԱՐ ՄԸ ԱՄԲՈՂՋ ԴԱՐ ՄԸ ԱՄԲՈՂՋ ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹԻՒ

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՍՐԲՈՑ ԹԱ

«ՇՈՒ­ՇԻ»

«ՇՈՒ­ՇԻ» «ՇՈՒ­ՇԻ» Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­

ՎԵՐԱՕԾՈՒՄ

ՎԵՐԱՕԾՈՒՄ ՎԵՐԱՕԾՈՒՄ ՔԵՍԱՊԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱ

ՔԵՍԱՊԻ ՄԷՋ

ՔԵՍԱՊԻ ՄԷՋ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

 

 

You are here:   Home ԵՆԹԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ Մարզական Տեղական
Տեղական

ԵՂԲ. ԳԷՈՐԳ ԱՐԹԻՆԵԱՆ

Wednesday, 12 November 2014 15:45 Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան
Print PDF

ԾԱՆՕԹԱՑՈՒՄ ՎԱՍՏԱԿԱՇԱՏ ՄԱՐԶԻՉ

ԵՂԲ. ԳԷՈՐԳ ԱՐԹԻՆԵԱՆԻՆ


Մար­զա­կան աշ­խար­հի մէջ միշտ եղած են այն­պի­սի ան­ձեր, որոնք իրենց աշ­խա­տան­քով կր­ցած են հաս­նիլ լա­ւա­գոյն դիր­քե­րու: Ոմանք եղած են խա­ղա­ցող­ներ եւ ար­ձա­նագ­րած` ան­հա­տա­կան յա­ջո­ղու­թիւն­ներ կամ նուա­ճած տիտ­ղոս­ներ, խմ­բա­յին մար­զա­ձե­ւե­րու մէջ եւս լա­ւա­գոյն խա­ղա­ցող­նե­րը մատ­նանշ­ուած են բո­լո­րին կող­մէ: Իսկ ոմանք եղած են մար­զիչ­ներ, որոնց շնոր­հիւ  իրենց խում­բե­րը հա­սած են յա­ջո­ղութ­եան ամպի­ոն` ար­ձա­նագ­րե­լով փայ­լուն ար­դիւնք­ներ: Այս մար­զիչ­նե­րէն մէկն է Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կո­ղո­վագն­դա­կի աղջ­կանց կրտ­սեր­նե­րու խում­բի եր­կար տա­րի­նե­րու վաս­տա­կա­շատ մար­զիչ եղբ. Գէ­որգ Ար­թին­եա­նը:

1963-ի ծնունդ եղբ. Գէ­որ­գը Հա­լէ­պի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կո­ղո­վագն­դա­կի խում­բե­րու պատ­մու­թեան մէջ լա­ւա­գոյն մար­զիչ­նե­րէն մէ­կը եղաւ: Ան իր լուրջ աշ­խա­տան­քով կր­ցաւ այլ առիթ­նե­րով Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կո­ղո­վագն­դա­կի խում­բե­րը հասց­նել յաղ­թա­նա­կի ամպի­ոն եւ տի­րա­նալ Սուր­իոյ եւ Հա­լէ­պի ախոյ­եա­նու­թիւն­նե­րու` տար­բեր մր­ցա­շար­քե­րու բա­ժակ­նե­րուն:

Եղբ. Գէ­որ­գը կո­ղո­վագն­դա­կի խում­բի խա­ղա­ցող­նե­րուն հա­մար միայն մար­զիչ  չե­ղաւ, այլ եղաւ խում­բին բժիշ­կը, պա­տաս­խա­նա­տուն եւ բո­լոր խա­ղա­ցող­նե­րուն եղ­բայ­րը: Քիչ խօ­սող, բայց շատ աշ­խա­տանք ցու­ցա­բե­րող եղբ. Գէ­որ­գը իր հա­մեստ բնա­ւո­րու­թեամբ ար­ժա­նի դար­ձաւ բո­լո­րին յար­գան­քին:

