Տեղական

localsports-newsՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Tuesday, 17 March 2015 20:24 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ


Գե­ղա­սահք. Սլա­ւիկ Հայ­րա­պետ­եան Հան­դի­սա­ցաւ Վեր­ջին

Նա­խորդ շա­բա­թա­վեր­ջին Էս­թոն­իոյ մէջ աւար­տե­ցաւ գե­ղա­սահ­քի աշ­խար­հի երի­տա­սար­դա­կան ախոյ­եա­նու­թիւնը:

Վեր­ջին օրը տե­ղի ու­նե­ցաւ տղոց մե­նա­սահ­քը, որուն մաս­նակ­ցե­լու իրա­ւունք ձեռք ձգած էր Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սլա­ւիկ Հայ­րա­պետ­եան:

Դժ­բախ­տա­բար 18 տա­րե­կան գե­ղա­սա­հոր­դը լա­ւա­գոյն 24 մար­զիկ­նե­րուն մէջ ապա­հո­վե­լով 80,11 կէտ, գրա­ւեց վեր­ջին դիր­քը:

ArmSport.am լրատ­ուա­կան կայ­քը նշեց, որ նա­խորդ տար­ուան հա­մե­մա­տած, հայ մար­զիկ­նե­րուն ելոյթ­նե­րը յա­ռաջ­դի­մու­թիւն ար­ձա­նագ­րե­ցին:

Հա­յաս­տա­նի այլ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ մը` Անաս­թաս­իա Գա­լուստ­եան (16 տա­րե­կան), բա­ւա­կան լաւ ար­դիւնք ար­ձա­նագ­րեց: Եթէ ան նա­խորդ տա­րի հան­դի­սա­ցաւ 27-րդ, այս ան­գամ գրա­ւեց 16-րդ դիր­քը:

Ար­թուր Դա­ւի­թեան` Հա­յաս­տա­նի Լա­ւա­գոյն Ախոյ­եան

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան  Մարմ­նակր­թու­թեան  Եւ Երի­տա­սար­դու­թեան Հար­ցե­րու Նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ ծա­ռա­յու­թիւնը տե­ղե­կա­ցուց, թէ Ալ­պերթ Ազար­եա­նի ան­ուան մարմ­նա­մար­զու­թեան ողոմպ­ի­ա­կան հեր­թա­փո­խի ման­կա­պա­տա­նե­կան մար­զադպ­րո­ցին մէջ  աւար­տած է մարմ­նա­մար­զու­թեան Հա­յաս­տա­նի երէց­նե­րու առաջ­նու­թիւնը: Տղա­մար­դոց բազ­մա­մար­տե­րուն  յաղ­թած է Ար­թուր Դա­ւիթ­եան: 2-րդ տե­ղը գրա­ւած է  Վի­գէն Խա­չատր­եան, 3-րդ` Ար­մէն Պետ­րոս­եան: Անոնց մե­տալ­նե­րը յանձ­նած է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան  մար­մնակրթան­քի եւ երի­տա­սար­դու­թեան նա­խա­րար Գաբրի­էլ Սարգս­եան: Կա­նանց մր­ցա­շար­քին  յաղ­թած է Ան­նա Գրի­գոր­եան: Մր­ցա­նա­կա­յին մնաց­եալ եր­կու տե­ղե­րը զբա­ղե­ցու­ցած են  հա­մա­պա­տաս­խա­նա­բար Ան­նա Ղա­զար­եանն ու էլե­նա Հայ­կա­զու­նին: Նշենք, որ առաջ­նու­թեան մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րած են  Երե­ւա­-        նի, Էջմ­ի­ած­նի եւ Գիւմրիի մար­զիկ-մար­զու­հի­նե­րը:

Վիկ Տար­չին­եան. «Մո­րա­լե­սը Կը Վախ­նայ  Ին­ծի Դէմ Մե­նա­մար­տե­լէ »

Ար­հես­տա­վարժ  բռնց­քա­մար­տի երեք քա­շա­յին կար­գի աշ­խար­հի նախ­կին ախոյ­եան Վիկ Տար­չին­եա­նը կը կար­ծէ, որ մեք­սի­քա­ցի Մո­րա­լես կը    խու­սա­փի իր հետ մե­նա­մար­տե­լէ: Նա­խա­պէս տե­ղե­կու­թիւն տա­րած­ուած էր, որ Մո­րա­լես  կ՛ու­զէ մե­նա­մար­տիլ  թե­թեւ  քա­շա­յին կար­գի հա­մար: Տար­չին­եան վեր­ջին մե­նա­մար­տին, որ  կա­տար­ուե­ցաւ  մեք­սի­քա­կան Չե­թու­մա­լէ քա­ղա­քին մէջ, նա­քաու­թի են­-թար­կեց տե­ղա­ցի բռնց­քա­մար­տիկ Խուան Հի­մե­նե­սը 5-րդ ռաուն­տին: Իր ար­հես­տա­վարժ կեան­քի ըն­թաց­քին  39ամ­եայ հայ բռնց­քա­մար­տի­կը տօ­նած է 40 յաղ­թա­նակ, կրած 7 պար­տու­թիւն եւ  մէկ մարտ աւար­տած է հա­ւա­սար ար­դիւն­քով:  «Կը կար­ծեմ, թէ Մո­րա­լես չի փա­փա­քիր դէմս մե­նա­մար­տիլ», ըսած է Տար­չին­եան:

Աւար­տե­ցաւ  Եւ­րո­պա­յի Հրաձ­գու­թեան Առաջ­նու­թիւնը

 

