ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

ՓՈՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐՈՒ ԱԿՆԿԱԼԻՔՈՎ... Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վար­չա­պետ

See more details
ՀՈԼԱՆՏ

ՀՈԼԱՆՏ ՊԻՏԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ ԿԱՅԱՆԱԼԻՔ ԱՊՐԻԼ 24Ի ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլ

See more details
ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

«ՆԱԽԱԳԱՀ ՕՊԱՄԱՆ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹԵԱՄԲ ԾԱՆՐԱԿՇԻՌ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԻՏԻ ԿԱՏԱՐԷ».

See more details
ՆԻՍՏ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 99ԱՄԵԱԿԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՆԻՍՏԸ ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ Չորեքշաբթ

See more details
ԵՒՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ

  ԵՒՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ ՍԹՐԱԶՊՈՒՐԿ.- Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ Հինգշաբթ

See more details
«ԴԷՄ ԵՄ»Ը

«ԴԷՄ ԵՄ»Ը ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԱՐՇԱՒԻՆ ԿԸ ՍԿՍԻ «ԲԱԿ ԱՌ ԲԱԿ, ԴՈՒՌ ԱՌ ԴՈՒՌ» ԵՐԵՒԱՆ, «Ազատութիւն».– «Դէմ եմ

See more details
ՆՈՐ ԿԱԶՄԸ

ԸՆՏՐՈՒԱԾ Է ՀՅԴ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՄԱՐՄԻՆԻ ՆՈՐ ԿԱԶՄԸ ԵՐԵՒԱՆ, «Երկիր», «Նիուզ».– 18-20 Ապրիլին Աղուերանի մ

See more details
«ԹՈՒԻԹԸՐ»

«ԹՈՒԻԹԸՐ»Ի ՓՈԽՆԱԽԱԳԱՀԸ ԸՆԴՈՒՆԱԾ Է ԱՐՑԱԽ ԱՅՑԵԼԵԼՈՒ ԼՂՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ ՀՐԱՒԷՐԸ. Ատրպէյճան՝ Ջղագր

See more details
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ` ԼԱԹԱՔԻԱ ՀԱՍՏԱՏՈՒԱԾ ՔԵՍԱՊԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ Սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պի զար­գա­ցու­մ

See more details
ԳԻՆԵՁՕՆ

ԳԻՆԵՁՕՆ` ԱՍԱՏՈՒՐ ՔԵԱՀՔԷՃԵԱՆԻ «ԿԱՄԱՒՈՐԻ ՄԸ ՅՈՒՇԵՐԷՆ» ԳԻՐՔԻՆ Ապր­ուած օրե­րու յու­շե­

See more details
ԹՈՂ ԹՈՒՐՔԸ ՎԿԱՅԷ

ԹՈՂ ԹՈՒՐՔԸ ՎԿԱՅԷ 99 տարիէ ի վեր կը պայ­քա­րինք մեր ազ­գի հան­դէպ գոր­ծադր­ուած ոճի­րին` Ցե­

See more details
ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՇՈՒՐՋ

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՇՈՒՐՋ   ԹՈՒՐՔ­ԻԱ ՓՈ­ԽԱԴՐ­ՈՒԱԾ ՔԵ­ՍԱ­ՊԱ­ՀԱ­ՅԵ­ՐՈՒ ՎԻ­ՃԱ­ԿԻՆ ՄԱ­ՍԻՆ ՌԱ­ՏԻ­ՔԱ­Լ

See more details
Ո՞ՒՐ ԵՍ ՍԻԱՄԱՆԹՕ՛

Ո՞ՒՐ ԵՍ ՍԻԱՄԱՆԹՕ՛ Մինչ հա­յե­րը աշ­խար­հով մէկ պատ­րաս­տու­թիւն­ներ կը տես­նեն, Ցե­ղաս­պա

See more details
ՍՐԲԱԳՐԵՆՔ

ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՄՕՏԵՑՈՒՄՆԵՐ Ապ­րիլ է կր­կին: Կր­կին ոգե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­ներ, վե­րա­պատ­մում­

See more details

You are here:   Home ԵՆԹԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ Մարզական Տեղական
Տեղական

ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԸ...

