Տեղական

localsports-newsՏԵՂԱԿԱՆ

Thursday, 23 July 2015 15:14 Ռաֆ¬ֆի Սիւ¬լահ¬եան
Print PDF

ՏԵՂԱԿԱՆ


Գէ­որգ Մար­տիկ­եան Նշա­նակ­ուե­ցաւ Լա­թաք­իոյ «Հը­թին» Խում­բի Մար­զա­կան Տնօ­րէն

Լա­թաք­իոյ «Հը­թին» ակում­բի վար­չա­կան Քա­մալ Քուտ­սի, Կի­րա­կի օր մամ­լոյ ասու­լի­սի մը ըն­թաց­քին յայտ­նեց, թէ ակում­բի պա­տաս­խա­նա­տու կազ­մը պայ­մա­նա­գիր մը պի­տի ստո­րագ­րէ խում­բի տա­րի­նե­րու խա­ղա­ցող, ապա մար­զիչ Գէ­որգ Մար­տիկ­եա­նին հետ` անոր վս­տա­հե­լով ոտ­նագն­դա­կի խում­բի մար­զա­կան տնօ­րէ­նի պաշ­տօ­նը: Քուտ­սի իր խօս­քին մէջ նշեց, թէ Մար­տիկ­եան սուր­ի­ա­կան ոտ­նագն­դա­կի պատ­մու­թեան մէջ ու­նի մեծ անուն, եւ անոր փոր­ձա­ռու­թե­նէն օգտ­ուե­լու հա­մար վար­չու­թիւնը որո­շեց Մար­տիկ­եա­նին վս­տա­հիլ խում­բի տնօ­րէ­նու­թիւնը: Մար­տիկ­եա­նին իրա­ւա­սու­թիւն պի­տի տր­ուի ընտ­րե­լու յա­ռա­ջի­կայ տա­րեշր­ջա­նին խում­բը ներ­կա­յաց­նող խա­ղա­ցող­նե­րուն անուն­նե­րը: Քուտ­սի իր խօս­քը աւար­տե­լով ըսաւ. «Որ­պէս նո­րըն­տիր վար­չու­թիւն, ճիգ պի­տի չխ­նա­յենք խում­բը լաւ դիր­քի վրայ պա­հե­լու հա­մար եւ նե­ցուկ պի­տի կանգ­նինք Մար­տիկ­եա­նին»:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

 

 

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ

Thursday, 23 July 2015 15:05 Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան
Print PDF

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ


Քաս­ի­ա­սը, Հե­ռա­նա­լով Թա­գա­ւո­րա­կան Պա­լա­տէն, Պայ­մա­նա­գիր Ստո­րագ­րեց Փոր­թու­կալ­եան Փոր­թօ խում­բին Հետ

Սպա­նա­կան Ռի­ալ Մատ­րիտ ակում­բը իր պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջին մի­ջո­ցաւ յայտ­նեց, թէ խում­բի եր­կա­րամ­եայ բեր­դա­պահ եւ խմ­բա­պետ Իքէր Քաս­ի­աս, 16 տա­րի թա­գա­ւո­րա­կան խում­բին հետ ան­ցը­նե­լէ ետք, հե­ռա­ցաւ իր խում­բէն եւ պայ­մա­նա­գիր ստո­րագ­րեց Փոր­թու­կալ­եան Փոր­թօ խում­բին հետ: Եր­կու ակումբ­նե­րուն մի­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցած բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը հան­դի­պե­ցան զա­նա­զան խո­չըն­դոտ­նե­րու, բայց ի վեր­ջոյ պսակ­ուե­ցան յա­ջո­ղու­թեամբ: Ըստ Քաս­ի­ա­սի, ան ընտ­րած է Փոր­թօ խում­բը նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ յա­ռա­ջի­կայ տա­րեշր­ջա­նին ան իր մաս­նակ­ցու­թիւնը պի­տի բե­րէ եւ­րո­պա­յի ախոյ­եա­նա­կան մր­ցում­նե­րուն, ուս­տի ու­զած է պա­հել իր մա­կար­դա­կը` որ­պէս հա­մաշ­խար­հա­յին լա­ւա­գոյն բեր­դա­պահ: Նշենք, թէ վեր­ջին շր­ջա­նին Քաս­ի­աս դժ­գոհ էր խում­բի պա­տաս­խա­նա­տու կազ­մին եւ ժո­ղո­վուր­դին վար­մուն­քէն, որոնք զա­նա­զան առիթ­նե­րով քն­նա­դա­տած էին իր ներ­կա­յու­թիւնը դաշ­տին մէջ:

Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թըտն Ու Չել­սին Կ՛ու­զեն Ռոտ­րի­կէ­զը

Անգլ­ի­ա­կան «Տը Կարտ­եան » օրա­թեր­թը իր մար­զա­կան լու­րե­րուն մէջ յի­շեց, թէ Ման­չեսթր Իւ­նայ­թըտն ու Չել­սին առա­ջար­կած են ամառ­նա­յին փո­խադ­րա­կան շր­ջա­նին մէջ իրենց խում­բին մի­աց­նել սպա­նա­կան Պար­սե­լո­նա խում­բի խա­ղա­ցող Ռոտ­րի­կէ­զը: Ըստ թեր­թին, Ման­չես­թը­րի մար­զիչ Լուիս Վան Կա­լի առա­ջար­կին հա­մա­ձայն, խում­բը պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն յայտ­նած է վճա­րել պատ­ժա­կան տու­գանք` Փետ­րօ Ռոտ­րի­կէ­զը խում­բին մի­աց­նե­լու հա­մար, նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ ան սպա­նա­կան խում­բին հետ վեր­ջերս եր­կա­րաձ­գած էր իր պայ­մա­նա­գի­րը: Նոյն խա­ղա­ցո­ղին առա­ջարկ­ներ եկած են նա­եւ Չել­սի եւ Լիվր­փուլ ակում­բե­րէն, որոնք դարձ­եալ փա­փաք յայտ­նած են սպա­նա­ցի 28ամ­եայ խա­ղա­ցո­ղը մի­աց­նել իրենց խում­բին: Նշենք, թէ Փետ­րօն Պար­սե­լո­նա­յին կազ­մին մէջ մաս­նակ­ցած է 318 մր­ցու­մի, ար­ձա­նագ­րե­լով 98 կոլ, բայց խում­բը Սուա­րէ­զին հետ պայ­մա­նա­ւոր­ուե­լէ ետք, Փետ­րօ դուրս մնա­ցած է գլ­խա­ւոր կազ­մէն:

Կարի­էթ Պէ­լը Պի­տի Դառ­նայ Վան Կա­լին Անակն­կա­լը

Ըստ «Սան­տէյ Պի­պօլ» թեր­թին, Անգլ­իոյ Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թը­տի մար­զիչ Լուիս Վան Կա­լը յա­ռա­ջի­կայ օրե­րուն, անակն­կալ մը պատ­րաս­տե­լով, խում­բին պի­տի մի­աց­նէ սպա­նա­կան Ռի­ալ Մատ­րիտ խում­բի խա­ղա­ցող Կարի­էթ Պէ­լը: Տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն մէջ կը յիշ­ուի, թէ անգլ­ի­ա­կան խում­բը մօտ եր­կու տարիէ ի վեր Պէ­լին առա­ջար­կած է մի­ա­նալ Անգլ­իոյ թա­գա­ւո­րա­կան խում­բին, բայց բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը ձա­խո­ղութ­եան մատն­ուած են Ռի­ա­լի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն բարձր գու­մար պա­հան­ջե­լուն պատ­ճա­ռով: Նշենք, թէ Ման­չես­թը­րի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը 2014-2015 տա­րեշր­ջա­նը աւար­տե­լէ ետք խում­բին մի­ա­ցու­ցին չորս նոր խա­ղա­ցող­ներ, ինչ­պէս նա­եւ անոնք, նախ­քան ամառ­նա­յին փո­խադ­րա­կան շր­ջա­նի աւար­տը, խում­բին պի­տի փոր­ձեն մի­աց­նել նա­եւ այլ խա­ղա­ցող­ներ` աշ­խու­ժաց­նե­լու հա­մար խա­ղի բո­լոր գի­ծե­րը:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

