Մարզական` Յունիս Ա./2017

0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Մար­զի­չը, Հա­ւա­քա­կան Հրա­ւի­րեց 7 Նոր Խա­ղցող­ներ

16 Մա­յի­սին Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի գլ­խա­ւոր մար­զիչ Ար­թուր Պետ­րոս­եան  հրա­պա­րա­կեց Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի` ար­տեր­կիր­նե­րու մէջ հան­դէս եկող այն ֆութ­պո­լիստ­նե­րուն անուն­նե­րը, որոնք հրա­ւէր ստա­ցան մաս­նակ­ցե­լու Հա­յաս­տան-Սենթ­ Քիթս եւ Նե­ւիս ըն­կե­րա­կան եւ Չեռ­նո­քոր­իա-Հա­յաս­տան ընտ­րա­կան հան­դի­պում­նե­րու նա­խա­պատ­րաս­տա­կան հա­ւա­քին: Պետ­րոս­եան կազ­մին մի­ա­ցուց հե­տեւ­եալ 7 նոր խաղ­ցող­նե­րը.- Ար­սէն­ Բեգ­լար­եան «Ալաշ­կերտ», Գրի­գոր Մե­լիք­սէ­թեան «Գան­ձա­սար-Կա­պան» , Ար­մէն Մա­նու­չար­եան «Փիւ­նիկ», Գա­գիկ Տաղ­պաշ­եան «Ալաշ­կերտ», Ար­տակ Գրի­գոր­եան «Ալաշ­կերտ», Ար­տակ Էտ­կար­եան «Ալաշ­կերտ», Նա­րեկ Աս­լան­եան «Փիւ­նիկ»:

Պա­տա­նի Լո­ղորդ­նե­րը Մաս­նակ­ցե­ցան Վրաս­տա­նի Բաց Առաջ­նու­թեան

27-28 Մա­յի­սին Թիֆ­լի­սի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ լո­ղի Վրաս­տա­նի բաց առաջ­նու­թիւնը, ուր մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին նա­եւ Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը: Լո­ղի հայ­կա­կան դաշ­նու­թեան գլ­խա­ւոր քար­տու­ղար Ռա­ֆա­յէլ Վա­սիլ­եան ՀԱ­ՕԿ լրատ­ուա­կա­նին տե­ղե­կա­ցուց, որ Վ­րաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք մեկ­նե­ցաւ 16 լո­ղորդ (7 աղ­ջի­կ եւ 9 տղայ): Հայ մար­զիկ­նե­րը մաս­նակ­ցե­ցան  12- 14 տա­րե­կան­նե­րու տա­րի­քա­յին խում­բի պայ­քա­րին:

ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ

Անգլ­իոյ Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թը­տը Տի­րա­ցաւ «Իւ­րո­փա­լիկ»ի Տիտ­ղո­սին

«Իւ­րո­փա­լիկ»ի ֆութ­պո­լի մր­ցա­շար­քի 2016-2017 տա­րեշր­ջա­նի աւար­տին, Սթոք­հոլ­մի մէջ 50 հա­զար հան­դի­սա­տես­նե­րու ներ­կա­յու­թեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թըտ-Այաքս Ամս­թըր­տամ աւար­տա­կան ճա­կա­տու­մը: Անգլ­ի­ա­կան կազ­մը, մար­զիչ Ժո­զէ Մու­րին­իո­յի գլ­խա­ւո­րու­թեամբ, յա­ջո­ղե­ցաւ դառ­նալ տիտ­ղո­սա­կիր, երբ 2-0 ար­դիւն­քով յաղ­թեց իր մըր­ցա­կի­ցին: Մր­ցու­մին հաշիւը 18-րդ վայրկ­եա­նին բա­ցաւ Փօլ Փոկ­պա­եւ. անոր կազ­մը` Իւ­նայ­թըտ, Ա. կի­սա­խա­ղը աւար­տեց 1-0 ար­դիւն­քով: Բ. կի­սա­խա­ղը սկ­սե­լէ  երեք վայրկ­եան ետք, Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի խմ­բա­պետ Հեն­րիկ Մխի­թար­եան բա­ցա­ռիկ եւ սքան­չե­լի շր­ջա­դարձ կո­լով մը պար­տու­թեան մատ­նեց Այաք­սի բեր­դա­պահ Անտ­րէ Օնա­նան: Մխի­թար­եան`  31-րդ վայրկ­եա­նին ստա­ցաւ դե­ղին քարտ մը, բայց ան կր­ցաւ վե­րա­դառ­նալ մր­ցում իբ­րեւ հիմ­նա­կան մար­զիկ եւ ար­ժա­նա­ցաւ հան­դի­պու­մի լա­ւա­գոյն խա­ղա­ցո­ղի կո­չու­մին:

Այս­պի­սով Հեն­րիկ Մխի­թար­եան դար­ձաւ Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի առա­ջին մար­զի­կը, որ իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րաւ եւ­րո­պա­կան ֆութ­պո­լի մր­ցա­շար­քի աւար­տա­կա­նին եւ յա­ջո­ղե­ցաւ աւար­տա­կան մր­ցու­մին կոլ նշա­նա­կել, իսկ­ Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թըտ, առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով է որ կը տի­րա­նայ այս մր­ցա­շար­քի տիտ­ղո­սին:

Նշենք, որ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան տօ­նին առի­թով, մար­զա­կան փայ­լուն ելոյթ­նե­րու եւ Հա­յաս­տա­նը աշ­խար­հին ըստ ար­ժան­ւոյն ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար ֆութ­պո­լիստ Հեն­րիկ Մխի­թար­եան ՀՀ նա­խա­գա­հին կող­մէ պար­գե­ւատր­ուե­ցաւ «Հայ­րե­նի­քին մա­տու­ցած ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րուն հա­մար» առա­ջին աս­տի­ճա­նի շքան­շա­նով:

Պար­սե­լո­նան Լուիս Էն­րի­կէի Վեր­ջին Խա­ղին Նուա­ճեց Սպան­իոյ Բաժակը

Պար­սե­լո­նան իր պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին  28-րդ ան­գամ ըլ­լա­լով  նուա­ճեց ֆութ­պո­լի Սպան­իոյ բաժակը եւ հեր­թա­կան երկ­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով պահ­պա­նեց իր տիտ­ղո­սը: Եզ­րա­փա­կի­չին Քա­թա­լո­նա­կան ակում­բը 3-1 ար­դիւն­քով պար­տութ­եան մատ­նեց Ալա­վէ­սին: Մատ­րի­տի «Վի­սեն­տէ Քալ­թե­րոն» մար­զա­դաշ­տին վրայ տե­ղի ու­նե­ցած խա­ղին սկիզ­բը, Պար­սե­լո­նան ու­նե­ցաւ տա­րած­քա­յին մեծ առա­ւե­լու­թիւն. 30-րդ վայրկ­եա­նին խում­բը Լի­ո­նէլ­ Մեսիի շնոր­հիւ հաշիւը բա­ցաւ, որ­մէ երեք վայրկ­եան ետք, ֆրան­սա­ցի պաշտ­պան Թիօ Հեր­նան­տէզ տու­գա­նա­յին հար­ուա­ծով Ալա­վէ­սի պա­տաս­խան կո­լը նշանակեց: Հեր­նան­տէզ յա­ջորդ մր­ցաշր­ջա­նին պի­տի մի­ա­նայ Ռէ­ալ Մատ­րի­տին: Քա­թա­լո­ն­է­ա­ցի­նե­րը մին­չեւ ընդ­մի­ջում կր­ցան նա­եւ եր­կու կոլ նշա­նա­կել` պրա­զիլ­ցի Նեյ­մա­րի եւ սպա­նա­ցի Փա­կօ Ալ­կա­սէ­րի շնոր­հիւ:  Ընդ­մի­ջու­մէն ետք, դար­պաս­նե­րու նոր գրա­ւում­ներ չար­ձա­նագր­ուե­ցան: Յի­շեց­նենք, որ ասի­կա Լուիս Էն­րի­քէի վեր­ջին հան­դի­պումն էր որ­պէս Պար­սե­լո­նա­յի գլ­խա­ւոր մար­զի­չի:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

Share.

Leave A Reply