Սուր­իոյ Բարձ­րա­գոյն Կր­թու­թեան Նա­խա­րա­րու­թեան ու­սու­մ­նական ար­ժե­ւոր­ման կեդ­րո­նի ընդ­հա­նուր տնօ­րէ­նու­հի դոկտ. Մէյ­սուն Տա­շշաշ ըսաւ, թէ «քսա­նե­րեք սուր­ի­ա­կան հա­մալ­սա­րան­ներ եւ կր­թա­կան հաս­տա­տու­թիւն­ներ դաս­ուե­ցան Յուն­ուար ամս­ուան հա­մաշ­խար­հա­յին «Ուէպ Մաթ­րիքս» ի լա­ւա­գոյն հա­մալ­սա­րան­նե­րու եւ հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու շար­քին»:

Տաշ­շաշ  նշեց, թէ Դա­մաս­կո­սի Պե­տա­կան Հա­մալ­սա­րա­նը գրա­ւեց աղիւ­սա­կի 4759-րդ դիր­քը, Լա­թաք­իոյ Պե­տա­կան Հա­մալ­սա­րա­նը` 5675-րդ, Հոմ­սի Պե­տա­կան Հա­մալ­սա­րա­նը` 7545-րդ, Հե­ռա­կայ Ու­սուց­ման Հա­մալ­սա­րա­նը`  8279-րդը, իսկ Սե­փա­կան հատ­ուա­ծի Արա­բա­կան Հա­մալ­սա­րա­նը 13431-րդը:

Դոկտ. Տաշ­շաշ յայտ­նեց, թէ այս վար­կա­նի­շը նկա­տի կ՛առ­նէ  աշ­խար­հի լա­ւա­գոյն քսան­հինգ հա­մալ­սա­րան­նե­րը, որոշ չա­փա­նիշ­նե­րու հա­մա­ձայն, ուր կը գնահատուին գի­տա­կան եւ ակա­դե­մա­կան մա­կար­դակ­նե­րը:

Share.

Leave A Reply