ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ԼԻԶՊՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ Առա­ւօտ­եան ժա­մը 10:30-ին հինգ հո­գի­նոց քո­ման­տօ մը ինք­նա­շար­ժով կը մտ­նէ դես­պա­նա­տան շր­ջա­փա­կը: 10:45-ին քո­ման­տօն դես­պա­նա­տան պա­հակ

See more details
ԼԻԶՊՈՆ

27 ՅՈՒԼԻՍ 1983. ԼԻԶՊՈՆԻ ՀԻՆԳ ՏՂՈՑ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԶՈՀԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ «Առանց հայ­րե­նի­քին, առանց մայր հո­ղին ո՛չ ապա­գայ կայ, ո՛չ կեանք, ո՛չ ալ ըն­տա­նիք: Առանց մայր հո­ղին, առանց ազ­գին, որե­ւէ ըն­տա­նի

See more details
ԴՐՈՇՄԱԹՈՒՂԹԵՐ

ԴՐՈՇ­ՄԱ­ԹՈՒՂ­ԹԵ­Ր -«Սա­նա».- Տօքթ. Պաշ­շար Ալ Ասա­տի Սուր­իոյ նա­խա­գահ ընտր­ուե­լուն առի­թով, Սուր­իոյ Պե­տա­կան Նա­մա­կատ­նա­յին ըն­կե­րու­թիւնը հրա­պա­րա­կեց դրոշ­մա­թուղ­թե­րո

See more details
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՆԻՇԵՐ

ԸՆ­ԴՈՒՆ­ՄԱՆ ՆԻՇԵՐ -Սուր­իոյ Կր­թութեան նա­խա­րա­րու­թիւնը հրա­պա­րակեց երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րաններ ըն­դուն­ման նիշերը, որոնք կը տարբերին նա­հան­գէ նա­հանգ: Հա­լէ­պի մէջ երկ­րոր­դ

See more details
ՅԱՒԵԼԵԱԼ ԱՌԻԹ

ՅԱ­ՒԵԼ­ԵԱԼ ԱՌԻԹ -Չո­րեք­շաբ­թի, 23 Յու­լիս 2014-ին, Սուր­իոյ նա­խա­գահ Պաշ­շար Ալ Ասատ հրա­պա­րա­կեց հրա­մա­նա­գիր մը` քն­նու­թեան յա­ւել­եալ առիթ մը շնոր­հե­լով պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա

See more details
ՅԻՇԵԼ ՈՒ ՊԱՏՈՒԵԼ

    ՅԻՇԵԼ ՈՒ ՊԱՏՈՒԵԼ   Ամ­բողջ ազ­գով կը խո­նար­հինք հայ­րե­նի­քի սահ­ման­նե­րը պաշտ­պա­նող մեր զի­նուոր­նե­րու ծա­ռա­յու­թեան առ­ջեւ: Կը խո­նար­հինք մա­նա­ւանդ սահ­ման­նե­րը պաշտ­պա­

See more details
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔ

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԲԱՑՈՒՄ` ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ 20-ՐԴ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԻՆ (ՖՈՐՈՒՄ) Համազգայինի 20-րդ ուսանողական հաւաքի (ֆորում) պաշտօնական բացումը կատարուեցաւ շաբաթ, 19 Յուլիս 2014-ին, կէսօրուան ժամը 12:00-ին` նե

See more details
ՃԱՄԲԱՐՆԵՐԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ ՍԿՍԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՃԱՄԲԱՐՆԵՐԸ Արցախի մէջ սկսան արդէն աւանդական դարձած Դաշնակցութեան պատանեկան ճամբարները: Չորրորդ տարին ըլլալով Արցախ ժամանած սփիւռքահայ երիտասարդները ՀՅԴ Ա

See more details
ՊԱՏԱՍԽԱՆ

ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ԷՐՏՈՂԱՆԻՆ. ՄԵՐ ԱԿՆԿԱԼԱԾԸ ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ ԽՕՍՔԵՐԷՆ ԱՒԵԼԻՆ Է Թր­քա­կան, հայ­կա­կան եւ հա­մաշ­խար­հա­յին առն­չա­կից լրատ­ուա­կան մի­ջոց­ներ մեծ աղ­մուկ բարձ­րա­ցու­ցին Թ

See more details
ԷՐՏՈՂԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒ

ԷՐՏՈՂԱՆ ՊԱՇՏՕՆԱՊԷՍ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹԵԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԵՑԱՒ Յու­լիս 1-ին, Թուրք­իոյ իշ­խող Ար­դա­րու­թիւն եւ Բար­գա­ւա­ճում կու­սակ­ցու­թիւնը պաշ­տօ­նա­պէս յայ­տա­րա­րեց յա­ռա­ջի­կայ

