Այս նոր շար­քով լու­սար­ձա­կի տակ պի­տի առ­նենք սուր­ի­ա­կան քա­ղա­քաց­ի­ա­կան օրէն­քի այն կա­րե­ւոր յօդ­ուած­նե­րը, որոնք կը հե­տաքրք­րեն քա­ղա­քա­ցի­նե­րը:

Նախ նշենք, որ քա­ղա­քաց­ի­ա­կան օրէն­քը կը բաղ­կա­նայ այն կա­նոն­նե­րէն, որոնք կը կար­գա­ւո­րեն ան­հատ­նե­րու մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը, ինչ բնոյ­թի ալ ըլ­լան անոնք:

-Սուր­ի­ա­կան քա­ղա­քաց­ի­ա­կան օրէնք­նե­րու հին­գե­րորդ յօդ­ուա­ծը կը խօ­սի իրա­ւուն­քի գոր­ծա­ծու­թեան մա­սին եւ կը նշէ, թէ ան որ իր իրա­ւուն­քը օրի­նա­ւոր կեր­պով կը գոր­ծա­ծէ, ապա պա­տաս­խա­նա­տու չի հա­մար­ուիր այդ գոր­ծա­ծու­թեան ար­դիւն­քով յա­ռա­ջա­ցած վնաս­նե­րուն հա­մար:

-Նոյն օրէն­քի վե­ցե­րորդ յօդ­ուա­ծը կը բա­ցատ­րէ, որ իրա­ւուն­քի գոր­ծա­ծու­թիւնը անօ­րէն կը հա­մար­ուի հե­տեւ­եալ պա­րա­գա­նե­րուն.

ա.-Եթէ իրա­ւուն­քի գոր­ծա­ծու­թիւնը կը մի­տի միայն ու­րի­շին վնաս պատ­ճա­ռել:

բ.-Եթէ իրա­ւուն­քի գոր­ծա­ծու­թեան հե­տե­ւան­քով իրա­կա­նաց­ուե­լիք շա­հե­րը նուազ կա­րե­ւոր են, այն­պէս որ եր­բեք չեն հա­մե­մատ­ուիր այդ պատ­ճա­ռով այ­լոց հաս­նե­լիք վնաս­նե­րուն հետ:

գ.-Եթէ իրա­ւուն­քի գոր­ծա­ծու­թեամբ իրա­կա­նաց­ուե­լիք նպա­տակ­նե­րը անօ­րէն են:

 

-Նոյն օրէն­քի 164-րդ յօդ­ուա­ծը կ՛ըսէ, որ ու­րի­շին վնաս պատ­ճա­ռող ամէն սխալ կը պար­տա­ւո­րէ գոր­ծո­ղը հա­տու­ցում կա­տա­րե­լու:

-Իսկ 165-րդ յօդ­ուա­ծը կը յս­տա­կաց­նէ, որ ան­հա­տը պա­տաս­խա­նա­տու կը հա­մար­ուի իր անօ­րէն գոր­ծե­րուն հա­մար, երբ այդ գոր­ծե­րը կա­տա­րած ժա­մա­նակ զա­տո­րոշ­ման տա­րի­քի մէջ ըլ­լայ (այ­սինքն` 7 տա­րե­կա­նէն վեր):

-Այ­սու­հան­դերձ եթէ վնա­սը պատ­ճա­ռո­ղը զա­տո­րոշ­ման տա­րի­քին չէ հա­սած եւ իրեն պա­տաս­խա­նա­տու մէ­կը չգտն­ուի կամ պա­տաս­խա­նա­տու ան­ձէն հա­տու­ցում ստա­նա­լը հնա­րա­ւոր չըլ­լայ, ապա այն ատեն դա­տա­ւո­րը կր­նայ սխա­լո­ղին պար­տադ­րել ար­դար հա­տու­ցում կա­տա­րել:

ՆԱ­ՄԱ­ԿԱ­ՆԻ

Ստո­րեւ կը պա­տաս­խա­նենք ըն­թեր­ցող­նե­րէն ստաց­ուած նա­մակ­նե­րուն.

1-Ռ.Մ. իր նա­մա­կին մէջ կը հարց­նէր, թէ որե­ւէ հա­մա­ձայ­նու­թեան կա­յաց­ման ժա­մա­նակ տր­ուած կան­խավ­ճա­րը օրէն­քի մէջ ինչ­պէ՛ս կը մեկ­նա­բան­ուի:

Պա­տաս­խան.-Հա­մա­ձայ­նու­թեան կա­յաց­ման ժա­մա­նակ վճար­ուած կան­խավ­ճա­րը նշում կը հա­մար­ուի այն բա­նին, թէ հա­մա­ձայ­նող կող­մե­րը իրա­ւունք ու­նին հա­կաշր­ջել հա­մա­ձայ­նու­թիւնը, ի բա­ցառ­եալ այն պա­րա­գա­յէն, երբ անոնց մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նու­թիւնը այլ բա­նի յան­գած է:

Եթէ կան­խավ­ճա­րը վճա­րո­ղը հա­կաշր­ջէ (վազ անց­նի), ապա կը կորսնցը­նէ կան­խավ­ճա­րը, իսկ եթէ կան­խավ­ճար գան­ձո­ղը հա­կաշր­ջէ` կրկ­նա­պա­տի­կը կը վե­րա­դարձ­նէ, նոյ­նիսկ եթէ հա­կաշր­ջու­թիւնը ոչ մէկ վնաս պատ­ճա­ռած ըլ­լայ:

Փաստաբան  Մարիա Գաբրիէլեան

Share.

Leave A Reply