Սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պի լուծ­ման հար­ցով Ռուս­իոյ նա­խա­գա­հի յա­տուկ պատ­ուի­րակ Ալեք­սանտր Լաւ­րեն­թեւ յայ­տա­րա­րեց. ««Լար­ուա­ծութ­եան Մեղ­մաց­ման» գօ­տի­նե­րը փակ պի­տի ըլ­լան ամե­րիկ­եան օդու­ժին դի­մաց»` նշե­լով. «Երաշ­խա­ւոր եր­կիր­նե­րը լար­ուա­ծու­թեան մեղ­մաց­ման գօ­տի­նե­րու յու­շա­գի­րին մա­սին տեղ­եակ պի­տի պա­հեն ՄԱԿ-ի Անվ­տան­գու­թեան Խոր­հուր­դը` անոր հա­ւա­նու­թիւնը ստա­նա­լու հա­մար»:

««Լար­ուա­ծու­թեան Մեղ­մաց­ման» գօ­տի­նե­րուն եր­կին­քը Մի­ջազ­գա­յին դա­շին­քի օդա­նա­ւե­րուն դի­մաց փակ­ուե­ցաւ», շեշ­տեց ան: Միւս կող­մէ` Լաւ­րեն­թեւ յայտ­նեց. «Ռուս­իա հաս­տատ փաս­տեր ու­նի այն մա­սին, թէ Խան Շէյ­խու­նի դէպ­քը սադ­րանք էր»:

ՄԱԿ-ի Ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Ան­թո­նիու Կու­թե­րեշ ող­ջու­նեց Աս­թա­նա­յի մէջ գո­յա­ցած հա­մա­ձայ­նու­թիւնը` Սուր­իոյ մէջ լար­ուա­ծու­թեան մեղ­մաց­ման գօ­տի­նե­րու վե­րա­բեր­եալ: ԹԱՍՍ կը հա­ղոր­դէ, որ այս մա­սին յայ­տա­րա­րած է Կու­թե­րե­շի բան­բեր Սթե­ֆան Տիւ­ժա­րիք:

«Կեն­սա­կա­նօ­րէն կա­րե­ւոր պի­տի ըլ­լայ, որ այդ հա­մա­ձայ­նու­թիւնը իրա­պէս բա­րե­լա­ւէ սուր­ի­ա­ցի­նե­րուն կեան­քը, ինչ­պէս նա­եւ արագ, անվ­տանգ ու անար­գել մար­դա­սի­րա­կան օժան­դա­կու­թիւն ապա­հո­վե­լու պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րը աւե­լի գործ­նա­կան դարձ­նէ», նշ­ուած է Տիւ­ժա­րի­քի հրա­պա­րա­կած յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ:

Միւս կող­մէ` Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րութ­եան բան­բե­րը յայտ­նեց, որ իր եր­կի­րը Աս­թա­նա­յի ժո­ղո­վին ու Լար­ուա­ծութ­եան մեղ­մաց­ման գօ­տի­նե­րու հաս­տատ­ման շուրջ հա­մա­ձայ­նու­թեան ուղ­ղա­կի մաս­նա­կից կողմ չէր, եւ մտա­հո­գու­թիւն յայտ­նեց այդ հա­մա­ձայ­նու­թեան նկատ­մամբ:

Share.

Leave A Reply