Եղբ. Գէ­որգ իր մար­զի­չու­թեան կեան­քը սկ­սաւ 1980 թուա­կա­նին, երբ ստանձ­նեց փոք­րե­րու խում­բե­րու մար­զի­չու­թեան պաշ­տօ­նը: Անոր շնոր­հիւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի խում­բե­րը ու­նե­ցան այն­պի­սի խա­ղա­ցող­ներ, որոնք տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին մաս կազ­մե­ցին Հ.Մ.Ը.Մ.-ի տար­բեր խում­բե­րուն, ինչ­պէս նա­եւ Սուր­իոյ հա­ւա­քա­կան­նե­րու եւ դար­ձան երկ­րի լա­ւա­գոյն խա­ղա­ցող­նե­րէն:

Ստո­րեւ պի­տի անդ­րա­դառ­նանք Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կո­ղո­վագն­դա­կի աղջ­կանց պա­տա­նե­կան եւ կրտ­սեր­նե­րու խում­բե­րուն, եղբ. Գէ­որգ Ար­թին­եա­նի մար­զի­չու­թեամբ, ար­ձա­նագ­րած փայ­լուն ար­դիւնք­նե­րուն.-

1991- Հա­լէ­պի աղջ­կանց փոք­րե­րու ախոյ­եա­նու­թիւն - Երկ­րորդ դիրք

1992- Հա­լէ­պի աղջ­կանց փոք­րե­րու ախոյ­եա­նու­թիւն - Եր­րորդ դիրք

1992- Հա­լէ­պի աղջ­կանց կրտ­սեր­նե­րու ախոյ­եա­նու­թիւն - Հին­գե­րորդ դիրք

1994- Հա­լէ­պի աղջ­կանց պա­տա­նե­կան ախոյ­եա­նու­թիւն - Երկ­րորդ դիրք

2000- Հա­լէ­պի աղջը­կանց կրտ­սեր­նե­րու ախոյ­եա­նու­թիւն - Առա­ջին դիրք

2001-Հա­լէ­պի Տոն Պոս­քո­յի կրտ­սեր­նե­րու ախոյ­եա­նու­թիւն - Առա­ջին դիրք

2001-Հա­լէ­պի աղջը­կանց  կրտ­սեր­նե­րու Ա. ախոյ­եա­նու­թիւն - Առա­ջին դիրք

2001-Հա­լէ­պի աղջը­կանց կրտ­սեր­նե­րու Բ. ախոյ­եա­նու­թիւն - Առա­ջին դիրք

2002-Հա­լէ­պի Իքար­տա­յի մր­ցա­շար­քի ախոյ­եա­նու­թիւն - Առա­ջին դիրք

2002- Սուր­իոյ  աղջ­կանց պա­տա­նե­կան ախոյ­եա­նու­թիւն (մաս­նակ­ցու­թիւն կրտ­սեր խում­բով) - Հին­գե­րորդ դիրք

