ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Յով­հան­նէս Դանի­էլ­եան Ար­ծա­թէ­Մե­տալ ի Տի­րա­ցաւ

Գեր­ման­իոյ Հալ քա­ղա­քին մէջ աւար­տին հա­սաւ «Քե­մըսթ­րի-Քափ-2017»-ի բռնց­քա­մար­տի մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շար­քը: Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Յով­հան­նէս Դանի­էլ­եան ար­ծա­թէ մե­տա­լի տի­րա­ցաւ:  Եզ­րա­փա­կիչ մր­ցու­մին ան պարտ­ուե­ցաւ ողիմպ­ի­ա­կան խա­ղե­րու պրոն­զէ մե­տա­լա­կիր էք­ուա­տոր­ցի բռնց­քա­մար­տի­կէն: Նշենք, թէ այս մըր­ցա­շար­քին Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յա­ցու­ցին երեք բռնց­քա­մար­տիկ­ներ` Գոռ Երից­եան, Վազ­գէն Շահ­վերտ­եան եւ Յով­հան­նէս Դանի­էլ­եան:

Հա­յաս­տա­նի Մին­չեւ 21 Հա­ւա­քա­կա­նը Սկ­սաւ Ու­սում­նա­մար­զա­կան Իր Հա­ւա­քը

21-էն 24 Մար­տին Հա­յաս­տա­նի մինչեւ 21 տա­րե­կան­նե­րու հա­ւա­քա­կա­նը ու­սում­նա­մար­զա­կան իր առա­ջին հա­ւա­քը սկ­սաւ Հա­յաս­տա­նի Ֆութ­պո­լի Դաշ­նակ­ցու­թեան  ակա­դեմ­իոյ մէջ: Այս հա­ւա­քա­կա­նը նա­խա­տե­սած է բա­րե­կա­մա­կան հան­դի­պում մը ու­նե­նալ «Գան­ձա­սար» եւ «Կա­պան» խում­բե­րուն հետ: Հա­յաս­տա­նի Մ-21 հա­ւա­քա­կա­նի գըլ­խա­ւոր մար­զիչ Ար­թուր Ոս­կան­եան մար­զում­նե­րուն` ստու­գո­ղա­կան հան­դի­պու­մին մաս­նակ­ցե­լու հա­մար 28 ֆութ­պո­լիստ հրա­ւի­րեց:

Ստո­րեւ` հա­ւա­քա­կա­նի կազ­մը.

ԲԵՐ­ԴԱ­ՊԱՀ­ՆԵՐ.- Հեն­րի Աւագ­եան «Բա­նանց»,  Սու­րէն Ալոյ­եան «Բա­նանց»,Մարք Գրի­գոր­եան «Սթատ­լօ»-Աւստր­իա, Վար­դան Շա­հա­տու­նի «Փիւ­նիկ»:

ՅԵՏ­ՍԱ­ՊԱՀ­ՆԵՐ.- Ռո­պերթ Յա­կոբ­եան «Փիւ­նիկ», Դա­ւիթ Տէր­տէր­եան «Փիւ­նիկ», Աղա­վարդ Պետ­րոս­եան «Բա­նանց», Գա­գիկ Մա­ղաք­եան «Բա­նանց», Գէ­որգ Խու­լոյ­եան «Բա­նանց», Նա­րեկ Պետ­րոս­եան «Բա­նանց», Ժի­րայր Մար­գար­եան «Բա­նանց»:

ՄԻՋ­ՆԱ­ՊԱՀ­ՆԵՐ.- Ալիք Առա­քել­եան «Փիւ­նիկ», Ալեք­սանտր Օքա­նիս­եան «Բա­նանց», Վա­հագն Հայ­րա­պետ­եան «Փիւ­նիկ», Ար­թուր Նա­տիր­եան «Փիւ­նիկ», Նա­րեկ Աս­լան­եան «Փիւ­նիկ», Յով­հան­նէս Իլան­կէ­օզ­եան «Բա­նանց», Էմիլ Եղ­ի­ա­զար­եան «Բա­նանց», Դա­ւիթ Մար­տի­րոս­եան «Թեփ­լի­ցէ» (Չեխ­իա), Պետ­րոս Աւե­տիս­եան «Փիւ­նիկ»:

ՅԱՌԱՋԱՊԱՀՆԵՐ.- Ռազ­միկ Յա­կոբ­եան «Փիւ­նիկ», Վա­հան Պչաքճ­եան «Շի­րակ», Գրի­գոր Աղեկ­եան «Բա­նանց», Էրիկ Պետ­րոս­եան «Փիւ­նիկ», Սար­գիս Մե­թոյ­եան «Արա­րատ», Էրիկ Վար­դան­եան «Փիւ­նիկ», Օր­փե­լի Համ­բար­ձում­եան «Բա­նանց», Գէ­որգ Յա­րու­թիւն­եան «Փիւ­նիկ»:

Ար­թուր Պետ­րոս­եան Հրա­պա­րա­կեց Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Հա­ւա­քա­կա­նի Ֆութ­պո­լի Կազ­մին Ան­ուա­նա­ցան­կը

