Ասատ Սուրիական Բանակին Տօնին Առիթով. «Դուք Մեր Փառքի Կերտիչներն Էք»

0

Սուր­ի­ա­կան բա­նա­կի հիմ­նադ­րու­թեան 72-րդ տա­րե­դար­ձին առի­թով, սուր­ի­ա­կան բա­նա­կի եւ զին­եալ ու­ժե­րու հրա­մա­նա­տար, նա­խա­գահ Պաշ­շար ալ Ասատ «ժո­ղո­վուր­դին Բա­նա­կը» պար­բե­րա­կա­նին իր տուած հար­ցազ­րոյ­ցին ըն­թաց­քին ըսաւ. «Սուր­իա կը պայ­քա­րի հա­ւա­տադր­ժո­ղա­կան եւ ահա­բեկ­չա­կան այն­պի­սի թշ­նամիի մը դէմ, որուն նմա­նը պատ­մու­թիւնը չէ տե­սած: Այս ահա­բե­կիչ­նե­րուն զօ­րա­վիգ կը կանգ­նին մի­ջազ­գա­յին եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին կող­մեր, որոնք տա­րի­ներ շա­րու­նակ կը փոր­ձեն ամ­բողջ տա­րա­ծաշր­ջա­նը իրենց վե­րահս­կո­ղու­թեան տակ առ­նել: Սուր­ի­ա­կան բա­նա­կին մար­տու­նա­կու­թիւնը, Սուր­իոյ ժո­ղո­վուր­դին մի­աս­նու­թիւնն ու մեր նա­հա­տակ­նե­րուն թա­փած արիւնը նուի­րա­գոր­ծե­ցին մեր յաղ­թա­նա­կը»:

Ասատ իր խօս­քը ուղ­ղե­լով սուր­ի­ա­կան բա­նա­կի զի­նուոր­նե­րուն ըսաւ. «Դուք, ո՛վ հայ­րե­նի­քի պաշտ­պան­ներ եւ յաղ­թա­նա­կի կեր­տիչ­ներ, դուք մեր դիւ­ցազ­ներ­գու­թիւնը կը գրէք ու մեր երկ­րին յա­ւեր­ժու­թիւնը կ՛ամ­րագ­րէք: Դուք արե­ւա­ծա­գը կ՛աւե­տէք այն երկ­րին, որ խորհր­դա­նիշն է այ­բու­բե­նին ու քա­ղա­քակր­թու­թեան: Ձեզ­մով մեր յաղ­թա­նա­կը ամ­բող­ջա­կան պի­տի դառ­նայ ու մեր եր­կի­րը վե­րագտ­նէ իր եր­բեմ­նի խա­ղա­ղու­թիւնն ու ապա­հո­վու­թիւնը:

«Մեծ հպար­տու­թեամբ եւ գնա­հա­տան­քով կ՛ող­ջու­նեմ ձեզ եւ կը շնոր­հա­ւո­րեմ սուր­ի­ա­կան բա­նա­կին  72-ամ­եա­կը:

«Դուք կը շա­րու­նա­կէք ձեր նախ­նի­նե­րուն` հե­րոս մար­տիկ­նե­րուն պայ­քա­րը` յա­նուն ազատ, անկախ եւ ինք­նիշ­խան Սուր­իոյ»:

Share.

Leave A Reply