Saturday, 19 October 2013 04:39 administrator
Print PDF

Հ.Բ.Ը.Մ.- Ի Հ.Ե.Ը.-Ի ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԸՍուր­ի­ան ընդ­հան­րա­պէս եւ Հա­լէ­պը յատ­կա­պէս, վեր­ջին եր­կու տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին դի­մագ­րա­ւեց եւ տա­կա­ւին կը դի­մագ­րա­ւէ բազ­մա­թիւ ու բազ­մա­ձեւ տագ­նապ­ներ` ապա­հո­վա­կան, տն­տե­սա­կան եւ ըն­կե­րա­յին գետ­նի վրայ:

Ան­շուշտ, այս բո­լո­րը բա­ցա­սա­բար կ՛անդ­րա­դառ­նան հա­լէ­պա­հայ կեան­քին վրայ եւս:

Այս իսկ պատ­ճա­ռով, Հ.Ե.Ը.-ի Մար­զա­կան շար­ժու­մի ան­խա­փան ըն­թաց­քը, հա­կա­ռակ ան­բա­րեն­պաստ վի­ճա­կին եւ ի գին բա­զում զո­հո­ղու­թիւն­նե­րու, իս­կա­պէս սխ­րա­գոր­ծու­թիւն կը նկատ­ուի:

Ան­շուշտ, այս պայ­ման­նե­րուն մէջ սխ­րա­գոր­ծու­թիւն է, մար­զիկ­նե­րը ի մի բե­րե­լը, փոր­ձա­ռու մար­զիչ­ներ ապա­հո­վե­լը, փոր­ձի յար­մա­րա­ւէտ վայ­րեր տրա­մադ­րե­լը , եւն....:

Այս առու­մով բա­ցա­ռիկ երե­ւոյթ կը նկատ­ուի Հ.Ե.Ը.-ի լո­ղի մար­զա­ձե­ւի ձեռք ձգած յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րը:

Ար­դա­րեւ, հա­կա­ռակ որ, ռմ­բա­կո­ծում­նե­րու պատ­ճա­ռով Հ.Ե.Ը.-ի լո­ղա­ւա­զա­նը, աւե­լի քան մէկ տա­րի է, ար­դէն քար ու քանդ դար­ձած է, Հ.Ե.Ը.-ի լո­ղի մար­զիկ­նե­րը շա­րու­նա­կե­ցին իերնց մար­զում­նե­րը Հա­լէ­պի Պե­տա­կան Պա­սէլ լո­ղա­ւա­զա­նէն ներս, իրենց կող­քին ու­նե­նա­լով լո­ղի ընդ­հա­նուր պա­տաս­խա­նա­տու պրն. Յով­հան­նէս Սիւ­լահ­եա­նը:

Ու ահա, տք­նա­ջան ու յա­րա­տեւ մար­զում­նե­րու դրա­կան ար­դիւն­քը չու­շա­ցաւ:

Կի­րա­կի, 29 Սեպ­տեմ­բեր 2013-ին, Պա­սէլ լո­ղա­ւա­զա­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցած Հա­լէ­պի ախոյ­եա­նու­թեան մր­ցա­շար­քին մաս­նակ­ցած տար­բեր մար­զա­կան ակումբ­նե­րու մէջ, Հ.Ե.Ը.-ի լո­ղի մար­զիկ­նե­րը ար­ձա­նագ­րե­ցին փայ­լուն յա­ջո­ղու­թիւն­ներ:

Եօթ լո­ղորդ­ներն ալ մաս­նակ­ցե­ցան ազատ եւ բազ­մա­ձեւ լո­ղի մր­ցում­նե­րուն ու խլե­ցին տար­բեր մե­տալ­ներ: Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք մր­ցա­նակ ստա­ցող լո­ղորդ­նե­րուն անուն­նե­րը.-

Լո­ռի Հա­մամճ­եան ( 2 ար­ծաթ մե­տալ), Սա­րին Գաս­պար­եան (2 ոս­կի մե­տալ),

Ծո­վակ Տէր Յով­հան­նէս­եան (1 ոս­կի մե­տալ), Գար­լա Չուլճ­եան (1 պրոնզ մե­տալ), Նա­թա­լի Հին­տոյ­եան (1 ար­ծաթ եւ 1 պրոնզ մե­տալ), Գառ­նի Տի­շոյ­եան (1 ոս­կի, 3 ար­ծաթ եւ 1 պրոնզ մե­տալ), Միր­նա Պզ­տիկ­եան (4 ոս­կի մե­տալ):

