Եգիպ­տո­սի խորհր­դա­րա­նի արա­բա­կան հար­ցե­րու յանձ­նա­խում­բը պա­հան­ջեց Սուր­իոյ աթո­ռին վե­րա­հաս­տա­տու­մը Արա­բա­կան Լի­կա­յին մէջ, շեշ­տե­լով, որ սուր­ի­ա­ցի­նե­րուն իրա­ւունքն է իրենց երկ­րի ապա­գա­յի ուրուագծու­մը, իր մտա­վա­խու­թիւնը յայտ­նե­լով Ռուս­իոյ առա­ջար­կած սուր­ի­ա­կան սահ­մա­նադ­րու­թեան բո­վան­դա­կու­թեան գծով:

Յանձ­նա­խում­բը նշեց. «Սուր­իոյ տա­պա­լումն ու քայ­քա­յու­մը սպառ­նա­լիք է ողջ տա­րա­ծաշր­ջա­նին հա­մար», պա­հան­ջե­լով Սուր­իոյ աթո­ռին վե­րա­հաս­տա­տու­մը արա­բա­կան լի­կա­յին մէջ, շեշ­տե­լով, որ այս իրա­վի­ճա­կը այ­լեւս ըն­դու­նե­լի չէ. «Սուր­իոյ եւ Եգիպ­տո­սի ռազ­մա­վա­րա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներն ու մի­աց­եալ պայ­քա­րը մեզ կը պար­տա­ւո­րեց­նէ դրա­կան մի­ջամ­տու­թիւն կա­տա­րել սուր­ի­ա­կան հար­ցին լուծ­ման ի նպաստ»:

Աս­թա­նա­յի ժո­ղո­վին հետ կապ­ուած Սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պի զար­գա­ցում­նե­րուն ակ­նար­կե­լով, յանձ­նա­խում­բը կա­րե­ւոր հա­մա­րեց սուր­ի­ա­կան պե­տու­թեան են­թա­կա­ռոյց­նե­րու, Սուր­իոյ տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­եան եւ ինք­նիշ­խա­նու­թեան պահ­պա­նու­մը, աւելց­նե­լով, որ.«Աս­թա­նա­յի հան­դի­պու­մը Ժը­նե­ւի բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն չի կր­նար փո­խարի­նել»:

Յանձ­նա­խում­բը շեշ­տեց սուր­ի­ա­կան արա­բա­կան հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան, ինք­նիշ­խա­նու­թեան եւ տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան պահ­պա­նու­մը, նշե­լով, թէ Սուր­իոյ ժո­ղո­վուր­դը միայն իրա­ւունք ու­նի իր երկ­րին ճակատագիրը որոշելու եւ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու մի­ջո­ցով իր երկ­րին քա­ղա­քա­կան հա­մա­կար­գը ճշ­դե­լու` միշտ նկա­տի առ­նե­լով երկ­րին հա­մընդ­հա­նուր շա­հե­րը: Յանձ­նա­խում­բը իր մտա­վա­խու­թիւնը յայտ­նեց Ռուս­իոյ առա­ջար­կած սահ­մա­նադ­րու­թեան սե­ւագ­րին առն­չութ­եամբ, դի­տել տա­լով, որ ան Սուր­իոյ իս­լա­մա­կան եւ արա­բա­կան ինք­նու­թիւնը վե­րաց­նե­լու փորձ մը կը յու­շէ:

Յանձ­նա­խում­բը խս­տիւ դա­տա­պար­տեց եգիպ­տա­կան եւ արա­բա­կան դե­րե­րուն բա­ցա­կա­յու­թի­նը Աս­թա­նա­յի ժո­ղովի­ն, զգու­շաց­նե­լով որ, Սուր­իոյ տա­պա­լումն ու  հա­մայն­քա­յին փոքր պե­տու­թիւն­նե­րու վե­րած­ուե­լու սպառ­նա­լի­քը կը վտան­գէ ողջ տա­րա­ծաշր­ջա­նը, յատ­կա­պէս Եգիպ­տոսն ու անոր ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թիւնը:

Share.

Leave A Reply