Տեղական

localsports-newsՏԵՂԱԿԱՆ

Thursday, 19 February 2015 21:46 Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան
Print PDF

ՏԵՂԱԿԱՆ


Յս­տա­կա­ցաւ Սուր­իոյ Կո­ղո­վագն­դա­կի  Ախոյ­եա­նու­թեան Հա­լէ­պի Դար­ձի Աղիւ­սա­կը

Սուր­իոյ կո­ղո­վագն­դա­կի տղոց ախոյ­եա­նա­կան մր­ցում­նե­րու եր­թի հանգր­ուա­նը աւար­տե­լով,  Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կազ­մը գրա­ւեց եր­րորդ հո­րի­զո­նա­կանն ու ար­ձա­նագ­րեց տպա­ւո­րիչ ար­դիւնք: Ըստ ֆե­տե­րասի­ո­նի հրա­պա­րա­կած աղիւ­սա­կին,  Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մր­ցում­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան հե­տեւ­եալ ժամ­կէ­տե­րուն.-

Հինգշաբթի     12 / 2 / 2015 Հ.Մ.Ը.Մ.- Սքաք ժամը 2:30-ին

Չորեքշաբթի   18 / 2 / 2015 Հ.Մ.Ը.Մ.- Շահպա ժամը 1:00-ին

Շաբաթ           28 / 2 / 2015 Հ.Մ.Ը.Մ.- Հուրիէ ժամը 12:30-ին

Չորեքշաբթի    4 / 3 / 2015 Հ.Մ.Ը.Մ.- Ճալաա ժամը 2:30-ին

Կիրակի           8 / 3 / 2015 Հ.Մ.Ը.Մ.- Իթթիհատ ժամը 2:30-ին

Երեքշաբթի     10 / 3 / 2015 Հ.Մ.Ը.Մ.- Հ.Ե.Ը. ժամը 1:00-ին

Բոլոր մրցումները տեղի պիտի ունենան ԱլԱսատ մարզադաշտին մէջ:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

 

 

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Thursday, 19 February 2015 21:31 Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան
Print PDF

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ


Ստու­գա­տես Գաբրի­էլ Ղա­զար­եա­նի Ներ­կա­յու­թեամբ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան  Սպոր­տի Եւ Երի­տա­սար­դու­թեան Հար­ցե­րու Նա­խա­րա­րու­թեան մա­մու­լի ծա­ռա­յու­թիւնը  տե­ղե­կա­ցուց, թէ  սպոր­տի եւ երի­տա­սար­դու­թեան հար­ցե­րու նա­խա­րար Գաբրի­էլ Ղա­զար­եան ներ­կայ  գտն­ուած է Ծաղ­կա­ձո­րի գլ­խա­ւոր մար­զա­հա­մա­լի­րի մէջ ու­սում­նա­մար­զա­կան հա­ւաք կա­տա­րող  ազատ ոճի ըմ­բիշ­նե­րու ստու­գո­ղա­կան գօտե­մար­տե­րուն:

Այդ գօ­տե­մար­տե­րուն իրենց լա­ւա­գոյն կող­մե­րը դր­սե­ւո­րած ըմ­բիշ­նե­րը շու­տով պի­տի մեկ­նին Պարս­կաս­տան, ուր Փետր­ուար 9-14 պի­տի մաս­նակ­ցին մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շար­քին:

Նշենք, որ հայ ազատ ոճի ըմ­բիշ­նե­րը Փետր­ուար 21-էն  մին­չեւ Մարտ 5 Պե­լո­ռու­սի ողոմպ­ի­ա­կան մար­զա­հա­մա­լի­րին մէջ պի­տի մաս­նակ­ցին  հա­մա­տեղ ու­սում­նա­մար­զա­կան հա­ւա­քի, որ­մէ ետք պի­տի մաս­նակ­ցին այդ երկ­րի մէջ կա­յա­նա­լիք  մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շար­քին:

Սեր­կէյ  Մի­քա­յէլ­եան Գրա­ւեց  21-րդ Հո­րի­զո­նա­կա­նը


Ղա­զախս­տա­նի Ալ­մա­թի քա­ղա­քին մէջ ըն­թա­ցող դա­հու­կա­վազ­քի աշ­խար­հի մին­չեւ 23 տա­րե­կան­նե­րու առաջ­նու­թեան  իր առա­ջին մր­ցա­վազ­քը կա­տա­րեց  Հա­յաս­տա­նի դա­հու­կա­վազ­քի առա­ջա­տար Սեր­կէյ Մի­քա­յէլ­եան:

15 քմ. (ազատ ոճ) մր­ցա­վազ­քին  22ամ­եայ  դա­հու­կոր­դը 56 մաս­նա­կի­ցի մէջ 37:48.6 վայրկ­եան  ար­դիւն­քով  գրա­ւեց  21-րդ դիր­քը: Ան 1:53.3 վայրկ­եա­նով ետ մնաց մր­ցա­վազ­քի յաղ­թա­կան, գեր­մա­նա­ցի Ֆլոր­ի­ան Նոտ­ցէն:

Սեր­կէյ  Մի­քա­յէլ­եա­նի յա­ջորդ մեկ­նար­կը նա­խա­տես­ուած է Փետր­ուար 7-ին: Այդ օրը ան պի­տի մաս­նակ­ցի 30 քմ. դա­հու­կա­վազ­քի մր­ցու­մին:

Հա­յաս­տա­նի Շախ­մա­տիս­տու­հի Լի­լիթ Մկրտչ­եան  69-րդն Է


Հա­յաս­տա­նի շախ­մա­տի կա­նանց հա­ւա­քա­կա­նի ան­դամ Լի­լիթ Մկրտըչ­եան  Ճիպ­րալ­թա­րի մէջ  աւար­տած մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շար­քին զբա­ղե­ցուց  69-րդ դիր­քը: Հայ շախ­մա­տիս­տու­հին 10-րդ հանգըր­ուա­նին հա­ւա­սար ար­դիւն­քով  աւար­տեց  գա­նա­տա­ցի գրոս­մայս­տըր Քե­ւին Սբ­րա­կէ­թի հետ կա­տա­րած մե­նա­մար­տը` վաստ­կե­լով 6 կէտ եւ ըն­դա­մէ­նը երեք հո­րի­զո­նա­կա­նով բա­րե­լա­ւեց իր նա­խորդ ար­դիւն­քը: Աւաղ, Լի­լիթ Մկրտչ­եան չյա­ջո­ղե­ցաւ մտ­նել կա­նանց ու­ժե­ղա­գոյն հնգ­եա­կի ցան­կին եւ ար­ժա­նա­նալ դրա­մա­կան պար­գե­ւի: Ճիպ­րալ­թա­րի այս տար­ուան մր­ցա­շար­քին յաղ­թեց ամե­րի­կա­ցի գրոս­մայս­տըր Հի­քա­րու Նա­քա­մու­րան, որ 10 ակն­կալ­ուած կէ­տէն վաստ­կեց 8,5 կէտ:

 

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

Last Updated on Thursday, 19 February 2015 21:45
 

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Tuesday, 10 February 2015 20:43 Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան
Print PDF

