Մարզական՝ Սեպտեմբեր Ա./2017

0

 

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ

Սուր­իոյ Հա­ւա­քա­կա­նը Պատ­մա­կան Ար­դիւն­քով Պար­տու­թեան Մատ­նեց Քա­թա­րը

Հա­մաշ­խար­հա­յին ֆութ­պո­լի 2018-ի ախոյ­եա­նու­թեան զտ­ման մր­ցում­նե­րու ծի­րէն ներս, Սուր­իոյ Ֆութ­պո­լի Ազ­գա­յին Կազ­մը 3 – 1 ար­դիւն­քով պար­տու­թեան մատ­նեց հիւ­րըն­կալ Քա­թա­րը: Շնոր­հիւ այս յաղ­թա­նա­կին, Սուր­իոյ կազ­մը ապա­հո­վեց 12 կէտ` գրա­ւե­լով խմ­բա­կին եր­րորդ դիր­քը: Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին Սուր­իոյ խաղ­ցող­նե­րը տի­րա­պե­տե­ցին դաշ­տին եւ վտան­գի  են­թար­կե­ցին մր­ցա­կի­ցին դար­պա­սը: 10-րդ վայրկ­եա­նին մր­ցու­մի լա­ւա­գոյն խաղ­ցող Ու­մար Խրէ­պի նշա­նա­կեց հա­ւա­քա­կա­նի առա­ջին կո­լը: Քա­թա­րի հա­ւա­քա­կա­նը պաշտ­պա­նո­ղա­կան դիր­քի անց­նե­լով խտա­ցուց իր յար­ձա­կում­նե­րը եւ յա­ջո­ղե­ցաւ նշա­նա­կել հա­ւա­սա­րու­թեան կո­լը: Երկ­րորդ կի­սա­խա­ղին, Սուր­իոյ հա­ւա­քա­կա­նի մար­զի­չը խում­բի յար­ձա­կո­ղա­կան դիր­քը աշ­խու­ժաց­նե­լու նպա­տա­կով դաշտ ուղ­ղեց Հա­միտ Մի­տօն: Սուր­ի­ա­ցի­նե­րը շա­րու­նա­կե­լով իրենց աշ­խոյժ խա­ղը, Ու­մար Խրէ­պի­նի եւ Հա­միտ Մի­տո­յի նշա­նա­կած կո­լե­րով կր­կին ցն­ցե­ցին հիւ­րըն­կալ հա­ւա­քա­կա­նին դար­պա­սը: Աւելց­նենք, որ վեր­ջին շր­ջա­նին Սուր­իոյ ֆութ­պո­լի դաշ­նակ­ցու­թիւնը հա­ւա­քա­կա­նին մի­ա­ցուց եր­կար տա­րի­նե­րէ հե­ռաց­ուած խաղ­ցող­նե­րը` Ֆի­րաս Էլ­խա­թի­պը եւ Ու­մար Սո­ման, որոնք աշ­խու­ժա­ցու­ցին հա­ւա­քա­կա­նի յար­ձա­կո­ղա­կան գի­ծը:

 

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Հա­ւա­քա­կա­նը Անակն­կալ Պար­տու­թիւն Կրեց

Աշ­խար­հի 2018 թուա­կա­նի առաջ­նու­թեան ընտ­րա­կան փու­լի 4-րդ խում­բի 7-րդ հանգր­ուա­նի մր­ցում­նե­րու ծի­րէն ներս, Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նը հիւ­րըն­կալ­ուե­ցաւ Ռու­ման­իոյ կազ­մին կող­մէ ու մր­ցու­մին անակն­կալ պար­տու­թիւն մը կրեց: Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին խում­բը կր­ցաւ դի­մադ­րել մր­ցա­կի­ցին բա­նե­ցու­ցած ճըն­շու­մը եւ հե­ռաց­նել անոր բո­լոր գն­դակ­նե­րը: Հան­դիպ­ման 54-րդ վայրկ­եա­նին, աջ կող­մէն կա­տար­ուած փո­խան­ցու­մէն ետք, գն­դա­կը տու­գա­նա­յին հրա­պա­րա­կին մէջ, դպաւ Տա­րօն Ոս­կան­եա­նի ձեռ­քին, որ 2-րդ դե­ղին քար­թը ստա­նա­լով հե­ռաց­ուե­ցաւ խա­ղա­դաշ­տէն: Նշա­նակ­ուած 11 մեթ­րի հար­ուա­ծը կա­տա­րեց Սթան­կուն, որ հե­ռաց­ուե­ցաւ  դար­պա­սա­պահ Գրի­գոր Մե­լիք­սէ­թեա­նին կող­մէ: Հան­դիպ­ման մնաց­եալ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին, հայ ֆութ­պո­լիստ­նե­րը պաշտ­պա­նե­ցին հա­ւա­քա­կա­նի կի­սա­դաշ­տը եւ փր­կե­ցին դար­պա­սը զա­նա­զան վտան­գա­ւոր գն­դակ­նե­րէ, վեր­ջին վայրկ­եան­նե­րուն, սա­կայն,  մր­ցա­կից  կազ­մէն Ալեք­սանդր Մաք­սիմ ցն­ցեց Մե­լիք­սէ­թեա­նի դար­պա­սը: 6 փու­լե­րէ ետք, Հա­յաս­տան 6 կէ­տով գրա­ւեց խմ­բա­կի նա­խա­վեր­ջին դիր­քը:

 

