Սուրիոյ Խորհրդարան. «Մուսուլի Մեծ Յաղթանակը Ռազմավարական Նշանակութիւն Ունի»

0

Սուր­իոյ խորհր­դա­րա­նը շնոր­հա­ւո­րեց իրա­քի խորհր­դա­րա­նը ՏԱ­ՀԵՇ-ի դէմ մեծ յաղ­թա­նա­կին եւ Մու­սուլ քա­ղա­քի ամ­բող­ջա­կան ազա­տագր­ման առի­թով:

Սուր­իոյ խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ դոկտ. Հատ­իա Ապ­պաս Իրա­քի խորհր­դա­րա­նին առա­քած իր շնոր­հա­ւո­րա­կան  հե­ռագ­րին մէջ ըսաւ թէ. «Այս քայ­լը մեծ ոս­տում մըն է մեր եր­կիր­նե­րուն սպառ­նա­ցող ահա­բեկ­չութեան դէմ մղ­ուած պայ­քա­րին մէջ», աւելց­նե­լով  որ Սուր­իոյ պե­տու­թիւնը պի­տի շա­րու­նա­կէ, բո­լոր մա­կար­դակ­նե­րու վրայ, նե­ցուկ կանգ­նիլ Իրա­քի կա­ռա­վա­րու­թեան, որով­հե­տեւ վտան­գը կը սպառ­նայ եր­կու եր­կիր­նե­րուն: Ապ­պաս կա­րե­ւոր հա­մա­րեց զոյգ եր­կիր­նե­րու գոր­ծակ­ցու­թիւնը` խորհր­դա­րա­նա­կան եւ այլ մա­կար­դակ­նե­րու վրայ:

Share.

Leave A Reply