Մարզական՝ Հոկտեմբեր Բ./2017

0

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ

Սուր­իա Աւստ­րալ­իա Մր­ցու­մները Մեծ Հետաքրքրութեան Արժանացան

2018-ին Ռուս­իոյ մէջ կա­յա­նա­լիք հա­մաշ­խար­հա­յին ֆութ­պո­լի զտ­ման ամ­բող­ջաց­նող մր­ցում­նե­րու շար­քին, անց­եալ շաբթ­ուան ըն­թաց­քին Սուր­իոյ հա­ւա­քա­կա­նը Մա­լիզ­իոյ մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ խաղ­ցաւ Աւստ­րալ­իոյ խում­բին հետ: Առա­ջին կի­սա­խա­ղին, աւստ­րա- լ­ի­ա­կան խում­բը իշ­խեց խա­ղին եւ վտան­գի են­թար­կեց Սուր­իոյ բեր­դա­պահ Իպ­րա­հիմ Ալ­մէ­յի դար­պա­սը: Խում­բը յա­ջո­ղե­ցաւ առաջ անց­նիլ 1-0 ար­դիւն­քով` շնոր­հիւ Ռո­պի Քրու­զի նշա­նա­կած կո­լին (40-րդ) վայրկ­եա­նին: Երկ­րորդ կի­սա­խա­ղին, խա­ղար­կու­թեան պատ­կե­րը ամ­բող­ջո­վին փոխ­ուե­ցաւ եւ սուր­ի­ա­ցի­նե­րը տի­րա­պե­տե­ցին խա­ղին: Վեր­ջին 15 վայրկ­եան­նե­րուն հա­ւա­քա­կա­նի մար­զիչ Այ­ման Հա­քիմ դաշտ մղեց սուր­ի­ա­հայ խաղ­ցող Մար­տիկ Մար­տիկ­եանն ու հա­ւա­քա­կա­նի խմ­բա­պետ Ֆի­րաս ալ Խա­թի­պը, որոնք իրենց բարձ­րո­րակ խա­ղար­կու­թեամբ յա­ջո­ղե­ցան փո­փո­խու­թեան են­թար­կել մր­ցու­մին ար­դիւն­քը: 85-րդ վայրկ­եա­նին Օմար Սո­մա տու­գա­նա­յին հար­ուա­ծով մը նշա­նա­կեց Սուր­իոյ հա­ւա­սա­րու­թեան կո­լը:

Երեք­շաբ­թի, 10 Հոկ­տեմ­բեր 2017-ին Աւստ­րալ­իոյ մայ­րա­քա­ղաք Սիտնիի մէջ Սուր­իոյ եւ Աւստ­րալ­իոյ ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կան­նե­րուն մի­ջեւ կա­յա­ցած երկ­րորդ խա­ղը աւար­տին հա­սաւ 2-1 ար­դիւն­քով` ի նպաստ Աւստ­րալ­իոյ հա­ւա­քա­կա­նին:

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Յա­րու­թիւն Մեր­տին­եան Գրա­ւեց Աշ­խար­հի Առաջ­նու­թեան 5-րդ Դիր­քը

Քա­նա­տա­յի Մոնր­եալ քա­ղա­քին մէջ ըն­թա­ցող մարմ­նա­մար­զու­թեան աշ­խար­հի առաջ­նու­թեան մր­ցու­մե­րուն վար­ժու­թեան եզ­րա­փա­կի­չին մաս կազ­մե­ցին լա­ւա­գոյն ու­թ­եակ մտած մար­զիկ­նե­րը, որոնց մէջն էր նա­եւ Յա­րու­թիւն Մեր­տին­եան: Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող մարմ­նա­մար­զի­կը մր­ցա­վար­նե­րուն կող­մէ 14 700 կէտ ստա­ցաւ եւ յա­ջո­ղե­ցաւ գրա­ւել մր­ցա­շար­քի 5-րդ դիր­քը: Ան որա­կա­ւոր­ման փու­լին հետ հա­մե­մա­տած, բա­րե­լա­ւեց իր կէ­տե­րուն ցու­ցա­նի­շը եւ բարձ­րա­ցաւ երեք աս­տի­ճա­նով: Այս մր­ցա­ձե­ւին աշ­խար­հի ախոյ­եա­նի կո­չու­մը նուա­ճեց անգլ­ի­ա­ցի Մաքս Ուիտ­լո­կը:

