Լաւրով Եւրոպական Խորհուրդին Ու ԱՄՆ-ին Կոչ Կ՛ուղղէ Չեղեալ Համարելու Սուրիոյ Ժողովուրդին Դէմ Սահմանուած Պատիժները

0

Ռուս­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սեր­կէյ Լաւ­րով ԱՄՆ-ին եւ Եւ­րո­պա­կան խորհուրդին կոչ ուղ­ղեց վե­րա­տե­սու­թեան են­թար­կե­լու Սուր­իոյ ժո­ղո­վուր­դին դէմ սահ­ման­ուած պա­տիժ­նե­րը եւ չեղ­եալ հա­մա­րե­լու զա­նոնք:

Յայտ­նենք, որ ԱՄՆ-ը եւ Եւ­րո­պա­կան Խորհուրդը, քա­ղա­քա­կան նկա­տա­ռում­նե­րով ու Սուր­իոյ տագ­նա­պը եր­կա­րաձ­գե­լու մի­տու­մով, Սուր­իոյ դէմ տն­տե­սա­կան մի­ա­կող­մա­նի պա­տիժ­ներ սահ­մա­նած էին: Այս պա­տիժ­նե­րը բա­ցա­սա­կան անդ­րա­դարձ ու­նե­ցան Սուր­իոյ բնակ­չու­թեան վրայ` պա­տե­րազ­մի օրե­րուն կրկ­նա­պատ­կե­լով անոր տա­ռա­պանքն ու զր­կան­քը:  Աւելց­նենք, որ նա­խորդ Ուր­բաթ ԱՄՆ-ի նա­խա­գահն ու իր ռուս պաշ­տօ­նա­կի­ցը Գեր­ման­իոյ Համ­պուրկ քա­ղա­քին մէջ հան­դի­պու­մի մը ըն­թաց­քին հա­մա­ձայ­նած էին Սուր­իոյ հա­րա­ւա­յին շր­ջա­նին մէջ «լար­ուա­ծու­թեան մեղ­մաց­ման շր­ջան» մը հաս­տա­տել:

Share.

Leave A Reply