Ճաաֆարի. «Ահաբեկչութեան Դէմ  Պայքարը Առաջնահերթութիւն Է»

0

Ժը­նե­ւի մէջ գու­մա­րուող միջ­սուր­ի­ա­կան երկ­խօ­սու­թեան 7-րդ հան­դի­պու­մի շր­ջա­գի­ծէն ներս, դոկտ. Պաշ­շար ալ Ճա­ա­ֆարիի գլ­խա­ւո­րու­թեամբ Ժը­նեւ ժա­մա­նած Սուր­իոյ Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը Չո­րեք­շաբ­թի, 12 Յու­լի­սին Սուր­իոյ հար­ցով ՄԱԿ-ի բա­նագ­նաց Սթե­ֆան տի Միս­թու­րա­յի հետ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու երկ­րորդ նիս­տը գու­մա­րեց:

Նիս­տի աւար­տին, Ճա­ա­ֆա­րի մամ­լոյ ասու­լի­սի մը ըն­թաց­քին շեշ­տեց, որ Սուրի­ա­կան Պատ­ուի­րա­կու­թիւնն ու տի Միս­թու­րան ահա­բեկ­չութ­եան դէմ պայ­քա­րին շուրջ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու կա­րե­ւոր փուլ մը նուա­ճե­ցին:

«Այ­սօր եր­կու­քու­կէս ժամ տե­ւո­ղու­թեամբ քն­նար­կե­ցինք ահա­բեկ­չութ­եան դէմ պայ­քա­րին առն­չուող, այս­պէս կոչ­ուած` «չոր­րորդ թղ­թած­րա­րը» ու  կա­րե­ւոր յա­ռա­ջըն­թաց ար­ձա­նագ­րե­ցինք այս առու­մով: Մե­զի հա­մար ահա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րը առաջ­նա­հեր­թու­թիւն է: Սա առաջ­նա­հեր­թու­թիւն պէտք է ըլ­լայ նա­եւ բո­լոր պե­տու­թիւն­նե­րուն, նոյ­նիսկ ահա­բեկ­չու­թիւնը հո­վա­նա­ւո­րող­նե­րուն հա­մար, որով­հե­տեւ այդ կոր­ծա­նա­րար վտան­գը հա­սաւ նա­եւ իրենց եր­կիր­նե­րը, տա­րած­ուե­ցաւ աշ­խար­հով մէկ: Երե­ւոյթ մը, որ կը նա­խա­տե­սէ­ինք ու եօ­թը տա­րի շա­րու­նակ մեծ պե­տու­թիւն­նե­րը կը զգու­շաց­նէ­ինք անոր վտան­գէն»:    

Ճա­ա­ֆա­րի յայտ­նեց, որ ներ­կա­յիս Սուր­ի­ա­կան Պատ­ուի­րա­կու­թեան փոր­ձա­գէտ­նե­րը տի Միս­թու­րա­յի հետ կը քն­նար­կեն 12 կէ­տէ բաղ­կա­ցած սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պի քա­ղա­քա­կան լուծ­ման թղ­թած­րա­րը:

Share.

Leave A Reply