ՀՄԸՄ-ի Քեսապի Մասնաճիւղի Սկաուտական Երկրորդ Խորհրդաժողով

0

ՀՄԸՄ-ի Սուր­իոյ Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւնն ու Սկաուտ Խոր­հուր­դը հե­տե­ւե­լու եւ մօ­տէն հե­տապն­դե­լու հա­մար մաս­նա­ճիւ­ղե­րուն աշ­խա­տանք­նե­րը պար­բե­րա­բար հան­դի­պում­ներ կը կազ­մա­կեր­պեն` քն­նե­լու աշ­խա­տանք­նե­րուն ըն­թացքն ու նոր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը:

Նման ձեռ­նարկ մըն էր Հինգ­շաբ­թի, 29 Յու­նիս 2017-ին տե­ղի ու­նե­ցած ՀՄԸՄ-ի Քե­սա­պի Մաս­նա­ճիւ­ղի սկաու­տա­կան երկ­րորդ խորհր­դա­ժո­ղո­վը: Խորհր­դա­ժո­ղո­վին ներ­կայ էին ՀՄԸՄ-ի Սուր­իոյ Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ Մա­նուկ Քէ­օշ­կէր­եան, Շր­ջա­նա­յին Սկաուտ Խոր­հուր­դի ան­դամ­ներ Յա­րութ Ղա­զար­եան եւ Ճորճ Գա­լայճ­եան, Քե­սա­պի Մաս­նա­ճիւ­ղի Վար­չու­թիւնն ու Սկաուտ Խոր­հուր­դը:

Խորհր­դա­ժո­ղո­վին սկիզ­բը խօսք առաւ ՀՄԸՄ-ի Սուր­իոյ Շրջ.Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ Մա­նուկ Քէ­օշ­կէր­եան: Ան գնա­հա­տեց մաս­նա­ճիւ­ղի ու­թամս­եայ ձեռ­նարկ­ներն ու աշ­խա­տանք­նե­րը` յա­ռա­ջի­կայ ծրա­գիր­նե­րուն մաղ­թե­լով յա­րա­տեւ կո­րով եւ եռանդ, ապա ներ­կա­յա­ցուց մաս­նա­ճիւ­ղի վե­րել­քին եւ յա­ռաջ­դի­մու­թեան նպաս­տող կա­րե­ւոր գոր­ծե­լա­ձե­ւեր, աս­տի­ճա­նա­ւո­րա­կան կազ­մը արդ­ի­ա­կա­նա­ցած ոճով աշ­խա­տան­քի մղող թե­լադ­րանք­ներ: Այ­նու­հե­տեւ ներ­կա­յա­ցուց յա­ռա­ջի­կայ տա­րեշր­ջա­նի ծրա­գիր­ներն ու աշ­խա­տանք­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ  ՀՄԸՄ-ի 100 ամ­եա­կին նա­խա­պատ­րաս­տու­թիւնը:

Մաս­նա­ճիւ­ղի խմ­բա­պետ  Յա­կոբ Թրթռ­եան ամ­փոփ ձե­ւով ներ­կա­յա­ցուց մաս­նա­ճիւ­ղի ու­թամս­եայ տե­ղե­կա­գի­րը:

Մաս­նա­կից­նե­րը խորհր­դակ­ցե­ցան  մաս­նա­ճիւ­ղի ներ­կայ դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րուն եւ յա­ռա­ջի­կայ ծրա­գիր­նե­րուն մա­սին: Այս առու­մով ներ­կա­յաց­ուե­ցան շարք մը առա­ջարկ­ներ:

Խորհր­դա­ժո­ղո­վը առիթ մըն էր վե­րա­նո­րոգ թա­փով եւ նո­րո­վի գոր­ծե­լա­ո­ճով պատ­րաստ­ուե­լու յա­ռա­ջի­կայ աշ­խա­տանք­նե­րուն:

Մամուլի Յանձնախումբ

Share.

Leave A Reply