Զա­տիկ բա­ռը ու­նի բազ­մա­թիւ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ: Ոմանք նմա­նու­թիւն  կը գտ­նեն եբ­րա­յե­ցի­նե­րու Պա­սե­քին հետ, որ ելք կը նշա­նա­կէ: Հր­եա­նե­րու ամէ­նէն աւե­լի յարգ­ուած տօ­նե­րէն էր Պա­սե­քը, որ կը խորհր­դան­շէր Եգիպ­տո­սէն դէ­պի Աւետ­եաց եր­կիր անոնց ել­քը: Թոր­գոմ արք. Գու­շակ­եան իր գիր­քին մէջ Զա­տիկ բա­ռին կու տայ հե­տեւ­եալ բա­ցատ­րու­թիւնը. «Հի­նե­րէն ոմանք անոր մէջ կը տես­նեն ազա­տու­թիւն բա­ռին ար­մա­տը եւ կը մեկ­նեն «ազա­տիչ չար­չա­րանք­նե­րէ»»: Քրիս­տոն­եա­նե­րուն հա­մար Յի­սու­սի չար­չա­րան­քը եւ հրա­շա­փառ Յա­րու­թիւնը կը խորհր­դան­շէ մար­դոց մահ­ուան իշ­խա­նու­թե­նէն  դուրս գա­լը եւ երկն­քի ար­քա­յու­թեան ար­ժա­նա­նա­լը:

Հաւ­կիթ

Հաւ­կի­թը բո­լոր կրօն­նե­րուն մէջ կա­րե­ւոր տեղ կը գրա­ւէ: Աստ­ուած­նե­րուն հաւ­կիթ նուի­րե­լը կը նշա­նա­կէր մաքր­ուիլ, մեղ­քե­րէ սրբ­ուիլ: Հաւ­կի­թը նա­եւ յա­րու­թեան խորհր­դա­նիշ է, որ իր մէջ կը պա­րու­նա­կէ կեան­քի նոր սերմ, իսկ կար­միր ներ­կը` ու­րա­խու­թեան, զո­հի ար­եան խորհր­դա­նիշ է:

Հի­նե­րը հաւ­կի­թը կ՛ըն­դու­նէ­ին իբ­րեւ տի­ե­զեր­քի խորհր­դան­շան: Ըստ իրենց, հաւ­կի­թին կե­ղե­ւը կը խորհր­դան­շէր ցա­մա­քը, սպի­տա­կը` ջու­րը, դեղ­նու­ցը` կրա­կը, իսկ օդը` թա­ղան­թին եւ կե­ղե­ւին մէջ­տե­ղը ին­կած բա­ժի­նը:

Այլ սո­վո­րու­թիւն մը եւս կար. գար­նա­նա­մու­տին մար­դիկ իրա­րու հաւ­կիթ կը նուի­րէ­ին իբ­րեւ ըն­ծայ, յատ­կա­պէս կար­միր հաւ­կիթ: Հա­յե­րը Շա­բաթ օրը հաւ­կի­թը որ­դան կար­մի­րով կը ներ­կէ­ին` իբ­րեւ ու­րա­խութեան ար­տա­յայ­տու­թիւն:

Խթ­ման Գի­շեր­ուան Ընթ­րի­քը

Հայ­կա­կան աւան­դա­կան ճա­շե­րը, որոնք խըթ­ման գի­շե­րը կը պատ­րաստ­ուին, եւս ու­նին իրենց խորհր­դան­շա­կան իմաս­տը:

Չա­մի­չով եղին­ձին բրին­ձը կը ներ­կա­յաց­նէ ժո­ղո­վուր­դը, իսկ չա­մի­չը` ժո­ղո­վուր­դին համ տուո­ղը: Հաւ­կի­թը խորհր­դա­նիշն է վե­րա­կեն­դա­նութ­եան, վե­րապ­րու­մի, իսկ կար­միր գոյ­նը` Յի­սու­սի թա­փած ար­եան:

Ձու­կը քրիս­տո­ն­է­աց­ման խորհր­դա­նիշն է, գի­նին` Յի­սու­սի ար­եան, իսկ լա­ւա­շը` անոր մարմ­նին:

 

Զատկուան Սեղանի Պատրաստութիւն

Զատկ­ուան սե­ղա­նի պատ­րաս­տու­թեան հա­մար կա­րե­լի է օգ­տա­գոր­ծել հե­տեւ­եալ հնարք­նե­րը.

1.- Հաւ­կիթ­նե­րը կա­րե­լի է գու­նա­ւո­րել օգ­տա­գոր­ծե­լով Զատկ­ուան յա­տուկ թաշ­կի­նակ­ներ: Այս­պէս` թաշ­կի­նա­կը նախ բաժ­նել եւ կտ­րել տպ­ուած բա­ժի­նը, ապա վր­ձի­նը թաթ­խել հաւ­կի­թի ճերմ­կու­ցին եւ պա­տել զայն: Փակց­նել կտր­ուած թաշ­կի­նա­կը եւ աւել­ցած բա­ժի­նը մկ­րա­տով կտ­րել:

Ձգել մին­չեւ որ հաւ­կի­թը լաւ մը չոր­նայ:

2.- Զատկ­ուան օրը գե­ղե­ցիկ սե­ղան մը ու­նե­նա­լու հա­մար, նկա­րին հե­տե­ւե­լով կա­րե­լի է թաշ­կի­նակ­նե­րը ծա­լել նա­պաս­տա­կա­ձեւ:

3.- Կա­րե­լի է գինիի գա­ւաթ­նե­րը հա­կա­ռակ դիր­քով դնել սե­ղա­նին վրայ, իր մէջ զե­տե­ղե­լով տուր­մէ հաւ­կիթ­ներ եւ կա­նաչ խոտ:

4.- Դգալ, պա­տա­ռա­քաղ եւ դա­նակ կր­նանք դնել նարն­ջա­գոյն թաշ­կի­նակ­նե­րու մէջ` ստեպ­ղի­նի տպա­ւո­րու­թիւն տա­լու հա­մար անոնց:

Սեւան Ազարիկեան Պարմաքսզեան

 

Share.

Leave A Reply