ԻՆՉՊԷ՞Ս ՎԱՐՈՒԻԼ ՉՈՒՏՈՂ ՄԱՆՈՒԿԻՆ ՀԵՏ

0

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՎԱՐՈՒԻԼ ՉՈՒՏՈՂ ՄԱՆՈՒԿԻՆ ՀԵՏ

Ընդ­հան­րա­պէս մա­նուկ­նե­րուն 75 առ հա­րիւ­րը մէկ ու կէս տա­րե­կա­նէն սկս­եալ դժ­ուա­րա­հաճ կը դառ­նայ եւ կը մեր­ժէ որոշ տե­սա­կի ու­տե­լիք­ներ, յատ­կա­պէս բան­ջա­րե­ղէն­ներ: Ոմանք կ՛ընտ­րեն մէկ-եր­կու տե­սակ ու­տե­լիք եւ կը մեր­ժեն մնաց­եա­լը, ու­րիշ­ներ կը նա­խընտ­րեն ամ­բողջ օրը անօ­թի մնալ:

Սնն­դա­գէտ­նե­րուն կար­ծի­քով, իւ­րա­քան­չիւր մա­նուկ ու­նի իր կազմ­ուած­քը: Եթէ մա­նու­կը լուրջ հարց մը չու­նի, պէտք չէ անոր ան­պայ­ման ստի­պել որ այս կամ այն ու­տե­լի­քը ու­տէ: Այն­քան ատեն որ երե­խա­յին աճը բնա­կան է, մտա­հոգ­ուե­լու եւ ահա­զան­գի մատ- ն­ուե­լու կա­րիք չկայ: Անոնք կը շեշ­տեն, որ բռ­նի կերց­նե­լը ճիշդ ձեւ չէ եւ ար­դիւնք չի տար, բայց պէտք չէ յու­սա­հա­տիլ եւ մերժ­ուած ու­տե­լիք­նե­րը ժա­մա­նակ մը վերջ կր­կին պէտք է առա­ջար­կել մա­նու­կին, որով­հե­տեւ անոր մօտ հա­մի ճա­շա­կը փո­փո­խու­թեան կ՛են­թարկ­ուի:

 

Կա­րե­լի է որ­դեգ­րել հե­տեւ­եալ ձե­ւե­րը.

* Եթէ մա­նու­կը իր աճ­ման հա­մար անհ­րա­ժեշտ կի­րով կաթ­նե­ղէն­նե­րը կը մեր­ժէ, պտու­ղով մա­ծուն պատ­րաս­տե­ցէք կամ կաթ­նե­ղէն­նե­րը առատ գոր­ծա­ծե­ցէք կար­կան­դակ­նե­րու պատ­րաս­տու­թեան մէջ:

* Եթէ մա­նու­կը կը մեր­ժէ բնա­թե­լով եւ կեն­սա­նիւ­թե­րով հա­րուստ բան­ջա­րե­ղէն­նե­րը, զա­նոնք խիւ­սի վե­րա­ծե­ցէք եւ գետ­նախն­ձո­րի փիւ­րէի հետ փոր­ձե­ցէք տալ: Այն­քան ատեն որ մա­նու­կը բան­ջա­րե­ղէն­նե­րը չի տես­ներ, հա­ւա­նա­կան է որ ու­տէ զա­նոնք:

* Եթէ մա­նու­կը կը մեր­ժէ կար­միր միս կամ ձուկ ու­տել, փոր­ձե­ցէք հա­ւը կամ հաւ­կի­թը, անոնք նոյն­քան հա­րուստ են կեն­դա­նա­կան բնաս­պի­տով:

 

ՔԱՑԱԽԻՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐԸ

Էմի­լի Թա­քըր իր «Լիվր Տիւ Վի­նէկր» գիր­քին մէջ կը ներ­կայաց­նէ քա­ցա­խը օգ­տա­գոր­ծե­լու աւե­լի քան 300 ձեւ:

Եկէք ծա­նօ­թա­նանք  խն­ձո­րի քա­ցա­խի օգ­տա­գործ­ման 5 հե­տաքրք­րա­կան մի­ջոց­նե­րու, որոնց մա­սին շատ քի­չե­րը գի­տեն:

1- Ծա­ղիկ­նե­րուն Կեան­քը Եր­կա­րաձ­գենք

1 լիթր ջու­րի մէջ աւելց­նել 2 ապու­րի դգալ խն­ձո­րի քա­ցախ եւ 3 ապու­րի դգալ շա­քար, ապա ծա­ղիկ­նե­րը դնել ստաց­ուած լու­ծոյ­թին մէջ:

Այս ձե­ւով ծա­ղիկ­նե­րը աւե­լի եր­կար կ՛ապ­րին:

2- Սե­լիւ­լիթէն Ձեր­բա­զատ­ուե­լու Մի­ջոց

Խառ­նել Խն­ձո­րի քա­ցա­խը եւ E կեն­սա­նիւ­թին իւ­ղը 3:1 հա­մե­մա­տու­թեամբ: Ստաց­ուած լու­ծոյ­թով օրա­կան եր­կու ան­գամ մար­ձել մաշ­կը:

3- Քա­ցա­խով Փայ­լեց­նել Կա­րա­սի­նե­րուն Գրո­մէ Մա­կե­րե­սը

Քա­ցա­խէ եւ սո­տա­յէ պատ­րաստ­ուած քսու­կը կ՛օգ­նէ փայ­լեց­նե­լու կահ-կա­րա­սի­նե­րուն գրո­մէ մա­կե­րե­սը:

4- Ապա­կի­նե­րը Պաշտ­պա­նել Շոգ­ի­ա­ցու­մէ

Ձմ­րան մեր ինք­նա­շար­ժին ապա­կի­նե­րը շոգ­ի­ա­ցու­մէ պաշտ­պա­նե­լու հա­մար 1:3 հա­մե­մա­տու­թեամբ քա­ցա­խի եւ ջու­րի լու­ծոյ­թով սր­բե­ցէք զա­նոնք:

5- Ման­րէ­նե­րէն Ձեր­բա­զատ­ուե­լու Մի­ջոց

1:1  հա­մե­մա­տու­թեամբ քա­ցա­խի եւ ջու­րի լու­ծոյ­թը կը նպաս­տէ չքաց­նե­լու  վնա­սա­կար բո­լոր ման­րէ­նե­րը:

Սեւան ԱզարիկեանՊարմաքսզեան

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.