Չո­րեք­շաբ­թի, 17 Մա­յիս 2017-ին Ժը­նե­ւի մէջ միջ­սուր­ի­ա­կան 6-րդ նիս­տի շր­ջա­գի­ծէն ներս, Սուր­իոյ պատ­ուի­րա­կու­թի­ւնը դոկտ. Պաշ­շար ալ Ճա­ա­ֆա­րի­ի նա­խա­գա­հու­թեամբ ՄԱԿ-ի Սուր­իոյ բա­նագ­նաց Սթե­ֆան տի Միս­թու­րա­յի հետ, ինչ­պէս նա­եւ Ռուս­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ­նա­խա­րար Կե­նա­տի Կա­թի­լո­վի հետ խորհր­դակ­ցա­կան հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ: Կող­մե­րը զրու­ցե­ցին  միջ­սուր­ի­ա­կան երկ­խօ­սու­թեան ու բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն կա­րե­ւո­րութ­եան շուրջ:

Նա­խօ­րօք, Սուր­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ուա­լիտ ալ Մուալ­լէմ մամ­լոյ ասու­լի­սի մը ըն­թաց­քին հաս­տա­տեց, թէ քա­ղա­քա­կան գետ­նի վրայ Սուր­իա մշ­տա­պէս ներ­կայ էր  Ժը­նե­ւի բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն, սա­կայն ցաւ ի  սիրտ, Սուր­իոյ տագ­նա­պով մտա­հոգ ազ­գա­յի՛ն ընդ­դի­մու­թիւնը բա­ցա­կայ էր, հե­տե­ւա­բար ժը­նե­ւի բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը ոչ մէկ յա­ռա­ջա­ցում պի­տի ար­ձա­նագ­րեն:

Ան նկատել տուաւ, որ միջ­սուր­ի­ա­կան երկ­խօ­սու­թեան 5-րդ նիս­տին` 31 Մարտ 2017-ին, սուր­ի­ա­կան պատ­ուի­րա­կու­թիւնը 8 օր­ուան ըն­թաց­քին զա­նա­զան առա­ջար­կու­թիւն­ներ ներ­կա­յա­ցուց ՄԱԿ-ի Սուր­իոյ բա­նագ­նա­ցին, անոնց­մէ առա­ջի­նը ահա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րե­լու մասին էր, երկ­րոր­դը` քա­ղա­քա­կան լուծ­ման ընդ­հա­նուր սկզ­բունք­նե­րուն, սա­կայն ընդ­դի­մու­թիւնը ան­պա­տաս­խան ձգեց առա­ջարկ­նե­րը:

ՄԱԿ-ի Սուր­իոյ բա­նագ­նաց Սթե­ֆան տի Միս­թու­րա յայտ­նեց, թէ միջ­սուր­ի­ա­կան երկ­խօ­սու­թեան 6-րդ նիս­տը մաս­նա­ւո­րա­պէս պի­տի անդ­րա­դառ­նայ Սուր­իոյ մէջ «լար­ուա­ծու­թեան մեղ­մաց­ման» 4 գօ­տի­նե­րու ստեղծ­ման յու­շա­գի­րին:

Share.

Leave A Reply