Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Շա­հան Սրբ. Արք. Սար­գիս­եա­նի հայ­րա­կան հո­գա­ծու­թեան կա­րե­ւո­րա­գոյն առանց­քը կը կազ­մէ հա­լէ­պա­հայ հա­մալ­սա­րա­նա­կան երի­տա­սար­դու­թիւնը:

Պա­տե­րազ­մա­կան անց­նող հինգ տա­րի­նե­րը եղան տագ­նա­պա­լի ու դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րով լե­ցուն տա­րի­ներ, սա­կայն հա­լէ­պա­հայ ու­սա­նո­ղը եր­բեք չընկր­կե­ցաւ այդ դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րուն առ­ջեւ` շնոր­հիւ բա­րե­սէր բա­րե­րար­նե­րու աջակ­ցութ­եան:

Սր­բա­զան հօր քա­ջա­լե­րան­քով յա­ռա­ջա­ցած թե­միս Նպաս­տից Յանձ­նա­խում­բը կը շա­րու­նա­կէ իր մար­դա­սի­րա­կան ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րը, որոնց մէջ առանձ­նա­յա­տուկ տեղ կը գրա­ւեն հա­մալ­սա­րա­նա­կան երի­տա­սարդ­նե­րը:

Ար­դա­րեւ, Ուր­բաթ, 7 Ապ­րի­լի կէ­սօր­ուան ժա­մը 12:00-ին, Ս. Աստ­ուա­ծա­ծին եկե­ղեց­ւոյ մէջ, Նպաս­տից Յանձ­նա­խում­բին նա­խա­ձեռ­նութ­եամբ, առաջ­նորդ սր­բա­զան հօր նա­խա­գա­հու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­լէ­պի Հայ Հա­մալ­սա­րա­նա­կան­նե­րու նիւ­թա­կան օժան­դա­կու­թեան բաշխ­ման 5-րդ հանգր­ուա­նը:

Եկե­ղեց­ւոյ շր­ջա­փա­կին մէջ առաջ­նորդ սր­բա­զան հօր գլ­խա­ւո­րու­թեամբ յի­շա­տա­կի խմ­բան­կար առն­ուե­լէ ետք, եկե­ղեց­ւոյ մէջ յայ­տա­գի­րը սկիզբ առաւ հա­ւա­քա­կան «Տէ­րու­նա­կան» աղօթ­քով եւ Աստ­ուա­ծաշն­չա­կան ըն­թեր­ցու­մով, ուր Տ. Եզ­նիկ Քա­հա­նայ Զղ­ջան­եան ըն­թեր­ցեց Աւե­տա­րա­նի (Յհ 14.44-50) հա­մար­նե­րը, որ­մէ ետք, առաջ­նորդ սր­բա­զան հայ­րը իր հայ­րա­կան պատ­գա­մը եւ բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը փո­խան­ցեց հա­մալ­սա­րա­նա­կան­նե­րուն եւ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց բո­լոր ծա­նօթ եւ ան­ծա­նօթ բա­րե­րար­նե­րուն, որոնք նիւ­թա­բա­րո­յա­կան աջակ­ցութ­եամբ սա­տար հան­դի­սա­ցան սոյն ծրա­գի­րի իրա­կա­նաց­ման:

Աւե­լի քան 400 հա­մալ­սա­րա­նա­կան ու­սա­նող-ու­սա­նո­ղու­հի­ներ, տար­բեր մաս­նա­գի­տու­թիւն­նե­րու ու տա­րիք­նե­րու, առաջ­նորդ սր­բա­զան հօր ձե­ռամբ նիւ­թա­կան նուէր­ներ ստա­ցան եւ շնոր­հա­կա­լա­կան ու երախ­տա­գի­տա­կան զգա­ցում­նե­րով մեկ­նե­ցան եկե­ղեցի­էն:

Եզնիկ Քհնյ. Զղջանեան

Share.

Leave A Reply