ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ :
ԿՆՈՋ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐ

ԱԼԺԱԱՖԱՐԻ. «ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ԽՄԲԱՒՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ՈՐՈՇ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՄԲ, Կ՛ՈՏՆԱՀԱՐԵՆ ԿՆՈՋ ՆՈՒԱԶԱԳՈՅՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՆԳԱՄ» Մ.Ա.Կ.-ի մօտ Սուր­իոյ մնա­յուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պաշ­շար Ալ­Ժ

See more details
ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ - Սուր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւնը հրա­պա­րա­կեց յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, ուր դա­տա­պար­տեց Թուրք­իոյ կա­ռա­վա­րու­թիւնը` Սուր­իոյ խա­ղա­ղու­թեան եւ գե­

See more details
ՊԱՀ­ՊԱ­ՆԵԼ ԲՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ

ՊԱՀ­ՊԱ­ՆԵԼ ԲՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ - Բնա­պահ­պա­նու­թեան արա­բա­կան տօ­նին առի­թով, Սուր­իոյ Բնա­պահ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­հի դոկտ. Նա­զի­րա Սար­գիս յայտ­նեց, թէ նա­խա­րա­րու­թիւնը ամէն ջանք ի

See more details
ԱՂԷՏ­ԵԱԼ ՔԱ­ՂԱՔ

ԱՂԷՏ­ԵԱԼ ՔԱ­ՂԱՔ - Հա­լէ­պի ար­դիւ­նա­բե­րա­կան գրա­սեն­եա­կը ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին իր յայ­տա­րա­րած շարք մը առա­ջար­կու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յա­ցուց գրա­սեն­եա­կի խոր­հուր­

See more details
«ԱՒԵ­ՐՈՒ­ՄԷՆ ՎԵ­ՐԱ­ԿԱ­ՌՈՒ­ՑՈՒՄ»

«ԱՒԵ­ՐՈՒ­ՄԷՆ ՎԵ­ՐԱ­ԿԱ­ՌՈՒ­ՑՈՒՄ» - Հա­լէ­պի պե­տա­կան Ճար­տա­րա­պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նին մէջ անց­նող շա­բաթ բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ «Աւե­րու­մէն վե­րա­կա­ռու­ցում» խո­րա­գի­րը կրո

See more details
ԶԵԿՈՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՅՑ` ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՆ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Գերշ. Տ.Շա­հան Սրբ. Արք. Սար­գիս­եա­նին, եւ Ազգ. Երես­փո­խա­նա­կան ժ

See more details
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ Բ./2014

ՓԱՌՔ ՈՒ ՊԱՏԻՒ ՄԵՐ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՈՒՆ Ամէն տա­րի Հոկ­տեմ­բե­րի երկ­րորդ Կի­րա­կին կը նշ­ուի Սըր­բոց Թարգ­ման­չաց տօ­նը, լու­սար­ձա­կի տակ կ՛առն­ուին հայ գի­րե­րու գիւ­տը, անոր մե­ծ

See more details
ՊԵ­ՏԱ­ԿԱՆ ՊԻՒՏ­ՃԷ

ՊԵ­ՏԱ­ԿԱՆ ՊԻՒՏ­ՃԷ - «Սա­նա». Երեք­շաբ­թի, 7 Հոկ­տեմ­բեր 2014-ին Սուր­իոյ Նա­խա­րար­նե­րու խոր­հուր­դը հաս­տա­տեց 2015 թ.-ի պե­տա­կան պիւտ­ճէի հաշ­ուեկ­շի­ռի ծրա­գի­րը /1554/ միլ­ի­ար ս.ո. ընդհ. գո

See more details
ՈՒՍԱՆՈՂՈՒԹԵԱՆ ԹԻՒԸ

ՈՒ­ՍԱ­ՆՈ­ՂՈՒ­ԹԵԱՆ   ԹԻՒԸ - «Ալ­ճա­մա­հիր» կը հա­ղոր­դէ, որ այս տա­րի, Հա­լէպ եւ Իտ­լիպ նա­հանգ­նե­րուն մէջ պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան ար­ձա­նագ­րուող ու­սա­նո­ղու­թեան ընդ­հա­նուր թիւը հա

See more details
ԵՐԿՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄ

ԵՐ­ԿՈՒ ՈՐՈ­ՇՈՒՄ - «Սա­նա».- Սուր­իոյ Ներ­քին առեւ­տու­րի եւ սպա­ռող­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւնը եր­կու որո­շում հրա­պա­րա­կեց: Առա­ջի­նը կը վե­րա­բե­րէր մա­զո­թի ազատ շու

