Վլա­տի­միր Փու­թին. «Սուր­իոյ Կարգ Մը Շր­ջան­նե­րուն Մէջ Քիմ­ի­ա­կան Սադ­րանք­ներ Կը Պատ­րաստ­ուին` Սուր­իոյ Կա­ռա­վա­րու­թիւնը Մե­ղադ­րե­լու Հա­մար»

0

Ռուս­իոյ նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին յայտ­նեց, թէ Սուր­իոյ կարգ մը շր­ջան­նե­րուն մէջ քիմ­ի­ա­կան սադ­րանք­ներ կը պատ­րաստ­ուին` Սուր­իոյ կա­ռա­վա­րու­թիւնը մե­ղադ­րե­լու հա­մար:

Չո­րեք­շաբ­թի, 14 Ապ­րիլ 2017-ին Փու­թին իր իտա­լա­ցի պաշ­տօ­նա­կից Սեր­ժօ Մա­թա­րե­լա­յի հետ ու­նե­ցած մամ­լոյ ասու­լի­սի ըն­թաց­քին ըսաւ. «Սուր­իոյ իրա­վի­ճա­կը մե­զի կը յի­շեց­նէ ԱՄՆ-ի Իրա­քի դէմ կա­տա­րած յար­ձա­կու­մը, երբ նոյն զր­պար­տու­թիւն­նե­րով ՄԱԿ-ի մէջ Իրա­քի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն քիմ­ի­ա­կան զէնք օգ­տա­գոր­ծե­լը յայ­տա­րա­րեց` ար­դա­րաց­նե­լու իր ներ­խու­ժու­մը»:

Փու­թին եզ­րա­փա­կե­լով ըսաւ, որ կարգ մը եր­կիր­ներ, որոնք  ԱՄՆ-ի նա­խա­գա­հի ընտ­րա­պայ­քա­րի օրե­րուն դա­տա­պար­տե­ցին Թրամ­փը, այ­սօր կը փոր­ձեն սի­րա­շա­հիլ զինք «մի­աց­եալ թշ­նա­մի» մը ստեղ­ծե­լով: Այդ թշ­նա­մի­նե­րը իրենց կար­ծի­քով Ռուս­ի­ան եւ Սուր­ի­ան են: Այ­դու­հան­դերձ, Ռուս­իա պի­տի սպա­սէ մին­չեւ որ իրեն դէմ ի գործ դր­ուած թշ­նա­մա­կան այս քա­րո­զար­շա­ւը իր աւար­տին հասն­ի ու բո­լոր կող­մե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւնը խրա­խու­սող դրա­կան մթ­նո­լորտ ստեղծ­ուի:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.