2004- Ճա­լ­ա­աի մի­ջազ­գա­յին փոք­րե­րու ախոյ­եա­նու­թիւն - Եր­րորդ դիրք

2005- Հ.Մ.Ը.Մ.-ի պա­տա­նե­կան ախոյ­եա­նու­թիւն - Առա­ջին դիրք

2005- Հա­լէ­պի պա­տա­նե­կան ախոյ­եա­նու­թիւն - Առա­ջին դիրք

2005- Սուր­իոյ  պա­տա­նե­կան ախոյ­եա­նու­թիւն - Երկ­րորդ դիրք

2005 - Ճա­լ­ա­աի կրտ­սեր­նե­րու ախոյ­եա­նու­թիւն - Առա­ջին դիրք

2006- Հա­լէ­պի Իքար­տա­յի մր­ցա­շար­քի ախոյ­եա­նու­թիւն - Առա­ջին դիրք

2006- Հա­լէ­պի աղջ­կանց պա­տա­նե­կան ախոյ­եա­նու­թիւն - Առա­ջին դիրք

2006- Սուր­իոյ  աղջ­կանց պա­տա­նե­կան ախոյ­եա­նու­թիւն - Երկ­րորդ դիրք

2007- Հա­լէ­պի աղջ­կանց պա­տա­նե­կան ախոյ­եա­նու­թիւն - Առա­ջին դիրք

2007- Սուր­իոյ  աղջ­կանց պա­տա­նե­կան ախոյ­եա­նու­թիւն - Չո­րորդ դիրք

2008- Սուր­իոյ  աղջ­կանց պա­տա­նե­կան ախոյ­եա­նու­թիւն - Առա­ջին դիրք

2009- Սուր­իոյ  աղջ­կանց պա­տա­նե­կան ախոյ­եա­նու­թիւն - Քա­ռորդ աւար­տա­կան

2010- Սուր­իոյ  աղջ­կանց պա­տա­նե­կան ախոյ­եա­նու­թիւն - Բ.Հանգըր­ուան

2012- Հա­լէ­պի աղջ­կանց կրտ­սեր­նե­րու ախոյ­եա­նու­թիւն - Եր­րորդ դիրք

2013- Հա­լէ­պի  աղջ­կանց պա­տա­նե­կան ախոյ­եա­նու­թիւն - Առա­ջին դիրք

2014- Սուր­իոյ  աղջ­կանց պա­տա­նե­կան ախոյ­եա­նու­թիւն - Հա­կա­ռակ անոր որ խում­բը աւար­տա­կան հա­սաւ` սա­կայն քա­ղա­քիս վի­ճակ­ուած պայ­ման­նե­րուն բե­րու­մով չի ճամ­բոր­դեց

2014- Հա­լէ­պի աղջ­կանց փոք­րիկ­նե­րու ախոյ­եա­նու­թիւն - Եր­րորդ դիրք

2014- Հա­լէ­պի աղջ­կանց կրտ­սեր­նե­րու ախոյ­եա­նու­թիւն - Եր­րորդ դիրք

2014- Հա­լէ­պի աղջ­կանց պա­տա­նե­կան ախոյ­եա­նու­թիւն - Եր­րորդ դիրք

 

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

 

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ

Thursday, 18 September 2014 03:15 administrator
Print PDF

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ

ՀԱ­ԼԷ­ՊԻ ԱՂՋ­ԿԱՆՑ ՊԱ­ՏԱ­ՆԵ­ԿԱՆ ԿՈ­ՂՈ­ՎԱԳՆ­ԴԱ­ԿԻ ՄՐ­ՑՈՒՄ­ՆԵ­ՐՈՒՆ  Հ.Ե.Ը. ԵՐԿ­ՐՈՐԴ,  ԻՍԿ Հ.Մ.Ը.Մ. ԵՐ­ՐՈՐԴ ԴԻՐ­ՔԵ­ՐԸ ԳՐԱ­ՒԵ­ՑԻՆ


 