 

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Thursday, 16 July 2015 13:42 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ


Հա­յաս­տա­նի 17 Տա­րե­կա­նէն Վար Ոտ­նագն­դա­կի Հա­ւա­քա­կա­նին Փոր­ձե­րը

Հա­յաս­տա­նի ոտ­նագն­դա­կի ֆե­տե­րասի­ո­նին պաշ­տօ­նա­կան կայ­քը կը հա­ղոր­դէ, որ 10-19 Յու­լի­սին Հա­յաս­տա­նի 17 տա­րե­կա­նէն վար հա­ւա­քա­կա­նը փոր­ձեր պի­տի կա­տա­րէ Հա­յաս­տա­նի ոտ­նագն­դա­կի ֆե­տե­րասի­ո­նին ակա­դեմ­իա­յին մէջ:

Հա­ւա­քա­կա­նի գլ­խա­ւոր մար­զիչ Տիգ­րան Պետ­րոս­եանց այս փոր­ձե­րուն մաս­նակ­ցե­լու հա­մար հրա­ւի­րեց հե­տեւ­եալ ֆութ­պո­լիստ­նե­րը.

Վա­հագն Են­գոյ­եան, Ժո­րա Սա­ֆար­եան (Ակա­դեմ­իա), Մի­հա­յիլ Մու­րատ­եան, Պար­գեւ Աբ­րա­համ­եան, Էրիք Ղա­րիպ­եան, Սամ­ուէլ Խուր­շուդ­եան, Վար­դան Պա­պա­խան­եան, Ար­թուր Խա­չատր­եան, Կա­րէն Մել­քոն­եան, Էրիք Խուր­շուդ­եան, Աշոտ Քո­չար­եան, Աբ­րա­համ Փոր­թու­գալ­եան (Բա­նանց), Վա­հան Պի­չախչ­եան (Շի­րակ), Միհ­րան Պետ­րոս­եան, Յով­հան­նէս Յա­րու­թիւն­եան, Ալ­պերթ Խա­չում­եան, Վի­գէն Կա­րա­պետ­եան, Ար­ման Ասիլ­եան, Ռա­ֆիկ Մե­լիք­եան, Սար­գիս Ոս­կան­եան, Լե­ւոն Ղա­րիպ­եան, Ար­մէն Նա­հա­պետ­եան եւ Նո­րայր Գրի­գոր­եան (Փիւ­նիկ):

Ռաֆֆի Սիւլահեան

 

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ

Thursday, 16 July 2015 13:40 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ


Ըստ Թոթի­ին, Մէ­սին Պի­տի Ստո­րագ­րէ Իտա­լա­կան Ռո­մա Խում­բին Հետ

Իտալ­իոյ Ռո­մա խում­բի յար­ձա­կո­ղա­կան խա­ղա­ցող Ֆրան­չես­քօ Թո­թի մամ­լոյ ասու­լի­սի մը ըն­թաց­քին ըսաւ, որ իր հրա­ժա­րե­լու թուա­կա­նը տա­կա­ւին որոշ­ուած չէ եւ ան տա­կա­ւին կա­րո­ղու­թիւն ու­նի մնա­լու ոտ­նագըն­դա­կի դաշ­տե­րուն մէջ: 38ամ­եայ խա­ղա­ցո­ղը հաս­տա­տե­լով հան­դերձ, թէ պատ­րաստ է մնա­լու իր խում­բին մէջ աւել­ցուց, որ յա­ռա­ջի­կայ տա­րեշր­ջա­նին կր­նան նո­րու­թիւն­ներ ըլ­լալ: «Ես միշտ կու­զեմ ներ­կա­յաց­նել լա­ւա­գոյնս», ըսաւ Թո­թի: Ասու­լի­սի աւար­տին Թո­թի անակն­կա­լի մատ­նե­լով բո­լո­րին նշեց, թէ Մէ­սին յա­ռա­ջի­կայ շր­ջա­նին պատ­րաստ է հա­մա­ձայ­նա­գիր ստո­րագ­րե­լու Ռո­մա խում­բին հետ:

Շվայնշ­թայ­կըր Ստո­րագ­րեց Անգլ­ի­ա­կան Ման­չեսթր Իւ­նայ­թը­տին Հետ

Գեր­ման­իոյ հա­ւա­քա­կա­նի եւ Պայ­րէն Միու­նէխ խում­բի խմ­բա­պետ Պասթ­եան Շվայնշ­թայ­կըր վերջ­նա­կան հա­մա­ձայ­նա­գիր ստո­րագ­րեց անգլ­ի­ա­կան Ման­չեսթր Իւ­նայ­թըտ խում­բին հետ` յա­ռա­ջի­կայ երեք տա­րի­նե­րուն կրե­լու անոր տա­րա­զը: Ըստ գեր­մա­նա­կան Պայ­րէ­նի նա­խա­գահ Ռո­մին­կէ­ին, 30ամ­եայ խա­ղա­ցո­ղը վեր­ջերս փա­փաք յայտ­նած է տե­ղա­փոխ­ուե­լու տար­բեր ակումբ եւ խում­բի պա­տաս­խա­նա­տու կազ­մը ըն­դա­ռա­ջե­լով անոր փա­փա­քին, պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն յայտ­նած է թոյլ տա­լու անոր տե­ղա­փո­խու­թեան: Ռո­մին­կէն նշեց, թէ իւ­րա­քան­չիւր խա­ղա­ցո­ղի ար­դար իրա­ւունքն է որո­շել, թէ ո՛ր խում­բին կ՛ու­զէ մաս կազ­մել: Պայ­րէն Միու­նէ­խի հա­մար կո­րուստ է Շվայնշ­թայ­կը­րի մա­կար­դա­կով խա­ղա­ցո­ղի մը հե­ռա­նա­լը, բայց այս մէ­կը խա­ղա­ցո­ղի սե­փա­կան որո­շու­մին ար­դիւնքն է: Ըստ գեր­մա­նա­կան թեր­թե­րուն, անգլ­ի­ա­կան խում­բը Պայ­րէն Միու­նէ­խին պի­տի վճա­րէ 25 միլի­ոն եւ­րօ, իսկ անոր ամ­սա­կա­նին շուրջ ոչ մէկ ման­րա­մաս­նու­թիւն յայ­տա­րար­ուած է: Նշենք, թէ Շվայնշ­թայ­կըր իր մար­զա­կան ամ­բողջ կեան­քը ան­ցուց Պայ­րէն Միու­նէ­խի մէջ: Ան 14 տա­րե­կա­նին մի­ա­ցաւ գեր­մա­նա­կան ակում­բի պա­տա­նե­կան խում­բին եւ իր առա­ջին մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րաւ Ա. խում­բին հետ` 2002-ին: Այ­նու­հե­տեւ մաս­նակ­ցե­ցաւ 536 մր­ցու­մի եւ խում­բին հետ ար­ժա­նա­ցաւ մէկ ան­գամ եւ­րո­պա­յի ախոյ­եա­նու­թեան, Գեր­ման­իոյ ութ ախոյ­եա­նու­թիւն­նե­րուն եւ եօ­թը նա­խա­գա­հա­կան բա­ժակ­նե­րուն: Ան Գեր­ման­իոյ հա­ւա­քա­կա­նին հետ մաս կազ­մեց 111 մր­ցու­մի` ար­ժա­նա­նա­լով հա­մաշ­խար­հա­յին բա­ժա­կին:

Սե­րէ­նա Ուիլի­ըմզ Ուիմ­պըլ­տո­նի Ախոյ­եան

Ամե­րի­կա­ցի ար­հես­տա­վարժ թէ­նի­սի խա­ղա­ցող Սե­րէ­նա Ուիլի­ըմզ, որ կը գրա­ւէ հա­մաշ­խար­հա­յին խա­ղա­ցող­նե­րու աղիւ­սա­կի առա­ջին դիր­քը, յա­ջո­ղե­ցաւ տի­րա­նալ Ուիմ­պըլ­տո­նի ախոյ­եա­նու­թեան` աւար­տա­կան մր­ցու­մին պար­տու­թեան մատ­նե­լով սպա­նա­ցի Կար­պի­նի Մո­կո­րո­զա­յին, 6- 4 / 6-4 ար­դիւն­քով, մէկ ժամ 22 վայրկ­եան տե­ւո­ղութ­եամբ խա­ղի ըն­թաց­քին: Այս 6-րդ ան­գամն է, որ Ուիլի­ըմզ կը տի­րա­նայ սոյն տիտ­ղո­սին: Նա­խա­պէս ան տի­րա­ցած է ախոյ­եա­նու­թեան 2002-2003-2009-2010 եւ 2012 թուա­կան­նե­րուն, ինչ­պէս նա­եւ Կրանտ Սլա­մի մր­ցում­նե­րուն: Այս մէ­կը Սե­րէ­նա­յին հեր­թա­կան չոր­րորդ տիտ­ղո­սը եղաւ: Յի­շենք, թէ Ուիլի­ըմ­զին մր­ցա­կի­ցը միայն 21 տա­րե­կան է եւ կը գրա­ւէ հա­մաշ­խար­հա­յին աղիւ­սա­կի 20-րդ հո­րի­զո­նա­կա­նը:

Ռա­ֆա­յէլ Պէն­թէզ Խս­տա­պա­հանջ է Ռի­ա­լի Փոր­ձե­րուն

Սպան­իոյ Ռի­ալ Մատ­րիտ խում­բի նո­րան­շա­նակ մար­զիչ Ռա­ֆա­յէլ Պէն­թէզ, Շա­բաթ օր առա­ւօտ­եան, խում­բի փոր­ձի ըն­թաց­քին խա­ղա­ցող­նե­րէն պա­հան­ջեց աւե­լի լուրջ մօ­տե­ցում ու­նե­նալ եւ յար­գել խա­ղի պա­հանջ­ուած պայ­ման­նե­րը, այ­լա­պէս ան յայտ­նած է, թէ պատ­ժա­կան տնօ­րին­ման պի­տի են­թար­կէ թե­րա­ցած խա­ղա­ցո­ղը: Խում­բի փոր­ձին մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րած են բո­լոր խա­ղա­ցող­նե­րը, իսկ մի­ակ բա­ցա­կան եղած է խում­բի բեր­դա­պահ Իքեր Քաս­ի­ա­սը, որ մի­ա­ցաւ Փոր­թո­յի ակում­բին: Փոր­ձին մաս կազ­մած են նա­եւ երի­տա­սարդ խա­ղա­ցող­ներ` Ապ­նիր Ֆի­լի­փի, Ռո­պին Պա­նիզ, Մար­քոս Եօ­րէն­թի, Խո­սէ Գար­լոս եւ Մար­թին Օտի­կարտ, որոնք խում­բին մի­ա­ցած են Մատ­րի­տի երկ­րոր­դա­կան կազ­մէն:

