Ասատ` Տէր Զօրի Ազատամարտիկներուն. «Ահաբեկչական Ամենավայրագ Խմբաւորումներուն Դէմ Դնելով, Դուք Փաստեցիք  Որ Ձեր Պատասխանատուութեան Գիտակից Նուիրեալներ Էք»

0

Սուր­իոյ նա­խա­գահ Պաշ­շար ալ Ասատ, Տէր Զօ­րի անվ­տան­գու­թեան յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ, գն­դա­պետ Ռա­ֆիք Շը­հա­տէի, 137-րդ գուն­դի պետ Հա­սան Մու­համ­մէ­տի, Սուր­իոյ հան­րա­պե­տա­կան պա­հա­կա­խում­բի 104-րդ գուն­դի պետ Իսամ Զու­հէր Ատ­տի­նի եւ սուր­ի­ա­կան բա­նա­կի մար­տիկ­նե­րուն հետ հե­ռա­ձայ­նա­յին հա­ղոր­դակ­ցու­թեամբ շնոր­հա­ւո­րեց  Տէր Զօ­րի յաղ­թա­նա­կը ու ըսաւ. «Ահա­բեկ­չա­կան ամե­նա­վայ­րագ խմ­բա­ւո­րում­նե­րուն դէմ դնե­լով, դուք փաս­տե­ցիք  որ ձեր պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան գի­տա­կից նուիր­եալ­ներ էք: Դուք օրի­նակ դար­ձաք նո­րա­հաս սե­րունդ­նե­րուն: Պատ­մու­թիւնը պի­տի վկա­յէ, որ հա­կա­ռակ անոր որ թիւով քիչ էիք, սա­կայն ձեր երկ­րին նուի­րե­ցիք ամե­նա­թան­կը` ձեր կեան­քը: Դուք պայ­քա­րե­ցա՛ք, ձեր պար­տա­կա­նու­թիւնը լիու­լի կա­տա­րե­ցիք եւ յաղ­թա­նա­կի դափ­նեպ­սա­կին ար­ժա­նա­ցաք: Պատ­մու­թիւնը պի­տի յի­շէ, որ ձեր զի­նա­կից­նե­րէն ոմանք նա­հա­տակ­ուե­ցան, ոմանք վի­րա­ւոր­ուե­ցան, բայց ամե­նա­նախ­նա­կան մի­ջոց­նե­րով դար­մա­նե­ցին իրենց վէր­քերն ու շա­րու­նա­կե­ցին պա­տե­րազ­միլ յա­նուն Սուր­իոյ ազա­տագ­րու­թեան: Անոնց թա­փած թան­կար­ժէք արիւնը, հա­ւա­տադր­ժո­ղա­կան ահա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րը, յաղ­թա­նա­կով պսա­կեց: Ահա­ւա­սիկ դուք, այ­սօր, կը կանգ­նիք այն հե­րոս­նե­րուն կող­քին, որոնք բուռն կռիւ­ներ մղե­լով ճեղ­քե­ցին Տէր Զօ­րի պա­շար­ման օղա­կը եւ մի­ա­ցան ձե­զի` ազա­տագ­րե­լու Սուր­ի­ա­կան Հայ­րե­նի­քի ողջ տա­րած­քը»:

Share.

Leave A Reply