Տեղական

Հա­լէ­պի Մէջ  Ֆութ­պո­լի Մր­ցում­նե­րը Վերսկ­սան

Հինգ տարիէ ի վեր Հա­լէ­պի ժո­ղո­վուր­դը զրկ­ուած էր իր նա­խա­սի­րած ֆութ­պո­լի խում­բե­րուն մր­ցում­նե­րը վա­յե­լե­լէ`  քա­ղա­քի անա­պա­հով իրա­վի­ճա­կին բե­րու­մով: Հա­լէ­պի ազա­տագ­րու­մէն կարճ շր­ջան մը ետք, Սուր­իոյ ֆութ­պո­լի դաշ­նակ­ցու­թիւնը (ֆե­տե­րասի­ո­նը) որո­շեց Հա­լէ­պի մէջ վերըս­տին կազ­մա­կեր­պել ֆութ­պո­լի ախոյ­եա­նութ­եան Ա. կար­գի մըր­ցում­ներ: Մր­ցող խում­բե­րուն առա­ջին հան­դի­պու­մը  տե­ղի ու­նե­ցաւ Շաբաթ, 28 Յուն­ուա­րին Ռիա­յէթ ալ Շա­պապ դաշ­տին վրայ, ուր Հա­լէ­պի զոյգ խում­բե­րը` Իթ­թի­հատն ու Հուրի­էն մր­ցե­ցան հոծ բազ­մութ­եան ներ­կա­յու­թեամբ:

Հան­դի­պու­մին ներ­կայ էր նա­եւ Հա­լէ­պի մար­զա­կան գրա­սեն­եա­կի նա­խա­գահ Ահ­մատ Ման­սուր: Խա­ղին բաց­ման կո­լը նշա­նա­կեց Իթ­թի­հատ խում­բէն Ռա­ֆաթ Մուհ­թա­տին: Մուհ­թա­տի կո­լը ար­ձա­նագ­րե­լէն  ան­մի­ջա­պէս ետք, իրա­ւա­րա­րին հետ վի­ճե­լուն պատ­ճա­ռով կար­միր քար­թով դուրս դր­ուե­ցաւ մր­ցու­մէն: Քա­նի մը վայրկ­եան ետք մր­ցա­կից խում­բէն Իւ­սէֆ Ահ­մետ նշա­նա­կեց հա­ւա­սա­րու­թեան կո­լը եւ կի­սա­խա­ղը աւար­տին հա­սաւ 1-1  հա­ւա­սա­րու­թեամբ:

Երկ­րորդ կի­սա­խա­ղին զոյգ խում­բե­րը շա­րու­նա­կե­ցին իրենց որա­կա­ւոր խա­ղար­կու­թիւնը եւ վտան­գի են­թար­կե­ցին բեր­դա­պահ­նե­րուն դար­պաս­նե­րը: Նախ­քան մր­ցու­մին աւար­տը, 96-րդ վայրկ­եա­նին, Իթ­թի­հա­տի խա­ղա­ցող Սրուր նշա­նա­կեց յաղ­թա­նա­կի կո­լը:

Հայկական

Կա­յէլ Ան­տոն­եան Ֆրան­սա­յէն Տե­ղա­փոխ­ուե­ցաւ Յու­նաս­տան

Ֆութ­պո­լի Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի պաշտ­պան Կա­յէլ Ան­տոն­եան 2017 թուա­կա­նի իր խա­ղե­րը պի­տի շա­րու­նա­կէ Յու­նաս­տան: Ֆրան­սա­կան Մար­սե­յի 21-ամ­եայ ֆութ­պո­լիս­տը մին­չեւ մր­ցաշր­ջա­նի վեր­ջը վար­ձավ­ճա­րով հան­դէս պի­տի գայ Վեր­իա խում­բին հետ, որ ներ­կա­յիս  Յու­նաս­տա­նի ֆութ­պո­լի Սիւ­փըր լի­կա­յի աղիւ­սա­կին 14-րդ տե­ղը կը գրա­ւէ: Յի­շեց­նենք, որ վեր­ջերս Յու­նա­կան «Քսան­տի» ակումբ տե­ղա­փոխ­ուե­ցաւ նա­եւ Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի կի­սա­պաշտ­պան Մար­կոս Պի­զե­լին:

 

Անաս­թաս­իա Գա­լուստ­եան Եւ­րո­պա­յի 12-րդն Է

Չեխ­իոյ Օսթ­րա­ւա քա­ղա­քին մէջ սկիզբ առած Եւ­րո­պա­յի գե­ղա­սահ­քի ախոյ­եա­նու­թեան, աղջ­կանց մե­նա­սահ­քին Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Անաս­թաս­իա Գա­լուստ­եան 12-րդ դիր­քը գրա­ւեց: 27 Յուն­ուա­րին հայ մար­զի­կու­հին մե­նա­սահ­քի կարճ ծրա­գի­րին մէջ 10-րդ դիր­քը գրա­ւած էր, սա­կայն ազատ ծրա­գի­րին ան 14-րդ դիր­քը գրա­ւե­լէ ետք ընդ­հա­նուր հաշ­ուար­կով նա­հան­ջեց 12-րդ դիրք:  Յի­շենք, որ հա­մե­մա­տա­բար նա­խորդ տար­ուան մր­ցու­մին, Անաս­թաս­իա Գա­լուստ­եան յա­ռա­ջա­դի­մած է երեք աս­տի­ճա­նով:

 

