Չո­րեք­շաբ­թի, 15 Մարտ 2017-ին, Դա­մաս­կո­սի ալ Հա­մի­տի­յէ շր­ջա­նին մէջ գտ­նուող ար­դա­րա­դա­տու­թեան պա­լա­տի հին կեդ­րո­նին եւ Ռապ­ուէ շըր­ջա­նին մէջ գտ­նուող ճա­շա­րա­նի մը մէջ ակա­նա­պատ­ուած եր­կու մա­հա­պարտ ահա­բե­կիչ­ներ իրենք զի­րենք պայ­թե­ցու­ցին: Ար­ձա­նագր­ուե­ցաւ զո­հեր եւ վի­րա­ւոր­ներ:

Դա­մաս­կո­սի ոս­տի­կա­նու­թիւնը ՍԱ­ՆԱ-ին յայտ­նեց. «Չո­րեք­շաբ­թի, 15 Մարտ 2017-ին ակա­նա­պատ­ուած մա­հա­պարտ ահա­բե­կիչ մը ինք­զինք պայ­թե­ցուց ալ Հա­մի­տի­յէ շր­ջա­նին մէջ գտ­նուող ար­դա­րա­դա­տու­թեան պա­լա­տի հին կեդ­րո­նին մէջ»:

Աղ­բիւ­րը նշեց, թէ մա­հա­պարտ ահա­բե­կի­չը զի­նուո­րա­կան զգեստ հա­գած էր եւ կը կրէր ռումբ ու զէնք:

Նոյն օրը, ահա­բեկ­չա­կան նման արարք մըն ալ տե­ղի ու­նե­ցաւ Դա­մաս­կո­սի Ռապ­ուէ շր­ջա­նին մէջ գտ­նուող ճա­շա­րա­նի մը մէջ, ուր ակա­նա­պատ­ուած մա­հա­պարտ ահա­բե­կիչ մը ինք­զինք  պայ­թե­ցուց, պատ­ճառ դառ­նա­լով մե­ծա­թիւ քա­ղա­քա­ցի­նե­րու սպա­նու­թեան:

Ստոյգ աղ­բիւր մը ՍԱ­ՆԱ-ի թղ­թա­կի­ցին հա­ղոր­դեց, թէ մա­հա­պարտ ահա­բե­կիչն ու այլ եր­կու ահա­բե­կիչ­ներ ար­դէն կը հե­տապնդ­ուէ­ին պե­տա­կան ապա­հո­վա­կան ու­ժե­րու  կող­մէ, առա­ջին եր­կու­քը նա­խօ­րօք ձեր­բա­կալ­ուած են ար­դէն, վերջինս յա­ջո­ղած էր փախ­չիլ եւ ինք­զինք պայ­թեց­նել Ռապ­ուէ շր­ջա­նին մէջ գտ­նուող ճա­շա­րա­նին մէջ:

Նշենք, թէ անց­եալ Շա­բաթ օր` 11 Մարտ 2017-ին, ահա­բե­կիչ­ներ ական­ներ պայ­թե­ցու­ցին Դա­մաս­կո­սի մէջ գտ­նուող Պապ ալ Սա­ղիր գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ, որուն հե­տե­ւան­քով ար­ձա­նագր­ուե­ցաւ 40 զոհ եւ նիւ­թա­կան մեծ վնաս­ներ:

Share.

Leave A Reply