See more details
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ – ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԾՐԱԳՐԵԼ Է ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՍԻՐԻԱՆ ԳՐԱՎԵԼ http://www.arfd.info/hy/?p=20835.- Անկախ Սիրիական տագնապի ամբողջ տեւողության Թուրքիայի որդեգրած դերակատարությունից, վերջին շաբաթներին Թո

See more details
ԶԵԿՈՅՑ

ԶԵԿՈՅՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ ՄԱՍԻՆ Երկուշաբթի 6 Հոկտեմբեր 2014-ին, Բերիոյ Հայոց ԹԵմի Առաջնորդ Գերշ․ Տ․ Շահան Սրբ․ Արք․ Սարգիսեանի հովանաւորութեամբ, Ազգ․ Վարչութեան կազմակերպո

See more details
ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ   Ուրբաթ 3 Հոկտեմբեր 2014-ի առաւօտեան Բերիոյ Հայոց Թեմի Բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տէր Շահան Սրբ. Արք. Սարգիսեան, Ազգ. վարչութեան ընկերակցութեամբ այցելեց Հալէպի Ազգային Քարէն Եփփէ Ճեմ

See more details
ՄԱՅՐԵՐԸ ՉԵՆ ԼԱՐ...

«ՄԵՐ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ ՄԱՅՐԵՐԸ ՉԵՆ ԼԱՐ...» Ա. Հինգ­շաբ­թի, 25 Սեպ­տեմ­բե­րի կէ­սօր: Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նութ­եան նա­խա­րա­րին տի­կի­նը կը հիւ­րըն­կալ­ուի Ազ­գա­յին Առաջ­նոր­դա­րա­նին յար­կ

See more details
ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՀԱՄԱՌՕՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ «ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԷՆ «Հա­յաս­տան-Սփիւռք» Հա­մա­հայ­կա­կան 5-րդ Հա­մա­ժո­ղո­վի Ըն­թաց­քին Տե­ղի Ու­նե­ցաւ «Սուր­ի­ա­հայ Հա­մայն­քի Հիմ

See more details
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ Ա.

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ ԱՌԻԹՈՎ Հա­յաս­տան-Սփիւռք 5-րդ հա­մա­ժո­ղովն ու անոր զու­գա­հեռ լրագ­րող­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ հա­մա­ժո­ղո­վը նոր ուժ ու թափ տուին Հայ­րե­նիք-Սփիւռ

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ Ս. ՉԷՄՊԷՐՃԵԱՆ ԵՐԿՐ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ   ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՄԱՍ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ

ՀԱՆԴԷՍ

ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳ. ՔԱՐԷՆ ԵՓՓԷ ՃԵՄԱՐԱՆԻ 9-ՐԴ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԽՈՐ ՎԻ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱԿԱՆ ՁԵՌ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ԱՄ

96ԱՄԵԱԿԸ...

96ԱՄԵԱԿԸ... ՀԱԿԱՌԱԿ ՏԱԳՆԱՊԻ ԴԺՆԴԱԿ ՊԱՅՄԱ

 

 

You are here:   Home ԵՆԹԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ Մարզական Տեղական
Տեղական

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ

Thursday, 18 September 2014 03:15 administrator
Print PDF

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ

ՀԱ­ԼԷ­ՊԻ ԱՂՋ­ԿԱՆՑ ՊԱ­ՏԱ­ՆԵ­ԿԱՆ ԿՈ­ՂՈ­ՎԱԳՆ­ԴԱ­ԿԻ ՄՐ­ՑՈՒՄ­ՆԵ­ՐՈՒՆ  Հ.Ե.Ը. ԵՐԿ­ՐՈՐԴ,  ԻՍԿ Հ.Մ.Ը.Մ. ԵՐ­ՐՈՐԴ ԴԻՐ­ՔԵ­ՐԸ ԳՐԱ­ՒԵ­ՑԻՆ


 