Անց­եալ շաբթ­ուան ըն­թաց­քին Հա­լէ­պի Ճա­լ­աա մար­զա­դաշ­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած կո­ղո­վագն­դա­կի աղջ­կանց պա­տա­նե­կան (Շիպ­լաթ)-ի մր­ցում­նե­րու աւար­տին Ճա­լ­աա-ի կազ­մը տի­րա­ցաւ ախոյ­եա­նու­թեան` պար­տութ­եան մատ­նե­լով Հ.Ե.Ը.-ը  39 - 40: Մր­ցա­շար­քին եր­րորդ դիր­քը գրա­ւեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կազ­մը` պար­տու­թեան մատ­նե­լով Հուրի­էն 22 - 29 ար­դիւն­քով: Սոյն մր­ցա­շար­քը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­լէ­պի մար­զա­կան ֆե­տե­րասի­ո­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ: Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կազ­մը իր առա­ջին հան­դի­պու­մը կա­տա­րեց Իթ­թի­հա­տի դէմ, ուր կր­ցաւ յաղ­թա­կան դուրս գալ 68 - 26 ար­դիւն­քով: Հ.Մ.Ը.Մ.-ի աղ­ջիկ­նե­րը իրենց երկ­րորդ եւ եր­րորդ հան­դի­պում­նե­րուն պար­տու­թիւն կրե­ցին Ճալ­լա-ի եւ Հ.Ե.Ը.-ի խում­բե­րէն 67 - 55  եւ  42 - 61 ար­դիւնք­նե­րով եւ մր­ցա­շար­քի առա­ջին հանգ­րու­անը աւար­տե­ցին յաղ­թե­լով Հուրի­է­ին 62 - 39 ար­դիւն­քով:  Կէս աւար­տա­կա­նի հան­դի­պու­մը ըն­թա­ցաւ բարձ­րո­րակ մա­կար­դա­կի խա­ղար­կու­թեամբ, դարձ­եալ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի եւ Հ.Ե.Ը.- ի խում­բե­րուն մի­ջեւ, ուր Հ.Մ.Ը.Մ.-ի խա­ղա­ցող­նե­րը սր­բագ­րե­լով նա­խորդ հան­դի­պու­մի իրենց սխալ­նե­րը կր­ցան մին­չեւ կի­սա­խա­ղ տի­րա­պե­տել ար­դիւն­քին` հինգ կէ­տի տար­բե­րու­թեամբ: Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կազ­մի խմ­բա­պե­տու­հի Ալին Պէս­նիլ­եան ան­հա­տա­կան յար­ձա­կում մը կա­տա­րած պա­հուն մր­ցա­կից խա­ղա­ցո­ղէն հարուած ստացաւ, որուն ար­դիւն­քով հիւան­դա­նոց տե­ղա­փոխ­ուե­ցաւ, ուր վի­րա­հա­տու­թեան են­թարկ­ուե­ցաւ: Ալի­նին բա­ցա­կա­յու­թիւնը  բա­ցա­սա­բար ազ­դեց խում­բի խա­ղար­կու­թեան ոճին, որուն իբ­րեւ հե­տե­ւանք խում­բը պար­տու­թեան մատն­ուե­ցաւ 32 - 40  ար­դիւն­քով: Նշենք, թէ յետ մր­ցու­մին մար­զա­կան բարձր ոգի­ով եւ գնա­հա­տե­լի կեց­ուած­քով Հ.Մ.Ը.Մ.-ի խա­ղա­ցող­նե­րուն կող­քին  հիւան­դա­նոց ներ­կա­յա­ցան Հ.Ե.Ը.-ի խա­ղա­ցող­նե­րը, խում­բի մար­զիչն ու պա­տաս­խա­նա­տուն` բա­րի ապա­քի­նում մաղ­թե­լով Ալի­նին: Տե­ղին է յի­շել, թէ ախոյ­եա­նու­թեան բա­ժա­կի տու­չու­թիւնը կա­տա­րեց Հա­լէ­պի մար­զա­կան ֆե­տե­րասի­ո­նի նա­խա­գահ Ահ­մատ Ման­սուր: Մր­ցա­շար­քի լա­ւա­գոյն խա­ղա­ցող­նե­րը ընտր­ուե­ցան Հ.Մ.Ը.Մ.- ի խում­բի խմ­բա­պե­տու­հի Ալին Պէս­նիլ­եանն ու Հ.Ե.Ը.-ի խա­ղա­ցող Ան­նա Արս­լան­եա­նը:

 

