Ռուս­իոյ նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին հաս­տա­տեց, թէ ԱՄՆ սուր­ի­ա­կան բա­նա­կի ռազ­մա­կան օդա­կա­յա­նը հրթի­ռա­կո­ծե­լով ան­գամ մը եւս խախ­տեց  մի­ջազ­գա­յին օրէն­քը, առանց որե­ւէ փաստ ներ­կա­յաց­նե­լու սուր­ի­ա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ քիմ­ի­ա­կան զէն­քե­րու օգ­տա­գործ­ման գծով:

«ԹԱՍՍ» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թիւնը յայտ­նեց, թէ Փու­թին «Միր 24»  պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նին հետ ու­նե­ցած հար­ցազ­րոյ­ցին ըն­թաց­քին ըսած է. «ՆԱ­ԹՕ-ի պե­տու­թիւն­նե­րը ԱՄՆ-ի յար­ձա­կու­մին նկատ­մամբ ոչ մէկ գործ­նա­կան հա­կա­դար­ձու­թիւն ու­նե­ցան: Անոնք նոյ­նիսկ հար­ցի քն­նու­թիւնը պա­հան­ջե­լու հա­մար­ձա­կու­թիւնը չու­նե­ցան` իմա­նա­լու, թէ  սուր­ի­ա­կան բա­նա­կը իս­կա­պէս քիմ­ի­ա­կան զէն­քեր օգ­տա­գոր­ծած է կամ ոչ: Այս գրո­հը մի­ջազ­գա­յին օրէն­քի բա­ցա­յայտ խախ­տում է, որով­հե­տեւ Ուա­շինկ­թըն առանց Անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դին ար­տօ­նու­թեան յար­ձա­կե­ցաւ ինք­նիշ­խան երկ­րի մը վրայ: Ցաւ ի սիրտ ԱՄՆ-ի բո­լոր դաշ­նա­կից­նե­րը ող­ջու­նե­ցին այս ապօ­րի­նի յար­ձա­կու­մը»:

Share.

Leave A Reply