ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Վիք Տար­չին­եան Նաքաու­թով Պար­տու­թեան Մատ­նեց Իր Մր­ցա­կի­ցը

Ար­հես­տա­վարժ կռ­փա­մար­տի թե­թե­ւա­գոյն կար­գի աշ­խար­հի նախ­կին բա­ցար­ձակ ախոյ­եան Վիք Տար­չին­եա­նի 43-րդ յաղ­թա­նա­կը եղաւ տպա­ւո­րիչ:

Աւստ­րալ­իոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած մե­նա­մար­տին, 41 տա­րե­կան Տար­չին­եան առա­ջին հանգրուանին նաք-աու­թի են­թար­կեց 33 տա­րե­կան Մա­նոթ Քոմ­փու­թին (Թայ­լենտ):

Ասի­կա Վիք Տար­չին­եա­նի ար­հես­տա­վարժ աս­պա­րէ­զի 52-րդ մե­նա­մարտն էր:

Վա­նա­ձո­րցին կռ­փա­մար­տի­կը իր նա­խորդ մե­նա­մար­տը կա­տա­րած էր 16 Յու­լիս 2016-ին, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ալա­պա­մա նա­հան­գի Պիր­մինկ­հըմ քա­ղա­քին մէջ, ուր երկ­րորդ հանգրուանին նաք-աու­թով պարտ­ուած էր մեք­սի­քա­ցի Սերճիօ Փր­ի­աս Կութի­ե­րե­սէն:

Աւար­տեցաւ Հրացանաձ­գու­թեան Եւ­րո­պա­յի Առաջ­նու­թիւնը 

Սլո­վեն­իոյ Մա­րի­պոր քա­ղա­քին մէջ աւար­տե­ցաւ  հրա­ցա­նաձ­գու­թեան Եւ­րո­պա­յի ախոյ­եա­նու­թեան մր­ցա­շար­քը: Մր­ցա­շար­քի վեր­ջին օրը կրա­կա­գիծ հա­սան Հա­յաս­տա­նի 7 ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը: Հայ  մար­զիկ­նե­րէն ոչ մէ­կը յա­ջո­ղե­ցաւ անց­նիլ    եզ­րա­փա­կիչ  հանգր­ուան:                                                                                                                          Տղոց մր­ցա­շարքի` 10 մեթր օդամ­ղիչ հրա­ցան.

Սու­րէն Պէր­եան` 24-րդ դիրք, Քրիստ­ի­ան Լաուըր` 61-րդ, Հրաչ Պա­պայ­եան` 62-րդ:  Տղոց եռ­եա­կը գրա­ւեց խմ­բա­յին մր­ցու­մի15-րդ դիր­քը:

Աղջ­կանց մր­ցա­շարք. 10 մեթր օդամ­ղիչ ատր­ճա­նակի`

Էլ­մի­րա Կա­րա­պետ­եան` 19-րդ դիրք:

Երկ­սեռ խմ­բա­յին . 10 մեթր օդամ­ղիչ ատր­ճա­նակ.

Էլ­մի­րա Կա­րա­պետ­եան-Նո­րայր Առա­քել­եան` 18-րդ դիրք:

Երի­տա­սարդ­ներ. 10 մեթր վազ­քով թի­րախ.

Յով­հան­նէս Խա­չատր­եան 11-րդ դիրք, Լի­լիթ Մկրտչ­եան-Յով­հան­նէս Խա­չատր­եան 7-րդ դիրք:

Լի­լիթ Մկրտչ­եան տի­րա­ցաւ ար­ծա­թէ մե­տա­լի:

Ազատ Ոճի Ըմբ­շա­մար­տի Հա­ւա­քա­կա­նը Մար­տա­կան Կազ­մով Մեկ­նե­ցաւ  Թուրք­իա

Ծաղ­կա­ձոր­եան ու­սում­նա­մար­զա­կան հա­ւա­քի աւար­տէն ան­մի­ջա­պէս ետք Ազատ ոճի ըմբ­շա­մար­տի Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը մեկ­նե­ցաւ Պո­լիս (Թուրք­իա), ուր մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րէ  9-14 Մար­տին տե­ղի ու­նե­նա­լիք մի­ջազ­գա­յին աւան­դա­կան մր­ցա­շար­քին: Հա­ւա­քա­կա­նի գլ­խա­ւոր մար­զիչ Ար­մէն Մկրտչ­եան, Հա­յաս­տա­նի կազ­մը  օժ­տեց  ու­ժեղ մար­զիկ­նե­րով:

Թուրք­իա մեկ­նած մար­զիկ­ներն են. Գա­րիկ Բար­սեղ­եան (57 ք.կ.), Վո­լոտ­իա Ֆրան­գուլ­եան (61 ք.կ.), Նա­րեկ Սի­րուն­եան (65 ք.կ.), Վալ­թըր Մար­գար­եան (70 ք.կ.), Գրի­գոր Գրի­գոր­եան (74 ք.կ.), Վա­րու­ժան Գո­ճոյ­եան (74 ք.կ.), Վա­հէ Թամ­րազ­եան (86 ք.կ.), Գէ­որ­գի Կե­թո­յ եւ Շա­միր Աթեան (97 ք.կ.) եւ Անդ­րա­նիկ Գալստ­եան (125 ք.կ.):