ՏԵ֊ՂԱ֊ԿԱՆ

Tuesday, 29 July 2014 11:38 Ռաֆ֊ֆի Սիւ֊լահ֊եան
Print PDF

ՏԵ֊ՂԱ֊ԿԱՆ

Գէ֊որգ Խո֊րոզ֊եան Սուր֊իոյ Աթ֊լէ֊թի Ախոյ֊եան


Վեր֊ջերս Դա֊մաս֊կո֊սի մէջ կա֊յա֊ցած Սուր֊իոյ աթ֊լէ֊թի ախոյ֊եա֊նա֊կան մր֊ցում֊նե֊րուն, Հա֊լէ֊պի աթ֊լէ֊թի հա֊ւա֊քա֊կա֊նի խա֊ղա֊ցող Գէ֊որգ Խո֊րոզ֊եան, բարձ֊րո֊րակ մա֊կար֊դա֊կի ներ֊կա֊յա֊ցու֊մով իր մաս֊նակ֊ցու֊թիւնը բե֊րե֊լով, տի֊րա֊ցաւ ախոյ֊եա֊նու֊թեան: Թէ֊եւ Գէ֊որգ մաս կը կազ֊մէր Հա֊լէ֊պի պա֊տա֊նե֊կան տա֊րի֊քի հա֊ւա֊քա֊կա֊նին, բայց շնոր֊հիւ իր ար֊ձա֊նագ֊րած փայ֊լուն ար֊դիւնք֊նե֊րուն, զինք հրա֊ւի֊րե֊ցին Հա֊լէ֊պի երի֊տա֊սար֊դա֊կան հա֊ւա֊քա֊կան, ուր դարձ֊եալ ար֊ձա֊նագ֊րեց տպա֊ւո֊րիչ ար֊դիւնք֊ներ: 2014-ի Մարտ ամս֊ուան ըն֊թաց֊քին, ան Դա֊մաս֊կո֊սի մէջ եռա֊ցատ֊քի մր֊ցում֊նե֊րուն գրա֊ւեց առա֊ջին հո֊րի֊զո֊նա֊կա֊նը, որ֊մէ ետք շա֊րու֊նա֊կե֊լով իր խիստ մար֊զում֊նե֊րը անց֊եալ ամս֊ուան ըն֊թաց֊քին դարձ֊եալ Դա֊մաս֊կո֊սի մէջ կա֊յա֊ցած Սուր֊իոյ ախոյ֊եա֊նա֊կան մր֊ցում֊նե֊րուն գրա֊ւեց եռա֊ցատ֊քի առա֊ջին դիր֊քը, իսկ հե֊ռա֊ցատ֊քի` երկ֊րոր֊դը: Մր֊ցա֊շար֊քի աւար֊տին, ան գնա֊հատ֊ուե֊ցաւ պա֊տաս֊խա֊նա֊տու մարմ֊նին կող֊մէ, որ֊պէս պա֊տա֊նի լա֊ւա֊գոյն ար֊դիւնք֊ներ ար֊ձա֊նագ֊րե֊լուն հա֊մար: Նշենք թէ, Գէ֊որգ ծնած է Հա֊լէպ 1998 թուա֊կա֊նին: Քա֊ջա֊լեր֊ուե֊լով իր հօր֊մէն` Սուր֊իոյ եռա֊ցատ֊քի նախ֊կին ախոյ֊եան Դոկտ. Ար֊մէն խո֊րոզ֊եա֊նէն եւ ստա֊նա֊լով հօր ցուց֊մունք֊նե֊րը` փոքր տա֊րի֊քէն հե֊տե֊ւած է աթ֊լէ֊թի փոր֊ձե֊րուն եւ արժանացած է մաս֊նա֊գէտ֊նե֊րուն գնահատանքին: Իր մաս֊նակ֊ցու֊թիւնը բե֊րած է Հա֊լէ֊պի միջ-դըպ֊րո֊ցա֊կան աթ֊լէ֊թի մր֊ցում֊նե֊րուն` ար֊ձա֊նագ֊րե֊լով լաւ ար֊դիւնք֊ներ: 2012-ին Հա֊յաս֊տա֊նի մէջ իր մաս֊նակ֊ցու֊թիւնը բե֊րած է նաեւ միջ-դպ֊րո֊ցա֊կան մըր֊ցում֊նե֊րուն, ուր դարձ֊եալ տի֊րա֊ցած է ախոյ֊եա֊նու֊թեան:

Ռաֆ֊ֆի Սիւ֊լահ֊եան

Ռաֆ֊ֆի Սիւ֊լահ֊եան

 

 

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Tuesday, 24 June 2014 10:12 Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան
Print PDF

 

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ


Գէ­որգ Ղա­զար­եան Մի­ա­ցաւ Յու­նա­կան Օլիմպ­ի­ա­կո­սին

Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի կի­սա­պաշտ­պան Գէ­որգ Ղա­զար­եան երեք տար­ուան պայ­մա­նա­գիր կն­քած է յու­նա­կան Օլիմպ­ի­ա­կո­սի հետ:

