Ռուս­իոյ Անվ­տան­գու­թեան Խոր­հուր­դի փոխ­քար­տու­ղար Մի­քա­յէլ Փո­փոֆ խոր­հուր­դի հիմ­նադ­րու­թեան 25-ամ­եա­կին առի­թով «Քրաս­նա­յա Իզ­վեստ­իա» թեր­թին հետ իր ու­նե­ցած հար­ցազ­րոյ­ցին ըն­թաց­քին ըսաւ. «Ահա­բեկ­չու­թեան դէմ ռուս-սուր­ի­ա­կան  օդու­ժին գոր­ծակ­ցու­թիւնը միջ­սուր­ի­ա­կան երկ­խօ­սու­թիւնը խթա­նեց: Ռուս­իա իր օդու­ժը Սուր­իա ղր­կեց Սուր­իոյ կա­ռա­վա­րու­թեան առա­ջար­կին ըն­դա­ռա­ջե­լով` դադ­րեց­նե­լու հա­մար ահա­բեկ­չա­կան խմ­բա­ւո­րում­նե­րուն հոս­քը»:

Փո­փոֆ աւել­ցուց. «Մեր զի­նուոր­նե­րը յա­ջո­ղե­ցան ռազ­մա­կան իրենց գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը հա­մա­կար­գել սուր­ի­ա­կան օդու­ժին հետ, ինչ որ նպաս­տեց իրա­վի­ճա­կի ար­մա­տա­կան փո­փո­խու­թեան եւ քա­ղա­քա­կան մա­կար­դա­կով բա­րեն­պաստ պայ­ման­ներ ստեղ­ծեց միջ­սուր­ի­ա­կան երկ­խօ­սու­թեան հա­մար»:

Յի­շենք, որ Ռուս­իա 30 Սեպ­տեմ­բեր 2015-ին իր օդու­ժը Սուր­իա ղր­կեց ՏԱ­ՀԵՇ-ի եւ «Ճապ­հաթ ալ Նուս­րա»ի զին­եալ ահա­բեկ­չա­կան խմ­բա­ւո­րում­նե­րը հա­լա­ծե­լու մի­տու­մով:

Share.

Leave A Reply