Կը շնոր­հա­ւո­րենք լո­ղորդ­նե­րը, անոնց ծնող­նե­րը եւ մար­զում­նե­րը կա­տա­րող մար­զիչ­ներ` Մա­րի­նա Նա­րին­եա­նը, Նաս­թազ­իա Սիւ­լահ­եա­նը եւ ի մաս­նա­ւո­րի Հ.Ե.Ը.-ի լո­ղի պա­տաս­խա­նա­տու­ներն ու Հ.Ե.Ը.-ի Մար­զա­կան շար­ժու­մի ղե­կա­վա­րու­թիւնը:

Փայ­լուն երթ մեր մար­զիկ­նե­րուն եւ Հ.Ե.Ը.-ի մար­զա­կան շար­ժու­մին:

 

 

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒ­ՐԵՐ

Thursday, 04 July 2013 21:36 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒ­ՐԵՐ


Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Մար­զա­կան խում­բե­րը վե­րա­կազմուեցան

Յաղ­թա­հա­րե­լով եր­կրին մէջ տի­րող բո­լոր դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րը, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի պե­տա­կան վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ անց­եալ շաբթ­ուան ըն­թաց­քին սկիզբ առաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի պաս­քէ­թի ամառ­նա­յին դպ­րո­ցը Ազգ. Կիւլ­պէնկ­եան վար­ժա­րա­նէն ներս մաս­նակ­ցու­թեամբ աւե­լի քան 375 փոք­րիկ­նե­րու: Վար­չու­թեան առած այս որո­շու­մը մեծ գո­հու­նա­կու­թիւն ձգեց հա­մա­կիր­նե­րուն մօտ, որոնք բարձր գնա­հա­տե­ցին աշ­խա­տան­քը: Մար­զիկ­նե­րը տա­րի­քա­յին դա­սա­ւո­րու­մով բաժն­ուե­ցան տղոց եւ աղջ­կանց ան­ջատ խում­բե­րու` փոր­ձա­ռու մար­զիչ­նե­րու հս­կո­ղու­թեամբ: Պաս­քէ­թի ամառ­նա­յին դպ­րո­ցի մար­զիչ­ներն են` Դա­լար Արա­պաթլ­եան, Մա­նօ Մար­գար­եան, Վի­գէն Թուճ­եան, Սու­զան Թիւ­թիւնճ­եան, Նժ­դեհ Չամ­սաք­եան, Մեղ­րիկ Գրի­գոր­եան եւ Ալիք Սար­եան: Կի­րա­կի 30-7-2013-ին, սկ­սաւ նա­եւ ճատ­րա­կի խում­բին փոր­ձե­րը, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ըն­տա­նե­կան պար­տէ­զէն ներս մար­զիչ ու­նե­նա­լով` Սե­պուհ Քէ­չէճ­եան եւ Դա­լար Թա­նաշ­եան:

Ռաֆֆի Սիւլահեան

 

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒ­ՐԵՐ

Friday, 28 June 2013 21:46 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒ­ՐԵՐ