See more details
ՏՈՒՆ ԴԱՐՁԻ ԺԱՄԸ

ԵՐԲ ՀՆՉԱԾ Է ԱՐԴԷՆ ԿՐԿԻՆ ՏՈՒՆ ԴԱՐՁԻ ԺԱՄԸ Ամէն ան­գամ, երբ Արեւմ­տա­հա­յաս­տան այ­ցե­լե­լու գա­ղա­փա­րին դէմ յան­դի­ման գտն­ուած եմ, նախ հս­կայ կա­րօ­տով հա­մակ­ուած հո­գիս ցնց­ուած է պահ

See more details
ՆՈՒԷՐ «X»-ԻՆ

ՆՈՒԷՐ «X»-ԻՆ ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ «ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»-ԻՆ Նոր Գիւղ... Ամէն չա­րի­քի մէջ բա­րիք մը փնտ­ռե­լը մարդ արա­րա­ծին ազնը­ւա­գոյն զգա­ցում­նե­րու դր­սե­ւո­րումն է, աստ­ուա­ծա­վա­խու­թի

See more details
ՍՐԲԱԳՐԵՆՔ ԴԵՌ ՈՒՇ ՉԷ

ՎԱՃԱՌՈՒԱԾ ԿԵՑՈՒԱԾՔՆԵՐ Պա­տա­հե­ցաւ, որ նիս­տե­րու, հան­դի­պում­նե­րու կամ հա­ւաք­նե­րու ըն­թաց­քին որո­շա­կի անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րէ կար­ծիք­ներ, տե­սա­կէտ­ներ կամ մեկ­նա­բա­նու­թ

See more details
ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԲ.)

ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԾԲ.) Դո՛ւ, հայ երի­տա­սար­դու­թիւն, պի­տի ու­զէի... որ դու յա­ճախ ու յա­ճախ հայ աշ­խար­հի ամ­բողջ տա­րա­ծու­թեամբ ար­ձա­կէ­իր ան­հան­գիստ աղա­ղակդ. -Հէ՜յ, վտա՜նգ

See more details
ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ
ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ Ս. ՉԷՄՊԷՐՃԵԱՆ ԵՐԿՐ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ   ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՄԱՍ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ

ՀԱՆԴԷՍ

ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳ. ՔԱՐԷՆ ԵՓՓԷ ՃԵՄԱՐԱՆԻ 9-ՐԴ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ

ՎԻՐԱՊԷՆ ԵԼՔ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԽՈՐ ՎԻ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱԿԱՆ ՁԵՌ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ

ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ԱԶԳ. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ԱՄ

96ԱՄԵԱԿԸ...

96ԱՄԵԱԿԸ... ՀԱԿԱՌԱԿ ՏԱԳՆԱՊԻ ԴԺՆԴԱԿ ՊԱՅՄԱ

You are here:   Home ԵՆԹԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ Մարզական Տեղական
Տեղական