26 Մար­տին Վազ­գէն Սարգս­եա­նի ան­ուան «Հան­րա­պե­տա­կան» մար­զա­դաշ­տին մէջ պի­տի կա­յա­նայ 2018-ի մոնտ­ի­ա­լի զտու­մի մր­ցա­շար­քի Հա­յաս­տան-Ղա­զախս­տան հան­դի­պու­մը: Այդ հան­դի­պու­մին Նա­խա­պատ­րաստ­ուե­լով Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Հա­ւա­քա­կա­նը 20-26 Մար­տին  մար­զա­կան հա­ւաք մը պի­տի կա­տա­րէ Հա­յաս­տա­նի Ֆութ­պո­լի Դաշ­նակ­ցու­թեան ակա­դեմ­իոյ մէջ: Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Հա­ւա­քա­կա­նի գլ­խա­ւոր մար­զիչ Ար­թուր Պետ­րոս­եան հրա­պա­րա­կեց անուն­նե­րը իր կազ­մի մար­զիկ­նե­րուն, որոնք պի­տի նա­խա­պատ­րաստ­ուին 26 Մար­տին Երե­ւա­նի մէջ Ղա­զախս­տա­նի դէմ տե­ղի ու­նե­նա­լիք մր­ցու­մին: Նա­խորդ շա­բաթ Ար­թուր Պետ­րոս­եան հրա­պա­րա­կեց նա­եւ Հա­յաս­տա­նի առաջ­նու­թեան հա­մար հան­դէս եկող 6 ֆութ­պո­լիստ­նե­րու անուն­նե­րը, որոնք եւս պի­տի մի­ա­նան ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նին:

Հա­յաս­տա­նի Չորս Ճատրակ Խաղացող Աղջիկներ Կը Պատ­րաստ­ուի­ն Եւ­րո­պայ­ի­ Ա­խոյ­եա­նու­թեան

11 Ապ­րի­լին Լաթվ­իոյ մայ­րա­քա­ղաք Ռի­կա­յի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ճատ­րա­կի Եւ­րո­պա­յի աղջ­կանց ան­հա­տա­կան ախոյ­եա­նու­թեան մր­ցա­շար­քը: Մր­ցա­շար­քին Հա­յաս­տա­նը պի­տի ներ­կա­յացը­նեն ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի 4 մաս­նա­կից­ներ` կրանտ­մաս­թըր Էլի­նա Դանի­էլ­եան, մի­ջազ­գա­յին վար­պետ­ներ Լի­լիթ Մկրտչ­եան, Լի­լիթ Գա­լոյ­եան եւ Մար­իա Գէ­որգ­եան: Խում­բը կը նա­խա­պատ­րաստ­ուի Երե­ւա­նի մէջ, իսկ 1-8 Ապ­րի­լին ան ու­սում­նա­մար­զա­կան հա­ւաք պի­տի կա­տա­րէ Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ: Եւ­րո­պա­յի ախոյ­եա­նու­թեան ար­դիւնք­նե­րուն լոյ­սին տակ, 14 ճատ­րակ խա­ղա­ցող­ներ աշ­խար­հի ախոյ­եա­նու­թեան իրենց տոմ­սե­րը պի­տի ապա­հո­վեն:

«Չեմփի­ընզ լիկ»ի  1/4 Եզ­րա­փա­կիչ Խա­ղե­րու Վի­ճա­կաձ­գու­թիւն

Զուի­ցեր­իոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Չեմփի­ընզ լիկ»ի եւ «Իւ­րո­փա լիկ»ի ֆութ­պո­լի մր­ցա­շար­քե­րու  քա­ռորդ աւար­տա­կա­նի մր­ցում­նե­րուն վի­ճա­կաձը­գու­թիւնը:

«Չեմփի­ընզ լիկ»ին մէջ բա­ւա­կան զօ­րա­ւոր եւ տաք ճա­կա­տում­ներ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Պա­յերն Միւ­նիխ-Ռի­ալ­ Մատ­րիտ եւ Իւ­վեն­թուս -Պար­սե­լո­նա մր­ցում­նե­րուն: «Իւ­րո­փա լիկ»ին Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թը­տի մր­ցա­կի­ցը պի­տի ըլ­լայ Պել­ճի­քա­յի Ան­տըր­լեխ­թը:

Վի­ճա­կաձ­գու­թեան ար­դիւն­քը հե­տեւ­եալն էր.

«ՉԵՄՓԻ­ԸՆԶ ԼԻԿ»

Աթ­լե­թի­քօ Մատ­րիտ (Սպան­իա) -Լայս­թըր­ Սի­թի (Անգլ­իա)

Պո­րուս­իա Տորթ­մունտ (Գեր­ման­իա) -Մո­նա­քօ (Ֆրան­սա)

Պա­յերն Միւ­նիխ (Գեր­ման­իա) -Ռի­ալ­ Մատ­րիտ (Սպան­իա)

Իւ­վեն­թուս (Իտալ­իա) -Պար­սե­լո­նա (Սպան­իա)

Եր­թի մր­ցում­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան 11 կամ 12 Ապ­րի­լին, իսկ դար­ձի մր­ցում­նե­րը` 18 կամ 19 Ապ­րի­լին:

«ԻՒ­ՐՈ­ՓԱ ԼԻԿ»

Ան­տըր­լեխթ (Պել­ճի­քա) -Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թըտ (Անգլ­իա)

Սել­թա­ Վի­կօ (Սպան­իա) -Կենք (Պել­ճի­քա)

Այաք­ս Ամս­թըր­տամ (Հո­լան­տա) -Շալ­քէ (Գեր­ման­իա)

Լի­ոն (Ֆրան­սա) -Պե­շիք­թաշ (Թուրք­իա)

Եր­թի մր­ցում­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան 13 Ապ­րի­լին, իսկ դար­ձի մր­ցում­նե­րը` շա­բաթ մը ետք:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

Share.

Leave A Reply