Մշակոյթ եւ Արուեստ

0

Հա­լէ­պա­հա­յու­թեան տագ­նապն ու մա­քա­ռու­մը յօդ­ուած­նե­րու կող­քին ար­ուես­տի ճամ­բով ար­տա­յայ­տե­լու երե­ւոյ­թը կա­րե­ւոր հա­մա­րե­լով, խմ­բագ­րու­թիւնս յար­մար նկա­տեց պար­բե­րա­բար հրա­պա­րա­կել հա­լէ­պա­հայ ար­ուես­տա­գէտ, գե­ղան­կա­րիչ Զա­ւէն Պար­տագճ­եա­նի նկար­նե­րը, ուր գոյ­նե­րու իւ­րա­յա­տուկ հա­մադ­րու­մով կ՛ար­տա­յայտ­ուին հա­լէ­պա­հա­յու­թեան ցա­ւե­րը, դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րը, ապ­րած բարդ հո­գե­վի­ճակ­նե­րը. մի­ա­ժա­մա­նակ խա­ղա­ղու­թիւնը վե­րագտ­նե­լու յոյ­սը: Մեր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւնը կը յայտ­նենք վաս­տա­կա­ւոր գե­ղան­կա­րիչ Զա­ւէն Պար­տագճ­եա­նին, այն ար­ուես­տա­գէ­տին, որ ապ­րե­լով Հա­լէ­պի մէջ կը խօ­սի, կը պոռթ­կայ, կը մա­քա­ռի իր գե­ղան­կար­նե­րով, իր ինք­նու­րոյն ոճով ու տա­ղան­դով:

Խմբագրական

 

 

Հա­լէ­պա­հա­յը մե­զի հա­մար դար­ձաւ ներշնչ­ման աղ­բիւր, ապ­րե­լու վա­ռե­լա­նիւթ ու այդ դրա­մագ­լու­խին կառ­չե­լով մենք խօ­սե­ցանք Սփիւռ­քի մէջ հայ մնա­լու հրա­մա­յա­կա­նին մա­սին…:

Երկրչ. Զա­ւէն Պար­տագճ­եան

 

«Երբ չի մնում ելք ու ճար խեն­թերն են գտ­նում հնար»

Հա­լէպի աղէ­տը մեծ է:

Հա­մա­տա­րած սար­սափ, մահ ու կո­րուստ, ահ ու վախ, տն­տե­սա­կան տե­ղա­տուու­թիւն, ըն­կե­րա­յին տագ­նապ, հո­գե­կան բլու­զում, տե­ղա­հա­նու­թիւն ու այս բո­լո­րին անունն է յե­ղա­փո­խու­թիւն:

Այս փո­թոր­կա­լից ու ոչ նա­խան­ձե­լի իրա­վի­ճա­կի մէջ ստեղ­ծա­գոր­ծե­լը կը նշա­նա­կէ ինք­զինք գե­րա­զան­ցել: Ու ահա ար­ուես­տա­գէտ Զ. Պար­տագճ­եա­նը իր գոյ­նե­րու երան­գա­ւորումով ու վր­ձի­նի իւ­րա­յա­տուկ հար­ուա­ծով ու ոճով կար­ծէք կ՛ու­զէ փո­խան­ցել ամ­բողջ Հա­լէ­պի տագ­նա­պը պաս­տա­ռին` պատ­մու­թեան: Գծագ­րա­կան ար­ուես­տը խոր է, ու ան իմաս­տա­ւո­րեց զայն` «ցամ­քած աղ­բիւ­րը կր­կին կը յոր­դի»:

Պրն. Զա­ւէն ար­ուես­տի նոր ոլորտ մը ստեղ­ծեց ճահ­ճա­ցած մեր առօր­եա­յին մէջ, ու մեզ իր հետ տա­րաւ ոլո­րապ­տոյ­տի մը մէջ, ուր­կէ անձ­նա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կա­րե­լի չէ դուրս գալ, կար­ծէք ար­ուես­տա­գէ­տի այս փոր­ձը հրա­ւէր մըն է հա­ւա­քա­կան ճի­գե­րը լա­րե­լու ու մի­աս­նա­բար այս տագ­նա­պը յաղ­թա­հա­րե­լու:

Անջր­պե­տի մէջ փոքր երազ­ներ,

Անա­պա­տի մէջ ովա­սիս­ներ,

Խա­ղաղ կեան­քի մէջ փո­թո­րիկ­ներ:

Խամ­րած­նե­րու մտ­քին մէջ նոր փայ­լա­տա­կում­ներ: Այս բո­լո­րին պէտ­քը ու­նինք ամէն օր ու ամէն վայրկ­եան: Կեան­քի տժ­գու­նու­թիւնը կը մեղ­մաց­նէ ար­ուես­տը, իսկ դրախ­տի գո­յու­թիւնը կը մեղ­մաց­նէ մահ­ուան գու­ժը:

Գոյ­նե­րու ներ­դաշ­նա­կու­թիւն, գի­ծե­րու նր­բու­թիւն ապ­րում­նե­րու եւ յու­զում­նե­րու շ­տե­մա­րան:

Այս բո­լո­րին գու­մա­րումն է ար­ուես­տա­գէտ Զա­ւէն Պար­տագճ­եա­նը:

Երկչփ. Պար­գեւ Աւագ­եան

 

Ճիշդ է որ սուր­ի­ա­ցի եւ սուր­ի­ա­հայ ար­ուես­տա­սէր­նե­րը հպար­տու­թեամբ ու ու­րա­խու­թեամբ կ՛ըսեն, որ մօ­տէն կը ճանչ­նան Զա­ւէն Պար­տագճ­եա­նը, որ աւե­լի քան երե­սուն տար­ուան վաս­տակ ու­նի գե­ղան­կար­չու­թեան ան­դաս­տա­նէն ներս, այ-ն­ուա­մե­նայ­նիւ ար­ուես­տը եր­բեք սահ­ման կամ հպա­տա­կու­թիւն չի ճանչ­նար, այլ կը պատ­կա­նի հա­մայն մարդ­կու­թեան: Եւ ահա­ւա­սիկ այդ­պի­սի­նե­րէն մին է Զա­ւէ­նը, երէկ ե՛ւ այ­սօր, որուն ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը հա­մայն մարդ­կու­թեան սե­փա­կա­նու­թիւնն են ու ան կը շա­րու­նա­կէ գոր­ծել` հա­կա­ռակ երկ­րէն ներս տի­րող ծանր պայ­ման­նե­րուն… Ան­վե­րա­պա­հօ­րէն կա­րե­լի է ըսել, որ Զա­ւէ­նին «ԳՈՅ­ՆԵ­ՐՈՒ ԵՒ ԲԱ­ՌԵ­ՐՈՒ ԱՇ­ԽԱՐ­ՀԻՆ ՄԷՋ», ամէն ար­ուես­տա­սէր մարդ ԳՈՅ­ՆԵ­ՐՈՒ ԵՒ ԲԱ­ՌԵ­ՐՈՒ չափ գնա­հա­տան­քի ու ար­ժե­ւո­րու­մի ան­կեղծ խօսք կամ ըսե­լիք ու­նի ե՛ւ պի­տի ու­նե­նայ տա­կա­ւին…Աստ­ուած արեւ­շատ օրեր պար­գե­ւէ, որ­պէս­զի ընդ եր­կար ձեր վար­պետ վր­ձի­նը ան­դուլ ստեղ­ծա­գոր­ծէ:

Տէր Խո­րէն Սրբ. Տող­րա­մաճ­եան

Առաջնորդ Աթենքի Հայոց Թեմի

 

Պար­տագճ­եա­նի ար­ուես­տին առա­ջին ան­գամ ծա­նօ­թա­նա­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն եմ ու­նե­ցել 2011 թուա­կա­նին ` մինչ օրս փոր­ձում եմ հետեւողա­կան լի­նել ու տե­ղե­կա­նալ, թէ ի՛նչ նոր աշ­խա­տանք­ներ ու­նի նա, ի՛նչ յա­ջո­ղու­թիւն­ներ է ար­ձա­նագ­րում իր բնա­գա­ւա­ռում: Իր գոր­ծե­րում ինձ առա­ւե­լա­պէս գրա­ւում է առեղծ­ուա­ծայ­նու­թիւնը, ան­ծա­նօթ առար­կա­նե­րի հե­տաքր­քիր հա­մադ­րու­թիւնը: Կայ վե­րա­ցա­կա­նու­թիւն, բայց կայ նաեւ խորք, որ դի­տո­ղին, ըստ իր ըն­կա­լու­մի, տա­նում է հե­ռու­ներ, խոր­հե­լու տե­ղիք տա­լիս: Ու­րախ եմ, որ ճա­նա­չում եմ Զա­ւէն Պար­տագճ­եա­նը ` մաղ­թում եմ, որ յա­ջո­ղու­թիւնն ու ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան նո­րա­նոր ձեռք­բե­րում­նե­րը մշ­տա­պէս ու­ղեկ­ցեն նրան:

Կրէթա Մնացականեան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.