ԽՄԲԱՊԵՏԱԿԱՆԻ ՈՐԱԿԱՒՈՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ-ԲԱՆԱԿՈՒՄ

0

Սկաու­տը իր կա­տա­րած կի­րակ­նօր­եայ գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին կ՛ըմ­բոշխ­նէ միայն տե­սա­կան գի­տե­լիք­ներ, իսկ զա­նոնք գործ­նա­կա­նացնե­լու հա­մար, տա­րե­կան բա­նա­կու­մին կող­քին անհ­րա­ժեշտ են այլ գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­ներ: Անց­նող 5 տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին, ՀՄԸՄ-ի Հա­լէ­պի Մաս­նա­ճիւ­ղի սկաուտ­նե­րը զրկ­ուած էին այդ  հա­ւա­քա­կան ու ըն­կե­րա­յին կեան­քը ապ­րե­լու հա­ճոյ­քէն:

Այս տա­րի, պայ­ման­նե­րու բա­րե­լաւ­ման բե­րու­մով, կազ­մա­կերպ­ուե­ցաւ խմ­բա­պե­տա­կա­նի որա­կա­ւոր­ման յա­տուկ դպ­րոց-բա­նա­կում մը:

ՀՄԸՄ-ի Հա­լէպի Մաս­նա­ճիւ­ղի Սկաուտ Խոր­հուր­դին կազ­մա­կեր­պու­թեամբ 26-27 Յու­նիս 2017-ին, խմ­բա­պե­տա­կան ու աս­տի­ճա­նա­ւո­րա­կան կազ­մե­րը  դպ­րոց-բա­նա­կում մը կազ­մա­կեր­պե­ցին Ս. Յա­կոբ եկե­ղեց­ւոյ շր­ջա­փա­կին մէջ:  Եր­կօր­եայ դպ­րոց-բա­նա­կու­մի ըն­թաց­քին, անոնք կա­տա­րե­ցին կար­գա­պա­հա­կան վար­ժու­թիւն­ներ, կա­ցի­նի, սու­լի­չի , հե­տա­խու­զա­կան նշան­նե­րու եւ կողմ­նա­ցոյ­ցի օգ­տա­գործ­ման փոր­ձեր:

Մաս­նա­կից­նե­րուն ներ­կա­յաց­ուե­ցան շարք մը դա­սա­խօ­սու­թիւն­ներ, ինչ­պէս` «Սկաու­տա­կան Արա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն Կա­րե­ւո­րու­թիւնը», «Արխիւա­յին Աշ­խա­տան­քը», «Պա­հա­կին եւ Գի­շե­րա­պա­հին Պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րը»: Բժշկ. Պերճ Գա­սապ­եան նախ­նա­կան դար­մա­նու­մին մա­սին նիւթ մը ներ­կա­յա­ցուց, ման­կա­վար­ժու­հի Ալին Բա­նոյ­եան ման­կա­վար­ժա­կան նիւ­թով մը` բա­նա­կու­մի ըն­թաց­քին պա­տա­նի­նե­րուն հետ վար­ուե­լու նր­բու­թիւն­նե­րուն անդ­րա­դար­ձաւ, իսկ Շրջ. Սկ. Խոր­հուր­դի ան­դամ Մար­իա Գա­բուճ­եան բա­նա­կու­մի խո­հա­րա­րին աշ­խա­տան­քը լու­սար­ձա­կի տակ առաւ:

Բա­նա­կող քոյ­րերն ու եղ­բայր­նե­րը զրու­ցե­ցին դա­սա­խօ­սու­թիւնը հե­տաքրք­րա­կան ձե­ւով ներ­կա­յաց­նե­լու կա­րե­ւո­րու­թեան, ապա նա­եւ պա­տի թեր­թի եւ ձե­ռա­յին աշ­խա­տանք­նե­րու եւ  խրախ­ճանք­նե­րու կազ­մա­կերպ­ման նպա­տակ­նե­րուն շուրջ:

Բա­նա­կող քոյ­րերն ու եղ­բայր­նե­րը ար­դէն սկ­սած են տա­րե­կան բա­նա­կու­մի նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տան­քին` ան­համ­բեր սպա­սե­լով ՀՄԸՄ-ակա­նի կեան­քին մէջ իւ­րա­յա­տուկ նշա­նա­կու­թիւն ու դաս­տի­արա­կիչ դե­րա­կա­տա­րու­թիւն ու­նե­ցող տա­րե­կան բա­նա­կու­մի ջերմ օրե­րուն:

ՀՄԸՄի Հալէպ Մասնաճիւղի Սկ. Խորհուրդ

Share.

Leave A Reply