Անց­եալ շաբթ­ուան ըն­թաց­քին Հա­լէ­պի Ճա­լ­աա մար­զա­դաշ­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած կո­ղո­վագն­դա­կի աղջ­կանց պա­տա­նե­կան (Շիպ­լաթ)-ի մր­ցում­նե­րու աւար­տին Ճա­լ­աա-ի կազ­մը տի­րա­ցաւ ախոյ­եա­նու­թեան` պար­տութ­եան մատ­նե­լով Հ.Ե.Ը.-ը  39 - 40: Մր­ցա­շար­քին եր­րորդ դիր­քը գրա­ւեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կազ­մը` պար­տու­թեան մատ­նե­լով Հուրի­էն 22 - 29 ար­դիւն­քով: Սոյն մր­ցա­շար­քը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­լէ­պի մար­զա­կան ֆե­տե­րասի­ո­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ: Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կազ­մը իր առա­ջին հան­դի­պու­մը կա­տա­րեց Իթ­թի­հա­տի դէմ, ուր կր­ցաւ յաղ­թա­կան դուրս գալ 68 - 26 ար­դիւն­քով: Հ.Մ.Ը.Մ.-ի աղ­ջիկ­նե­րը իրենց երկ­րորդ եւ եր­րորդ հան­դի­պում­նե­րուն պար­տու­թիւն կրե­ցին Ճալ­լա-ի եւ Հ.Ե.Ը.-ի խում­բե­րէն 67 - 55  եւ  42 - 61 ար­դիւնք­նե­րով եւ մր­ցա­շար­քի առա­ջին հանգ­րու­անը աւար­տե­ցին յաղ­թե­լով Հուրի­է­ին 62 - 39 ար­դիւն­քով:  Կէս աւար­տա­կա­նի հան­դի­պու­մը ըն­թա­ցաւ բարձ­րո­րակ մա­կար­դա­կի խա­ղար­կու­թեամբ, դարձ­եալ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի եւ Հ.Ե.Ը.- ի խում­բե­րուն մի­ջեւ, ուր Հ.Մ.Ը.Մ.-ի խա­ղա­ցող­նե­րը սր­բագ­րե­լով նա­խորդ հան­դի­պու­մի իրենց սխալ­նե­րը կր­ցան մին­չեւ կի­սա­խա­ղ տի­րա­պե­տել ար­դիւն­քին` հինգ կէ­տի տար­բե­րու­թեամբ: Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կազ­մի խմ­բա­պե­տու­հի Ալին Պէս­նիլ­եան ան­հա­տա­կան յար­ձա­կում մը կա­տա­րած պա­հուն մր­ցա­կից խա­ղա­ցո­ղէն հարուած ստացաւ, որուն ար­դիւն­քով հիւան­դա­նոց տե­ղա­փոխ­ուե­ցաւ, ուր վի­րա­հա­տու­թեան են­թարկ­ուե­ցաւ: Ալի­նին բա­ցա­կա­յու­թիւնը  բա­ցա­սա­բար ազ­դեց խում­բի խա­ղար­կու­թեան ոճին, որուն իբ­րեւ հե­տե­ւանք խում­բը պար­տու­թեան մատն­ուե­ցաւ 32 - 40  ար­դիւն­քով: Նշենք, թէ յետ մր­ցու­մին մար­զա­կան բարձր ոգի­ով եւ գնա­հա­տե­լի կեց­ուած­քով Հ.Մ.Ը.Մ.-ի խա­ղա­ցող­նե­րուն կող­քին  հիւան­դա­նոց ներ­կա­յա­ցան Հ.Ե.Ը.-ի խա­ղա­ցող­նե­րը, խում­բի մար­զիչն ու պա­տաս­խա­նա­տուն` բա­րի ապա­քի­նում մաղ­թե­լով Ալի­նին: Տե­ղին է յի­շել, թէ ախոյ­եա­նու­թեան բա­ժա­կի տու­չու­թիւնը կա­տա­րեց Հա­լէ­պի մար­զա­կան ֆե­տե­րասի­ո­նի նա­խա­գահ Ահ­մատ Ման­սուր: Մր­ցա­շար­քի լա­ւա­գոյն խա­ղա­ցող­նե­րը ընտր­ուե­ցան Հ.Մ.Ը.Մ.- ի խում­բի խմ­բա­պե­տու­հի Ալին Պէս­նիլ­եանն ու Հ.Ե.Ը.-ի խա­ղա­ցող Ան­նա Արս­լան­եա­նը:

 

