Տեղական

localsports-newsՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ

Thursday, 02 July 2015 14:41 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ


Վի­տալ Պի­տի Դա­տա­պարտ­ուի

Ըստ երե­ւոյ­թին, Չիլիի հա­ւա­քա­կա­նի խա­ղա­ցող Ար­թո­րօ Վի­տա­լի հետ դա­տա­կան հար­ցաքն­նու­թիւն­նե­րը պի­տի շա­րու­նակ­ուին, ոս­տի­կա­նու­թեան սպառ­նա­կան խօս­քեր ուղ­ղած ըլ­լա­լուն պատ­ճա­ռով, երբ ան նա­խորդ շա­բաթ ձեր­բա­կալ­ուած էր գի­նով վի­ճա­կի մէջ ինք­նա­շարժ վա­րե­լուն հա­մար: Վի­տալ թղ­թա­կից­նե­րու հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին նշեց, թէ ան ստա­ցած է դա­տա­կան ատ­եա­նի մը հրա­ւէ­րը, ուր իրա­ւունք պի­տի ու­նե­նայ պաշտ­պա­նե­լու իր տե­սա­կէ­տը: Ըստ ար­ձա­նագր­ուած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն, Վի­տալ սպառ­նա­կան խօս­քեր ուղ­ղած է զինք ձեր­բա­կա­լող ոս­տի­կան Օզ­վալ­տօ Պիզ­ուին, ինչ­պէս նա­եւ հար­ուա­ծած է անոր կուրծ­քին: Այս բո­լո­րը ոս­տի­կա­նա­պե­տը ար­ձա­նագ­րած է իր տե­ղե­կա­գի­րին մէջ եւ փո­խան­ցած` Չիլիի դա­տա­րա­նին: Դա­տա­րա­նը իր կար­գին պա­հան­ջած է Վի­տա­լը դա­տա­կան ատ­եա­նի մը դի­մաց հար­ցաքն­նու­թեան հրա­ւի­րել:

Նշենք, թէ Վի­տալ մամ­լոյ ասու­լիս մը կա­տա­րե­լով նե­րո­ղու­թիւն խնդ­րած է իր խում­բի մար­զի­չէն, խոս­տա­նա­լով շա­րու­նա­կել իր խա­ղար­կու­թիւնը Չիլիի հա­ւա­քա­կա­նին մէջ:

Ռա­մօս Կը Փա­փա­քի Հե­ռա­նալ Ռի­ալ Մատ­րի­տէն

Սպա­նա­կան թեր­թե­րը նշե­ցին, թէ Սպան­իոյ հա­ւա­քա­կա­նի եւ Ռի­ալ Մատ­րի­տի պաշտ­պա­նո­ղա­կան խա­ղա­ցող Սերժիօ Ռա­մօս ակում­բի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն առա­ջար­կած է տե­ղա­փոխ­ուիլ այլ խումբ` իր եւ պա­տաս­խա­նա­տու կազ­մին մէջ եղած հար­ցե­րուն բար­դաց­ման բե­րու­մով: Սպա­նա­կան «AS» թեր­թը յի­շեց, թէ Ռա­մօս դժ­գոհ է ակում­բի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն վար­մուն­քէն, որոնք վեր­ջերս սկ­սած են ան­տե­սել խում­բի երէց խա­ղա­ցող­նե­րը, ինչ­պէս բեր­դա­պահ Քա­սի­լասն ու Ռա­մօ­սը, եւ այդ պատ­ճա­ռով ալ զոյգ խա­ղա­ցող­նե­րը փա­փաք յայտ­նած են հե­ռա­նալ խում­բէն: «Քա­տի­նա Քու­պի» կայ­քէ­ջը նշեց, թէ Ռա­մօս, որուն պայ­մա­նա­գի­րը կ՛աւար­տի 2017-ին, խում­բի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն յայտ­նած է, որ եթէ պի­տի մնայ կազ­մին մէջ, ապա նիւ­թա­կան յա­ւել­եալ վար­ձատ­րու­թիւն կ՛ու­զէ տա­րե­կան տա­սը միլի­ոն եւ­րո­յի ար­ժո­ղու­թեամբ, այ­լա­պէս պի­տի տե­ղա­փոխ­ուի այլ խումբ:

Նէյ­մար Զրկ­ուե­ցաւ Չորս Մր­ցում­նե­րէ

Պրա­զի­լի հա­ւա­քա­կա­նի յար­ձա­կո­ղա­կան խա­ղա­ցող Նէյ­մար, Չիլիի մէջ կա­յա­ցած Քու­փա Ամե­րի­կա­յի մր­ցում­նե­րուն Քո­լոմպ­իա­յի դէմ հան­դի­պու­մին ու­նե­ցած իր ոչ մար­զա­վա­յել արար­քին հա­մար, հա­րա­ւա­յին Ամե­րի­կա­յի ոտ­նագն­դա­կի ֆե­տե­րասի­ո­նին կող­մէ կա­խա­կայ­ուե­ցաւ եւ զրկ­ուե­ցաւ չորս մր­ցում­նե­րու մաս­նակ­ցու­թե­նէ: Նէյ­մար դի­մա­տետ­րի իր էջին վրայ յայտ­նեց, թէ մեծ յոյս ու­նէր եր­կի­րի հա­ւա­քա­կա­նին հետ հաս­նե­լու աւար­տա­կան մր­ցու­մին, բայց պատ­ժա­կան տնօ­րի­նու­մը զր­կեց զինք այս առի­թէն: Ան իր գրա­ռու­մին մէջ նշեց, թէ այս երկ­րորդ ան­գամն է, որ կը զրկ­ուի Պրա­զի­լի հա­ւա­քա­կա­նին հետ աւար­տա­կան հանգր­ուա­նի մըր­ցում­նե­րու մաս­նակ­ցու­թե­նէն, ապա անդ­րա­դար­ձաւ նա­խորդ տար­ուան ըն­թաց­քին կա­յա­ցած հա­մաշ­խար­հա­յին ոտ­նագն­դա­կի մր­ցում­նե­րուն, երբ ան նախ­քան աւար­տա­կան մր­ցու­մը վնաս­ուած ըլլալով ստիպ­ուած էր հե­ռա­նալ խում­բէն:

Եւ­րո­պա­կան Խում­բե­րը Սկ­սան Պայ­մա­նա­ւոր­ուիլ Նոր Խա­ղա­ցող­նե­րու Հետ

2015-2016-ի ախոյ­եա­նա­կան մր­ցում­նե­րու նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը կա­տա­րե­լով, եւ­րո­պա­կան ակումբ­նե­րը իրենց բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը կա­տա­րե­ցին ու խում­բե­րուն մի­ա­ցու­ցին նոր խա­ղա­ցող­ներ: Իտալ­իոյ Ժու­վէն­թոս ակում­բը փո­խան 19 միլի­ոն եւ­րո­յի, կազ­մին մի­ա­ցուց Աթ­լէ­թի­քօ Մատ­րի­տի խր­ուաթ­ի­ա­ցի յար­ձա­կո­ղա­կան խա­ղա­ցող Մանտ­զո­քի­չը, որ նա­խորդ շաբթ­ուան ըն­թաց­քին բժշ­կա­կան քն­նու­թիւն­նե­րը յա­ջո­ղու­թեամբ ան­ցը­նե­լէ ետք, ստո­րագ­րեց իր պայ­մա­նա­գի­րը: Սպա­նա­կան Աթ­լէ­թի­քօ Մատ­րի­տը, փո­խա­րի­նե­լու հա­մար Մանտ­զո­քի­չը, խում­բին մի­ա­ցուց Փոր­թու­կա­լի Պոր­տօ խում­բի յար­ձա­կո­ղա­կան խա­ղա­ցող, քո­լոմպ­ի­ա­ցի Ժաք­սօն Մար­թի­նէ­զը: Անգլ­ի­ա­կան Լիվր­փու­լը, ամ­բող­ջաց­նե­լով իր հա­մա­ձայ­նու­թիւնը, խում­բին պի­տի մի­աց­նէ պրա­զիլ­ցի խա­ղա­ցող Ռո­պէր­թօ Ֆէր­մի­նօն: Ըստ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու, պայ­մա­նա­գի­րը պի­տի ստո­րագր­ուի Քու­փա Ամե­րի­կա­յի մըր­ցում­նե­րէն ետք, ուր խա­ղա­ցո­ղը պի­տի են­թարկ­ուի նա­եւ բժշ­կա­կան քն­նու­թիւն­նե­րու:

Ռաֆֆի Սիւլահեան

 

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Thursday, 02 July 2015 14:39 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ


Պա­քու - 2015. Հա­յաս­տան Աւար­տեց Իր Ելոյթ­նե­րը Եւ­րո­պա­կան Խա­ղե­րուն

Պաք­ուի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող եւ­րո­պա­կան առա­ջին խա­ղե­րը կը մօ­տե­նան իրենց աւար­տին: Հայ մար­զիկ­նե­րը ար­դէն իսկ աւար­տած են իրենց ելոյթ­նե­րը, կը յայտ­նէ ArmSport.am:

Ընդ­հա­նուր առ­մամբ Ազր­պէյ­ճա­նի մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ ելոյթ ու­նե­ցան Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող 25 մար­զիկ­ներ, որոնք հան­դէս եկան 6 մար­զա­ձե­ւե­րու մէջ թեք­ուան­տօ, հրա­ցա­նաձ­գու­թիւն, սամ­պօ, ժիւ­տօ, կըռ­փա­մարտ եւ ըմբ­շա­մարտ:

Հա­յաս­տան եւ­րո­պա­կան խա­ղե­րուն տի­րա­ցաւ միայն մէկ ար­ծաթ մե­տա­լի, որուն ար­ժա­նա­ցաւ յու­նահ­ռո­մ­է­ա­կան ոճի 66 քկ. մըր­ցում­նե­րուն մաս­նակ­ցած Միհ­րան Յա­րու­թիւն­եան:

Մե­տա­լի տի­րա­նա­լու մօտ էր դա­սա­կան ըմ­բիշ մը եւս Մաք­սիմ Մա­նուկ­եան (85 քկ.), որ պարտ­ուե­ցաւ պրոնզ մե­տա­լի հա­մար իր մղած պայ­քա­րին ըն­թաց­քին:

Ազատ ոճի ըմ­բիշ Լե­ւան Պեր­ի­ա­նի­ցէ (125 քկ.) իր կար­գին ձա­խո­ղե­ցաւ պրոնզ մե­տա­լի տի­րա­նա­լու:

Հայ 6 կռ­փա­մար­տիկ­նե­րէն մի­ակ յաղ­թա­նա­կը տօ­նեց Նա­րեկ Աբ­գար­եան, որ սա­կայն պարտ­ուե­ցաւ յա­ջորդ մե­նա­մար­տին:

Բա­ւա­կան ձա­խող ար­դիւնք­ներ ար­ձա­նագ­րե­ցին նա­եւ ժիւ­տո­յի մար­զա­ձե­ւին մաս­նակ­ցող հայ մար­զիկ­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ սամ­պօ խա­ղա­ցող­նե­րը:

ArmSport.am իր լու­րը կ՛եզ­րա­փա­կէ նշե­լով, որ հայ­րե­նի բազ­մա­թիւ մար­զիկ­ներ ար­դէն վե­րա­դար­ձած են Հա­յաս­տան: Պաք­ուէն վեր­ջին մեկ­նող­նե­րը պի­տի ըլ­լան ժիւ­տո­յի մար­զիկ­նե­րը եւ հայ­կա­կան պատ­ուի­րա­կու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը:

 

Ռաֆֆի Սիւլահեան


 

ՏԵՂԱԿԱՆ

Thursday, 02 July 2015 14:07 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

ՏԵՂԱԿԱՆ


Մար­տիկ Մար­տիկ­եան Պի­տի Մի­ա­նայ Յոր­դա­նա­նի «Ուա­հա­տադ» Խում­բին

Դի­մա­տետ­րի եւ կայ­քէ­ջի էջե­րուն վրայ վեր­ջերս յիշ­ուե­ցաւ, թէ Յոր­դա­նա­նի «Ուա­հա­տաթ» ակում­բի վար­չու­թիւնը բա­նակ­ցու­թիւն­ներ սկ­սած է վա­րել Սուր­իոյ հա­ւա­քա­կա­նի յար­ձա­կո­ղա­կան խա­ղա­ցող Մար­տիկ Մար­տիկ­եա­նի հետ, աշ­խու­ժացը­նե­լու հա­մար ոտ­նագն­դա­կի կազ­մի առա­ջա­տար գի­ծը: Մար­տիկ­եա­նին անու­նը խում­բի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն ներ­կա­յա­ցու­ցած է կազ­մի սուր­ի­ա­ցի մար­զիչ Իմատ Խան­քան, որ նա­խա­պէս մար­զած է սուր­ի­ա­հայ խա­ղա­ցո­ղը տար­բեր կազ­մե­րու մէջ: Նշենք, թէ Մար­տիկ երեք տա­րի մաս կազ­մած է յոր­դա­նան­եան «Ալ­ճա­զի­րա» խում­բին, որ­մէ ետք մի­ա­ցած` արա­բա­կան զա­նա­զան խում­բե­րու: Վեր­ջերս ան ան­դա­մակ­ցած է Ու­մա­նի խում­բե­րէն մէ­կուն: Մար­տի­կին հետ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը յա­ջո­ղու­թեամբ պսակ­ուե­լու պա­րա­գա­յին, ան պի­տի ուղղ­ուի Յոր­դա­նան` բժշ­կա­կան քն­նու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լու, որ­մէ ետք պի­տի ստո­րագ­րէ իր պայ­մա­նա­գի­րը: Աւելց­նենք, որ Մար­տիկ անդ­րա­նիկ զա­ւակն է Սուր­իոյ հա­ւա­քա­կա­նի վաս­տա­կա­շատ խա­ղա­ցող Գէ­որգ Մար­տիկ­եա­նին:

 

Ռաֆֆի Սիւլահեան

 

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ

Thursday, 25 June 2015 13:53 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ


Քո­լոմպ­ի­ան Պար­տու­թեան Մատ­նեց Պրա­զի­լը

23 տա­րի սպ­սե­լէ ետք, առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով Քո­լոմպ­իա­յի հա­ւա­քա­կա­նը յա­ջո­ղե­ցաւ պար­տու­թեան մատ­նել Պրա­զի­լը, շնոր­հիւ Էք­լին Մո­րիլ­իո­յի նշա­նա­կած կո­լին: Հան­դի­պու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Չիլիի Տէյ­վիտ Ար­ի­ա­նօ դաշ­տին վրայ, Գո­բա Ամե­րի­կա­յի մր­ցում­նե­րու ծի­րին մէջ: Պրա­զի­լի կազ­մը, որ 11 հեր­թա­կան մր­ցում­նե­րուն յաղ­թա­կան ար­դիւն­քով դուրս եկաւ Տուն­կա­յի գլ­խա­ւո­րու­թեամբ, այս ան­գամ զի­ջե­ցաւ Քո­լոմպ­իա­յին եւ կրեց անակըն­կալ պար­տու­թիւն մը: Հան­դի­պու­մը սկիզ­բի 15 վայրկ­եա­նին ըն­թա­ցաւ եր­կու կազ­մե­րուն անո­րակ խա­ղար­կութ­եամբ, որ­մէ ետք Պրա­զի­լի խա­ղա­ցող­նե­րը որոշ չա­փով աշ­խու­ժա­ցան եւ կր­ցան վտան­գել մր­ցա­կի­ցին դար­պա­սը, խում­բի աստղ Նէյ­մա­րին մի­ջո­ցով: 30-րդ վայրկ­եա­նէն ետք, խա­ղար­կու­թեան մա­կար­դա­կը բարձ­րա­ցաւ եւ զոյգ խում­բե­րը փոխն ի փոխ յար­ձա­կում­ներ կա­տա­րե­լով ու­զե­ցին ցն­ցել բեր­դա­պահ­նե­րուն դար­պաս­նե­րը: 36-րդ վայրկ­եա­նին քո­լոմպ­ի­ա­ցի Մո­րի­նօն, օգտ­ուե­լով Պրա­զի­լի պաշտ­պա­նո­ղա­կան գի­ծի խախ­տու­մէն, նշա­նա­կեց հան­դի­պու­մի յաղ­թա­նա­կի մի­ակ կո­լը: Երկ­րորդ կի­սա­խա­ղին, Տուն­կան որոշ փո­փո­խու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լով, դաշտ ուղարկեց երի­տա­սարդ խա­ղա­ցող Քո­թինի­օն` փո­խա­րի­նե­լու Ֆէ­րի­տին: Այլ առիթ­նե­րով Նէյ­մար կր­նար հա­ւա­սա­րեց­նել ար­դիւն­քը, բայց անոր անու­շի­մու­թիւնն ու մր­ցա­կից կազ­մի պաշտ­պա­նո­ղա­կան խա­ղա­ցող­նե­րուն խիստ հե­տապն­դու­մը դէմ դրին անոր բո­լոր հար­ուած­նե­րուն: Յետ մր­ցու­մին, Նէյ­մար կո­պիտ վար­մուն­քին հա­մար, կար­միր քարթ ստա­նա­լով զրկ­ուե­ցաւ Պրա­զի­լի յա­ջորդ մր­ցու­մին իր մաս­նակ­ցու­թե­նէն:

Կոլտն Սթէյ­թը NBA- ի Ախոյ­եան

Ամե­րի­կա­յի ար­հես­տա­վարժ կո­ղո­վագն­դա­կի մր­ցում­նե­րու աւար­տին, Կոլտն Սթէյթ ակում­բը յա­ջո­ղե­ցաւ տի­րա­նալ NBA-ի ախոյ­եա­նու­թեան, աւար­տա­կան քառ­եա­կին 4-րդ յաղ­թա­նա­կը ար­ձա­նագ­րե­լով, պար­տու­թեան մատ­նե­լէ ետք Քլիֆ­լանտ Կա­ֆա­լի­զը, 105/97 ար­դիւն­քով: Մր­ցու­մի ըն­թաց­քին, Սթիֆն Քո­րին նշա­նա­կեց 25 կէտ, ինչ­պէս նա­եւ ար­ժա­նա­ցաւ ախոյ­եա­նու­թեան լա­ւա­գոյն խա­ղա­ցո­ղի կո­չու­մին: Քա­ռա­սուն տա­րի սպա­սե­լէ ետք այս 4-րդ ան­գամն է, որ Կոլտն Սթէյ­թը կը տի­րա­նայ Ամե­րի­կա­յի ախոյ­եա­նու­թեան: Ան նա­խա­պէս տի­րա­ցած է տիտ­ղո­սին 1947-1956-1975 թուա­կան­նե­րուն:

Քո­լոմպ­իա­յի ժո­ղո­վուր­դը Դաշտ ուղղ­ուե­ցաւ Դա­նակ­նե­րով Եւ Թմ­րե­ցու­ցիչ­նե­րով

Չիլիի մէջ կա­յա­ցած Գո­բա Ամե­րի­կա­յի մր­ցում­նե­րու ըն­թաց­քին, երկ­րի ոս­տի­կա­նու­թիւնը Չիլիի եւ Փեր­ուի սահ­մա­նին վրայ գտ­նուող Չա­կա­յո­թա քա­ղա­քին վրայ քն­նու­թիւն կա­տա­րե­լով դադ­րե­ցու­ցած է եր­կու փո­խադ­րա­մի­ջոցներ, որոնք կը փո­խադ­րէ­ին Քո­լոմպ­իա­յի ժո­ղո­վուր­դը` ներ­կայ գտն­ուե­լու Պրա­զի­լի դէմ կա­յա­նա­լիք մր­ցու­մին: Ըստ ոս­տի­կա­նա­կան տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն, փո­խադ­րա­մի­ջո­ցին մէջ գըտ­նուող­նե­րուն հետ եղած է զա­նա­զան տե­սա­կի դա­նակ­ներ, 40 ս.մ. հա­սա­կով սու­րեր, ինչ­պէս նա­եւ թմ­րե­ցու­ցի­չի տե­սակ­ներ: Ոս­տի­կա­նու­թիւնը ձեր­բա­կա­լած է փո­խադ­րա­մի­ջո­ցին մէջ գտ­նուող­նե­րը եւ որոշ հար­ցադ­րում­ներ կա­տա­րե­լէ ետք` անոնց ար­գի­լած է մուտք գոր­ծել Չի­լի:

Ռո­նալ­տի­նօն Չի Հե­տե­ւիր Գո­բա 2015-ի Ամե­րի­կա­յի Խա­ղե­րուն

Պրա­զի­լի հա­ւա­քա­կա­նի նախ­կին խա­ղա­ցող Ռո­նալ­տինի­օն, անց­եալ շաբթ­ուայ ըն­թաց­քին պրա­զիլ­եան թեր­թի մը հետ ու­նե­ցած զրոյ­ցի ըն­թաց­քին յայտ­նեց, թէ չի հե­տե­ւիր վեր­ջերս Չիլիի մէջ կա­յա­ցած Գո­բա Ամե­րի­կա­յի խա­ղե­րուն, ուր իր մաս­նակ­ցու­թիւնը կը բե­րէ նա­եւ Պրա­զի­լի հա­ւա­քա­կա­նը: Ռո­նալ­տի­նօն ըսաւ. «Ես համ­բե­րու­թիւն չու­նիմ ինն­սուն վայրկ­եան հե­ռա­տե­սի­լին դի­մաց նս­տիլ ոտ­նագն­դա­կի մր­ցու­մի մը հե­տե­ւե­լու հա­մար: Կը նա­խընտ­րեմ ոտ­նագն­դակ խա­ղալ կամ անոր հե­տե­ւիլ դաշ­տին մէջ, որ­պէս հան­դի­սա­տես եւ ոչ հե­ռա­տե­սի­լին դի­մաց»: Թղ­թա­կի­ցը երբ հարց տուաւ Ռո­նալ­տի­նո­յին, թէ ան բա­նակ­ցու­թիւն­ներ կը կա­տա­րէ՞ թր­քա­կան «Ան­թալ­իա Սբոր» ակում­բին հետ. պրա­զիլ­ցի մար­զի­կը հեր­քեց այդ տա­րա­ձայ­նու­թիւն­նե­րը շեշ­տե­լով, թէ պի­տի մնայ Մեք­սիք­եան ակում­բին հետ մին­չեւ պայ­մա­նա­գի­րի աւար­տը` 2017 թուա­կան:

Սերպ­ի­ա­ցի Մի­հա­լո­վի­չը Մի­լա­նի Մար­զիչ

Իտալ­իոյ Մի­լան ակում­բը իր պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջին մի­ջո­ցաւ յայ­տա­րա­րեց, թէ ակում­բի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը խում­բի մար­զի­չու­թեան պաշ­տօ­նը վս­տա­հե­ցան սերպ­ի­ա­ցի Մի­հա­լո­վի­չին, որ նա­խա­պէս կը մար­զէր Սամպ­տոր­իա ակում­բը: Նշենք, թէ նախ­կին տա­րեշր­ջա­նին Մի­լան գրա­ւեց Իտալ­իոյ ախոյ­եա­նու­թեան 10-րդ հո­րի­զո­նա­կա­նը եւ հեր­թա­կան երկ­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով խում­բը ձա­խո­ղե­ցաւ իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րելու եւ­րո­պա­կան մր­ցում­նե­րուն: Յի­շենք, թէ Մի­հա­լո­վիչ նա­խա­պէս խա­ղցած է Ին­թէր Մի­լա­նի խում­բին հետ ինչ­պէս նա­եւ ստանձ­նած` փոխ մար­զի­չի պաշ­տօ­նը:

Ռաֆֆի Սիւլահեան

 

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Thursday, 25 June 2015 13:44 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ


Ռում­եան Յով­սէփ­եան Եւ Վարդ­գէս Սա­թում­եան Տե­ղա­փոխ­ուե­ցան Փիւ­նիկ

Մի­քա Երե­ւա­նի միջ­նա­պահ Վարդ­գէս Սա­թում­եան, որ­պէս ոտ­նագն­դա­կի վար­պետ, իր ար­հես­տա­վարժ աս­պա­րէ­զը պի­տի շա­րու­նա­կէ Փիւ­նի­կի հետ, կը յայտ­նէ «Պա­քէթ Կրուփ Սփորթց Մե­նըճ­մընթ»ը, որ 25 տա­րե­կան ֆութ­պո­լիս­տին ներ­կա­յա­ցու­ցիչն է:

Ան ար­դէն իսկ քա­նի մը օրէ ի վեր փոր­ձեր կը կա­տա­րէ երե­ւան­եան խում­բին հետ:

Սար­գիս Յով­սէփ­եա­նի գլ­խա­ւո­րած խում­բը` Փիւ­նիկ, ներ­կա­յիս կը նա­խա­պատ­րաստ­ուի «Չեմփի­ընզ լիկ»ի ոտ­նագն­դա­կի ախոյ­եա­նու­թեան 2015-2016 տա­րեշր­ջա­նի զտու­մի մր­ցա­շար­քին:

Նշենք, որ վեր­ջերս Մի­քա յայ­տա­րա­րեց, որ նոր տա­րեշր­ջա­նին կ՛ու­զէ հան­դէս գալ Ա. դա­սա­կար­գէն ներս (բարձ­րա­գոյն դա­սա­կար­գին փո­խա­րէն) եւ այդ իսկ պատ­ճա­ռով խում­բին հիմ­նա­կան բո­լոր մար­զիկ­նե­րը կը հե­ռա­նան Մի­քա­յէն. այս լու­րով կ՛եզ­րա­փա­կէ ArmSport.am:

Աւե­լի ուշ յայ­տա­րար­ուե­ցաւ ար­դէն, որ Սա­թում­եան եւ Ռում­եան Յով­սէփ­եան ար­դէն իսկ ստո­րագ­րած են Փիւ­նի­կի տո­մար­նե­րուն մէջ:

Ռաֆֆի Սիւլահեան

 


Page 1 of 3
kantsasar