Հա­յաս­տա­նի Հա­ւա­քա­կա­նը Ծանր Պար­տու­թիւն Մը Կրեց

Ռուս­իա 2018-ի Եւ­րո­պա­յի ցա­մա­քա­մա­սի զտու­մի մր­ցա­շար­քին մէջ, Դ. խմ­բա­կին մաս կազ­մող Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի հա­ւա­քա­կա­նը իր կա­տա­րած նա­խա­վեր­ջին մր­ցու­մին, հան­րա­պե­տա­կան դաշ­տին վրայ հիւ­րըն­կա­լեց Լե­հաս­տա­նը եւ կրեց 6-1 ար­դիւն­քով ծանր պար­տու­թիւն մը: Լե­հաս­տա­նի խաղ­ցող­նե­րը գե­րա­դա­սե­ցին հիւ­րըն­կալ կազ­մը: Անոնք բա­ւա­կան ինք­նավս­տահ սկ­սան մր­ցու­մը, առա­ջին կի­սա­խա­ղը աւար­տե­լով 3-1 ար­դիւն­քով: Հա­յաս­տա­նի մի­ակ կո­լը նշա­նա­կեց Յով­հան­նէս Համ­բար­ձում­եան (39-րդ) վայրկ­եա­նին: Երկ­րորդ կի­սա­խա­ղին, Լե­հաս­տա­նի մար­զիկ­նե­րը օգ­տա­գոր­ծե­լով Ար­թուր Պետ­րոս­եա­նի գլ­խա­ւո­րած կազ­մին կորս­ուած վի­ճա­կը, շա­րու­նա­կե­ցին տի­րա­պե­տել խա­ղին եւ իշ­խել ար­դիւն­քին` դարձ­եալ երեք կոլ նշա­նա­կե­լով: Լե­հաս­տա­նի կո­լե­րու հեթ­րի­քի հե­ղի­նակ դար­ձաւ Պա­յէրն Միւ­նի­խի յա­ռա­ջա­պահ Ռո­պերթ Լե­վան­տովս­քին (18-րդ, 25-րդ եւ 64-րդ) վայրկ­եան­նե­րուն, մինչ մէ­կա­կան կոլ նշա­նա­կե­ցին Քա­միլ Կրո­սի­քի (2-րդ), Եա­գուպ Պլաս­զի­քովս­քի (58-րդ) եւ Ռա­ֆալ Վոլս­քի (89-րդ): Կի­րա­կի օր Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նը մեկ­նե­ցաւ Ղա­զախս­տան, ուր դարձ­եալ չյա­ջո­ղե­ցաւ յաղ­թել. հան­դի­պու­մը վերջ գտաւ 1-1  հա­ւա­սար ար­դիւն­քով: 26-րդ վայրկ­եա­նին Հա­յաս­տա­նի կո­լը նշա­նա­կեց Հեն­րիկ Մխի­թար­եան:

Լի­բա­նա­նի ՀՄԸՄը Ներ­կա­յա­ցուց Պաս­քեթ­պո­լի Տղոց 2017-2018 Տա­րեշր­ջա­նի Իր Կազ­մը