ՏԵ֊ՂԱ֊ԿԱՆ

Tuesday, 29 July 2014 11:38 Ռաֆ֊ֆի Սիւ֊լահ֊եան
Print PDF

ՏԵ֊ՂԱ֊ԿԱՆ

Գէ֊որգ Խո֊րոզ֊եան Սուր֊իոյ Աթ֊լէ֊թի Ախոյ֊եան


Վեր֊ջերս Դա֊մաս֊կո֊սի մէջ կա֊յա֊ցած Սուր֊իոյ աթ֊լէ֊թի ախոյ֊եա֊նա֊կան մր֊ցում֊նե֊րուն, Հա֊լէ֊պի աթ֊լէ֊թի հա֊ւա֊քա֊կա֊նի խա֊ղա֊ցող Գէ֊որգ Խո֊րոզ֊եան, բարձ֊րո֊րակ մա֊կար֊դա֊կի ներ֊կա֊յա֊ցու֊մով իր մաս֊նակ֊ցու֊թիւնը բե֊րե֊լով, տի֊րա֊ցաւ ախոյ֊եա֊նու֊թեան: Թէ֊եւ Գէ֊որգ մաս կը կազ֊մէր Հա֊լէ֊պի պա֊տա֊նե֊կան տա֊րի֊քի հա֊ւա֊քա֊կա֊նին, բայց շնոր֊հիւ իր ար֊ձա֊նագ֊րած փայ֊լուն ար֊դիւնք֊նե֊րուն, զինք հրա֊ւի֊րե֊ցին Հա֊լէ֊պի երի֊տա֊սար֊դա֊կան հա֊ւա֊քա֊կան, ուր դարձ֊եալ ար֊ձա֊նագ֊րեց տպա֊ւո֊րիչ ար֊դիւնք֊ներ: 2014-ի Մարտ ամս֊ուան ըն֊թաց֊քին, ան Դա֊մաս֊կո֊սի մէջ եռա֊ցատ֊քի մր֊ցում֊նե֊րուն գրա֊ւեց առա֊ջին հո֊րի֊զո֊նա֊կա֊նը, որ֊մէ ետք շա֊րու֊նա֊կե֊լով իր խիստ մար֊զում֊նե֊րը անց֊եալ ամս֊ուան ըն֊թաց֊քին դարձ֊եալ Դա֊մաս֊կո֊սի մէջ կա֊յա֊ցած Սուր֊իոյ ախոյ֊եա֊նա֊կան մր֊ցում֊նե֊րուն գրա֊ւեց եռա֊ցատ֊քի առա֊ջին դիր֊քը, իսկ հե֊ռա֊ցատ֊քի` երկ֊րոր֊դը: Մր֊ցա֊շար֊քի աւար֊տին, ան գնա֊հատ֊ուե֊ցաւ պա֊տաս֊խա֊նա֊տու մարմ֊նին կող֊մէ, որ֊պէս պա֊տա֊նի լա֊ւա֊գոյն ար֊դիւնք֊ներ ար֊ձա֊նագ֊րե֊լուն հա֊մար: Նշենք թէ, Գէ֊որգ ծնած է Հա֊լէպ 1998 թուա֊կա֊նին: Քա֊ջա֊լեր֊ուե֊լով իր հօր֊մէն` Սուր֊իոյ եռա֊ցատ֊քի նախ֊կին ախոյ֊եան Դոկտ. Ար֊մէն խո֊րոզ֊եա֊նէն եւ ստա֊նա֊լով հօր ցուց֊մունք֊նե֊րը` փոքր տա֊րի֊քէն հե֊տե֊ւած է աթ֊լէ֊թի փոր֊ձե֊րուն եւ արժանացած է մաս֊նա֊գէտ֊նե֊րուն գնահատանքին: Իր մաս֊նակ֊ցու֊թիւնը բե֊րած է Հա֊լէ֊պի միջ-դըպ֊րո֊ցա֊կան աթ֊լէ֊թի մր֊ցում֊նե֊րուն` ար֊ձա֊նագ֊րե֊լով լաւ ար֊դիւնք֊ներ: 2012-ին Հա֊յաս֊տա֊նի մէջ իր մաս֊նակ֊ցու֊թիւնը բե֊րած է նաեւ միջ-դպ֊րո֊ցա֊կան մըր֊ցում֊նե֊րուն, ուր դարձ֊եալ տի֊րա֊ցած է ախոյ֊եա֊նու֊թեան:

Ռաֆ֊ֆի Սիւ֊լահ֊եան

Ռաֆ֊ֆի Սիւ֊լահ֊եան

 

 

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Tuesday, 24 June 2014 10:12 Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան
Print PDF

 

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ


Գէ­որգ Ղա­զար­եան Մի­ա­ցաւ Յու­նա­կան Օլիմպ­ի­ա­կո­սին

Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի կի­սա­պաշտ­պան Գէ­որգ Ղա­զար­եան երեք տար­ուան պայ­մա­նա­գիր կն­քած է յու­նա­կան Օլիմպ­ի­ա­կո­սի հետ:

Մամ­լոյ հետ իր առա­ջին հան­դի­պու­մին ան ըսաւ. «Շատ հպարտ եմ, որ մի­ա­ցայ Օլիմպ­ի­ա­կո­սին եւ ամէն ինչ պի­տի ընեմ այս խմ­բա­կին օգ­տա­կար դառ­նա­լու  հա­մար: Երկր­պա­գու­նե­րէն կը սպա­սեմ ջերմ աջակ­ցու­թիւն: Կը փոր­ձեմ շուտ սոր­վիլ յու­նա­րէն, որ­պէս­զի կա­րե­նամ շփում ու­նե­նալ հա­մա­կիր­նե­րուն հետ»:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

 

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 14:16
 

ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ

Tuesday, 24 June 2014 10:06 Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան
Print PDF

 

ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ


Հա­մաշ­խար­հա­յին Ոտնագնդակի Մր­ցում­նե­րը Բաց­ուած Յայ­տա­րար­ուե­ցան Պրա­զի­լի Մէջ

Ներ­կա­յու­թեամբ Պրա­զի­լի նա­խա­գահ Տիլ­մա Ռո­սիլ­ֆի եւ 12 եր­կր­ի նա­խա­գահ­նե­րու, աշ­խար­հի տա­րած­քին գտ­նուող միլի­ո­նա­ւոր ժո­ղո­վուրդ ակա­նա­տես դար­ձաւ 2014-ի հա­մաշ­խար­հա­յին ոտ­նագն­դա­կի մր­ցում­նե­րու բաց­ման արա­րո­ղու­թեան: Սաու­բաու­լօ դաշ­տին կեդ­րո­նը զե­տեղ­ուե­ցաւ մեծ գըն­դակ մը, որ զար­դար­ուե­ցաւ  32 մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու դրօ­շակ­նե­րով: Արա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Պրա­զի­լի ժո­ղո­վուր­դին ապ­րած հա­մեստ կեան­քը, ինչ­պէս նա­եւ ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Պրա­զի­լի նշա­նա­ւոր Սամ­պա պա­րը: Հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին, մաս­նա­կից  հա­ւա­քա­կան­նե­րու տա­րազ­նե­րով խումբ մը փոք­րիկ­ներ կա­տա­րե­ցին ոտ­նագն­դա­կի խա­ղար­կու­թիւն, որ կը նկատ­ուի հա­մաշ­խար­հա­յին առա­ջին մար­զա­խա­ղը` սիր­ուած մա­նուկ­նե­րու եւ երէց­նե­րու կող­մէ: Բաց­ման արա­րո­ղու­թեան իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին հա­մաշ­խար­հա­յին երգ­չու­հի Ճէ­նի­ֆըր Լո­պէ­զը եւ ռա­փի եր­գիչ Պիթ­պոլ Լի­օ­տան ներ­կա­յաց­նե­լով «Մենք մէկ ենք» եր­գը: 50 վայրկ­եան տե­ւո­ղու­թեամբ կա­յա­ցած բաց­ման արա­րո­ղու­թիւնը վերջ գտ­նե­լով սկիզբ առաւ ոտ­նագն­դա­կի առա­ջին մր­ցու­մը` Պրա­զի­լի եւ Խր­ուաթ­իոյ հա­ւա­քա­կան­նե­րուն մի­ջեւ:

Ուք­րան­ի­ան Զրկ­ուե­ցաւ Հա­մաշ­խար­հա­յին Կո­ղո­վագն­դա­կի Մար­զա­խա­ղե­րը Կազ­մա­կեր­պե­լու Իրա­ւուն­քէն

Երկ­րին մէջ տի­րող քա­ղա­քա­կան ան­բա­րենպաստ պայ­ման­նե­րու բե­րու­մով կո­ղո­վագն­դա­կի մի­ջազ­գա­յին ֆե­տե­րասի­ո­նը FIBA-ն, Ուր­բաթ օր որո­շեց կո­ղո­վագն­դա­կի հա­մաշ­խար­հա­յին մր­ցում­նե­րը կազ­մա­կեր­պել այլ երկ­րի մը մէջ, նշե­լով թէ Քի­եւ յար­մա­րու­թիւն չու­նի այս մար­զա­խա­ղե­րը հիւ­րըն­կա­լե­լու: Մի­ջազգա­յին ֆե­տե­րասի­ո­նը, նախ­քան այս որո­շու­մը կա­յաց­նե­լը, սեր­տո­ղու­թիւն­ներ կը կա­տա­րէր այս գծով: Հար­ցե­րու զար­գա­ցու­մը, սա­կայն պատ­ճառ դարձաւ սոյն որոշ­ման հրա­պա­րակ­ման: Ըստ փո­խանց­ուած լու­րե­րուն, FIBA-ն մին­չեւ Յու­լիս 31 պի­տի ըն­դու­նի մր­ցում­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու նոր առա­ջարկ­ներ, որ­մէ ետք, Օգոս­տոս ամս­ուան աւար­տին, պի­տի յայ­տա­րա­րէ կազ­մա­կեր­պող երկ­րին անու­նը: Նշենք թէ, մինչ օրս 17 եր­կիր ներ­կա­յա­ցու­ցած է մր­ցում­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու առա­ջարկ­ներ:

Ար­սե­նա­լի Հա­մա­կիր­նե­րը Այ­րե­ցին Ֆապ­րի­կա­սի Տա­րա­զը

Անց­եալ շաբթ­ուան ըն­թաց­քին, անգլ­ի­ա­կան Արս­ենալ ակում­բի հա­մա­կիր­նե­րէն քա­նի մը երի­տա­սարդ այ­րեց խում­բի նախ­կին խա­ղա­ցող, ապա Պար­սե­լո­նա­յի մար­զիկ Սիսք Ֆապ­րի­կա­սին տա­րա­զը: Ֆապ­րի­կաս, վեր­ջերս հա­մա­ձայ­նու­թիւն մը ստո­րագ­րեց Չել­սի խում­բին հետ` մի­ա­նա­լով անոր կազ­մին: Ըստ սպա­նա­կան «Մար­գա» թեր­թին, Ար­սե­նա­լի հա­մա­կիր­նե­րը Ֆապ­րի­կա­սին մր­ցա­կից կազ­մին հետ ստո­րագ­րած հա­մա­ձայ­նու­թիւնը դա­ւա­ճա­նու­թիւն կը նկա­տեն: Նշենք թէ, Ֆապ­րի­կաս հինգ տար­ուան պայ­մա­նա­գիր մը ստո­րագ­րեց Չել­սի խում­բին հետ. ան պի­տի հագ­ուի թիւ 4 կրող տա­րա­զը, փոր­թու­կալ­ցի մար­զիչ Ճո­զէ Մո­րին­իո­յի գլ­խա­ւո­րու­թեամբ:

Առա­ջին Ան­գամ Ըլ­լա­լով Նկա­րա­հան­ման Գոր­ծիք­նե­րը Պի­տի Օգ­տա­գործ­ուին Դար­պաս­նե­րուն Մէջ

Հա­մաշ­խար­հա­յին ոտ­նագն­դա­կի մր­ցում­նե­րու ըն­թաց­քին, առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով պի­տի օգ­տա­գործ­ուին նկա­րա­հան­ման գոր­ծիք­ներ, որոնք ցոյց պի­տի տան գն­դա­կին դար­պա­սի գի­ծը շր­ջան­ցած պա­հը: Արդ­ի­ա­կա­ն այս ձեւը պի­տի դիւ­րաց­նէ աշ­խա­տան­քը իրա­ւա­րար­նե­րուն, որոնք իրենց ձեռ­քե­րուն վրայ պի­տի կրեն լար­ուած ժա­մա­ցոյց­ներ, որոնք յա­տուկ նշա­նով մը կօլ (Goal) բա­ռը պի­տի ար­ձա­նագ­րեն, այն պա­հուն, երբ գն­դա­կը անց­նի դար­պա­սին գի­ծը: Ըստ մաս­նա­գէտ­նե­րու, այս ձե­ւը պի­տի նուա­զեց­նէ իրա­ւա­րար­նե­րու սխալ որո­շում­նե­րը եւ պի­տի տայ խում­բե­րուն իրա­ւունք­նե­րը:

 

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

 

 

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 15:32
 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ

Wednesday, 04 June 2014 11:19 Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան
Print PDF

