Քրիս­տո­սի Յա­րու­թեան յոյ­սով եւ մահ­ուան դէմ կեան­քի յաղ­թութ­եան հա­ւատ­քով ապ­րած է ու կը շա­րու­նա­կէ ապ­րիլ եւ գո­յա­տե­ւել մեր կո­րո­վի հա­լէ­պա­հայ  ժո­ղո­վուր­դը: Տէր Յի­սուս Քրիս­տո­սի հրա­շա­փառ Յա­րու­թիւնը մե­ռել­նե­րէն` փա­ռա­ւոր իրա­դար­ձու­թիւն մըն է մարդ­կութ­եան պատ­մու­թեան մէջ:

Կի­րա­կի, 16 Ապ­րիլ 2017-ին Ս. Յա­րու­թեան քա­րո­զի պաշ­տա­մուն­քը իւ­րա­յա­տուկ էր իր բնոյ­թով: Հա­լէ­պի Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան եկե­ղե­ցի­նե­րը մի­աս­նա­բար տօ­նե­ցին Տէր Յի­սուս Քրիս­տո­սի հրա­շա­փառ Յա­րու­թեան Տօ­նը` մաս­նակ­ցութ­եամբ կի­րակ­նօր­եայ դպ­րո­ցի փոք­րիկ­նե­րուն, հա­լէ­պա­հայ ըն­տա­նիք­նե­րու եւ հիւ­րե­րու: Սոյն պաշ­տա­մուն­քին ներ­կայ էր նա­եւ ՀՀ Հա­լէ­պի Գլ­խա­ւոր Հիւ­պա­տոս Տիգ­րան Գէ­որգ­եա­նը եւ իր ազ­նիւ տի­կի­նը:

Պաշ­տա­մուն­քի առաջ­նոր­դու­թիւնը կա­տա­րեց  Վեր. Յա­րու­թիւն Սե­լիմ­եան` եր­գե­ցո­ղու­թեամբ եւ 22-րդ փո­խա­սաց ըն­թեր­ցու­մով, ուր կը նկա­րագր­ուի Տէր Յի­սուս Քրիս­տո­սի յաղ­թա­նա­կը մահ­ուան եւ մեղ­քի ու­ժին: Ապա ժո­ղո­վուր­դը, Պատ. Սի­մոն Տէր Սա­հակ­եա­նի առաջ­նոր­դութ­եամբ ըն­թեր­ցեց Մի­աս­նա­կան գո­հա­բա­նա­կան աղօթ­քը:

Աս­տու­ծոյ խօս­քին պատ­գա­մը մա­տուցեց Մեր­ձա­ւոր Արե­ւել­քի Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան Եկե­ղե­ցի­նե­րու Միու­թեան Նա­խա­գահ Վեր. Մկր­տիչ Գա­րա­կէ­օզ­եան, հիմն­ուե­լով Յով­հան­նու 20.1-29 Ս. Գրա­յին հատ­ուա­ծին վրայ, նիւթ ու­նե­նա­լով «Յա­րութ­եան Իս­կա­կան Պատ­գա­մը»: Ան շեշ­տեց, որ Տէր Յի­սուս Քրիս­տո­սը պէտք է տես­նենք հա­ւատ­քի աչ­քե­րով: Այն ատեն մեր կեան­քը ամ­բող­ջա­կան փո­փո­խու­թիւն պի­տի կրէ, Ս. Հոգի­ով պի­տի լեց­ուինք եւ Տէր Յի­սուս Քրիս­տո­սի վկա­նե­րը ըլ­լանք այս աշ­խար­հին վրայ:

Պաշ­տա­մուն­քի ըն­թաց­քին Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան Էմ­ման­ուէլ եկե­ղեց­ւոյ երգ­չա­խում­բը հրամ­ցուց Ս. Յա­րու­թեան նուիր­ուած եր­գեր, դաշ­նա­մու­րի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Պէ­թի Հա­թէ­մի, ապա  Ար­մա­նի Հե­րա Սե­լիմ­եան յա­ջոր­դա­բար մեկ­նա­բա­նեց եր­կու երգ` «Յա­րուց­եալ Տէր Ար­քայ» եւ  «Փր­կու­թեան Պատ­գամ», դաշ­նա­մու­րի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ  Շո­ղա­կաթ Աբարդ­եան-Սե­լիմ­եա­նի:

Հի­ա­նա­լի էր լսել հայ Աւե­տա­րա­նա­կան եկե­ղե­ցի­նե­րու կի­րակ­նօր­եայ դպ­րո­ցի փոք­րիկ­նե­րուն կա­տա­րո­ղութ­եամբ եր­գեր, վկա­յու­թիւն­ներ եւ Սուրբ գրա­յին հա­մար­ներ, որոնք կը փո­խան­ցէ­ին Տէր Յի­սուս Քրիս­տո­սի հրա­շա­փառ Յա­րու­թեան պատ­գա­մը:

Պաշ­տա­մուն­քը աւար­տին հա­սաւ Կի­րակ­նօր­եայ դպ­րո­ցի փոք­րի­կնե­րու Տէ­րու­նա­կան աղօթ­քով եւ Վեր. Մկր­տիչ Գա­րա­-կէ­օզ­եա­նի առա­քե­լա­կան օրհ­նութ­եան աղօթ­քով:

Պաշ­տա­մուն­քէն ետք, վեր. նա­խա­գահն ու վեր. հա­մայն­քա­պե­տը ուղղ­ուե­ցան շր­ջա­փակ, ուր ՀՄՄ-ի փո­ղե­րա­խում­բը հան­դէս եկաւ փա­ռա­հեղ շքեր­թով ու նուա­գով: Ապա ներ­կա­նե­րը ուղղ­ուե­ցան Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան Բե­թէլ եկե­ղե­ցւոյ  «Փօ­լատ­եան» սրահը, ուր տե­ղի ու­նե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան ըն­դու­նե­լու­թիւն:

Սեւան Չիրիշեան

Share.

Leave A Reply