ՏԵ֊ՂԱ֊ԿԱՆ

Tuesday, 29 July 2014 11:38 Ռաֆ֊ֆի Սիւ֊լահ֊եան
Print PDF

ՏԵ֊ՂԱ֊ԿԱՆ

Գէ֊որգ Խո֊րոզ֊եան Սուր֊իոյ Աթ֊լէ֊թի Ախոյ֊եան


Վեր֊ջերս Դա֊մաս֊կո֊սի մէջ կա֊յա֊ցած Սուր֊իոյ աթ֊լէ֊թի ախոյ֊եա֊նա֊կան մր֊ցում֊նե֊րուն, Հա֊լէ֊պի աթ֊լէ֊թի հա֊ւա֊քա֊կա֊նի խա֊ղա֊ցող Գէ֊որգ Խո֊րոզ֊եան, բարձ֊րո֊րակ մա֊կար֊դա֊կի ներ֊կա֊յա֊ցու֊մով իր մաս֊նակ֊ցու֊թիւնը բե֊րե֊լով, տի֊րա֊ցաւ ախոյ֊եա֊նու֊թեան: Թէ֊եւ Գէ֊որգ մաս կը կազ֊մէր Հա֊լէ֊պի պա֊տա֊նե֊կան տա֊րի֊քի հա֊ւա֊քա֊կա֊նին, բայց շնոր֊հիւ իր ար֊ձա֊նագ֊րած փայ֊լուն ար֊դիւնք֊նե֊րուն, զինք հրա֊ւի֊րե֊ցին Հա֊լէ֊պի երի֊տա֊սար֊դա֊կան հա֊ւա֊քա֊կան, ուր դարձ֊եալ ար֊ձա֊նագ֊րեց տպա֊ւո֊րիչ ար֊դիւնք֊ներ: 2014-ի Մարտ ամս֊ուան ըն֊թաց֊քին, ան Դա֊մաս֊կո֊սի մէջ եռա֊ցատ֊քի մր֊ցում֊նե֊րուն գրա֊ւեց առա֊ջին հո֊րի֊զո֊նա֊կա֊նը, որ֊մէ ետք շա֊րու֊նա֊կե֊լով իր խիստ մար֊զում֊նե֊րը անց֊եալ ամս֊ուան ըն֊թաց֊քին դարձ֊եալ Դա֊մաս֊կո֊սի մէջ կա֊յա֊ցած Սուր֊իոյ ախոյ֊եա֊նա֊կան մր֊ցում֊նե֊րուն գրա֊ւեց եռա֊ցատ֊քի առա֊ջին դիր֊քը, իսկ հե֊ռա֊ցատ֊քի` երկ֊րոր֊դը: Մր֊ցա֊շար֊քի աւար֊տին, ան գնա֊հատ֊ուե֊ցաւ պա֊տաս֊խա֊նա֊տու մարմ֊նին կող֊մէ, որ֊պէս պա֊տա֊նի լա֊ւա֊գոյն ար֊դիւնք֊ներ ար֊ձա֊նագ֊րե֊լուն հա֊մար: Նշենք թէ, Գէ֊որգ ծնած է Հա֊լէպ 1998 թուա֊կա֊նին: Քա֊ջա֊լեր֊ուե֊լով իր հօր֊մէն` Սուր֊իոյ եռա֊ցատ֊քի նախ֊կին ախոյ֊եան Դոկտ. Ար֊մէն խո֊րոզ֊եա֊նէն եւ ստա֊նա֊լով հօր ցուց֊մունք֊նե֊րը` փոքր տա֊րի֊քէն հե֊տե֊ւած է աթ֊լէ֊թի փոր֊ձե֊րուն եւ արժանացած է մաս֊նա֊գէտ֊նե֊րուն գնահատանքին: Իր մաս֊նակ֊ցու֊թիւնը բե֊րած է Հա֊լէ֊պի միջ-դըպ֊րո֊ցա֊կան աթ֊լէ֊թի մր֊ցում֊նե֊րուն` ար֊ձա֊նագ֊րե֊լով լաւ ար֊դիւնք֊ներ: 2012-ին Հա֊յաս֊տա֊նի մէջ իր մաս֊նակ֊ցու֊թիւնը բե֊րած է նաեւ միջ-դպ֊րո֊ցա֊կան մըր֊ցում֊նե֊րուն, ուր դարձ֊եալ տի֊րա֊ցած է ախոյ֊եա֊նու֊թեան:

Ռաֆ֊ֆի Սիւ֊լահ֊եան

Ռաֆ֊ֆի Սիւ֊լահ֊եան

 

 

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Tuesday, 24 June 2014 10:12 Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան
Print PDF

 

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ


Գէ­որգ Ղա­զար­եան Մի­ա­ցաւ Յու­նա­կան Օլիմպ­ի­ա­կո­սին

Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի կի­սա­պաշտ­պան Գէ­որգ Ղա­զար­եան երեք տար­ուան պայ­մա­նա­գիր կն­քած է յու­նա­կան Օլիմպ­ի­ա­կո­սի հետ:

Մամ­լոյ հետ իր առա­ջին հան­դի­պու­մին ան ըսաւ. «Շատ հպարտ եմ, որ մի­ա­ցայ Օլիմպ­ի­ա­կո­սին եւ ամէն ինչ պի­տի ընեմ այս խմ­բա­կին օգ­տա­կար դառ­նա­լու  հա­մար: Երկր­պա­գու­նե­րէն կը սպա­սեմ ջերմ աջակ­ցու­թիւն: Կը փոր­ձեմ շուտ սոր­վիլ յու­նա­րէն, որ­պէս­զի կա­րե­նամ շփում ու­նե­նալ հա­մա­կիր­նե­րուն հետ»:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

 

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 14:16
 

ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ

Tuesday, 24 June 2014 10:06 Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան
Print PDF

 

ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ


Հա­մաշ­խար­հա­յին Ոտնագնդակի Մր­ցում­նե­րը Բաց­ուած Յայ­տա­րար­ուե­ցան Պրա­զի­լի Մէջ