Ուր­բաթ, 6 Հոկ­տեմ­բե­րին, Լի­բա­նա­նի «Աղ­բալ­եան-ՀՄԸՄ» մար­զամ­շա­կու­թա­յին հա­մա­լի­րին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ մամ­լոյ ասու­լիս մը, որուն ըն­թաց­քին ՀՄԸՄ ներ­կա­յա­ցուց տղոց Ա. դա­սա­կար­գի պաս­քեթ­պո­լի ախոյ­եա­նութ­եան 2017-2018 տա­րեշր­ջա­նին մաս­նակ­ցած իր կազ­մը: Ար­տա­սան­ուած խօս­քե­րուն ըն­թաց­քին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտն­ուե­ցաւ ներ­կա­նե­րուն` մամ­լոյ ասու­լի­սին ներ­կայ գտն­ուել­նուն հա­մար, ինչ­պէս նա­եւ ՀՄԸՄ-ի հե­տեւ­եալ հո­վա­նա­ւոր­նե­րուն. «Էս. Ճէ. Պէ. Էլ.» դրա­մա­տուն, «Թաչ», «Սայֆ­քօ ­Հոլ­տինկ», «Պըր­կըր Քինկ», «Եու. Էֆ. Էյ.»` ապա­հո­վագ­րա­կան ըն­կե­րու­թիւն, «Մա­լափ­քօ» եւ Պսա­լի­մի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն: Ապա, հեր­թա­բար սրահ հրա­ւիր­ուե­ցան խում­բին մար­զիչ­նե­րու յանձ­նա­խում­բը` հե­տեւ­եալ շար­քով. Գօ­գօ Մեսչ­եան (թեք­նիք պա­տաս­խա­նա­տու), Աւօ Պոյ­ներ­եան (օգ­նա­կան պա­տաս­խա­նա­տու), Ճօ Մու­ժահ (մար­զիչ), Վլա­տան Կլա­վի­նիչ (օգ­նա­կան մար­զիչ), Սա­գօ Սուաճ­եան (օգ­նա­կան մար­զիչ), Ամիր Իտ (մար­զան­քի մար­զիչ), Ռազ­միկ Պէ­օ­ճեք­եան (բժիշկ), Յա­րութ Թի­քիճ­եան (վի­ճա­կագ­րու­թիւն) եւ Բեկ­լար Արապ­եան (լո­ճիս­թիքս): Ապա խօսք առաւ ՀՄԸՄ-ի տղոց պաս­քեթ­պո­լի յանձ­նա­խում­բի ատե­նա­պետ Կի Մա­նուկ­եան եւ ըսաւ. «Այ­սօր այս­տեղ հա­մախմբ­ուած ենք հզօ­ր տես­նե­լու ՀՄԸՄը, որ իր ամէն կա­րե­լին պի­տի ընէ, պի­տի պայ­քա­րի եւ ոչ մէկ ճիգ պի­տի խնա­յէ ՀՄԸՄի հիմ­նադ­րու­թեան 100-ամ­եա­կին առի­թով, ՀՄԸՄի հա­մա­կիր­նե­րուն տա­լու մեծ նուէր մը` տղոց Ա. դա­սա­կար­գի ախոյ­եա­նու­թեան տիտ­ղո­սը: Եր­կու տա­րեշր­ջան առաջ հա­սանք «ֆայ­նըլֆոր», նա­խորդ տա­րեշր­ջա­նին` աւար­տա­կան հանգր­ուան, իսկ 2017-2018 տա­րեշր­ջա­նին պի­տի դառ­նանք Լի­բա­նա­նի ախոյ­եան»: Մա­նուկ­եան յա­ջոր­դա­բար սրահ հրա­ւի­րեց խում­բին մար­զիկ­նե­րը` Փաու­լօ Պե­տիկ­եան, Վա­րանդ Գե­լեճ­եան, Հայկ Խա­չեր­եան, Հայկ Կէ­օքճ­եան, Սե­ւակ Քե­թենճ­եան (խմ­բա­պետ), Քա­րամ Մըշ­րեֆ, Քա­րիմ Զէյ­նուն, Էլի Շա­մուն, Իս­մա­յիլ Ահ­մէտ, Ուոլ­թըր­ Հոճ, Մաք­րամ պըն Ռա­մա­տան եւ Մարք ապի Խը­րըս: Աւելց­նենք որ մամ­լոյ ասու­լի­սէն քա­նի մը ժամ ետք, Պէյ­րու­թի մի­ջազ­գա­յին օդա­կա­յան հա­սաւ Սեմ Եանկ, որ աւե­լի ուշ մի­ա­ցաւ ՀՄԸՄ-ի իր խմ­բա­կից­նե­րուն:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.