Մարտ  8-ին,  Հո­լան­տա­յի մէջ ըն­թա­ցող Եւրոպա­յի առաջ­նու­թեան պայ­քա­րին մէջ ներգ­րաւուե­ցան Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող Հրա­չիկ Բա­բայ­եանն ու Քրիստ­ի­ան Լաուերը` օդամ­ղիչ հրա­ցան,10մ., 60 կրա­կոց վար­ժու­թեամբ: 63 տղա­մար­դոց պայ­քա­րին 18ամ­եայ  Հրա­չիկ Բա­բայ­եան խո­ցեց  622,0 մի­ա­ւոր, գրա­ւե­լով 18-րդ տե­ղը: Հա­յաս­տա­նի միւս  ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը` Քրիստ­-  ի­ան Լաուեր 614,8 մի­ա­ւո­րով գրա­ւեց 54-րդ տե­ղը: Այս­պի­սով  աւար­տին հա­սաւ Հո­լան­տա­յի Արն­հեմ քա­ղա­քին մէջ  տե­ղի ու­նե­ցող հրաձ­գու­թեան Եւ­րո­պա­յի առաջ­նու­թիւնը, որուն մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ  43 երկ­րէ 521 մար­զիկ: 11-ը Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն էին: Հայ մար­զիկ­նե­րը մաս­նակ­ցե­ցան  հա­ւա­քա­կան թի­մի գլ­խա­ւոր մար­զիչ Սէյ­րան Նի­կո­ղոս­եա­նի եւ աւագ մար­զիչ Անդ­րա­նիկ Այ­վազ­եա­նի ղե­կա­վա­րու­թեամբ:

 

Ռաֆֆի Սիւլահեան

Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 20:27
 

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ

Tuesday, 17 March 2015 20:09 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ


Ռո­նալ­տօն ժա­մա­նա­կա­կից Ամե­նա­հա­րուստ Ֆութ­պո­լիստն է

Goal.com-ը բա­ցա­յայ­տեց, թէ որոնք են ժա­մա­նա­կա­կից 20 ամե­նա­հա­րուստ ֆութ­պո­լիստ­նե­րը: Անոնց­մէ ամե­ն­ա­հա­րու­ստը Ռո­նալ­տօն է: Նշենք, որ ընդ­-    ա­մէ­նը 10 միլի­ոն նուազ եւ­րո­յով  Ռո­նալ­տո­յին կը յա­ջոր­դէ  իր յա­ւեր­ժա­կան մր­ցա­կի­ցը` Լի­ո­նել Մես­սին: Հա­րուստ­նե­րու առա­ջա­տար եռ­եա­կը կ՛եզ­րա­փա­կէ  Պար­սե­լո­նա­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Նեյ­մա­րը:

1. Քրիստ­ի­ա­նօ Ռո­նալ­տօ  - «Ռի­ալ Մատ­րիտ» - 210 միլի­ոն եւ­րօ

2. Լի­ո­նել Մես­սի - «Պար­սե­լո­նա» - 200 միլի­ոն եւ­րօ

3. Նեյ­մար - «Պար­սե­լո­նա» - 135 միլի­ոն եւ­րօ

4. Զլա­տան Իպ­րա­հի­մո­վիչ - «Փա­րիզ Սան ժեր­ման» - 105 միլի­ոն եւ­րօ

5. Ուէյն Ռու­նի - «Ման­չես­թըր Եու­նայ­թըտ» - 103 միլի­ոն եւ­րօ

6. Կա­կա - «Օր­լան­տօ» - 96 միլի­ոն եւ­րօ

7. Սամ­ուէլ Էթ­թօ - «Սամպ­տոր­իա» - 87 միլի­ոն եւ­րօ

8. Ռաուլ - «Նիւ Եորք» - 85 միլի­ոն եւ­րօ

9. Ռո­նալ­տի­նօ - «Կե­րե­տա­րօ» - 83 միլի­ոն եւ­րօ

10. Ֆրանկ Լեմ­պարտ - «Ման­չես­թըր Սի­թի» - 80 միլի­ոն եւ­րօ

11. Սեբաստ­ի­ան Շվայնշ­տայ­կըր - «Պա­ւար­իա» - 75 միլի­ոն եւ­րօ

12. Ռիօ Ֆեր­տի­նանտ - «Ք.Պ.Ռ.» - 72 միլի­ոն եւ­րօ

13. Ջանլ­ուի­ջի Բու­ֆոն - «Եու­վեն­տուս» - 68 միլի­ոն եւ­րօ

14.  Սթիւըն Ճե­րարտ - «Լի­վըր­փուլ» - 64 միլի­ոն եւ­րօ

15. Յա­յա Տէ - «Ման­չես­թըր Սի­թի» - 62 միլի­ոն եւ­րօ

16.  Ֆրանք Ռի­պե­րի - «Պա­ւար­իա» - 61 միլի­ոն եւ­րօ

17.  Ֆրան­չիս­կօ Տո­տի - «Ռո­մա» - 60 միլի­ոն եւ­րօ

18.  Ժե­րար Պի­կէ - «Պար­սե­լո­նա» - 58 միլի­ոն եւ­րօ

19.  Սերճիօ Ակուե­րօ - «Ման­չես­թըր Սի­թի» - 58 միլի­ոն եւ­րօ

 

20.  Ժոն Թե­րի - «Չել­սի» - 56 միլի­ոն եւ­րօ:

 

Ռաֆֆի Սիւլահեան

Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 20:26
 


kantsasar