Մամ­լոյ հետ իր առա­ջին հան­դի­պու­մին ան ըսաւ. «Շատ հպարտ եմ, որ մի­ա­ցայ Օլիմպ­ի­ա­կո­սին եւ ամէն ինչ պի­տի ընեմ այս խմ­բա­կին օգ­տա­կար դառ­նա­լու  հա­մար: Երկր­պա­գու­նե­րէն կը սպա­սեմ ջերմ աջակ­ցու­թիւն: Կը փոր­ձեմ շուտ սոր­վիլ յու­նա­րէն, որ­պէս­զի կա­րե­նամ շփում ու­նե­նալ հա­մա­կիր­նե­րուն հետ»:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

 

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 14:16
 

ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ

Tuesday, 24 June 2014 10:06 Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան
Print PDF

 

ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ


Հա­մաշ­խար­հա­յին Ոտնագնդակի Մր­ցում­նե­րը Բաց­ուած Յայ­տա­րար­ուե­ցան Պրա­զի­լի Մէջ

Ներ­կա­յու­թեամբ Պրա­զի­լի նա­խա­գահ Տիլ­մա Ռո­սիլ­ֆի եւ 12 եր­կր­ի նա­խա­գահ­նե­րու, աշ­խար­հի տա­րած­քին գտ­նուող միլի­ո­նա­ւոր ժո­ղո­վուրդ ակա­նա­տես դար­ձաւ 2014-ի հա­մաշ­խար­հա­յին ոտ­նագն­դա­կի մր­ցում­նե­րու բաց­ման արա­րո­ղու­թեան: Սաու­բաու­լօ դաշ­տին կեդ­րո­նը զե­տեղ­ուե­ցաւ մեծ գըն­դակ մը, որ զար­դար­ուե­ցաւ  32 մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու դրօ­շակ­նե­րով: Արա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Պրա­զի­լի ժո­ղո­վուր­դին ապ­րած հա­մեստ կեան­քը, ինչ­պէս նա­եւ ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Պրա­զի­լի նշա­նա­ւոր Սամ­պա պա­րը: Հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին, մաս­նա­կից  հա­ւա­քա­կան­նե­րու տա­րազ­նե­րով խումբ մը փոք­րիկ­ներ կա­տա­րե­ցին ոտ­նագն­դա­կի խա­ղար­կու­թիւն, որ կը նկատ­ուի հա­մաշ­խար­հա­յին առա­ջին մար­զա­խա­ղը` սիր­ուած մա­նուկ­նե­րու եւ երէց­նե­րու կող­մէ: Բաց­ման արա­րո­ղու­թեան իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին հա­մաշ­խար­հա­յին երգ­չու­հի Ճէ­նի­ֆըր Լո­պէ­զը եւ ռա­փի եր­գիչ Պիթ­պոլ Լի­օ­տան ներ­կա­յաց­նե­լով «Մենք մէկ ենք» եր­գը: 50 վայրկ­եան տե­ւո­ղու­թեամբ կա­յա­ցած բաց­ման արա­րո­ղու­թիւնը վերջ գտ­նե­լով սկիզբ առաւ ոտ­նագն­դա­կի առա­ջին մր­ցու­մը` Պրա­զի­լի եւ Խր­ուաթ­իոյ հա­ւա­քա­կան­նե­րուն մի­ջեւ:

Ուք­րան­ի­ան Զրկ­ուե­ցաւ Հա­մաշ­խար­հա­յին Կո­ղո­վագն­դա­կի Մար­զա­խա­ղե­րը Կազ­մա­կեր­պե­լու Իրա­ւուն­քէն