Մէսիի Հաս­ցէ­ին Քն­նա­դա­տու­թիւն­նե­րը Կը Շա­րու­նակ­ուին

Քո­փա Ամե­րի­կա­յի մր­ցա­շար­քը աւար­տե­լէ ան­մի­ջա­պէս ետք, Ար­ժան­թի­նի հա­ւա­քա­կա­նի խա­ղա­ցող Լիոնէլ Մէսիի հաս­ցէ­ին քն­նա­դա­տու­թիւն­ներ տա­րած­ուե­ցան, նկա­տի առած, որ ան ան­գամ մը եւս չյա­ջո­ղե­ցաւ եր­կի­րի հա­ւա­քա­կա­նին հետ տիտ­ղոս մը նուա­ճել: Ար­ժան­թին­եան թեր­թե­րը իրենց գլ­խա­ւոր լու­րը կեդ­րո­նա­ցու­ցին Մէսիի վրայ ըսե­լով, որ Մէ­սին իր եր­կի­րի հա­ւա­քա­կա­նին հետ չի խա­ղար այն­պէս ինչ­պէս սպա­նա­կան Պար­սե­լո­նա խում­բին հետ, որուն հա­մար ժո­ղո­վուր­դը կը քըն­նա­դա­տէ զինք եւ հար­ցա­կա­նի տակ կ՛առ­նէ իր ազ­գա­սի­րու­թիւնը:

Գարլ Հայնզ Յս­տա­կա­ցուց Ռի­պէրիի Ստա­ցած Վնաս­ուած­քը

Գեր­ման­իոյ Պայ­րէն Միու­նէ­խի նա­խա­գահ Գարլ Հայնզ Շա­բաթ օր ակում­բի պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջին մի­ջո­ցով պար­զեց, թէ խում­բի ֆրան­սա­ցի խա­ղա­ցող Ֆրանք Ռի­պէ­րի կը շա­րու­նա­կէ իր ծուն­կի դար­մա­նու­մը, բայց անոր դաշտ վե­րա­դառ­նա­լու թուա­կա­նը տա­կա­ւին անո­րոշ է, իսկ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը մօ­տէն կը հե­տապն­դեն Ռի­պէրի­ին բժշ­կա­կան դար­մա­նու­մը: Ըստ Ռո­մին­կէ­ին, Ռի­պէ­րին, որ Մարտ ամս­ուը­նէ ի վեր հե­ռու է ոտ­նագն­դա­կի փոր­ձե­րէն, յա­ռա­ջի­կայ օրե­րուն սա­կայն պի­տի վերսկ­սի մարզ­ուիլ: Մար­զում­նե­րուն ար­դիւնքն է, որ պի­տի յս­տա­կաց­նէ, թէ Ռի­պէ­րին ե՛րբ դաշտ պի­տի վե­րա­դառ­նայ:

Ռաֆֆի Սիւլահեան

 

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Saturday, 11 July 2015 13:31 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ


Ակումբ­նե­րու Դա­սա­ւոր­ման Մէջ Հա­յաս­տան 3 Դիր­քի Ոս­տում Ար­ձա­նագ­րեց

Հայ­կա­կան 4 խում­բեր եւ­րո­պա­կան ոտ­նագն­դա­կի ախոյ­եա­նու­թեան մըր­ցա­շար­քե­րուն սկ­սան յա­ջո­ղու­թեամբ եւ յա­ջորդ հանգր­ուան հաս­նե­լու իրենց յոյ­սե­րը պա­հե­ցին, կը յայտ­նէ ArmSport.am:

Ար­ձա­նագր­ուած 3 յաղ­թա­նակ­նե­րուն եւ 1 հա­ւա­սա­րու­թեան շնոր­հիւ, Հա­յաս­տան 3 դիր­քի ոս­տում մը ար­ձա­նագ­րե­լով «Իւ. ԷՖ. Ա.»ին կող­մէ հրա­պա­րակ­ուած ակումբ­նե­րուն դա­սա­ւոր­ման մէջ այժմ կը գրա­ւէ 48-րդ դիր­քը:

Նշենք, որ Փիւ­նիկ - Երե­ւան կը մաս­նակ­ցի «Չեմփի­ընզ Լիկ»ի ֆութ­պո­լի մր­ցա­շար­քին, մինչ Շի­րակ, Ալաշ­կերտ եւ Ու­լիս «Իւ­րո­փա Լիկ»ի ոտ­նագն­դա­կի մր­ցա­շար­քին:

 

Ռաֆֆի Սիւլահեան

 


Page 1 of 5
kantsasar