ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ Յուլիս Բ./2017 Լուսարձակի Տակ Պահել Ատրպէյճանի Ահաբեկչական Դիմագիծը

0

Ատր­պէյ­ճա­նի ահա­բեկ­չա­կան դի­մա­գի­ծը  յար եւ նման է դի­մա­գի­ծին վեր­ջին տա­րի­նե­րու ահա­բեկ­չա­կան բո­լոր այն կող­մե­րուն` եր­կիր­ներ թէ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ, որոնք իրենց յար­ձա­կում­նե­րը ար­դա­րաց­նե­լու, բար­բա­րո­սա­կան արար­քը քօ­ղար­կե­լու հա­մար դի­մե­ցին ու կը շա­րու­նա­կեն դի­մել ամէն մի­ջո­ցի` չա­րա­շա­հե­լով մարդ­կա­յին ու կրօ­նա­կան սկզ­բունք­նե­րը:

Այդ մի­ջոց­նե­րը կի­րար­կե­լի կը դառ­նան այն պա­րա­գա­նե­րուն յատ­կա­պէս, երբ ակ­նարկ­ուած կող­մե­րը ար­դա­րու­թեան վրայ յեն­ուե­լու հիմ­քեր չու­նին, հե­տե­ւա­բար յար­ձա­կու­մի բո­լոր եղա­նակ­նե­րը կ՛օտ­գա­տոր­ծեն` յոյս ու­նե­նա­լով, որ եթէ նոյ­նիսկ ի նպաստ իրենց կողմ­նո­րո­շում­ներ չշա­հին, գէթ ար­դա­րու­թեան լոյս աշ­խարհ գա­լը կր­նան ու­շաց­նել ու իրենց նեղ շա­հե­րը պաշտ­պա­նել:

Ար­ցա­խի հար­ցին կրօ­նա­կան երանգ տա­լու փոր­ձը այդ մի­ջոց­նե­րէն մէկն է, որ­մով Ատր­պէյ­ճան կը փոր­ձէ իս­լա­մա­կան եր­կիր­նե­րը եթէ ոչ ան­պայ­ման իրեն կողմնակից, առն­ուազն չէ­զոք դիր­քի վրայ պա­հել Ար­ցա­խի հար­ցին նկատ­մամբ: Մի­ջին Արե­ւել­քի վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րը, սա­կայն, ցոյց տուին, որ կրօ­նա­կան չա­րա­շա­հում­նե­րը այն­քան ալ ար­դիւ­նա­ւէտ չե­ղան ու տեղ-տեղ իս­լա­մա­կան կրօնք դա­ւա­նող­ներն ալ դէմ ելան այս երե­ւոյ­թին եւ  հար­ցե­րուն քա­ղա­քա­կան էու­թիւնը քն­նար­կել նա­խընտ­րե­ցին: Տեղ-տեղ քրիս­տոն­եան եւ իս­լա­մը նոյն կողմ­նո­րո­շու­մը ու­նե­ցան` յատ­կա­պէս խա­ղա­ղու­թեան, երկ­խօ­սութ­եան, ազատ ինք­նո­րոշ­ման իրա­ւուն­քի հար­ցե­րուն նկատ­մամբ:

Երկ­րորդ մի­ջո­ցը խա­ղաղ բնակ­չու­թիւնը որ­պէս կեն­դա­նի վա­հան օգ­տա­գոր­ծե­լու ան­մարդ­կա­յին ոճն է` գիւ­ղե­րու մէջ ծանր հրե­տա­նի զե­տե­ղե­լու, այդ­տե­ղէն Ար­ցա­խի ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան դիր­քե­րը հար­ուա­ծե­լու եւ հայ­կա­կան կող­մին պա­տաս­խա­նը խա­ղաղ բնակ­չու­թեան ուղղ­ուած հար­ուած հա­մա­րե­լու:  Սուր­իոյ մէջ, մենք ահա­բեկ­չա­կան այ­սօ­րի­նակ ոճին ակա­նա­տե­սը եղանք ու կր­նանք վկա­յել անոր ահագ­նու­թիւնը:

Այս բո­լո­րին կող­քին, Ատր­պէյ­ճան, վեր­ջին տա­րի­նե­րուն, մի­ջազ­գա­յին մար­դա­սի­րա­կան իրա­ւուն­քի կո­պիտ խախ­տում­ներ, քա­ղա­քա­ցի­նե­րու ու մա­նա­ւանդ երե­խա­նե­րու, կա­նանց ու ծե­րե­րու նկատ­մամբ  վայ­րա­գու­թիւն­ներ, նա­հա­տակ­նե­րու մար­մին­նե­րու խոշ­տան­գում­ներ, գլ­խա­տում­ներ կը կա­տա­րէ:

Մի­ջազ­գա­յին առու­մով ահա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի ամե­նա­բուռն  ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին  մէջ կը գտն­ուինք: Ատր­պէյ­ճա­նի այս վար­քա­գի­ծը  այդ պայ­քա­րին մէջ տե­ղա­ւո­րե­լու հիմ­քե­րը ու­նի հայ­կա­կան կող­մը:

Մե­զի, մա­նա­ւանդ լրագ­րա­կան դաշ­տին ծա­ռա­յող­նե­րուս, կը մնայ այդ վար­քա­գի­ծը լու­սար­ձա­կի տակ պա­հել, որ­պէս­զի կա­րե­նանք մի­ա­տեղ կեց­ուածք­ներ ու­նե­նալ եւ ձայն բարձ­րաց­նել մի­ա­սին, մի­եւ­նոյն ատեն հայ­կա­կան կող­մին կա­ռու­ցո­ղա­կան մօ­տե­ցում­նե­րը շեշ­տե­լով ամէ­նուր:

«Գ

Share.

Leave A Reply