Տեղական

localsports-newsՏԵՂԱԿԱՆ

Friday, 22 May 2015 13:14 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

ՏԵՂԱԿԱՆ


Մի­րէյ Թիւ­թիւնճ­եան Տի­րա­ցաւ Սուր­իոյ Հա­մալ­սա­րան­նե­րու Փինկ Փոն­կի Ախոյ­եա­նու­թեան

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի փինկ փոն­կի խա­ղա­ցող Մի­րէյ Թիւ­թիւնճ­եան, անց­եալ շաբթը­ւան ըն­թաց­քին Հոմ­սի մէջ կա­յա­ցած Սուր­իոյ հա­մալ­սա­րան­նե­րու փինկ փոն­կի ախոյ­եա­նու­թեան մր­ցում­նե­րուն գրա­ւեց առա­ջին հո­րի­զո­նա­կա­նը: Մր­ցա­շար­քը տե­ղի ու­նե­ցաւ 9 - 14 Մա­յիս 2015-ին, Հոմ­սի մէջ, մաս­նակ­ցու­թեամբ Սուր­իոյ բո­լոր հա­մալ­սա­րան­նե­րէն 15 մար­զի­կու­հի­նե­րու եւ 20 մար­զիկ­նե­րու: Ան­հա­տա­կան մր­ցում­նե­րուն Մի­րէյ մաս կազ­մեց եր­րորդ խմ­բա­կին: Ան յա­ջո­ղե­ցաւ ար­ձա­նագ­րել մէկ յաղ­թա­նակ եւ մէկ պար­տու­թիւն: Զոյգ խա­ղա­ցող­նե­րու մր­ցում­նե­րուն ան Հա­լէ­պի հա­մալ­սա­րա­նը ներ­կա­յաց­նե­լով կր­ցաւ պար­տու­թեան մատ­նել Լա­թաք­իոյ 3-1, Հոմ­սի 3-0 եւ Թար­թու­սի 3-0 հա­մալ­սա­րան­նե­րու խա­ղա­ցող­նե­րը, գրա­ւե­լով առա­ջին դիր­քը: Երկ­րորդ դիր­քը գրա­ւեց Լա­թաք­ի­ան: Նշենք, թէ Մի­րէյ եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր մաս կը կազ­մէ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի փինկ փոն­կի խում­բին եւ անոր հետ ար­ձա­նագ­րած է տպա­ւո­րիչ ար­դիւնք­ներ:

Ռաֆֆի Սիւլահեան

 

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ

Friday, 22 May 2015 13:12 Ռաֆֆի Սիւլահեան
Print PDF

ՄԻՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ


Ռա­ֆա­յէլ Նա­տալ Կա­տա­րեց Իր Նոր Ճա­շա­րա­նին Բա­ցու­մը

Սպա­նա­ցի ար­հես­տա­վարժ թե­նիս խա­ղա­ցող Ռա­ֆա­յէլ Նա­տալ անց­եալ շաբթ­ուան ըն­թաց­քին իր դի­մա­տետ­րի էջին վրայ յայ­տա­րա­րեց նոր ճա­շա­րա­նի բաց­ման լու­րը, գոր­ծակ­ցե­լով սպա­նա­ցի նշա­նա­ւոր NBA-ի ար­հես­տա­վարժ կո­ղո­վագն­դա­կի մար­զիկ Բաուլ Կա­սո­լի եւ նշա­նա­ւոր հա­մաշ­խար­հա­յին եր­գիչ Ան­րի­քի Ակ­լիս­ի­ա­սի հետ: Նա­տալ ճա­շա­րա­նը կո­չած է «Թա­թիլ» անու­նով: Ան դի­մա­տետ­րի էջին մէջ ճա­շա­րա­նին նկա­րը տա­րա­ծե­լով ար­ձա­նագ­րեց, թէ այս իր նոր ծրա­գիրն է եւ ու­րախ է գոր­ծակ­ցե­լու Կա­սո­լին եւ Ակ­լիս­ի­ա­սին հետ: Ան հրա­ւի­րե­լով Մատ­րի­տի ժո­ղո­վուր­դը նշեց, թէ այ­ցե­լու­նե­րը ճա­շա­րա­նին մէջ կը գտ­նեն հա­մեղ ճա­շեր եւ հա­ճե­լի մթ­նո­լորտ:

Պել­ճի­քա­յի Մէջ Մա­հա­ցաւ Երկ­րի Երկ­րորդ Ֆութ­պո­լիս­տը

Պել­ճի­քա­յի տե­ղա­կան 4-րդ դա­սա­կար­գի ախոյ­եա­նա­կան մր­ցում­նե­րու ըն­թաց­քին սիր­տի տագ­նա­պով մա­հա­ցաւ Ֆէր­շութ Ֆէր­լիք խում­բի խա­ղա­ցող Թիմ Նի­վո­թը: Դաշ­տին մէջ տխուր մթ­նո­լորտ մը ստեղծ­ուե­ցաւ, ներ­կա­նե­րուն մե­ծա­մաս­նու­թիւնը հարց ուղ­ղեց, թէ ի՛նչ է պատ­ճա­ռը, որ հեր­թա­կան երկ­րորդ շա­բա­թը ըլ­լա­լով Պել­ճի­քա­յի ախոյ­եա­նա­կան մր­ցում­նե­րու ըն­թաց­քին դաշ­տին մէջ խա­ղա­ցող մը կը մա­հա­նայ: Պել­ճի­քա­յի ոտ­նագն­դա­կի սի­րա­հար ժո­ղո­վուր­դը ոտ­նագն­դա­կի ֆե­տե­րասի­ո­նէն պա­հան­ջեց երեք ամս­ուան դրու­թեամբ բժշ­կա­կան քն­նու­թիւն­ներ կա­տա­րել բո­լոր խա­ղա­ցող­նե­րուն, նման դէպ­քե­րուն առաջ­քը առ­նե­լու հա­մար: Նշենք, թէ եր­կու շա­բաթ առաջ դարձ­եալ Պել­ճի­քա­յի մէջ մր­ցու­մի մը ըն­թաց­քին մա­հա­ցաւ Լո­քի­րին խում­բի խա­ղա­ցող Կիր­կո­րի Մէք­նէ­զը` սիր­տի տագ­նա­պով:

Աճաք­սի Խա­ղա­ցող­նե­րը Նշե­ցին Մայ­րե­րու Տօ­նը

Հո­լան­տա­յի Աճաքս Ամս­թեր­տամ խում­բի խա­ղա­ցող­նե­րը նոր սո­վո­րոյթ մը որ­դեգ­րե­լով նշե­ցին մայ­րե­րու տօ­նը: Կի­րա­կի օր, նախ­քան Քոմ­պար խում­բին հետ իրենց մր­ցու­մը, իւ­րա­քան­չիւր խա­ղա­ցող իր մօր ձեռ­քը բռ­նած մուտք գոր­ծեց դաշտ: Այս պատ­կե­րը մեծ գո­հու­նա­կու­թիւն ար­ձա­նագ­րեց հա­մա­կիր­նե­րուն մօտ, որոնք ընդ­հան­րա­պէս վարժ էին խա­ղա­ցող­նե­րուն իրենց փոք­րիկ­նե­րուն հետ դաշտ մուտք գոր­ծե­լը տես­նե­լու, իսկ այս ան­գամ իւ­րա­քան­չիւ­րը երախ­տա­գի­տու­թիւնը յայտ­նե­լով իր մօր, անոր ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ուղղ­ուե­ցաւ դաշտ:

Պար­սե­լո­նան Եւ Ճու­վէն­թո­սը Հա­սան Պեր­լին

Կի­սա­ւար­տա­կա­նի դար­ձի մր­ցում­նե­րու աւար­տին, Սպան­իոյ ախոյ­եան Պար­սե­լո­նան եւ Իտալ­իոյ ախոյ­եան Ճու­վէն­թո­սը յա­ջո­ղե­ցան հաս­նիլ աւար­տա­կան մր­ցու­մի, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 6 Յու­նիս 2015-ին, Պեր­լի­նի մէջ: Պար­սե­լո­նա ընդ­դէմ Պայ­րէն Միու­նէխ մր­ցու­մի 7-րդ վայրկ­եա­նին, Գեր­ման­իոյ խում­բի խա­ղա­ցող Մհ­տի Պէն Աթ­ի­ան կա­տա­րեց կո­լե­րու բա­ցու­մը, որ­մէ ետք քա­թա­լոն­ի­ա­կան խում­բը խտաց­նե­լով իր յար­ձա­կում­նե­րը յա­ջո­ղե­ցաւ եր­կու ան­գամ ցն­ցել Միու­նէ­խի դար­պա­սը Նէյ­մա­րին մի­ջո­ցով` 15-րդ եւ 29-րդ վայրկ­եան­նե­րուն: Երկ­րորդ կի­սա­խա­ղին գեր­մա­նա­ցի­նե­րը կր­ցան տի­րա­պե­տել խա­ղար­կու­թեան եւ այլ առիթ­նե­րով հաս­նիլ մր­ցա­կի­ցին դար­պա­սը: 59-րդ վայրկ­եա­նին Ռո­պէրթ Լի­վա­նովս­կին նշա­նա­կեց հա­ւա­սա­րու­թեան կո­լը, որ­մէ հինգ վայրկ­եան ետք, Թով­մաս Մու­լէր ար­ձա­նագ­րեց յաղ­թա­նա­կի կո­լը, սա­կայն եր­թի հանգր­ուա­նը 3-0 ի նպաստ Պար­սե­լո­նա­յին աւար­տե­լուն պատ­ճա­ռով Պայ­րէն Միու­նէխ չյա­ջո­ղե­ցաւ հաս­նիլ աւար­տա­կան մր­ցու­մի: Նա­խա­պէս տա­սը ան­գամ ախոյ­եան հան­դի­սա­ցող Ռի­ալ Մատ­րի­տը այս ան­գամ դարձ­եալ զրկ­ուե­ցաւ այդ տիտ­ղո­սէն: 23-րդ վայրկ­եա­նին փոր­թու­կալ­ցի խա­ղա­ցող Քրիստ­ի­ա­նօ Ռո­նալ­տօն տու­գա­նա­յին հար­ուա­ծով հա­ւա­սա­րու­թեան կո­լը նշա­նա­կեց, իսկ մր­ցա­կից խում­բին կո­լը ար­ձա­նագ­րեց Ռի­ալ Մատ­րի­տի նախ­կին խա­ղա­ցող Ալ­ֆա­րօ Մո­րա­թան: Յի­շենք, թէ եր­թի մր­ցու­մը աւար­տե­ցաւ 2 - 1 ար­դիւն­քով` ի նպաստ Ճու­վէն­թո­սի:

Կա­րիէթ Պէ­լը Պի­տի Մի­ա­նայ Ման­չես­թըր Եու­նայ­թե­տին

Ըստ երե­ւոյ­թին, ուէլզ­ի­ա­ցի խա­ղա­ցող Կարի­էթ Պէ­լի օրե­րը Ռի­ալ Մատ­րիտ խում­բին հետ հա­սած են իրենց աւար­տին: Ան անգլ­ի­ա­ցի թղ­թա­կից Ժօն Ռի­չարտ­սո­նին հետ կա­տա­րած հար­ցազ­րոյ­ցին ըն­թաց­քին յայ­տա­րա­րած է, թէ Ման­չես­թըր Եու­նայ­թե­տին հետ բա­նակ­ցու­թիւն­ներ կը վա­րէ: Ըստ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն, զոյգ կող­մե­րը հա­սած են որոշ հա­մա­ձայ­նութ­եան: Պէլ անգլ­ի­ա­կան խում­բին պի­տի մի­ա­նայ ամ­րան փո­խադ­րաշր­ջա­նին: «Տէյ­լի էքսբ­րէս» թեր­թի անգըլ­ի­ա­ցի թղ­թա­կի­ցը կը գրէ, թէ հա­մա­ձայ­նու­թիւնը կ՛ընդգր­կէ Ան­խէլ Տի Մար­իա­յի վե­րա­դար­ձը Ռի­ալ Մատ­րիտ, փո­խա­րէ­նը Պէ­լի մի­ա­ցու­մը Ման­չես­թը­րին: Ան կը նշէ, թէ Ման­չես­թը­րի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը ոչ մէկ ճիգ պի­տի խնա­յեն Պէ­լը մի­աց­նե­լու իրենց խում­բին, յա­ռա­ջի­կայ տա­րեշր­ջա­նին հաս­նե­լու եր­կի­րի ախոյ­եա­նու­թեան:

Ռաֆֆի Սիւլահեան

 

Last Updated on Friday, 22 May 2015 13:14
 


kantsasar