ՀԱ­ՄԱՇ­ԽԱՐ­ՀԱ­ՅԻՆ ՄՐ­ՑՈՒՄ­ՆԵ­ՐՈ­ԻՆ Ո՞Վ ՊԻ­ՏԻ ԿԱ­ՐԵ­ՆԱՅ ԱՍՏՂ ՄԸ ԱՒԵԼՑ­ՆԵԼ ԻՐ ՏԱ­ՐԱ­ԶԻՆ


ՊՐԱ­ԶԻ­ԼԻ ՀԱ­Ի­Ա­ՔԱ­ԿԱՆ

Պրա­զի­լի հա­ւա­քա­կա­նը իր ար­տա­քին առա­ջին մր­ցու­մը կա­տա­րած է 1914 թուա­կա­նին Ար­ժան­թի­նի հա­ւա­քա­կա­նին դէմ, որ վերջ գտաւ Ար­ժան­թի­նի յաղ­թու­թեամբ 3 / 0 ար­դիւն­քով: Տա­րա­զին վրայ հինգ աստ­ղ կրող հա­ւա­քա­կա­նը, մի­ակ խումբն է որ 1930 թուա­կա­նէն սկս­եալ, իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րած է հա­մաշ­խար­հա­յին ոտնագնդակի բո­լոր մր­ցում­նե­րուն: Ան յա­ջո­ղե­ցաւ հինգ ան­գամ տի­րա­նալ ոտ­նագն­դակի ախոյ­եա­նու­թեան բա­ժա­կին (1958 / 1962 / 1970 / 1994 / 2002 թուա­կան­նե­րուն): Ինչ­պէս նա­եւ եր­կու ան­գամ գրա­ւեց երկ­րորդ դիր­քը ( 1950 / 1998 թուա­կան­նե­րուն ), իսկ եր­րորդ դիր­քը դարձ­եալ եր­կու ան­գամ ( 1938 / 1978 թուա­կան­նե­րուն ): Պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին ան ու­նե­ցաւ բազ­մա­թիւ խա­ղա­ցող­ներ, որոնց­մէ կա­րե­լի է յի­շել Տի­տի, Ֆա­Ֆա, Մարիօ Զա­կա­լօ, Թոս­թաօ, Զի­գօ, Սոկ­րատ, Պէպէթօ եւ Ռո­մարիօ:

ԻՏԱԼ­ԻՈՅ ՀԱ­ՒԱ­ՔԱ­ԿԱՆ

Իտալ­իոյ հա­ւա­քա­կա­նը իր ար­տա­քին առա­ջին մր­ցու­մը կա­տա­րած է 15 Մա­յիս 1910-ին, ուր պար­տու­թեան մատ­նած է Ֆրան­սա­յի հա­ւա­քա­կա­նը 6 / 2 ար­դիւն­քով: Խում­բի լա­ւա­գոյն ար­դիւնքն է Ամե­րի­կա­յի դէմ կա­տա­րած մր­ցու­մը 1948 թուա­կա­նին, ուր յաղ­թա­կան եկաւ 9 / 0 ար­դիւն­քով: Իսկ ամէ­նէն ձա­խող մր­ցու­մը եղաւ Հուն­գար­իոյ դէմ 1924 թուա­կա­նին, ուր պար­տու­թեան մատն­ուե­ցաւ 7 / 1 ար­դիւն­քով: Իտալ­իոյ հա­ւա­քա­կա­նը իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րած է հա­մաշ­խար­հա­յին ոտնագնդակի բո­լոր մր­ցում­նե­րուն, բա­ցի 1930 եւ 1958 թուական­նե­րէն: Անոր լա­ւա­գոյն ար­դիւնք­նե­րը եղան հա­մաշ­խար­հա­յին մըր­ցում­նե­րու չորս ախոյ­եա­նու­թիւն­նե­րը` 1934 / 1938 / 1982 / 2006 թուա­կան­նե­րուն, եւ Եւ­րո­պա­յին ախոյ­եա­նու­թիւնը մէկ ան­գամ` 1968 թուա­կա­նին: Իտալ­իոյ հա­ւա­քա­կա­նի խա­ղար­կու­թիւնը նշա­նա­ւոր եղած է իր խիստ պաշտ­պա­նո­ղա­կա­նու­թեամբ, իսկ ինի­սու­նա­կան թուա­կա­նէն սկս­եալ, խում­բը իր խա­ղար­կու­թեան ձե­ւը փո­փո­խու­թեան են­թար­կե­լով` դի­մեց յար­ձա­կո­ղա­կան խա­ղար­կու­թեան, եւ ու­նե­ցաւ աշ­խար­հի յար­ձա­կո­ղա­կան դիր­քի վրայ գըտ­նուող լա­ւա­գոյն խա­ղա­ցող­նե­րը: Պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին Իտալ­իոյ հա­ւա­քա­կա­նի նշա­նա­ւոր խա­ղա­ցող­նե­րէն են` 1982 թուա­կա­նի մր­ցում­նե­րու կօլս­կո­րիստ Փաու­լօ Ռո­սին, 1993 թուա­կա­նի աշ­խար­հի լա­ւա­գոյն խա­ղա­ցող Ռո­պեր­թօ Պաճի­օն, ինչ­պէս նա­եւ Տի­նօ Զո­Ֆը, Զեն­կան, Ալի­սանտ­րօն, Տօ­նա­տօ­նին, Ռի­վան, Մալ­տի­նին, Ին­զա­կին, Թո­թին եւ ու­րիշ­ներ:

ԳԵՐ­ՄԱՆ­ԻՈՅ ՀԱ­ՒԱ­ՔԱ­ԿԱՆ

Գեր­ման­իոյ ոտ­նագն­դա­կի Ֆե­տե­րասի­ո­նը հիմն­ուած է 1900 թուա­կա­նին: 1904 թուա­կա­նէն սկս­եալ ան ան­դամ դար­ձած է հա­մաշ­խար­հա­յին Գեր­ման­իոյ ոտ­նագն­դա­կի Ֆե­տե­րասի­ոն, FIFA-ին: Ան դարձ­եալ իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րած է հա­մաշ­խար­հա­յին բո­լոր մր­ցում­նե­րուն, բա­ցի 1930 եւ 1950 թուա­կան­նե­րէն: Ար­տա­քին իր առա­ջին մըր­ցու­մը կա­տա­րեց 1908 թուա­կա­նին, ուր պար­տու­թեան մատն­ուե­ցաւ Զուի­ցեր­իոյ հա­ւա­քա­կա­նէն 5 / 3 ար­դիւն­քով: Գեր­ման­իոյ հա­ւա­քա­կա­նին լա­ւա­գոյն մր­ցու­մը եղաւ Ռուս­իոյ խում­բին դէմ 1912 թուակ­անին, ուր յաղ­թա­կան եկաւ 13 / 0 ար­դիւն­քով, իսկ ամէ­նէն ձա­խող մր­ցու­մը եղաւ 1909 թուա­կա­նին պար­տու­թեան մատն­ուե­լով Անգլ­իոյ հա­ւա­քակ­անէն 9 / 0 ար­դիւն­քով: Գեր­մա­նա­ցի­նե­րը երեք ան­գա­մով յա­ջո­ղե­ցան ձեռք ձգել հա­մաշ­խար­հա­յին բա­ժա­կը 1954 / 1974 / 1990 թուա­կան­նե­րուն, իսկ չորս ան­գամ գրա­ւե­ցին աղիւ­սա­կի երկ­րորդ դիր­քը` 1966 / 1982 /1986 / 2002 թուա­կան­նե­րուն: Գեր­ման­ի­ան եր­կու ան­գամ պատիւը ու­նե­ցաւ կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մաշ­խար­հա­յին Գեր­ման­իոյ ոտ­նագըն­դա­կի այս մեծ մր­ցա­շար­քը 1974 եւ 2006 թուա­կան­նե­րուն:

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՎԵՐՋԻՆ ՄՐՑՈՒՄԻՆ ՍՊԱՆԻԱՆ ԴԱՐՁԱՒ ԱՇԽԱՐՀԻ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԹԱԳԱՒՈՐԸ ԵՒ ՏԻՐԱՑԱՒ 2010-Ի ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱԺԱԿԻՆ

Մէկ ամս­ուան տե­ւո­ղու­թեամբ ու­ժեղ մր­ցակ­ցու­թիւն­նե­րէ ետք, Սպան­իոյ հա­ւա­քա­կա­նը պատ­մու­թեան մէջ առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով յա­ջո­ղե­ցաւ ձեռք ձգել Հա­րա­ւա­յին Ափ­րի­կէ­ի մէջ կա­յա­ցած 2010-ի հա­մաշ­խար­հա­յին ոտ­նագն­դա­կի մր­ցում­նե­րու բա­ժա­կը, աւար­տա­կան մր­ցու­մին պար­տու­թեան մատ­նե­լով Հո­լան­տա­յի հա­ւա­քա­կա­նը: Այս նուա­ճու­մով, Սպան­իոյ հա­ւա­քա­կա­նը առա­ջին ան­գամն էր որ կը հաս­նէր ախոյ­եա­նու­թեան աւար­տա­կան մր­ցու­մին: Սպան­ի­ան հա­մաշ­խար­հա­յին բա­ժա­կին տի­րա­ցող 8-րդ եր­կի­րը եղաւ: Եր­րորդ դիր­քը գրա­ւեց Գեր­ման­իոյ հա­ւա­քա­կա­նը 3 / 2 ար­դիւն­քով պար­տու­թեան մատ­նե­լով Ու­րուկ­ուէ­յի հա­ւա­քա­կա­նը:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

 

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 14:15
 


Page 1 of 3

kantsasar