Երկ­րին մէջ տի­րող քա­ղա­քա­կան ան­բա­րենպաստ պայ­ման­նե­րու բե­րու­մով կո­ղո­վագն­դա­կի մի­ջազ­գա­յին ֆե­տե­րասի­ո­նը FIBA-ն, Ուր­բաթ օր որո­շեց կո­ղո­վագն­դա­կի հա­մաշ­խար­հա­յին մր­ցում­նե­րը կազ­մա­կեր­պել այլ երկ­րի մը մէջ, նշե­լով թէ Քի­եւ յար­մա­րու­թիւն չու­նի այս մար­զա­խա­ղե­րը հիւ­րըն­կա­լե­լու: Մի­ջազգա­յին ֆե­տե­րասի­ո­նը, նախ­քան այս որո­շու­մը կա­յաց­նե­լը, սեր­տո­ղու­թիւն­ներ կը կա­տա­րէր այս գծով: Հար­ցե­րու զար­գա­ցու­մը, սա­կայն պատ­ճառ դարձաւ սոյն որոշ­ման հրա­պա­րակ­ման: Ըստ փո­խանց­ուած լու­րե­րուն, FIBA-ն մին­չեւ Յու­լիս 31 պի­տի ըն­դու­նի մր­ցում­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու նոր առա­ջարկ­ներ, որ­մէ ետք, Օգոս­տոս ամս­ուան աւար­տին, պի­տի յայ­տա­րա­րէ կազ­մա­կեր­պող երկ­րին անու­նը: Նշենք թէ, մինչ օրս 17 եր­կիր ներ­կա­յա­ցու­ցած է մր­ցում­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու առա­ջարկ­ներ:

Ար­սե­նա­լի Հա­մա­կիր­նե­րը Այ­րե­ցին Ֆապ­րի­կա­սի Տա­րա­զը

Անց­եալ շաբթ­ուան ըն­թաց­քին, անգլ­ի­ա­կան Արս­ենալ ակում­բի հա­մա­կիր­նե­րէն քա­նի մը երի­տա­սարդ այ­րեց խում­բի նախ­կին խա­ղա­ցող, ապա Պար­սե­լո­նա­յի մար­զիկ Սիսք Ֆապ­րի­կա­սին տա­րա­զը: Ֆապ­րի­կաս, վեր­ջերս հա­մա­ձայ­նու­թիւն մը ստո­րագ­րեց Չել­սի խում­բին հետ` մի­ա­նա­լով անոր կազ­մին: Ըստ սպա­նա­կան «Մար­գա» թեր­թին, Ար­սե­նա­լի հա­մա­կիր­նե­րը Ֆապ­րի­կա­սին մր­ցա­կից կազ­մին հետ ստո­րագ­րած հա­մա­ձայ­նու­թիւնը դա­ւա­ճա­նու­թիւն կը նկա­տեն: Նշենք թէ, Ֆապ­րի­կաս հինգ տար­ուան պայ­մա­նա­գիր մը ստո­րագ­րեց Չել­սի խում­բին հետ. ան պի­տի հագ­ուի թիւ 4 կրող տա­րա­զը, փոր­թու­կալ­ցի մար­զիչ Ճո­զէ Մո­րին­իո­յի գլ­խա­ւո­րու­թեամբ:

Առա­ջին Ան­գամ Ըլ­լա­լով Նկա­րա­հան­ման Գոր­ծիք­նե­րը Պի­տի Օգ­տա­գործ­ուին Դար­պաս­նե­րուն Մէջ

Հա­մաշ­խար­հա­յին ոտ­նագն­դա­կի մր­ցում­նե­րու ըն­թաց­քին, առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով պի­տի օգ­տա­գործ­ուին նկա­րա­հան­ման գոր­ծիք­ներ, որոնք ցոյց պի­տի տան գն­դա­կին դար­պա­սի գի­ծը շր­ջան­ցած պա­հը: Արդ­ի­ա­կա­ն այս ձեւը պի­տի դիւ­րաց­նէ աշ­խա­տան­քը իրա­ւա­րար­նե­րուն, որոնք իրենց ձեռ­քե­րուն վրայ պի­տի կրեն լար­ուած ժա­մա­ցոյց­ներ, որոնք յա­տուկ նշա­նով մը կօլ (Goal) բա­ռը պի­տի ար­ձա­նագ­րեն, այն պա­հուն, երբ գն­դա­կը անց­նի դար­պա­սին գի­ծը: Ըստ մաս­նա­գէտ­նե­րու, այս ձե­ւը պի­տի նուա­զեց­նէ իրա­ւա­րար­նե­րու սխալ որո­շում­նե­րը եւ պի­տի տայ խում­բե­րուն իրա­ւունք­նե­րը:

 

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

 

 

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 15:32
 


Page 1 of 3
kantsasar