ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ Յունիս Ե./2017 Յանուն Սուրիահայութեան,  Առա՞նց Տագնապող Սուրիահայուն

0

Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան հիմ­նա­հար­ցե­րուն նուիր­ուած գի­տա­ժո­ղով­նե­րը ող­ջու­նե­լի են, որով­հե­տեւ անոնք տագ­նա­պը կի­սե­լու, Սփիւռ­քի թէ  Սուր­իոյ բար­գա­ւաճ­ման գոր­ծըն­թա­ցին մէջ սուր­ի­ա­հա­յու­թեան ներդ­րու­մը վեր առ­նե­լու, հա­մայն­քին պատ­մու­թիւնը լու­սար­ձա­կի տակ բե­րե­լու ու  անոր դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րուն յաղ­թա­հար­ման հա­մա­հայ­կա­կան տա­րո­ղու­թիւն տա­լու կոչ­ուած լուրջ քայ­լեր են: Քայ­լեր, որոնք մաս­նա­գի­տա­կան մօ­տե­ցու­մով Սուր­իոյ Հայ Հա­մայն­քի զօ­րակ­ցու­թեան ու մեր ինք­նու­թեան պահ­պան­ման ու­ղի­նե­րը կր­նան յս­տա­կաց­նել:

Ու երբ նման գի­տա­ժո­ղով­ներ կը կազ­մա­կերպ­ուին հայ­րե­նի­քի մէջ, կրկ­նա­կի ար­ժէք կը զգե­նուն, որով­հե­տեւ աշ­խար­հագ­րա­կան հե­ռա­ւո­րու­թիւն­նե­րը կը չքա­նան ու սուր­ի­ա­հա­յութ­եան դի­մագ­րա­ւած դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րը դուրս կ՛ել­լեն Սուր­իոյ սահ­ման­նե­րէն ու կը մղեն մտա­ծե­լու մեր ժո­ղո­վուր­դի ընդ­հա­նուր ճա­կա­տագ­րին մա­սին:

26 Յու­նի­սին, ՀՀ ԳԱԱ նա­խա­գա­հութեան նիստերու դահ­լի­ճին մէջ, կազ­մակերպութեամբ ՀՀ Գի­տու­թիւն­նե­րու Ազ­գա­յին Ակա­դեմ­իոյ Պատ­մութեան Ինս­տի­տու­տին, տեղի ունեցաւ հան­րապետա­կան գի­տա­ժո­ղով մը` «Սիր­ի­ա­հայերի Հիմ­նա­հարցեր. Պատ­մու­թիւն եւ Արդ­ի­ա­կա­նու­թիւն» խո­րա­գի­րով:

Մա­մու­լի ճամ­բով հե­տե­ւե­ցանք գի­տա­ժո­ղո­վի օրա­կար­գին: Ող­ջու­նե­լով հան­դերձ գի­տա­ժո­ղո­վի նա­խա­ձեռ­նու­թիւնն ու Հա­յաս­տան հաս­տատ­ուած սուր­ի­ա­հա­յե­րու մաս­նակ­ցու­թիւնը, մե­զի հա­մար ան­հասկ­նա­լի կը մնայ տագ­նա­պին մէջ ապ­րող ու զայն մին­չեւ օրս իր մոր­թին վրայ կրող սուր­ի­ա­հա­յուն բա­ցա­կա­յու­թիւնը այդ գի­տա­ժո­ղո­վէն:

Մի­թէ՞ կա­րե­լի է սուր­ի­ա­հա­յու­թեան դի­մագ­րա­ւած դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին խօ­սիլ, քն­նար­կել այդ դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րու յաղ­թա­հար­ման մի­ջոց­նե­րը, առանց տագ­նա­պը իր մոր­թին վրայ կրող սուր­ի­ա­հա­յուն ներ­կա­յու­թեան: Ինչ­պէ՞ս կա­րե­լի է ամ­բող­ջա­կան պատ­կեր մը կազ­մել սուր­ի­ա­հա­յու­թեան ներ­կայ իրա­վի­ճա­կին մա­սին, առանց այդ իրա­վի­ճա­կին մէջ գտ­նուո­ղին, առանց պատ­կե­րին ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը տես­նո­ղին, մա­նա­ւանդ, որ այդ իրա­վի­ճա­կը օրէ օր կը փոխ­ուի, իսկ սուր­իա­հա­յու­թեան դի­մաց նոր մար­տահ­րա­ւէր­ներ կ՛ուր­ուագծ­ուին քա­ղա­քա­կան վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րուն լոյ­սին տակ:

Ող­ջու­նե­լի է  սուր­ի­ա­հա­յու­թեան հար­ցե­րը մաս­նա­գի­տա­կան մօ­տե­ցու­մով քն­նար­կե­լու, անոնց լուծ­ման նպաս­տե­լու կա­մե­ցո­ղու­թիւնն ու այն հս­կայ ճի­գը, որ 6 տարիէ ի վեր ի գործ կը դր­ուի մեր հայ­րե­նի­քէն ներս:  Քն­նար­կում­նե­րը, սա­կայն, աւե­լի ամ­բող­ջա­կան, ժո­ղով­նե­րը աւե­լի նպա­տա­կա­յին կր­նան դառ­նալ, երբ անոնց մաս­նակ­ցու­թիւն  բե­րէ նա­եւ տագ­նա­պին մէջ ապ­րող սուր­ի­ա­հա­յը:

«Գ

 

Share.

Leave A Reply