Ներ­կա­յու­թեամբ Պրա­զի­լի նա­խա­գահ Տիլ­մա Ռո­սիլ­ֆի եւ 12 եր­կր­ի նա­խա­գահ­նե­րու, աշ­խար­հի տա­րած­քին գտ­նուող միլի­ո­նա­ւոր ժո­ղո­վուրդ ակա­նա­տես դար­ձաւ 2014-ի հա­մաշ­խար­հա­յին ոտ­նագն­դա­կի մր­ցում­նե­րու բաց­ման արա­րո­ղու­թեան: Սաու­բաու­լօ դաշ­տին կեդ­րո­նը զե­տեղ­ուե­ցաւ մեծ գըն­դակ մը, որ զար­դար­ուե­ցաւ  32 մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու դրօ­շակ­նե­րով: Արա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Պրա­զի­լի ժո­ղո­վուր­դին ապ­րած հա­մեստ կեան­քը, ինչ­պէս նա­եւ ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Պրա­զի­լի նշա­նա­ւոր Սամ­պա պա­րը: Հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին, մաս­նա­կից  հա­ւա­քա­կան­նե­րու տա­րազ­նե­րով խումբ մը փոք­րիկ­ներ կա­տա­րե­ցին ոտ­նագն­դա­կի խա­ղար­կու­թիւն, որ կը նկատ­ուի հա­մաշ­խար­հա­յին առա­ջին մար­զա­խա­ղը` սիր­ուած մա­նուկ­նե­րու եւ երէց­նե­րու կող­մէ: Բաց­ման արա­րո­ղու­թեան իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին հա­մաշ­խար­հա­յին երգ­չու­հի Ճէ­նի­ֆըր Լո­պէ­զը եւ ռա­փի եր­գիչ Պիթ­պոլ Լի­օ­տան ներ­կա­յաց­նե­լով «Մենք մէկ ենք» եր­գը: 50 վայրկ­եան տե­ւո­ղու­թեամբ կա­յա­ցած բաց­ման արա­րո­ղու­թիւնը վերջ գտ­նե­լով սկիզբ առաւ ոտ­նագն­դա­կի առա­ջին մր­ցու­մը` Պրա­զի­լի եւ Խր­ուաթ­իոյ հա­ւա­քա­կան­նե­րուն մի­ջեւ:

Ուք­րան­ի­ան Զրկ­ուե­ցաւ Հա­մաշ­խար­հա­յին Կո­ղո­վագն­դա­կի Մար­զա­խա­ղե­րը Կազ­մա­կեր­պե­լու Իրա­ւուն­քէն

Երկ­րին մէջ տի­րող քա­ղա­քա­կան ան­բա­րենպաստ պայ­ման­նե­րու բե­րու­մով կո­ղո­վագն­դա­կի մի­ջազ­գա­յին ֆե­տե­րասի­ո­նը FIBA-ն, Ուր­բաթ օր որո­շեց կո­ղո­վագն­դա­կի հա­մաշ­խար­հա­յին մր­ցում­նե­րը կազ­մա­կեր­պել այլ երկ­րի մը մէջ, նշե­լով թէ Քի­եւ յար­մա­րու­թիւն չու­նի այս մար­զա­խա­ղե­րը հիւ­րըն­կա­լե­լու: Մի­ջազգա­յին ֆե­տե­րասի­ո­նը, նախ­քան այս որո­շու­մը կա­յաց­նե­լը, սեր­տո­ղու­թիւն­ներ կը կա­տա­րէր այս գծով: Հար­ցե­րու զար­գա­ցու­մը, սա­կայն պատ­ճառ դարձաւ սոյն որոշ­ման հրա­պա­րակ­ման: Ըստ փո­խանց­ուած լու­րե­րուն, FIBA-ն մին­չեւ Յու­լիս 31 պի­տի ըն­դու­նի մր­ցում­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու նոր առա­ջարկ­ներ, որ­մէ ետք, Օգոս­տոս ամս­ուան աւար­տին, պի­տի յայ­տա­րա­րէ կազ­մա­կեր­պող երկ­րին անու­նը: Նշենք թէ, մինչ օրս 17 եր­կիր ներ­կա­յա­ցու­ցած է մր­ցում­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու առա­ջարկ­ներ:

Ար­սե­նա­լի Հա­մա­կիր­նե­րը Այ­րե­ցին Ֆապ­րի­կա­սի Տա­րա­զը

Անց­եալ շաբթ­ուան ըն­թաց­քին, անգլ­ի­ա­կան Արս­ենալ ակում­բի հա­մա­կիր­նե­րէն քա­նի մը երի­տա­սարդ այ­րեց խում­բի նախ­կին խա­ղա­ցող, ապա Պար­սե­լո­նա­յի մար­զիկ Սիսք Ֆապ­րի­կա­սին տա­րա­զը: Ֆապ­րի­կաս, վեր­ջերս հա­մա­ձայ­նու­թիւն մը ստո­րագ­րեց Չել­սի խում­բին հետ` մի­ա­նա­լով անոր կազ­մին: Ըստ սպա­նա­կան «Մար­գա» թեր­թին, Ար­սե­նա­լի հա­մա­կիր­նե­րը Ֆապ­րի­կա­սին մր­ցա­կից կազ­մին հետ ստո­րագ­րած հա­մա­ձայ­նու­թիւնը դա­ւա­ճա­նու­թիւն կը նկա­տեն: Նշենք թէ, Ֆապ­րի­կաս հինգ տար­ուան պայ­մա­նա­գիր մը ստո­րագ­րեց Չել­սի խում­բին հետ. ան պի­տի հագ­ուի թիւ 4 կրող տա­րա­զը, փոր­թու­կալ­ցի մար­զիչ Ճո­զէ Մո­րին­իո­յի գլ­խա­ւո­րու­թեամբ:

Առա­ջին Ան­գամ Ըլ­լա­լով Նկա­րա­հան­ման Գոր­ծիք­նե­րը Պի­տի Օգ­տա­գործ­ուին Դար­պաս­նե­րուն Մէջ

Հա­մաշ­խար­հա­յին ոտ­նագն­դա­կի մր­ցում­նե­րու ըն­թաց­քին, առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով պի­տի օգ­տա­գործ­ուին նկա­րա­հան­ման գոր­ծիք­ներ, որոնք ցոյց պի­տի տան գն­դա­կին դար­պա­սի գի­ծը շր­ջան­ցած պա­հը: Արդ­ի­ա­կա­ն այս ձեւը պի­տի դիւ­րաց­նէ աշ­խա­տան­քը իրա­ւա­րար­նե­րուն, որոնք իրենց ձեռ­քե­րուն վրայ պի­տի կրեն լար­ուած ժա­մա­ցոյց­ներ, որոնք յա­տուկ նշա­նով մը կօլ (Goal) բա­ռը պի­տի ար­ձա­նագ­րեն, այն պա­հուն, երբ գն­դա­կը անց­նի դար­պա­սին գի­ծը: Ըստ մաս­նա­գէտ­նե­րու, այս ձե­ւը պի­տի նուա­զեց­նէ իրա­ւա­րար­նե­րու սխալ որո­շում­նե­րը եւ պի­տի տայ խում­բե­րուն իրա­ւունք­նե­րը:

 

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

 

 

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 15:32
 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ

Wednesday, 04 June 2014 11:19 Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան
Print PDF

ՀԱ­ՄԱՇ­ԽԱՐ­ՀԱ­ՅԻՆ ՄՐ­ՑՈՒՄ­ՆԵ­ՐՈ­ԻՆ Ո՞Վ ՊԻ­ՏԻ ԿԱ­ՐԵ­ՆԱՅ ԱՍՏՂ ՄԸ ԱՒԵԼՑ­ՆԵԼ ԻՐ ՏԱ­ՐԱ­ԶԻՆ


ՊՐԱ­ԶԻ­ԼԻ ՀԱ­Ի­Ա­ՔԱ­ԿԱՆ

Պրա­զի­լի հա­ւա­քա­կա­նը իր ար­տա­քին առա­ջին մր­ցու­մը կա­տա­րած է 1914 թուա­կա­նին Ար­ժան­թի­նի հա­ւա­քա­կա­նին դէմ, որ վերջ գտաւ Ար­ժան­թի­նի յաղ­թու­թեամբ 3 / 0 ար­դիւն­քով: Տա­րա­զին վրայ հինգ աստ­ղ կրող հա­ւա­քա­կա­նը, մի­ակ խումբն է որ 1930 թուա­կա­նէն սկս­եալ, իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րած է հա­մաշ­խար­հա­յին ոտնագնդակի բո­լոր մր­ցում­նե­րուն: Ան յա­ջո­ղե­ցաւ հինգ ան­գամ տի­րա­նալ ոտ­նագն­դակի ախոյ­եա­նու­թեան բա­ժա­կին (1958 / 1962 / 1970 / 1994 / 2002 թուա­կան­նե­րուն): Ինչ­պէս նա­եւ եր­կու ան­գամ գրա­ւեց երկ­րորդ դիր­քը ( 1950 / 1998 թուա­կան­նե­րուն ), իսկ եր­րորդ դիր­քը դարձ­եալ եր­կու ան­գամ ( 1938 / 1978 թուա­կան­նե­րուն ): Պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին ան ու­նե­ցաւ բազ­մա­թիւ խա­ղա­ցող­ներ, որոնց­մէ կա­րե­լի է յի­շել Տի­տի, Ֆա­Ֆա, Մարիօ Զա­կա­լօ, Թոս­թաօ, Զի­գօ, Սոկ­րատ, Պէպէթօ եւ Ռո­մարիօ:

ԻՏԱԼ­ԻՈՅ ՀԱ­ՒԱ­ՔԱ­ԿԱՆ

Իտալ­իոյ հա­ւա­քա­կա­նը իր ար­տա­քին առա­ջին մր­ցու­մը կա­տա­րած է 15 Մա­յիս 1910-ին, ուր պար­տու­թեան մատ­նած է Ֆրան­սա­յի հա­ւա­քա­կա­նը 6 / 2 ար­դիւն­քով: Խում­բի լա­ւա­գոյն ար­դիւնքն է Ամե­րի­կա­յի դէմ կա­տա­րած մր­ցու­մը 1948 թուա­կա­նին, ուր յաղ­թա­կան եկաւ 9 / 0 ար­դիւն­քով: Իսկ ամէ­նէն ձա­խող մր­ցու­մը եղաւ Հուն­գար­իոյ դէմ 1924 թուա­կա­նին, ուր պար­տու­թեան մատն­ուե­ցաւ 7 / 1 ար­դիւն­քով: Իտալ­իոյ հա­ւա­քա­կա­նը իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րած է հա­մաշ­խար­հա­յին ոտնագնդակի բո­լոր մր­ցում­նե­րուն, բա­ցի 1930 եւ 1958 թուական­նե­րէն: Անոր լա­ւա­գոյն ար­դիւնք­նե­րը եղան հա­մաշ­խար­հա­յին մըր­ցում­նե­րու չորս ախոյ­եա­նու­թիւն­նե­րը` 1934 / 1938 / 1982 / 2006 թուա­կան­նե­րուն, եւ Եւ­րո­պա­յին ախոյ­եա­նու­թիւնը մէկ ան­գամ` 1968 թուա­կա­նին: Իտալ­իոյ հա­ւա­քա­կա­նի խա­ղար­կու­թիւնը նշա­նա­ւոր եղած է իր խիստ պաշտ­պա­նո­ղա­կա­նու­թեամբ, իսկ ինի­սու­նա­կան թուա­կա­նէն սկս­եալ, խում­բը իր խա­ղար­կու­թեան ձե­ւը փո­փո­խու­թեան են­թար­կե­լով` դի­մեց յար­ձա­կո­ղա­կան խա­ղար­կու­թեան, եւ ու­նե­ցաւ աշ­խար­հի յար­ձա­կո­ղա­կան դիր­քի վրայ գըտ­նուող լա­ւա­գոյն խա­ղա­ցող­նե­րը: Պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին Իտալ­իոյ հա­ւա­քա­կա­նի նշա­նա­ւոր խա­ղա­ցող­նե­րէն են` 1982 թուա­կա­նի մր­ցում­նե­րու կօլս­կո­րիստ Փաու­լօ Ռո­սին, 1993 թուա­կա­նի աշ­խար­հի լա­ւա­գոյն խա­ղա­ցող Ռո­պեր­թօ Պաճի­օն, ինչ­պէս նա­եւ Տի­նօ Զո­Ֆը, Զեն­կան, Ալի­սանտ­րօն, Տօ­նա­տօ­նին, Ռի­վան, Մալ­տի­նին, Ին­զա­կին, Թո­թին եւ ու­րիշ­ներ:

ԳԵՐ­ՄԱՆ­ԻՈՅ ՀԱ­ՒԱ­ՔԱ­ԿԱՆ

Գեր­ման­իոյ ոտ­նագն­դա­կի Ֆե­տե­րասի­ո­նը հիմն­ուած է 1900 թուա­կա­նին: 1904 թուա­կա­նէն սկս­եալ ան ան­դամ դար­ձած է հա­մաշ­խար­հա­յին Գեր­ման­իոյ ոտ­նագն­դա­կի Ֆե­տե­րասի­ոն, FIFA-ին: Ան դարձ­եալ իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րած է հա­մաշ­խար­հա­յին բո­լոր մր­ցում­նե­րուն, բա­ցի 1930 եւ 1950 թուա­կան­նե­րէն: Ար­տա­քին իր առա­ջին մըր­ցու­մը կա­տա­րեց 1908 թուա­կա­նին, ուր պար­տու­թեան մատն­ուե­ցաւ Զուի­ցեր­իոյ հա­ւա­քա­կա­նէն 5 / 3 ար­դիւն­քով: Գեր­ման­իոյ հա­ւա­քա­կա­նին լա­ւա­գոյն մր­ցու­մը եղաւ Ռուս­իոյ խում­բին դէմ 1912 թուակ­անին, ուր յաղ­թա­կան եկաւ 13 / 0 ար­դիւն­քով, իսկ ամէ­նէն ձա­խող մր­ցու­մը եղաւ 1909 թուա­կա­նին պար­տու­թեան մատն­ուե­լով Անգլ­իոյ հա­ւա­քակ­անէն 9 / 0 ար­դիւն­քով: Գեր­մա­նա­ցի­նե­րը երեք ան­գա­մով յա­ջո­ղե­ցան ձեռք ձգել հա­մաշ­խար­հա­յին բա­ժա­կը 1954 / 1974 / 1990 թուա­կան­նե­րուն, իսկ չորս ան­գամ գրա­ւե­ցին աղիւ­սա­կի երկ­րորդ դիր­քը` 1966 / 1982 /1986 / 2002 թուա­կան­նե­րուն: Գեր­ման­ի­ան եր­կու ան­գամ պատիւը ու­նե­ցաւ կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մաշ­խար­հա­յին Գեր­ման­իոյ ոտ­նագըն­դա­կի այս մեծ մր­ցա­շար­քը 1974 եւ 2006 թուա­կան­նե­րուն:

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՎԵՐՋԻՆ ՄՐՑՈՒՄԻՆ ՍՊԱՆԻԱՆ ԴԱՐՁԱՒ ԱՇԽԱՐՀԻ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԹԱԳԱՒՈՐԸ ԵՒ ՏԻՐԱՑԱՒ 2010-Ի ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱԺԱԿԻՆ

Մէկ ամս­ուան տե­ւո­ղու­թեամբ ու­ժեղ մր­ցակ­ցու­թիւն­նե­րէ ետք, Սպան­իոյ հա­ւա­քա­կա­նը պատ­մու­թեան մէջ առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով յա­ջո­ղե­ցաւ ձեռք ձգել Հա­րա­ւա­յին Ափ­րի­կէ­ի մէջ կա­յա­ցած 2010-ի հա­մաշ­խար­հա­յին ոտ­նագն­դա­կի մր­ցում­նե­րու բա­ժա­կը, աւար­տա­կան մր­ցու­մին պար­տու­թեան մատ­նե­լով Հո­լան­տա­յի հա­ւա­քա­կա­նը: Այս նուա­ճու­մով, Սպան­իոյ հա­ւա­քա­կա­նը առա­ջին ան­գամն էր որ կը հաս­նէր ախոյ­եա­նու­թեան աւար­տա­կան մր­ցու­մին: Սպան­ի­ան հա­մաշ­խար­հա­յին բա­ժա­կին տի­րա­ցող 8-րդ եր­կի­րը եղաւ: Եր­րորդ դիր­քը գրա­ւեց Գեր­ման­իոյ հա­ւա­քա­կա­նը 3 / 2 ար­դիւն­քով պար­տու­թեան մատ­նե­լով Ու­րուկ­ուէ­յի հա­ւա­քա­կա­նը:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

 

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 14:15
 

ՀԱՒԱՏԱՒՈՐ Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ

Tuesday, 27 May 2014 18:29 Արմէն Քէօշկէրեան
Print PDF

ԼԱԹԱՔԻՈՅ ՀԱՒԱՏԱՒՈՐ Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ`

ԵՂԲ. ԱՒԵՏԻՍ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆ


«Սա մի գե­րա­գոյն վճիռ էր, մի հե­րո­սա­կան կեց­ուածք, մի անօ­րի­նակ վճ­ռա­կա­նու­թիւն եւ նրա փառ­քը պատ­կա­նում է Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցութ­եան եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի խո­նարհ խա­ւե­րին, որ տէր կանգ­նե­ցին հայ հայ­րե­նի­քին, կազ­մա­կեր­պե­ցին նրա պաշտ­պա­նու­թիւնը եւ դրին ան­կախ Հա­յաս­տա­նի պե­տու­թեան հիմ­քե­րը:

Հե­տա­գայ դա­րե­րի հայ մար­դը պի­տի զար­մա­նայ այն սե­րուն­դի վրայ, որ օր­հա­սի տա­րի­նե­րին հե­րո­սա­կան վճ­ռա­կա­նու­թեամբ տէր կանգ­նեց իր ան­տէր հայ­րե­նի­քին եւ իր ան­վարժ ու թոյլ ձեռ­քով, բայց եւ ան­վե­հեր հո­գով կա­րո­ղա­ցաւ աւե­րակ­նե­րի եւ սո­վի մի­ջից նոր Հա­յաս­տան ստեղ­ծել: Այս բախ­տո­րոշ եւ գե­րա­գոյն վճ­ռա­կա­նու­թեան տօնն է Մա­յիս 28-ը»:

Ն. Աղ­բալ­եան

Եղբ. Աւե­տիս ծնած է Լա­թաք­իա 1932-ին, նախ­նա­կան կր­թու­թիւնը ստա­ցած է Լա­թաք­իոյ Նա­հա­տա­կաց վար­ժա­րա­նին մէջ: Այ­նու­հե­տեւ մտած է աշ­խա­տան­քի աս­պա­րէզ եւ դար­ձած վար­պետ ար­հես­տա­ւոր:

12 տա­րե­կա­նին դար­ձած է Լա­թաք­իոյ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի պար­տա­ճա­նաչ սկաուտ, ապա եղած է ոտ­նագն­դա­կի խում­բի մար­զիկ: 1948-էն սկս­եալ ան մաս­նակ­ցած է Հա­լէ­պի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի միջ-մաս­նա­ճիւ­ղա­յին բո­լոր տո­ղանցք­նե­րուն: 1958-ին որ­պէս Լա­թաք­իոյ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ոտ­նագն­դա­կի խում­բի պա­տաս­խա­նա­տու, ար­ժա­նա­ցած է տար­ուան բա­ժա­կին: 1953-էն նուիր­ուած է ազ­գա­յին ծա­ռա­յու­թեան գոր­ծին, ան հիմ­նա­դիր­նե­րէն մէ­կը եղած է Լա­թաք­իոյ Հա­մազ­գա­յի­նի «Հա­մօ Օհան­ջան­եան» մաս­նա­ճիւ­ղին եւ դար­ձած անոր ատե­նա­պե­տը: Եր­կար տա­րի­ներ եղած է Լա­թաք­իոյ Ազգ. Նա­հա­տա­կաց վար­ժա­րա­նի հո­գա­բար­ձու, նա­եւ Ս. Աստ­ուա­ծա­ծին եկե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­կան Խոր­հուր­դի ան­դամ:

Բնա­ւո­րու­թեամբ Եղբ. Աւե­տիս շատ հեզ է, կար­գա­պահ, բծախըն­դիր եւ ծա­ռա­յա­սէր: Ան իր հան­դարտ ու խո­հեմ ցուց­մունք­նե­րով միշտ օգ­տա­կար դար­ձած է իր շըր­ջա­պա­տին, մա­նա­ւանդ երի­տա­սարդ­նե­րուն, որով­հե­տեւ այդ տա­րի­նե­րուն Լա­թաք­իոյ հա­յու­թիւնը կ՛ապ­րէր զար­թօն­քի շր­ջան մը: Երբ Հա­լէ­պի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մաս­նա­ճիւ­ղի մար­զա­կան խում­բե­րը Լա­թաք­իա կ՛այ­ցե­լէ­ին` շատ ջերմ ու խան­դա­վառ ըն­դու­նե­լու­թեան կ՛ար­ժա­նա­նա­յին: Եղբ. Աւե­տիս, որ­պէս Լա­թաք­իոյ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րած է Հ.Մ.Ը.Մ.-ի պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ընդ­հա­նուր զա­նա­զան ժո­ղով­նե­րու: Իր մտե­րիմ գոր­ծըն­կեր­նե­րը եղած են Յով­հան­նէս Շա­հին­եան, Հայ­կազ Մե­սում­եան, բժիշկ Պէր­պէր­եան, Եր­ջա­նիկ Կար­պուշ­եան եւ Պօ­ղոս Ղա­զար­եան:

Այս պա­տեհ առի­թէն օգտ­ուե­լով կը փա­փա­քիմ իմ սր­տա­գին մաղ­թանք­ներս ու ող­ջոյն­ներս յղել Եղբ. Աւե­տի­սին, իրեն ցան­կա­լով եր­կար եւ բեղմ­նա­ւոր եր­ջա­նիկ տա­րի­ներ, մաղ­թե­լով, որ ան միշտ մնայ պատ­նէ­շի վրայ, կա­րե­նայ իր ծե­րու­նա­զարդ տա­րի­քին կր­կին ծա­ռա­յել իր սի­րե­լի միու­թեան եւ կազ­մա­կեր­պու­թեան:

Արմէն Քէօշկէրեան

 


Page 1 of 3
kantsasar