Սուր­ի­ա­ցի Սա­լեհ Մու­համ­մա­տը Աս­իոյ լո­ղի ոս­կէ մե­տա­լա­կիր

Քա­զա­խիս­տա­նի մէջ կա­յա­ցած եր­կար լո­ղի մր­ցա­շար­քին սուր­ի­ա­ցի լո­ղորդ Սա­լեհ Մու­համ­մա­տը 10 ք.մ. լո­ղի մր­ցու­մը յա­ջո­ղու­թեամբ կա­տա­րե­լով կր­ցաւ նուա­ճել տիտ­ղո­սը եւ ար­ժա­նա­ցաւ կրե­լու ախոյ­եա­նութ­եան ոս­կի մե­տա­լը: Նախ­քան ոս­կի մե­տալ ստա­նա­լը Սա­լեհ 5 ք.մ.-ի մըր­ցու­մի ըն­թաց­քին ձեռք ձգեց ար­ծա­թէ մե­տալ մը եւ նոր նուա­ճում­ներ ար­ձա­նագը­րեց: Սուր­իոյ լո­ղի Ֆե­տե­րասի­ո­նի քար­տու­ղար` Ու­մար Աշուր Սուր­ի­ա­կան «Սա­նա» լրատ­ուա­կան կայ­քէ­ջին հետ կա­տա­րած հան­դի­պու­մին նշեց, թէ Սա­լե­հի ար­ձա­նագ­րած յա­ջո­ղու­թիւնը նոր թափ տուաւ սուր­ի­ա­ցի լո­ղորդ­նե­րուն, որոնք խոս­տա­ցան յա­ռա­ջի­կայ օրե­րուն դարձ­եալ ար­ձա­նագ­րել տպա­ւո­րիչ ար­դիւնք­ներ, բարձր պա­հե­լու հա­մար Սուր­իոյ դրօ­շը մի­ջազ­գա­յին դաշ­տե­րու վրայ, որոնց­մէ առա­ջի­նը պի­տի ըլ­լայ յա­ռա­ջի­կայ ամիս Սպան­իոյ մէջ կա­յա­նա­լիք հա­մաշ­խար­հա­յին մր­ցում­նե­րուն, ուր Սա­լեհը իր մաս­նակ­ցու­թիւնը պի­տի բե­րէ 25 ք.մ.-ի մր­ցու­մին: Այժմ Սա­լեհ կը գրա­ւէ հա­մաշ­խար­հա­յին լո­ղորդ­նե­րու աղիւ­սա­կի հին­գե­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նը: Ինչ­պէս նա­եւ Փետր­ուար ամս­ուան ըն­թաց­քին գրա­ւեց Ար­ժան­թի­նի Պա­րա­նի մր­ցա­շար­քի եր­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նը «88 ք.մ.»:

Ռաֆֆի Սիւլահեան

 

Տե­ղա­կան Լու­րեր

Friday, 07 June 2013 14:19 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

Տե­ղա­կան Լու­րեր


Հ.Մ.Ը.Մ.-ի նախ­կին ֆութ­պո­լիստ Յա­կոբ Պզ­տիկ­եա­նը յանձնուե­ցաւ հո­ղին

Անց­եալ շաբթ­ուան ըն­թաց­քին Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Պե­տա­կան Վար­չու­թիւնը սր­տի խոր կս­կի­ծով Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ֆութ­պո­լի նախ­կին խա­ղա­ցող Յա­կոբ Պզ­տիկ­եանի անակն­կալ մա­հը գու­ժեց: Եղբ. Յա­կոբ ծնած է Հա­լէպ 1960 թուա­կա­նին: Փոքր տա­րի­քին ան­դա­մակ­ցած է Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաու­տա­կան շար­քե­րուն, որ­պէս գայ­լիկ: 12 տա­րե­կա­նին փո­խանց­ուած է սկաու­տա­կան շար­քե­րը, որ­մէ ետք մաս կազ­մած է Ֆութ­պո­լի` «Ռու­բեն, «Բաբ­գէն Սիւ­նի» եւ «Սի­ա­ման­թօ» խում­բե­րուն, ուր կր­ցած է ինք­զինք փաս­տել, որ­պէս լա­ւա­գոյն խա­ղա­ցող: Մաս­նակ­ցած է սկաու­տա­կան բա­նա­կում­նե­րու: 1976/1977 թուա­կան­նե­րուն մաս կազ­մեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Բ. խում­բին որ­պէս յար­ձա­կո­ղա­կան խա­ղա­ցող խում­բը հաս­նե­լով երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­ն: Իսկ 1977 թուա­կա­նին ֆութ­պո­լի խում­բին հետ մաս­նակ­ցե­ցաւ Լի­բա­նա­նի մէջ կա­յա­ցած մըր­ցա­շար­քին: Լի­բա­նա­նի մէջ գտն­ուած շր­ջա­նին ֆրան­սա­ցի թղ­թա­կից մը անոր առա­ջար­կեց Ֆրան­սա մեկ­նիլ շա­րու­նա­կե­լու հա­մար իր մար­զա­կան կեան­քը: Անոր լաւ խա­ղա­լու յատ­կու­թիւնը առի­թը ըն­ծա­յեց որ մի­ա­նայ Ա. խում­բին եւ դառ­նայ խում­բի հիմ­նա­կան խա­ղա­ցող­նե­րէն մէ­կը: 1979 թուա­կա­նին եղբ. Պզ­տիկ­եա­նին առա­ջարկ­ուե­ցաւ նա­եւ մաս կազ­մել Սուր­իոյ Ա. հա­ւա­քա­կա­նին. 1981-ին հա­ւա­քա­կա­նին հետ մեկ­նե­ցաւ Պուլ­կար­իա: 1980 տա­րեշր­ջա­նին Ֆութ­ուէ­յի խա­ղա­ցող Ֆուատ Շրէ­րին հետ գլ­խա­ւո­րեց Սուր­իոյ Ա. դա­սա­կար­գի ախոյ­եա­նու­թեան կօլս­կո­րիստ­նե­րու աղիւ­սա­կը: 1983-ին մի­ա­ցաւ Հա­լէ­պի հա­ւա­քա­կա­նին: 1987 թուա­կա­նին ան հրա­ժա­րե­ցաւ ֆութ­պոլ խա­ղա­լէ:

Ռաֆֆի Սիւլահեան

 

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒ­ՐԵՐ

Monday, 22 April 2013 11:34 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ԼՈՒ­ՐԵՐ

Անաս Մախ­լուֆ ստանձ­նեց Սուր­իոյ հա­ւա­քա­կա­նի մարզումը

Սուր­իոյ Ֆութ­պո­լի Ա. հա­ւա­քա­կա­նի մար­զիչ Հու­սամ Սա­յէ­տի հրա­ժա­րու­մէն ետք Ֆութ­պո­լի Ֆե­տե­րասի­ո­նը մար­զումի պաշ­տօ­նը երեք ամս­ուայ տե­ւո­ղու­թեամբ վս­տա­հե­ցաւ Սա­յէ­տի օգ­նա­կան` Անաս Մախ­լու­ֆին: Ֆե­տե­րասի­ո­նի նա­խա­գահ Սա­լահ Ռա­մա­տան մա­մու­լի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ հան­դի­պու­մի պա­հուն ըսաւ, թէ Սա­յէտ հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն եւ նա­խընտ­րեց ստանձ­նել Իրա­քի բա­նա­կի ֆութ­պո­լի խում­բին մար­զի­չու­թիւնը: Հա­ւա­քա­կա­նը յա­ռա­ջի­կայ օրե­րուն կա­րե­ւոր մր­ցում­ներ ու­նե­նա­լուն հա­մար Ֆե­տե­րասի­ո­նը որո­շեց պաշ­տօ­նը վս­տա­հիլ Մախ­լու­ֆին, որ ար­դէն մօ­տէն ծա­նօթ է խա­ղա­ցող­նե­րուն: Պայ­մա­նագ­րին առն­չու­թեամբ Ռա­մա­տան նշեց, թէ 10 օր պայ­մա­նա­ժամ տր­ուե­ցաւ Մախ­լու­ֆին ընտ­րե­լու հա­մար իր օգ­նա­կան կազ­մը, որ­մէ ետք է որ Ֆե­տե­րասի­ո­նը երեք ամս­ուան տե­ւո­ղու­թեամբ պի­տի ստո­րագ­րէ պայ­մա­նա­գի­րը, եւ եթէ Ին­տո­նես­իոյ մէջ կա­յա­նա­լիք իս­լա­մա­կան եր­կիր­նե­րու մըր­ցա­շար­քին խում­բը յա­ջող ար­դիւնք­ներ ար­ձա­նագ­րէ պի­տի եր­կա­րա­տեւ­ուի անոր պայ­մա­նա­գի­րը մին­չեւ Աս­իոյ ախոյ­եա­նու­թեան զտ­ման մր­ցում­նե­րու աւար­տը: Նշենք, թէ Մախ­լուֆ իր մար­զա­կան կեան­քը սկ­սաւ Դա­մաս­կո­սի Մաճտ ակում­բին մէջ. Ան 1994 թուա­կա­նին Սուր­իոյ երի­տա­սար­դա­կան հա­ւա­քա­կա­նին հետ իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րաւ Աս­իոյ ախոյ­եա­նու­թեան մր­ցում­նե­րուն նուա­ճե­լով ախոյ­եա­նու­թիւնը: 1996/1997 թուա­կան­նե­րուն ար­հես­տա­վար­ժա­կան շր­ջան մը ան­ցուց Քրել­իա Սապթի­ով ակում­բին հետ: Վի­րա­ւոր­ուե­լուն հա­մար ան հե­ռա­ցաւ դաշ­տե­րէն որ­պէս խա­ղա­ցող եւ ուղղ­ուե­ցաւ մար­զման աս­պա­րէզ:

Ռաֆֆի Սիւլահեան

 


kantsasar