Օս­ման­եան սուլ­թան Ապ­տուլ Հա­միտ 2-րդի թոռ­նու­հին` Նիլ­հան Օս­մա­նօղ­լուն, գրա­ւոր յայ­տա­րա­րու­թեամբ մը հեր­քած է Կա­լա­թա­սա­րայ կղ­զին իբ­րեւ Ապ­տուլ Հա­մի­տի ժա­ռանգ ետ պա­հան­ջե­լու մա­սին լու­րե­րը:

«Էր­մէ­նի­հա­պէր»ի տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով` Օս­մա­նօղ­լուն` անդ­րա­դառ­նա­լով Կա­լա­թա­սա­րայ կղզի­ին հան­դէպ յա­ւակ­նու­թիւն­նե­րու մա­սին մամ­լոյ մէջ յայտն­ուած լու­րե­րուն` նշած է, որ դի­տա­ւոր­եալ կեր­պով այժմ մէջ­տեղ կը հա­նեն 3.5 տա­րի առաջ իր մաս­նակ­ցու­թեամբ հա­ղորդ­ման մը ժա­մա­նակ կղ­զին պա­հան­ջե­լու մա­սին պն­դում­նե­րը: Անոր կար­ծի­քով` ժա­մա­նա­կին, երբ թեր­թե­րը կը հրա­պա­րա­կէ­ին Ապ­տուլ Հա­մի­տի ու­նեց­ուած­քին ցան­կը, ոե­ւէ մէ­կը չէր ար­ձա­գան­գեր, իսկ հի­մա բո­լո­րը մէկ եղած են,  իր դէմ թա­կարդ լա­րած են եւ քա­րո­զար­շաւ կ՛իրա­կա­նաց­նեն:

Նիլ­հան Օս­մա­նօղ­լու հեր­քած է, որ պի­տի պա­հան­ջէ վե­րա­կանգ­նել իր իրա­ւունք­նե­րը կղզի­ին նկատ­մամբ` նշե­լով. «Զիս ճանչ­ցող­նե­րը գի­տեն, որ եր­բեք ու­նեց­ուած­քի, սուլ­թա­նու­թեան սի­րա­հար չեմ եղած: Եթէ ար­ձա­գանգ­նե­րը կը վե­րա­բե­րին ըն­տա­նե­կան ժա­ռան­գու­թեան, ուս­տի հա­սա­րա­կու­թեան կը տե­ղե­կաց­նեմ, որ Ապ­տուլ Հա­միտ սուլ­թա­նէն մնա­ցած ոչ մէկ ու­նեց­ուած­քի հա­մար դա­տա­րա­նէն սե­փա­կա­նու­թեան իրա­ւունք պի­տի պա­հան­ջեմ, ժա­ռան­գորդ պի­տի չըլ­լամ»:

Ու­շագ­րաւ է, որ մամ­լոյ մէջ Օս­մա­նօղլ­ուի պա­հանջ­քին մա­սին հրա­պա­րա­կում­նե­րէն ետք, անոր պա­տաս­խա­նած է Կա­լա­թա­սա­րայ ֆութ­պո­լա­յին ակում­բի տնօ­րէ­նու­թիւնը:

Ակում­բի յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ նշ­ուած է, որ կղ­զին ար­դէն 60 տա­րի է ֆութպ­ո­լա­յին ակում­բին սե­փա­կա­նու­թիւնն է: Յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ նա­եւ պատ­մա­կան ակ­նարկ մը կայ, ուր պարզ կը դառ­նայ, որ կղ­զին իրա­կա­նու­թեան մէջ պատ­կա­նած է Օս­ման­եան կայս­րու­թեան յայտ­նի հայ ճար­տա­րա­պետ­նե­րու տոհ­մին` Պալ­եան­նե­րուն:

Կղ­զին 1872-ին պա­լա­տա­կան ճար­տա­րա­պետ Սար­գիս Պալ­եա­նին  նուի­րած է Ապ­տուլ Ազիզ սուլ­թա­նը: 1874-ին այն­տեղ հիւ­րըն­կալ­ուած է հայ ծո­վան­կա­րիչ Յով­հան­նէս Այ­վա­զովս­կին:

Share.

Leave A Reply