ՖԻ­ՏԷի Վար­կա­նի­շա­յին Աղիւ­սա­կին Մէջ Լե­ւոն Արոն­եան 4-րդ Դիր­քը Կը Գրա­ւէ

Հա­յաս­տա­նի ճատ­րա­կի դաշ­նակ­ցու­թեան պաշ­տօ­նա­կան կայ­քին հա­մա­ձայն, 1 Սեպ­տեմ­բե­րին, ՖԻ­ՏԷ-ն հրա­պա­րա­կած է վար­կան­շա­յին իր աղիւ­սակ­նե­րը: Աշ­խար­հի լաւա-գոյն ճատ­րակ խաղ­ցող­նե­րու ցան­կը կը շա­րու­նա­կէ գլ­խա­ւո­րել աշ­խար­հի ախոյ­եան Մագ­նուս Կարլ­սէ­նը (2827 կէտ): Երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նին վրայ կու գայ Մաք­սիմ Վաշիէ-Լագ­րա­ւը (2804 կէտ), իսկ լա­ւա­գոյն եռ­եա­կը կ՛եզ­րա­փա­կէ Վլա­տի­միր Կրամ­նի­կը (2803 կէտ): Աղիւ­սա­կին մէջ Արոն­եան 4-րդն է  (2802 կէ­տով):  Նա­խորդ ամս­ուան հա­մե­մատ ան յա­ռա­ջ­դի­մած է մէկ աս­տի­ճա­նով: Ճատ­րա­կի դա­սա­կար­գու­մի աղիւ­սա­կին մէջ ընդգրկ­ուած են նա­եւ հե­տեւ­եալ 3 հայ խաղ­ցող­նե­րը` Սեր­կէյ Մով­սէս­եան (72-րդ տեղ), Վլա­տի­միր Յա­կոբ­եան (79-րդ տեղ), Գաբրի­էլ Սարգս­եան (102-րդ տեղ):

«Ար­մէնփ­րէս»ի տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով` Վրաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Թիֆ­լի­սի մէջ օրերս սկ­սած է ճատ­րա­կի աշ­խար­հի բա­ժա­կի խա­ղար­կու­թիւնը:

Առա­ջին խա­ղի առա­ջին շր­ջա­նին` Արոն­եա­նի մր­ցա­կի­ցը Դանի­էլ Գո­ու­տը­րը եղած է: Առա­ջին փու­լին Արոն­եան յաղ­թա­կան դուրս եկած է:

Հա­յաս­տա­նի միւս ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը` Հրանդ Մել­քոն­եան եւ Ռո­պերթ Յով­հան­նէս­եան խա­ղը աւար­տած են հա­ւա­սար ար­դիւն­քով:

 

Ըմբ­շա­մար­տի Պա­տա­նի­նե­րը Աշ­խար­հի Առաջ­նու­թեան Պի­տի Մաս­նակ­ցին 5 Ըմ­բիշ­նե­րով

Յու­նահ­ռո­մ­է­ա­կան ըմբ­շա­մար­տի Հա­յաս­տա­նի պա­տա­նի­նե­րու հա­ւա­քա­կա­նը սկ­սաւ պատ­րաստ­ուիլ աշ­խար­հի առաջ­նու­թեան մր­ցում­նե­րուն: Ըստ ՀԱ­ՕԿ-ի պաշ­տօ­նա­կան կայ­քին, աւագ մար­զիչ Գա­գիկ Խա­չատր­եա­նի գլ­խա­ւո­րու­թեամբ կազ­մը 20 Օգոս­տո­սին պի­տի կա­տա­րէ ու­սում­նա­մար­զա­կան հա­ւաք մը: Մար­զի­չը ՀԱ­ՕԿ լրատ­ուա­կա­նին հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին յայտ­նեց, որ տար­ուան գլ­խա­ւոր մր­ցա­շար­քին մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րեն այն ըմ­բիշ­նե­րը, որոնք յա­ջող ար­դիւնք­ներ ար­ձա­նագ­րե­ցին Եւ­րո­պա­յի ախոյ­եա­նու­թեան: Հա­ւա­քա­կա­նին մաս կազ­մե­ցին հինգ մար­զիկ­ներ` Հայ­կ Ա­սատր­եան (50 քկ. կշիռք), Շանթ Խա­չատր­եան (63 քկ. կշիռք), Սար­գիս Թա­դէոս­եան (69 քկ. կշիռք), Դա­ւիթ Պօ­ղոս­եան (76 քկ. կշիռք), Տիգ­րան Համ­բար­ձում­եան (85 քկ. կշիռք):

 

Հա­մաշ­խար­հա­յին Ամառ­նա­յին Ու­սա­նո­ղա­կան Խա­ղե­րուն Հա­յաս­տան 26-րդ Դիր­քը Գրա­ւեց

Թայ­փէ­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած 29-րդ հա­մաշ­խար­հա­յին ամառ­նա­յին ու­սա­նո­ղա­կան խա­ղե­րուն մաս կազ­մե­ցին 131 եր­կիր­ներ, որոնք 21 մար­զա­ձե­ւե­րու մէջ մր­ցե­ցան 275 մե­տալ­նե­րու հա­մար: Ըստ հայ­կա­կան լրատ­ուա­կան կայ­քե­րուն, Հա­յաս­տա­նի ու­սա­նող մար­զիկ­նե­րը մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին 7 մար­զա­ձե­ւե­րու, նուա­ճե­լով 3 ոս­կի, 1 ար­ծաթ, 2 պրոնզ մե­տալ եւ գրա­ւե­ցին եր­կիր­նե­րու դա­սա­ւոր­ման 26-րդ դիր­քը: Մե­տալ­նե­րու հաշ­ուար­կով, առա­ջին եռ­եա­կը կազ­մե­ցին Ճա­փո­նը (37-27-37), Քոր­ի­ան (30-22-30), Չի­նա­կան Թայ­փէ­յը (26-34-30):

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.