«Խաչ­եալ մար­դը չի մեռ­նիր քա­նի դեռ կ՛եր­գէ», նոյնն ալ կա­րե­լի է ըսել խաչ­եալ հա­ւա­քա­կա­նու­թեան մը, ժո­ղո­վուր­դի մը, երկ­րի մը մա­սին: Այ­սօր երբ մեր մա­հե­րուն ընդ­մէ­ջէն կ՛եր­գենք, երբ մեր կս­կի­ծին ընդ­մէ­ջէն երաժշ­տու­թեամբ կ՛ար­տա­յայ­տենք մեր ցա­ւե­րը, մեր դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րը, կու գանք ըսե­լու, որ ան­կա­րե­լի է մե­զ սպան­նել, մենք ողջ ենք, մենք կեն­դա­նի ենք: Այս բնու­թագ­րու­մը կը վե­րա­բե­րի հա­լէ­պա­հա­յուն, որ կը շա­րու­նա­կէ գո­յա­տե­ւել` պահ­պա­նե­լով իր ինք­նու­թիւնը:

Ամիս­ներ տե­ւող փոր­ձե­րէ ետք, 5 Մարտ 2017-ին, ՀԲԸ Միու­թեան «ԳՅ Նա­զար­եան» սրա­հէն ներս ելոյթ ու­նե­ցան ՀԵԸ-ի «Սպենդ­ի­ար­եան» երգ­չա­խում­բի 41 ան­դամ­նե­րը, ղե­կա­վա­րու­թեամբ բժիշկ Սար­գիս Իս­կէն­եա­նի: Հա­մեր­գին ներ­կայ էին Գերշ.Տ.Շա­հան Սրբ. Արք. Սար­գիս­եան` Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Հա­յոց Բեր­իոյ Թե­մի, Վե­րա­պատ­ուե­լի Յա­րու­թիւն Սե­լիմ­եան` Հա­մայն­քա­պետ Սուր­իոյ Հայ Աւետ. Հա­մայն­քի, ՀՀ Հա­լէ­պի Գլ­խա­ւոր Հիւ­պա­տո­սութ­եան երկ­րորդ քար­տու­ղար Ար­մէն Գէ­որգ­եան, ՀԲԸ Միու­թեան Սուր­իոյ Շր­ջա­նա­կա­յին Յանձ­նա­ժո­ղո­վի ատե­նա­պետ Ներ­սէս Ներ­սոյ­եան, ՀԵԸ-ի Գոր­ծա­դիր Մարմ­նի ատե­նա­պետ Շա­հէ Քէ­օշ­կէր­եան, վար­չա­կան ան­դամ­ներ եւ երաժշ­տա­սէր հոծ բազ­մու­թիւն:

Հա­մեր­գը սկ­սաւ Ռ. Ալ­թուն­եա­նի «Օրհ­ներ­գով»: Բաց­ման խօս­քով հան­դէս եկաւ երգ­չա­խում­բի եր­կա­րամ­եայ երգ­չու­հի Կաս­իա Ներ­սոյ­եան- Թըրք­մանի: Ան ըսաւ. «Ունկնդ­րենք «Սպենդ­ի­ար­եան» երգ­չա­խում­բի մեկ­նա­բա­նու­թեամբ «Խաչ­եալ Իմ Եր­կիր» խո­րա­գի­րով հա­մեր­գը, ապ­րինք սէ­րը եւ մե­զի փո­խանց­ուած զգա­ցում­նե­րը, իբ­րեւ հայ քրիս­տոն­եայ յու­սանք միշտ լաւն ու բա­րին մեր ժո­ղո­վու­րդին եւ բո­լոր բո­լո­րին ու հա­ւա­տանք, որ ամէն խա­չե­լու­թիւ­նէ ետք կայ յա­րու­թիւն եւ տօն»:

Այ­նու­հե­տեւ իրար յա­ջոր­դե­ցին հայ­կա­կան սիր­ուած եր­գեր,  մեզ փո­խադ­րե­լով ամ­բող­ջո­վին այլ աշ­խարհ: Ունկնդ­րե­ցինք «Նո­րահ­րաշ Պսա­կա­ւոր», «Կուժն Արա, Գնա, Գնա», «Անուշ Անուր­ջով Պա­ճու­ճիր Հո­գիս»,«Գա­լիս եմ Դուռդ», «Գա­ցինք Ար­տեր», «Վա­ղար­շա­պա­տի Պար», «Հէյ Իմ Հայ­րե­նիք», «Երե­ւան», «Պլ­պու­լի Հիդ», «Նա­զա­նի »(մենկ. Լե­նա Պաղ­տոյ­եան – Աշըգ­եան), «Ասում Են Թէ Մո­ռա­ցել Ես», «Իբ­րեւ Ար­ծիւ», «Տղեր­քը Որոնք Չկան», «Իմ Հա­յաս­տան». բո­լորն ալ հան­րա­ծա­նօթ եր­գեր, հան­րա­ծա­նօթ եր­գա­հան­նե­րու` Կո­մի­տաս, Է.Յով­հան­նէս­եան, Ռ.Ամիր­խան­եան, Խ.Աւե­տիս­եան, Ճ.Կէ­օ­զալ­եան, Սա­յաթ Նո­վա, Աշուղ Շե­րամ, Աշուղ Ջիւանի, Լո­րիս Ճգ­նա­ւոր­եան: Հրամցուած եր­գե­րուն ոչ միայն կը ծա­փա­հա­րէ­ինք, այլ ինք­նա­բե­րա­բար մեր մտ­քե­րուն մէջ կը ձայ­նակ­ցէ­ինք անոնց եւ բարձ­րո­րակ կա­տա­րում­նե­րուն շնոր­հիւ ար­ուես­տի հա­ճոյ­քը    կը վա­յե­լէ­ինք:

Թ.Ալ­թուն­եա­նի «Սա­րե­րի Հո­վին Մեռ­նեմ» եր­գը հն­չեց ինք­նա­տիպ, որուն թաւ ջու­թա­կով ըն­կե­րակ­ցե­ցաւ Կա­րօ Արս­լան­եան:

Գնա­հա­տե­լի էր երգ­չա­խում­բին դաշ­նա­մու­րով ըն­կե­րակ­ցող Եա­գուպ Պան­տա­քի հե­զա­սահ եւ բարձ­րո­րակ կա­տա­րու­մը:

ՀԵԸ-ի «Սպենդ­ի­ար­եան» երգ­չա­խում­բը 60 եւ աւե­լի իր փա­ռա­հեղ տա­րի­նե­րուն, ու­նե­ցած է հա­րիւ­րա­ւոր եր­գիչ-երգ­չու­հի­ներ ու փայ­լուն մե­նա­կա­տար­ներ: «Սպենդ­ի­ար­եան»ը աւան­դոյ­թի վե­րա­ծած է իւ­րա­քան­չիւր հա­մեր­գի ընթ­ցա­քին ներ­կա­յաց­նել իր նախ­կին ան­դամ­նե­րէն մին. ու­րա­խա­լի է, որ այս ան­գամ կար­գը Լա­լա Շա­մամ­եան- Նի­կոլ­եա­նին էր. եւ ահա տե­սե­րի­զով    կը դի­տենք ու կ՛ունկնդ­րենք Լա­լա­յի սքան­չե­լի կա­տա­րո­ղու­թեամբ Լո­րիս Ճգ­նա­ւոր­եա­նի «Հա­յաս­տան» եր­գը, որուն բե­մէն կ՛ըն­կե­րակ­ցին սպենդ­ի­ար­եան­ցի­նե­րը: Սի­րով եւ հպար­տու­թեամբ հրամց­ուած այս եր­գը եւ Լա­լա­յի ձայ­նի յու­զա­կան ելե­ւէջ­նե­րը հայ­րե­նա­սի­րա­կան մեր ապ­րում­ները փայ­փա­յեցին:

Ինչ­պէս առա­ջին այն­պէս ալ հա­մեր­գի երկ­րորդ բա­ժի­նով մեզ հրամց­ուած ին­ը սիր­ուած հա­յե­րէն եր­գե­րուն կող­քին հն­չեց նա­եւ Ճորճ Կէրշ­ուի­նի «Oh I Cant Sit Down» եր­գը, ինչ­պէս նա­եւ Ու­սամա ալ Րահ­պանիի «Բա­րի Լոյս » եր­գը, մե­նա­կա­տա­րու­թեամբ Նա­յի­րի Պար­սում­եա­նի: Այս­տեղ նշե­լի է, որ հռ­չա­կա­ւոր եր­գա­հանն ու եր­գի առա­ջին կա­տա­րող Հի­պա Թաուա­ճին «Սպենդ­ի­ար­եան» երգ­չա­խում­բին մի­ջո­ցաւ իրենց սր­տի խօս­քը ուղ­ղած էին Սուր­իոյ ժո­ղո­վուր­դին, հա­ւա­տա­լով անոր վե­րա­կանգ­նե­լու վճ­ռա­կա­մութ­եան:

Այս բաժ­նին մէջ ունկնդ­րե­ցինք հա­մեր­գին խո­րա­գի­րը կրող «Խաչ­եալ Իմ Եր­կիր» եր­գը, որուն եր­գա­հան Ռ. Ամիր­խան­եան յա­տուկ յու­շե­րով եւ նո­րա­նոր հպար­տու­թեամբ  իր եր­գը կը ձօ­նէր Հա­լէ­պի դժ­նի օրե­րուն մէջ հե­րո­սա­բար տո­կա­ցող «Սպենդ­ի­ար­եան» երգ­չա­խում­բին:

Լ. Ճգ­նա­ւոր­եա­նի «Իմ Հա­յաս­տան» եր­գով հա­մեր­գը վերջ գտաւ:

Հա­մեր­գի աւար­տին խօսք առաւ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Շա­հան Արք. Սար­գիս­եան: Ան հաս­տա­տեց, որ «Սպենդ­ի­ար­եան» երգ­չա­խում­բը այս ելոյ­թով իր մաս­նակ­ցու­թիւնը կը բե­րէ Հա­լէ­պա­հայ գա­ղու­թի վե­րա­կանգ­նու­մին: Հա­մեր­գը իր աւար­տին հա­սաւ սր­բա­զան հօր «Պահ­պա­նիչ»ով:

ՀԵԸ-ի «Սպենդ­ի­ար­եան» երգ­չա­խում­բը իր մա­տու­ցած եր­գա­ցան­քով հաս­տա­տեց, որ հայ երգն ու երաժշ­տու­թիւնը մեր ազ­գա­յին դի­մա­գի­ծը պահ­պա­նող ազ­դակ­ներ են:

Վարձ­քը կա­տար ՀԵԸ-ի Երաժ­շա­տա­կան Յանձ­նա­խում­բի ատե­նա­պետ  Գար­լոս Պուրճ­եա­նին եւ ան­դամ­նե­րուն` իրենց բծախն­դիր եւ հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տան­քին հա­մար:

Վարձ­քը կա­տար «Սպենդ­ի­ար­եան» երգ­չա­խում­բի եր­գիչ-երգ­չու­հի­նե­րուն:

Վարձ­քը կա­տար հմուտ, համ­բե­րա­տար եւ նուիր­եալ խմ­բա­վար բժիշկ Սար­գիս Իս­կէն­եա­նին:

Share.

Leave A Reply