Սուր­իոյ Ար­տա­քին Գոր­ծոց Նա­խա­րա­րու­թիւնը հաս­տա­տեց, որ ԱՄՆ-ի սուր­ի­ա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան ուղղած «Սէյտ­նա­յա­յի բան­տին մէջ ող­ջա­կի­զում» իրա­կա­նա­ցու­ցած ըլ­լա­լու զր­պար­տու­թիւնը քիմ­ի­ա­կան զէն­քե­րու եւ պայ­թու­ցիկ տա­կառ­նե­րու օգ­տա­գործ­ման նոյն յան­կեր­գին շա­րու­նա­կու­թիւնն է, որ իրա­կա­նութ­եան չի հա­մա­պա­տաս­խա­ներ:

Նա­խա­րա­րու­թիւնը աւել­ցուց, որ ասի­կա ապա­տե­ղե­կա­տուու­թիւն է, ԱՄՆ-ի վար­չա­կար­գին ու անոր գոր­ծա­կալ­նե­րուն երե­ւա­կա­յու­թեան ար­դիւնքն է` յայտ­նե­լով որ Սուր­իա չի զար­մա­նար Ժը­նե­ւի կամ Աս­թա­նա­յի իւ­րա­քան­չիւր հան­դիպ­ման նա­խօ­րէ­ին հն­չած նման զր­պար­տու­թիւն­նե­րէ, որով­հե­տեւ անոնք բա­ցա­յայ­տօ­րէն կ՛ար­տա­ցո­լեն յօ­րի­նող կող­մին նպա­տակ­նե­րը:

Share.

Leave A Reply