ՍՕ Խա­չի Շրջ. Վար­չու­թեան Առող­ջա­պա­հա­կան Յանձ­նա­խում­բը դար­մա­նա­տան աշ­խա­տան­քի կող­քին, եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր կը կազ­մա­կեր­պէ շտապ օգ­նու­թեան դա­սըն­թացք­ներ, մաս­նա­կից­նե­րուն փո­խան­ցե­լով բժշ­կա­կան հիմ­նա­կան գի­տե­լիք­ներ: 17 Փետր­ուա­րէն 31 Մարտ տե­ւող շտապ օգ­նու­թեան դա­սըն­թաց­քը աւար­տե­ցաւ քն­նութ­եամբ մը, որուն հի­ման վրայ Շա­բաթ, 29 Ապ­րիլ 2017-ին ԱՄԺ Տան «Լե­ւոն Շանթ» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ վկա­յա­գի­րնե­րու յանձ­նում, ներ­կա­յու­թեամբ Շրջ. Վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րու, բժիշկ­նե­րու եւ վկա­յա­գիր ստա­ցող­նե­րու հա­րա­զատ­նե­րուն:

ՍՕ Խա­չի Առող­ջա­պա­հա­կան Յանձ­նա­խում­բի ատե­նա­պե­տու­հի Մա­րալ Ազա­րիկ­եան բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց ներ­կա­նե­րուն եւ ըսաւ. «Ամէն ժա­մա­նակ­նե­րէ աւե­լի այ­սօր պէտք ու­նինք իւ­րաց­նե­լու բժշ­կա­կան տար­րա­կան գի­տե­լիք­ներ, որով­հե­տեւ երկ­րիս մէջ տի­րող այս անա­պա­հով պայ­ման­նե­րուն, միշտ ակա­նա­տես ենք անակն­կալ վի­րա­ւո­րի մը, այր­ուածք ու­նե­ցո­ղի մը, այս կամ այն պատ­ճա­ռով կոտր­ուած­քէ տա­ռա­պո­ղի մը եւ վեր­ջա­պէս ան­ձե­րու, որոնք ան­մի­ջա­կան բուժ-օգ­նութ­եան կա­րի­քը ու­նին, որով­հե­տեւ մին­չեւ հիւան­դա­նոց փո­խադ­րե­լը եր­բեմն ուշ կ՛ըլ­լայ…»:

Ապա դա­սըն­թաց­քի մաս­նա­կից­նե­րուն սր­տի խօս­քը յայտ­նեց Ալիս Ճըղլ­եան: Ան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց առող­ջա­պա­հա­կան յանձ­նա­խում­բին եւ բժիշկ­նե­րուն, որոնք ջանք չէ­ին խնա­յած հա­ճե­լի մթ­նո­լոր­տի մէջ, լա­ւա­գոյն ձե­ւով ներ­կա­յաց­նե­լու նիւ­թե­րը` դա­սա­խօ­սու­թեամբ, թեր­թիկ­նե­րով եւ գործ­նա­կան գի­տե­լիք­նե­րով: Գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տագ­րով ելոյթ ու­նե­ցան Ան­ժել­լա եւ Յա­կոբ Տաղլ­եան­ներ (ջու­թակ եւ կի­թառ): Օր­ուան պատ­շաճ զա­ւեշտ մը ներ­կա­յա­ցու­ցին դա­սըն­թաց­քի մաս­նա­կից­նե­րէն` Թա­գու­հի Յով­հան­նէս­եան, Սե­ւան Սազ­եան եւ Ռի­թա Ապաճ­եան: Անոնք յա­տուկ հիւ­մըրով շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­ցին յանձ­նա­խում­բին, բժիշկ­նե­րուն եւ շեշ­տե­ցին շտապ օգ­նու­թեան կա­րե­ւո­րու­թիւնը մեր առօր­եայ կեան­քէն ներս:

Բժիշկ­ներ` Ղա­զար Պօ­ղոս, Յով­հան­նէս Աթոք­եան, Պերճ Գա­սապ­եան փո­խան­ցե­ցին իրենց սր­տի խօս­քը ` ջերմ մթ­նո­լոր­տէն ազդ­ուած ար­տա­սա­նու­թեամբ եւ եր­գով իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տագ­րին: Շրջ. Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չի եւ բժիշկ­նե­րու ձե­ռամբ 28 դա­սըն­թաց­քի մաս­նակ­ցող­ներ ստա­ցան վկա­յագ­րեր` բժ. Գէ­որգ Մար­գար­եա­նի պատ­րաս­տած «Անհ­րա­ժեշտ Առա­ջին բուժ-օգ­նու­թեան» գր­քոյ­կը: Խան­դա­վառ մթ­նո­լոր­տի մէջ հատ­ուե­ցաւ օր­ուան կար­կան­դա­կը: Զե­փիւռ Աւագ­եան ար­տա­սա­նեց Շրջ. Վար­չու­թեան խօս­քը` բարձր գնա­հա­տե­լով տար­ուած աշ­խա­տան­քը: Ձեռ­նար­կի աւար­տին Մա­րալ Ազա­րիկ­եան ներ­կա­յա­ցուց բարձ­րա­գոյն նիշ ապա­հո­վող մաս­նա­կից­նե­րու անուն­նե­րը: Անոնք են.- Ան­ժել­լա Տաղլ­եան, Մար­իա Փա­յաս­եան, Յա­կոբ Տաղըլ­եան, Ալիս Ճղըլ­եան: Ապա շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց դա­սա­խօս բժիշկ­նե­րուն, որոնք ան­սա­կարկ նպաս­տե­ցին այս դա­սըն­թաց­քի յա­ջո­ղու­թեան: Աւար­տին ներ­կա­նե­րը հիւ­րա­սիր­ուե­ցան հա­մեղ քաղց­րե­ղէն­նե­րով:

Թղթակից

Share.

Leave A Reply