Ղա­զախս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Խայ­րաթ ապտ ալ Ռահ­մա­նով յայտ­նեց, թէ Երեք­շաբ­թի, 16 Մա­յիս 2017-ին նա­խա­գահ Նուր­սուլ­թան Նա­զար­պա­յեւ Սուր­իոյ մէջ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու դադ­րե­ցու­մը հո­վա­նա­ւո­րող պե­տու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն  հետ գու­մա­րած իր հան­դի­պում­նե­րէն ետք շեշ­տած է, թէ կող­մե­րը ամէն ճիգ կը թա­փեն Սուր­իոյ մէջ «լար­ուա­ծու­թեան մեղ­մաց­ման» 4 գօ­տի­նե­րու յու­շա­գի­րը գոր­ծի վե­րա­ծե­լու հա­մար` աւելց­նե­լով որ «Զի­նուո­րա­կան հս­կող մար­մին­ներ եւս մաս պի­տի կազ­մեն այս գոր­ծըն­թա­ցին` լար­ուա­ծու­թիւնը մեղ­մաց­նե­լու, ինչ­պէս նա­եւ տու­եալ շր­ջան­նե­րու մուտ­քի ու ել­քի ճամ­բա­նե­րուն վրայ հս­կո­ղու­թիւն հաս­տա­տե­լու հա­մար»:

Մինչ այդ, Սուր­իոյ նա­խա­գահ Պաշ­շար ալ Ասատ պե­լո­ռու­սա­կան «Օ.Էն.Թի.» պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նին հետ ու­նե­ցած հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին յայտ­նեց, որ Սուր­իոյ մէջ «լար­ուա­ծու­թեան մեղ­մաց­ման» գօ­տի­նե­րու ստեղծ­ման նպա­տա­կը նախ եւ առաջ «Մին­չեւ մեր եւ զին­եալ խմ­բա­ւո­րում­նե­րուն մի­ջեւ քա­ղա­քա­կան քայ­լե­րու ձեռ­նար­կե­լը քա­ղա­քա­յին­նե­րը պաշտ­պա­նելն ու արիւ­նա­հե­ղու­թիւնը նուա­զեց­նելն է»:

Ան ըսաւ, որ նշ­եալ գօ­տի­նե­րուն մէջ գո­յու­թիւն ու­նի քա­ղա­քա­յին­նե­րէ եւ ահա­բե­կիչ­նե­րէ կազմուած խառ­նուրդ մը, իսկ ահա­բե­կիչ­նե­րը իրենց կար­գին ՏԱ­ՀԵՇ-ի, «Ճապ­հաթ Նուս­րա»ի եւ այլ խմ­բա­ւո­րում­նե­րու խառ­նուրդ մըն են:

Ասատ ըսաւ, որ այդ գօ­տի­նե­րու ստեղծ­ման նպա­տակ­նե­րէն է նա­եւ փա­փա­քող զին­եալ­նե­րուն առիթ ըն­ծա­յել կա­ռա­վա­րու­թեան հետ հաշ­տու­թիւն գո­յաց­նե­լու, ճիշդ ինչ­պէս պա­տա­հած էր այլ շր­ջան­նե­րու մէջ:

«Հա­մա­ձայ­նու­թիւնը նա­եւ առիթ մըն է այլ զին­եալ խմ­բա­ւո­րում­նե­րուն, որոնք կ՛ու­զեն այդ շր­ջան­նե­րէն վտա­րել ՏԱ­ՀԵՇ-ի եւ «Ճապ­հաթ Նուս­րա»ի ահա­բե­կիչ­նե­րը», աւել­ցուց Ասատ:

Share.

Leave A Reply