Հ.Ֆ.Ֆ.-ն Դրա­մա­կան Մր­ցա­նակ­ներ Նուի­րեց


Հ.Ֆ.Ֆ.-ի մամ­լոյ ծա­ռա­յու­թիւնը նշեց, որ Հա­յաս­տա­նի ոտ­նագն­դա­կի ֆե­տե­րասի­ո­նի  առա­ջին փոխ­նա­խա­գահ եւ գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Ար­մէն Մի­նաս­եան, Հ.Ֆ.Ֆ. ֆուտ­զա­լի եւ կա­նանց ոտ­նագն­դա­կի կո­մի­տէի նա­խա­գահ Սուք­ի­աս Աւե­տիս­եան, ֆե­տե­րասի­ո­նի գրա­սեն­եա­կին մէջ հան­դի­պե­ցան ֆուտ­զա­լի Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի մար­զի­չա­կան շտա­պին եւ ֆութ­պո­լիստ­նե­րուն հետ: Անոնք շնոր­հա­ւո­րե­ցին հա­ւա­քա­կա­նը Եւ­րո­պա­յի 2016թ. ֆուտ­զա­լի առաջ­նութ­եան ընտ­րա­կան փու­լին առա­ջին տե­ղը գրա­ւե­լուն հա­մար եւ յոյս յայտ­նե­ցին, որ Խոր­վաթ­իա­յի մէջ կա­յա­նա­լիք Եւ­րո­պա­յի առաջ­նու­թեան հիմ­նա­կան փու­լի մր­ցա­շար­քին նոյն­պէս յա­ջո­ղու­թեան պի­տի հաս­նին: Հան­դիպ­ման աւար­տին  ֆուտ­զա­լի Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի մարզ­չա­կան կազմն ու ֆութ­պո­լիստ­նե­րը պար­գե­ւատր­ուե­ցան դրա­մա­կան մր­ցա­նակ­նե­րով:

Քուէյ­թի Հրա­ցա­նաձ­գու­թեան մր­ցում­նե­րուն Մար­ի­ամ Մի­քա­յէլ­եան Նուա­ճեց Պրոն­զէ Մե­տալ

Յուն­ուար 24-30-ին Քուէյ­թի մէջ կա­յա­ցաւ հրա­ցա­նաձ­գու­թեան մր­ցում­նե­րուն 4-րդ մի­ջազ­գա­յին Գրանպ­րին, ուր Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յա­ցու­ցին Մար­ի­ամ Մի­քա­յէլ­եան, Զա­ւէն Իկիտ­եան եւ Նո­րայր Առա­քել­եան: Կազ­մը ներ­կա­յա­ցուց Հա­յաս­տա­նի հրա­ցա­նաձ­գու­թեան ֆե­տե­րասի­ո­նի գլ­խա­ւոր քար­տու­ղար Արեգ Սա­րի­բեկ­եան: Յուն­ուար 29-ին Զա­ւէն Իկիտ­եանն ու Նո­րայր Առա­քել­եա­նը մաս­նակ­ցե­ցան օդամ­ղիչ ատր­ճա­նակ 10մ.- 60 կրա­կոց վար­ժու­թեան: Եր­կու մար­զիկն ալ խո­ցեց 566 կէտ:  Զա­ւէն Իկիտ­եան 16 երի­տա­սարդ տղա­նե­րու պայ­քա­րին 4-րդ տե­ղը գրա­ւեց, իսկ Նո­րայր Առա­քել­եան 45 մե­ծա­հա­սակ­նե­րու պայ­քա­րին` 19-րդ տե­ղը:

 

Յի­շեց­նենք, որ մինչ այդ Մար­ի­ամ Մի­քա­յէլ­եան մաս­նակ­ցե­ցաւ 10մ.- 40 կրա­կոց երի­տա­սարդ աղ­ջիկ­նե­րու մր­ցոյ­թին եւ գրա­ւեց 3-րդ տե­ղը: Ան 2 տաս­նոր­դա­կա­նով զի­ջե­ցաւ 2-րդ տե­ղը գրա­ւած Պոսն­իա-Հեր­ցե­կո­վի­նա­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թաթ­ի­ա­նա Դե­կա­նո­վի­չին, որ խո­ցեց 408,9 կէտ: Ուզ­պէք մար­զու­հի Մար­գա­րի­տա Օր­լո­վա 411,5  կէտ խո­ցե­լով առա­ջին տե­ղը գրա­ւեց:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

 

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Tuesday, 10 February 2015 20:39 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

