Երբ կը խօ­սինք Գա­միշլիի բժշ­կա­կան մար­զի տա­ղան­դա­ւոր դէմ­քե­րուն մա­սին, ան­մի­ջա­պէս կ՛առանձ­նաց­նենք եր­կու եղ­բայր­ներ` բժշկ. Յա­կոբ եւ հան­գուց­եալ բժշկ. Հրանդ Գա­րան­ֆիլ­եան­ները, որոնք ինք­նու­րոյն տեղ գրա­ւած են գա­ղու­թիս հայ եւ օտար շր­ջա­նակ­նե­րուն մօտ:

Հան­գուց­եալ Հրանդ (1953-2013) կը նկատ­ուէր Ամու­տա­յի բժշ­կա­կան սիւնը, շր­ջա­նիս մէջ հան­րա­ծա­նօթ եւ սիր­ուած անձ­նա­ւո­րու­թիւն մը: Որ­պէս ման­կա­բոյժ եր­կար տա­րի­ներ աշ­խա­տած եւ ամե­նադժ­ուար պայ­ման­նե­րուն նոյ­նիսկ շա­րու­նա­կած է իր առա­քե­լու­թիւնը` մարմ­նա­ւո­րե­լով բժշ­կա­կան իր երդ­ման առա­քի­նու­թիւնը: Յետ մա­հու, որ­պէս երախ­տա­գի­տու­թիւն իր ծա­ռա­յու­թեան, քա­ղա­քի բժշ­կա­կան դար­մա­նա­տու­նը ան­ուան­ուե­ցաւ «Հրանդ Գա­րան­ֆիլ­եան առող­ջա­պա­հա­կան կերդ­րոն»: Բժշկ. Յա­կոբ Գա­րան­ֆիլ­եան ծնած է 1950-ին: Եօ­թա­նա­սու­նա­կան թուա­կան­նե­րուն աւար­տած է Հա­լէ­պի Պե­տա­կան Հա­մալ­սա­րա­նի բժշ­կա­կան բա­ժի­նը եւ այդ թուա­կա­նէն սկ­սած է իր մաս­նա­գի­տա­կան աշ­խա­տան­քը` դառ­նա­լով Գա­միշլիի լա­ւա­գոյն բժիշկ­նե­րէն մէ­կը:

Պա­տե­րազ­մի այս դժ­ուար տա­րի­նե­րուն պատ­նէ­շի վրայ է ան, ծա­ռա­յու­թեան միշտ պատ­րաստ ու քա­ղա­քէն հե­ռա­նա­լու գա­ղա­փա­րը խորթ կը թուի իրեն: Բժիշկ Յա­կոբ Գա­րան­ֆիլ­եան կը հաս­տա­տէ, որ հա­կա­ռակ մեզ շր­ջա­պա­տող վտան­գին եւ անա­պա­հով պայ­ման­նե­րուն, այս գա­ղու­թին մէջ կը գտ­նէ իր աշ­խար­հը: Ու այս աշ­խար­հին մէջ մենք կը տես­նենք լուռ աշ­խա­տողն ու կազ­մա­կերպ մար­դը:

Եր­րորդ եղ­բայ­րը` Սեդ­րակ Գա­րան­ֆիլ­եան: Ծնած է 1945-ին: 1965 -ին աւար­տած է Հա­լէ­պի Ազգ. Քա­րէն Եփ­փէ ճե­մա­րա­նը ու Սուր­իոյ առաջ­նա­կար­գը հան­դի­սա­ցած, որուն հա­մար պե­տու­թեան կող­մէ ու­ղարկ­ուած է Անգլ­իա` մաս­նա­գի­տա­կան իր ու­սու­մը շա­րու­նա­կե­լու: Հոն ու­սա­նած է մե­քե­նա­գի­տա­կան երկ­րա­չա­փու­թիւն եւ տի­րա­ցած մա­գիստ­րո­սի ու դոկ­տո­րա­կա­նի աս­տի­ճան­նե­րուն` ար­ժա­նա­նա­լով մաս­նա­գէտ­նե­րու գնա­հա­տան­քին: Ապա աշ­խա­տած է Լոն­տո­նի (ICI) գի­տա­կան կեդ­րո­նէն ներս:

Երեք եղ­բայր­ներ իրենց գոր­ծու­նէ­ու­թեամբ օրի­նա­կե­լի տի­պար­ներ դար­ձած են երի­տա­սարդ սե­րունդ­նե­րուն հա­մար:

Ուժ եւ կո­րով կը մաղ­թենք Ձե­զի, տօքթ. Յա­կոբ: Դուք, ձեր կեան­քով ու գոր­ծով նպա­տա­կասլաց հա­յու կեր­պա­րը կ՛ուր­ուագ­ծէք: Որ­պէս յա­ջոր­դող սե­րունդ, պի­տի ջա­նանք նոյն հաս­տա­տա­կա­մու­թեամբ շա­րու­նա­կել Ձեր եր­թը եւ խրա­խուս­ուիլ Ձեր ու­սում­նա­տենչ ոգի­ով:

Բժշկհ. Մարի Մելքոն

Share.

Leave A Reply