Զա­ւէն Իգի­թեան  4-րդ Դիր­քը Գրա­ւեց

Հա­յաս­տա­նի հրա­ձիգ  Զա­ւէն Իգի­թեան հան­դէս եկաւ Գեր­ման­իոյ Միւն­խէն քա­ղա­քին մէջ ըն­թա­ցող հրաձ­գու­թեան մի­ջազ­գա­յին աւան­դա­կան մըր­ցա­շար­քին ըն­թաց­քին: Օդամ­ղիչ ատր­ճա­նա­կով 10 մ. վար­ժութ­եան ըն­թաց­քին երի­տա­սարդ մար­զի­կը 73 մաս­նա­կից­նե­րուն մէջ գրա­ւեց 4-րդ դիր­քը` վաս­տա­կե­լով 196,9 կէտ: Հայ միւս մար­զի­կը` Բե­նիկ Խլ­ղա­թեան, մր­ցա­շար­քը աւար­տեց 44-րդ հո­րի­զո­նա­կա­նին հաս­նե­լով: Նոյն վար­ժու­թեան աղջ­կանց մե­ծե­րու մր­ցում­նե­րուն Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող Էլ­մի­րա Կա­րա­պետ­եան որա­կա­ւոր­ման փու­լին 379 կէ­տով գրա­ւեց 20-րդ դիր­քը եւ դուրս մնաց մե­տալ­նե­րու հա­մար մղուող պայ­քա­րէն: Նշենք, որ միւն­խէն­եան մր­ցա­շար­քին Հա­յաս­տա­նի կող­մէ մաս­նակ­ցե­ցան 13 հրա­ձիգ­ներ:

Միջազգային

Լես­թըր Սի­թին Մեր­ժած Է Չի­նա­կան Ակում­բին Առա­ջար­կը

Sky Sports կը յայտ­նէ, որ անգլ­ի­ա­կան Լես­թըր Սի­թին մեր­ժած է խում­բի յար­ձա­կո­ղա­կան խա­ղա­ցող Իս­լամ Սլէյ­մա­նին վա­ճա­ռել չի­նա­կան Տեանց­զին Ցիւանցզ­եա­նի ակում­բին: Չի­նա­կան ակում­բը 38 միլի­ոն ֆոնտ առա­ջար­կած էր 28-ամ­եայ յար­ձա­կո­ղին հա­մար, իսկ ֆութ­պո­լիս­տին` շա­բա­թա­կան 300 հա­զար ֆոնտ: Աղ­բիւ­րին հա­մա­ձայն, անգլ­ի­ա­կան ակում­բը չի փա­փա­քիր  հրա­ժա­րիլ Սլէյ­մանիի ծա­ռա­յու­թե­նէն ներ­կա­յիս ըն­թա­ցող մր­ցաշր­ջա­նի ըն­թաց­քին:

 

Ֆե­տե­րե­րը Իր Մար­զաշր­ջա­նի Ըն­թաց­քին Վաս­տա­կած Է  100 Միլի­ոն Տո­լար

Զուի­ցեր­ի­ա­ցի թե­նի­սիստ Ռո­ժէ Ֆե­տե­րեր Australian Open-ի եզ­րա­փա­կիչ մտ­նե­լուն շնոր­հիւ հա­տած է իր մար­զա­կան կեան­քի ըն­թաց­քին 100 միլի­ոն տո­լա­րի նիւ­թա­կան պար­գեւ­նե­րու սահ­մա­նը: Յի­շեց­նենք, որ Ֆե­տե­րեր կի­սա­եզ­րա­փա­կի­չին յաղ­թած է իր հայ­րե­նա­կից Սթեն Վավ­րին­քա­յին: Եզ­րա­փա­կիչ մր­ցու­մին Ռո­ժէ 1.850.000 ամ. տո­լար վաս­տա­կած է, որուն հե­տե­ւան­քով մին­չեւ օրս իր վաս­տա­կած նիւ­թա­կան պար­գեւ­նե­րուն գու­մա­րը հա­սած է 100 միլի­ոն տո­լա­րի: Սա­կայն  այս ցու­ցա­նի­շը թե­նի­սի պատ­մու­թեան մէջ բարձ­րա­գոյ­նը չէ: Լա­ւա­գոյ­նը սերպ­ի­ա­ցի թե­նի­սիստ Նո­վակ Ճո­քո­վի­չին ցու­ցա­նիշն է, որ այժմ կը գրա­ւէ հա­մաշ­խար­հա­յին դա­սա­կար­գու­մի ցու­ցա­կին երկ­րորդ տե­ղը:

Լա­ւա­գոյն  տասն­եա­կին, ըստ պար­գեւ­նե­րուն, մաս կը կազ­մեն.

  1. Նո­վակ Ճո­քո­վիչ          107. 278. 543 ամ. տո­լար
  2. Ռո­ժէ Ֆե­տե­րեր            100. 630. 825 ամ. տո­լար
  3. Սե­րե­նա Ուիլի­ըմզ        83. 611. 761 ամ.տո­լար
  4. Ռա­ֆա­յէլ Նա­տալ         79. 557. 302 ամ.տո­լար
  5. Էն­տի Միւ­րէյ                  59. 048. 644 ամ.տո­լար
  6. Փիթ Սամփ­րաս             43. 280. 489 ամ.տո­լար
  7. Մար­իա Շա­րա­պո­վա    36. 484. 486 ամ.տո­լար
  8. Վե­նիւս Ուիլի­ը­ամս       36. 285. 058 ամ.տո­լար
  9. Անտ­րէ Ակա­սի               31. 152. 975 ամ.տո­լար
  10. Տա­ւիտ  Ֆե­րեր               29. 875. 503 ամ.տո­լար

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

Share.

Leave A Reply