Գէ­որգ Ղա­զար­եան Տե­ղա­փոխ­ուե­ցաւ «Կեր­կի­րա»


Հա­յաս­տա­նի ոտ­նագն­դա­կի հա­ւա­քա­կա­նի կի­սա­պաշտ­պան Գէ­որգ Ղա­զար­եան ելոյթ­նե­րը պի­տի շա­րու­նա­կէ յու­նա­կան «Կեր­կի­րա» ակում­բին մէջ: Ինչ­պէս տե­ղե­կա­ցուց onsports.gr կայ­քը, հա­յազ­գի ֆութ­պո­լիս­տը վեց ամս­ուան պայ­մա­նա­գիր կըն­քեց Կոր­ֆու քա­ղա­քը ներ­կա­յացը­նող խում­բին հետ: Գէ­որգ Ղա­զար­եան մինչ այդ հան­դէս կու գար յու­նա­կան Օլիմպ­ի­ա­կոս կազ­մին հետ, սա­կայն վեր­ջի­նիս գլ­խա­ւոր մար­զիչ Վի­տոր Պե­րէր­եան այ­լեւս չու­զեց նկա­տի առ­նել անոր իր ղե­կա­վա­րած կազ­մին մէջ: Այդ պատ­ճա­ռով յու­նա­կան ակում­բը հա­մա­ձայ­նա­բար չեղ­եալ նկա­տեց Ղա­զար­եա­նի հետ ու­նե­ցած պայ­մա­նա­գի­րը եւ ազատ կար­գա­վի­ճակ տուաւ հայ խա­ղա­ցո­ղին: Նշենք, որ Գէ­որգ Ղա­զար­եան Օլիմպ­ի­ա­կոս-ին մի­ա­ցաւ անց­եալ տար­ուան Յու­լի­սին: Ան յու­նա­կան խում­բին հետ մաս կազ­մեց ըն­դա­մէ­նը 7 հան­դիպ­ման:

Ռաֆֆի Սիւլահեան

 

 

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Tuesday, 03 February 2015 18:45 administrator
Print PDF

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ


Կա­րէն Հ.Գրի­գոր­եան` Հա­յաս­տա­նի Շախ­մա­տի Ախոյ­եան

Տիգ­րան Պետ­րոս­եա­նի ան­ուան շախ­մա­տի տան մէջ աւար­տին հա­սան շախ­մա­տի Հա­յաս­տա­նի տղոց 75-րդ եւ կա­նանց 70-րդ առաջ­նու­թիւն­նե­րը: Շախ­մա­տիստ­նե­րու պայ­քա­րի ախոյ­եա­նի կո­չու­մը առա­ջին ան­գամ նուա­ճեց գրոս­մայս­տեր Կա­րէն Հ.Գրի­գոր­եան, որ 9 կէ­տէն վաստ­կեց 6 կէտ: Ան պար­գե­ւատր­ուե­ցաւ ոս­կէ մե­տա­լով եւ 1,2 միլ­իոն դրա­մով: Մր­ցա­նա­կին երկ­րորդ տե­ղը գրա­ւեց առա­ջին կար­գա­յին Ար­ման Մի­քա­յէլ­եան, որ վեր­ջին հանգր­ուա­նին կէս կէ­տով ցա­ւա­լի պար­տու­թիւն մը կրեց եւ ետ մնաց: Պրոն­զէ մե­տա­լի ար­ժա­նա­ցան  գրոս­մայս­տեր­ներ Ռո­պերթ Յով­հան­նիս­եան, Զա­ւէն Անդր­ի­աս­եան եւ Սամ­ուէլ Տէր Սա­հակ­եան, որոնք վաստ­կե­ցին 5-ական կէտ: Լրա­ցու­ցիչ գոր­ծա­կից­նե­րով եր­րորդ տե­ղը գրա­ւեց Ռո­պերթ Յով­հան­նիս­եան: Կա­նանց առաջ­նու­թեան յաղ­թեց առա­ջին կար­գա­յին Սու­սան­նա Գա­բոյ­եան, որ  վաստը­կեց 7 կէտ եւ ըն­դա­մէ­նը կէս կէ­տով առաջ ան­ցաւ ՖԻ­ՏԷ-ի վար­պետ Մար­իա Գէ­որգ­եա­նէն: Մր­ցա­նա­կին եր­րորդ տե­ղը 5,5 կէ­տով գրա­ւեց մի­ջազ­գա­յին վար­պետ Ան­նա Հայ­րա­պետ­եան, որ միայն լրա­ցու­ցիչ գոր­ծա­կից­նե­րով առաջ ան­ցաւ հա­ւա­սար ար­դիւնք ու­նե­ցող Ար­մի­նէ Բա­բայ­եա­նէն:

 

Ղա­զար­եան Պի­տի Լքէ Օլիմպ­ի­ա­կո­սը


Յու­նա­կան Օլիմպ­ի­ա­կոս խում­բի գլ­խա­ւոր մար­զիչ Վի­տոր Պե­րէր­եան հրա­պա­րա­կեց ցան­կը այն ֆութ­պո­լիստ­նե­րուն, որոնք պի­տի պատ­րաստ­ուին սու­բեր լի­կա­յի 20-րդ հանգր­ուա­նին` ՕՖԻ-ի դէմ հան­դիպ­ման:

Հան­դիպ­ման կազ­մին մաս չկազ­մեց  Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի կի­սա­պաշտ­պան Գէ­որգ Ղա­զար­եան: Նշենք, որ հայ ֆութ­պո­լիս­տը Դեկ­տեմ­բե­րէն սկս­եալ չմաս­նակ­ցե­ցաւ Յու­նաս­տա­նի առաջ­նու­թեան խա­ղե­րուն եւ խա­ղա­դաշ­տին վրայ երեւ­ցաւ միայն գա­ւա­թա­յին հան­դի­պում­նե­րուն:

Յու­նա­կան «gazzetta.gr» պար­բե­րա­կա­նի տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն հա­մա­ձայն, Օլիմպ­ի­ա­կո­սի ղե­կա­վա­րու­թիւնը մտա­դիր է Ղա­զար­եա­նը վար­ձավը­ճա­րով այլ ակում­բի յանձ­նել:

Մի­քան Պայ­մա­նագ­րու­թիւն Մը Ստո­րագ­րեց Դա­ւիթ Մի­նաս­եա­նի Հետ


Երե­ւա­նի Մի­քա ոտ­նագն­դա­կի ակում­բի մամ­լոյ  քար­տու­ղա­րու­թիւնը յայ­տա­րա­րեց, որ խում­բը իր կազ­մին մի­ա­ցուց 22 տա­րե­կան միջ­նա­պահ Դա­ւիթ Մի­նաս­եա­նը` անոր հետ ստո­րագ­րե­լով եր­կու տար­ուան պայ­մա­նագ­րու­թիւն մը:

Նշ­ուե­ցաւ նա­եւ, որ ձմեռ­նա­յին այս ար­ձա­կուր­դին ըն­թաց­քին, անոր այս փո­խան­ցու­մը եղաւ առա­ջի­նը, նախ­քան բարձ­րա­գոյն դա­սա­կար­գի ախոյ­եա­նու­թեան վերսկ­սու­մը:

Մի­նաս­եան, որ նա­խորդ տա­րի մաս կը կազ­մէր Ու­լի­սի, ելոյթ ու­նե­ցած է նա­եւ Փիւ­նի­կի հետ:

 

Շատ հա­ւա­նա­կան է, որ այս շա­բա­թա­վեր­ջին Մի­քա­յին մի­ա­նայ պրա­զիլ­ցի յա­ռա­ջա­պահ մը եւս:

Last Updated on Tuesday, 03 February 2015 18:54
 


Page 1 of 6
kantsasar