Հայ Բռնց­քա­մար­տիկ­նե­րը Պի­տի Մաս­նակ­ցին  Մի­ջազ­գա­յին Մր­ցա­շար­քին

Հա­յաս­տա­նի Բռնց­քա­մար­տի Դաշ­նակ­ցու­թեան  մամ­լոյ  ծա­ռա­յու­թիւնը տե­ղե­կա­ցուց, թէ  13-18 Մար­տին  Գեր­ման­իոյ  Հա­լէ քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­նա­լիք «Chemistry cup 2017» մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շար­քին  Հա­յաս­տան պի­տի մաս­նակ­ցի 3 մար­զիկ­նե­րով` 49 ք.կ.  քա­շա­յին  Յով­հան­նէս Դանի­էլ­եան, 81 ք.կ. քա­շա­յին Վազ­գէն Շահ­ուերտ­եան եւ 69 ք.կ.  քա­շա­յին Գոռ Երից­եան:

Վո­լոտ­իա Ֆրան­գուլ­եա­նը Տիրացաւ Պրոնզ­եայ Մե­տալի

Սթամ­պու­լի մէջ  ըն­թա­ցող ազատ ոճի ըմբ­շա­մար­տի մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շար­քի Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի առա­ջին մե­տա­լին  տիրացաւ Վո­լոտ­իա Ֆրան­գուլ­եան: Ֆրան­գուլ­եան 61 ք.կ. քա­շա­յին կար­գին  դար­ձաւ  պրոնզ­եայ մե­տա­լա­կիր: Հա­յաս­տա­նի մնաց­եալ ըմ­բիշ­նե­րը` 74 ք.կ. քա­շա­յին­ներ Գրի­գոր Գրի­գոր­եան եւ Վա­րու­ժան Գո­ճոյ­եան եր­րորդ տե­ղի մր­ցա­շար­քին պար­տու­եցան եւ առանց մե­տա­լի մնա­ցին:

Ար­ման­տօ Համ­բար­ձում­եան Հրա­ժա­րա­կան  Տուաւ

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի հա­ւա­քա­կա­նի նախ­կին դար­պա­սա­պահ Ար­ման­տօ Համ­բար­ձում­եան, որ վեր­ջերս պուլ­կա­րա­կան «Բե­րո­յէ» խում­բի դար­պա­սա­պահ­նե­րուն մար­զիչն է, հրա­ժա­րա­կան տուաւ: «Թեր­թե­րը գրած էին, թէ ես ձեռ­քով հար­ուա­ծե­ցի  գըլ­խա­ւոր մար­զի­չի օգ­նա­կան Աթա­նաս Ռի­պարս–  կ­ուին: Նման բան տե­ղի չու­նե­ցաւ: Բնա­կան է, որ եր­կու ան­ձե­րու  մէջ ան­հաս­կա­ցո­ղու­թիւն տե­ղի ու­նե­նայ: Նման իրա­վի­ճա­կի մը պատճառով եր­բեմն անոնց­մէ մէ­կը կը ստիպ­ուի հե­ռա­նալ կազ­մէն: Ահա թէ ին­չո՛ւ որո­շե­ցի դի­մել այդ քայ­լին», ըսաւ Համ­բար­ձում­եան:  Նշենք, որ Ար­ման­տօ  2012-էն  ի վեր «Բե­րո­յէ» խում­բին հետ կը գոր­ծակ­ցի:

Հեն­րիկ Մխի­թար­եան Կրկ­նեց  Ուէյն Ռունիի Մր­ցա­նի­շը

«Եու­րո­փա լիկ»ի ֆութ­պո­լի մր­ցա­շար­քի ծի­րին մէջ 9 Մար­տին տե­ղի ու­նե­ցան 1-16-րդ հանգր­ուա­նի ճա­կա­տում­նե­րը: Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թըտ, որ Ռուս­իոյ մէջ  Ռոս­թո­վի հիւ­րն էր, 1-1 ար­դիւն­քով հա­ւա­սա­րու­թիւն մը ար­ձա­նագ­րեց: Մր­ցու­մին հաշիւը 35-րդ վայրկ­եա­նին բա­ցաւ Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թը­տի եւ Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի միջ­նա­պահ Հեն­րիկ Մխի­թար­եան, որ իր այս կո­լին փո­խան­ցու­մը ստա­ցաւ Զլա­թան Իպ­րա­հի­մո­վի­չէն:

Մխի­թար­եան, որ վեր­ջին եր­կու մր­ցում­նե­րէն բա­ցա­կա­յած էր վի­րա­ւոր ըլ­լա­լուն պատ­ճա­ռով, 67-րդ վայրկ­եա­նին փո­խա­րին­ուե­ցաւ Ան­թո­նի Մարթ­ի­ա­լով: Ռոս­թով իր հա­ւա­սա­րու­թեան կո­լը նշա­նա­կեց 53-րդ վայրկ­եա­նին: Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի խմ­բա­պե­տին նշա­նա­կած այս կո­լը եղաւ շատ կա­րե­ւոր` նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ ան այս­պի­սով կրկ­նեց Ուէյն Ռունիի մր­ցա­նի­շը, որ Ման­չես­թը­րի հետ Մարտ 2010-ին եւ­րո­պա­կան մր­ցա­շար­քե­րու գծով յա­ջոր­դա­բար երեք մր­ցու­մի ըն­թաց­քին կոլ նշա­նա­կած էր: Նշենք, որ Մխի­թար­եան իր նա­խորդ եր­կու կո­լե­րը նշա­նա­կած էր Սենթ Էթի­է­նի եւ Զար­յա­յի դէմ:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

Share.

Leave A Reply