Սուր­իոյ Քա­րիւ­ղի եւ հան­քա­յին հարս­տու­թեան նա­խա­րար Ա­լի Ղա­նէմ ըսաւ. «Սուր­իա հա­սած մե­ծա­քա­նակ քա­րիւ­ղը բաշխ­ուե­ցաւ բո­լոր նա­հանգ­նե­րուն, իւ­րա­քան­չիւ­րին` չորս միլի­ոն լիթր պէն­զին եւ մազութ»:

Ղա­նէմ  ՍԱ­ՆԱ- ին յայտ­նեց, թէ նա­խոր­դող օրե­րուն քա­րիւ­ղի տագ­նա­պին պատ­ճա­ռը ներ­քին շու­կա­յի պա­հանջ­քը բա­ւա­րա­րե­լու, ինչ­պէս նա­եւ ելեկտ­րա­կա­յան­նե­րը բա­նեց­նե­լու հա­մար ամ­բող­ջո­վին ներ­մու­ծում­նե­րուն վս­տա­հիլն էր:

Իր կար­գին Վար­չա­պետ Իմատ Խա­միս 5 Փետր­ուար 2017-ին խորհր­դա­րա­նի նիս­տին ըն­թաց­քին յի­շեց, թէ կա­ռա­վա­րու­թիւնը շուրջ 15 պայ­մա­նա­գիր կն­քած է 200 միլ­ի­առ  ս.ո.-ի ար­ժո­ղու­թեամբ  քա­րիւղ  ապա­հո­վե­լու եւ տե­ղա­կան սպա­ռո­ղա­կան կա­րի­քը  բա­ւա­րա­րե­լու հա­մար:

Share.

Leave A Reply