Ռուս­իա, Իրան եւ Թուրք­իա «Աս­թա­նա-4» հան­դի­պու­մի լի­ա­գու­մար նիս­տի ըն­թաց­քին ստո­րագ­րե­ցին Սուր­իոյ մէջ «լար­ուա­ծու­թեան մեղ­մաց­ման» 4 գօ­տի­նե­րու ստեղծ­ման շուրջ յու­շա­գիր մը:

«Ալ Մա­յա­տին» ար­բան­եա­կա­յին պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նը հա­ղոր­դեց, որ փաս­տա­թուղ­թը կոչ կ՛ուղ­ղէ մին­չեւ 22 Մա­յիս նշ­եալ շր­ջան­նե­րու քար­տէզ­նե­րը պատ­րաս­տե­լու, ինչ­պէս նա­եւ յա­ռա­ջի­կայ 5 օր­երու ըն­թաց­քին այդ նպա­տա­կով աշ­խա­տան­քա­յին խմ­բակ մը յա­ռա­ջաց­նե­լու: Ըստ հա­մա­ձայ­նու­թեան, երաշ­խա­ւոր եր­կիր­նե­րը պար­տա­ւոր են սուր­ի­ա­կան բա­նա­կին ու ընդ­դի­մութ­եան օգ­նել, որ­պէս­զի վեր­ջին­ներս շա­րու­նա­կեն ՏԱ­ՀԵՇ-ի եւ «Ճապ­հաթ ալ ­Նուս­րա»ի դէմ իրենց պայ­քա­րը:

ՍԱ­ՆԱ-ի հա­մա­ձայն, Սուր­իոյ պատ­ուի­րա­կու­թեան նա­խա­գահ դոկտ. Պաշ­շար ալ Ճա­ա­ֆա­րի մամ­լոյ ասու­լի­սի մը ըն­թաց­քին յայտ­նեց. «Սուր­իոյ Ար­տա­քին Գոր­ծոց Նա­խա­րա­րու­թիւնը Սուր­իոյ ժո­ղո­վուր­դին կեան­քը պաշտ­պա­նե­լու եւ արիւ­նա­հե­ղու­թիւնը դադ­րեց­նե­լու նա­խան­ձախնդ­րու­թե­նէն մեկ­նե­լով կը զօ­րակ­ցի Ռուս­իոյ կող­մէ առա­ջարկ­ուած այս յու­շագ­րին` կառ­չած մնա­լով 30 Դեկ­տեմ­բեր 2016-ին կնք­ուած զի­նա­դա­դա­րի հա­մա­ձայ­նու­թեան»:

Ճա­ա­ֆա­րի աւելց­նե­լով ըսաւ, թէ Սուր­իա իր  դաշ­նա­կից­նե­րուն հետ մի­ա­սին պի­տի շա­րու­նա­կէ իր  պայ­քա­րը ՏԱ­ՀԵՇ-ի եւ «Ճապ­հաթ ալ Նուս­րա»ի զին­եալ ահա­բեկ­չա­կան խմ­բա­ւո­րում­նե­րուն դէմ` ուր որ յայտն­ուին անոնք, սուր­ի­ա­կան որե­ւէ  տա­րած­քի վրայ:

Share.

Leave A Reply