ՍՈՒՐԻՈՅ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵՑ 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ՊԱՔԱԼՈՐԻԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ

0

Կիրակի, 2 Յու­լիս 2017-ին, Սուր­իոյ Կր­թական Նա­խա­րա­րու­թիւնը հրա­պա­րա­կեց Սուր­իոյ երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րան­նե­րու աւար­տա­կան 12-րդ կար­գի` պա­քա­լոր­իա­յի պե­տա­կան քն­նու­թիւններու (գի­տա­կան եւ գրա­կան բա­ժին­նե­րու) ար­դիւնք­նե­րը:

Կր­թու­թեան Նա­խա­րա­րու­թեան հա­մա­ձայն 2016-2017 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նին Սուր­իոյ տար­բեր նա­հանգ­նե­րուն մէջ պա­քա­լոր­իա­յի գի­տա­կան բա­ժի­նէն քն­նու­թեան մաս­նակ­ցած է /101.200/ աշա­կերտ-աշա­կեր­տու­հի, յա­ջո­ղած` 56.199 աշա­կերտ-աշա­կեր­տու­հի, 55% տո­կո­սով, իսկ գրա­կան բա­ժի­նէն քն­նու­թեան մաս­նակ­ցած է /65.977/ աշա­կերտ-աշա­կեր­տու­հի, յա­ջո­ղած` /29.207/ աշա­կերտ-աշա­կեր­տու­հի, 44% տո­կո­սով:

Այս առի­թով ջեր­մա­պէս կը շնոր­հա­ւո­րենք յա­ջո­ղու­թեան ար­ժա­նա­ցած սուր­ի­ա­հայ մեր բո­լոր ճե­մա­րան­նե­րու աշա­կերտ-աշա­կեր­տու­հի­նե­րը, ակըն­կալ­ուած ար­դիւն­քին չհա­սած մեր ու­սա­նող­նե­րուն կը մաղ­թենք նո­րո­վի ուժ եւ կո­րով, նա­խա­պատ­րաստ­ուե­լու  քն­նու­թեան երկ­րորդ հանգր­ուա­նին:

Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք hա­լէ­պա­հայ երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րան­նե­րու պա­քա­լոր­իա­յի քն­նու­թեանց մաս­նակ­ցու­թեան պատ­կերն ու շր­ջա­նա­ւարտ­նե­րու գնա­հա­տա­նի­շե­րը:

 

Քարէն Եփփէ Ազգ. Ճեմարան

Գիտական Բաժին

Մասնակցողներ` 44

Յաջողածներ` 27

Յաջողութեան տոկոս` 61%

Էլի Պարմաքսըզեան       2791/2591

Գէորգ Մանուկեան          2727/2577

Ռաքէլ Շահինեան            2718/2563

Սթեֆանի Սահակեան   2652/2482/

Նարօտ Պարսումեան      2621/2461

Մեղրի Մանուկեան          2611/2481

Ճորճ Պեզճեան                  2595/2415

Շուշի Թանաշեան            2584/2439

Լենա Չոքարեան               2506/2356

Քրիստ Փայասեան           2503/2373

Աբիկ Արամեան                  2489/2349

Ժագի Կիրակոսեան        2423/2293

Բալիկ Մալճեան                2390/2250

Սարգիս Չափրազեան   2381/2231

Յակոբ Աշակերտեան      2371/2221

Գօգօ Գիւփէլեան               2364/2229

Մեղրիկ Հէքիմեան            2352/2217

Աւօ Ալեքսանեան               2253/2128

Ճըրճոս Հոմսի                     2192/2012

Արթին Այնթապի               2182/2027

Ալեքսանտր Քէօշկէրեան 2134/1984

Այտա Թօփալեան            2123/1983

Յակոբ Արօ                         2055/1940

Սիմոն Մուշոյեան             2012/1872

Մարալ Ղազարեան         1968/1823

Նժդեհ Սարգիսեան          1862/1732

Տարօն Շահինեան          1803/1683

 

Գրական Բաժին

Մասնակցողներ` 17

Յաջողածներ` 13

Յաջողութեան տոկոս` 77%

 

Կարօ Եղիայեան               2243/2083

Լուսին Մելքոնեան           2223/2068

Սերժ Գազանճեան           2045/1890

Քրիստ Եղիայեան           1913/1803

Ժէնի Խաչատուրեան       1796/1676

Յովսէփ Գոնճայեան        1777/1642

Քարին Պճալի                     1771/1636

Պերճ Մութաֆեան            1649/1499

Մարիանա Մարգարեան 1597/1487

Նուարդ Տէմիրճեան        1541/1416

Կարպիս Պօշկեզէնեան   1487/1347

Քրիստ Գէորգեան             1443/1313

Գրիգոր Քրիստ Գազէզեան 1314/1184

 

Լ.Նաճարեան-Գ.Կիւլպէնկեան Կեդրոնական Վարժարան

Գիտական Բաժին

Մասնակցողներ` 30

Յաջողածներ` 24

Յաջողութեան տոկոս` 80%

 

Ճուտ Նաաում                 2825/2625

Աննա Նաճարեան             2769/2589

Ռամի Անատանի               2755/2645

Էնժի ԹիւՖէնքճի                2678/2508

Յովիկ Մարգարեան        2646/2496

Մովսէս Ատուրեան           2591/2446

Լիւսինէ Համամճեան      2558/2428

Հելենա Պանօ Նազարեան   2511/2381

Ժոյէլ Տիգ                           2477/2352

Սարիկ Պիթար                    2477/2307

Լիւսիա Սրապոնեան       2414/2284

Նանոր Պարսումեան       2408/2278

Փաուլա Ղուլամ                 2407/2247

Մանօ Քէօշկէրեան           2405/2245

Լուսին Պուտաքեան         2390/2270

Արեւ Աբգարեան                2349/2179

Աննա Քարէն Թնկրեան    2346/2206

Յակոբ Յակոբեան            2172/2022

Տարօն Գասպար               2152/2012

Մարիսէլլա Սանճեան     2139/1999

Սինտի Ուրուշիկեան        2057/1917

Հայկան Տէր Եղիայեան  1781/1681

Ճորճ Ոսկեան                      1758/1598

Յովիկ Մօրա                       1667/1522

 

Կիլիկեան Ճեմարան

Գիտական Բաժին

Մասնակցողներ` 10

Յաջողածներ` 9

Յաջողութեան տոկոս` 90%

 

Թամար Զարիֆեան        2785/2585

Հալա Ճանատրի                2779/2599

Նաթալի Շաքրա                2760/2580

Քարօլ Քօրօ                         2736/2556

Անի Բանօղլեան                 2683/2503

Արմէն Փիլոյեան                2346/2206

Ժոսլին Կարապետեան   2309/2119

Համբիկ Քիլէրճեան         2239/2089

Լիւսի Պետրոս                   2205/2025

 

 

Կրթասիրաց Ս. Չէմպէրճեան Երկրդ. Վարժարան

Գիտական Բաժին

Մասնակցողներ` 27

Յաջողածներ` 19

Յաջողութեան տոկոս` 71 %

 

Լին Իյշուհ                      2862/2662

Քումէյթ Սուէտ               2839/2639

Թոնի Եուսէֆ                  2834/2664

Սամի Քուրիէ                  2782/2622

Սրուր Իպրահիմ             2755/2555

Մաճտ Ճպարա               2660/2510

Հալա Եազճի                  2610/2450

Ֆատի Ֆարահ               2578/2418

Մարինա Հատտատ        2516/2346

Ուիսամ Տայէխ              2484/2324

Շաղիկ Խաչոյեան          2398/2248

Մեղեդի Գույումճեան     2323/2153

Տիգրանուհի Մենէշեան  2290/2130

Նայա Ըզղըն Գալալա    2286/2136

Միրէյ Պազրլի                2199/2024

Սերենա Օսաննա Լուսօ 2188/2043

Նայիրի Քասիս               2171/2031

Մարինա Գիրազեան      2070/1930

Միշէլ Ալռիշանի              1835/1665

 

Գրական Բաժին

Մասնակցողներ` 7

Յաջողածներ` 5

Յաջողութեան տոկոս` 71%

 

Զարմիկ Քէլլէեան           2563/2403

Դալար Ֆսթըքճեան        2461/2341

Գառնի Այնթապլի           2377/2207

Էլիա Ֆանուն                 1982/1782

Ճորճ Մտիուան               1717/1557

 

Հայ Աւետարանական Բեթէլ Երկրորդական Վարժարան

Գիտական Բաժին

Մասնակցողներ` 15

Յաջողածներ` 13

Յաջողութեան տոկոս` 87%

 

Մարիան Ոքզան             2778/2628

Ժուլի Ֆաթթալ               2837/2637

Ճուտ Մարթա                 2767/2587

Վերոնիք Պիթար             2737/2567

Ֆատի Ըպրահիմ Աղա   2598/2438

Նուր Թաննուզ                2586/2438

Սթեֆանի Սթեֆան        2602/2422

Լուսինէ Սազեան            2535/2375

Բամելա Աֆիսա             2483/2303

Միրէլլա Հատտատ         2452/2302

Միհրան Նանէճեան        1753/1613

Վահրամ Խաչատուրեան 1690/1510

Կարէն Գէորգ                 1656/1476

 

 

Share.

Leave A Reply