Մարզական՝ Նոյեմբեր Բ./2017

0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Լի­բա­նա­նի ՀՄԸՄի Պաս­քեթը Արաբական Եր­կիր­նե­րու Ակումբ­նե­րուն Ախոյ­եա­նը Հան­դի­սա­ցաւ

Հինգ­շաբ­թի, 2 Նո­յեմ­բե­րին, իր աւար­տին հա­սաւ Մա­րո­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Արա­բա­կան ակումբ­նե­րու պաս­քեթ­պո­լի տղոց 30-րդ ախոյ­եա­նու­թիւնը, երբ տե­ղի ու­նե­ցաւ աւար­տա­կան ճա­կա­տու­մը մա­րոք­եան Սա­լա խում­բին եւ Լի­բա­նա­նը ներ­կա­յաց­նող ՀՄԸՄ-ին մի­ջեւ:

Մր­ցու­մի ըն­թաց­քին ՀՄԸՄ-ի մար­զիկ­նե­րը մեծ դժ­ուա­րու­թիւն ու­նե­ցան հան­դի­պու­մը յաղ­թա­կան աւար­տե­լու  եւ տիտ­ղո­սին տի­րա­նա­լու հա­մար` նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ մր­ցա­կից կազ­մը շատ զօ­րա­ւոր եւ տի­նա­միք խումբ մըն էր, որ իր կազ­մին մէջ ու­նէր Մա­րո­քի ազ­գա­յին խում­բին մաս կազ­մող քա­նի մը փոր­ձա­ռու եւ ան­ուա­նի աստ­ղե­րու մար­զիկ­ներ: ՀՄԸՄ-ի մար­զիկ­նե­րը փաս­տե­ցին, որ իրենք ժա­մա­նած են Մա­րոք խլե­լու հա­մար Արա­բա­կան երկիրներու ակում­բա­յին մր­ցա­շար­քին ախոյ­եա­նու­թիւնը, մա­նա­ւանդ որ ՀՄԸՄ առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով կը մաս­նակ­ցէր այս ախոյ­եա­նու­թեան եւ կը տի­րա­նար անոր 30-րդ տիտ­ղո­սին: ՀՄԸՄ-ի մր­ցու­մը սկ­սաւ բա­ւա­կան լաւ ձե­ւով եւ առա­ջին քառորդին գե­րա­զան­ցեց իր մր­ցա­կի­ցը 26-15 ար­դիւն­քով: Թէ­եւ երկ­րորդ քառորդին մա­րոք­եան խում­բը հետզ­հե­տէ սկ­սաւ բա­րե­լա­ւել իր խա­ղար­կու­թիւնը եւ ինք ըլ­լալ այս քառորդին յաղ­թա­կա­նը (19-17), բայց եւ այն­պէս ՀՄԸՄ Ա. կի­սա­խա­ղը աւար­տեց 43-34 ար­դիւն­քով: Եր­րորդ քառորդին ՀՄԸՄ գե­րա­զան­ցեց իր մր­ցա­կի­ցը` 20-14 ար­դիւն­քով: Չոր­րորդ եւ վեր­ջին քառորդին, մա­նա­ւանդ վեր­ջին մէ­կու­կէս վայրկ­եա­նին, ՀՄԸՄ-ի մար­զիկ­նե­րը կա­տա­րե­ցին երեք ան­յար­մար թըր­նօ­վըր­ներ, որոնք կր­նա­յին սուղ ար­ժել խում­բին եւ յաղ­թա­նակ պար­գե­ւել մր­ցա­կի­ցին, բայց բա­րե­բախ­տա­բար ատի­կա տե­ղի չու­նե­ցաւ: Թէ­եւ Սա­լա վեր­ջին քառորդին նշա­նա­կեց 24 կէտ, մինչ ՀՄԸՄ` 14, բայց եւ այն­պէս մր­ցու­մին յաղ­թա­կա­նը չվճռ­ուե­ցաւ, որով­հե­տեւ մր­ցու­մին չորս քառորդները աւար­տե­ցան 81-81 ար­դիւն­քով: Հան­դի­պու­մը եր­կա­րաձգ­ուե­ցաւ յա­ւել­եալ հինգ վայրկ­եան` ճշ­դե­լու հա­մար ախոյ­եա­նը: Այդ ըն­թաց­քին ՀՄԸՄ նշա­նա­կեց 18 կէտ, մինչ Սա­լա` 17, ինչ որ կը նշա­նա­կէ, թէ ՀՄԸՄ 99-98 ար­դիւն­քով տա­րաւ վերջ­նա­կան յաղ­թա­նա­կը, հան­դի­սա­ցաւ Արա­բա­կան տղոց պաս­քեթ­պո­լի 30-րդ ախոյ­եա­նու­թեան տիտ­ղո­սա­կի­րը` ինք­զինք պար­տադ­րե­լով ախոյ­եա­նու­թեան մաս­նակ­ցող խում­բե­րուն վրայ եւ այս մր­ցա­շար­քը աւար­տե­լով առանց պար­տու­թիւն մը իսկ կրե­լու:

Յի­շենք որ եր­կու շա­բաթ առաջ ՀՄԸՄ Ան­թիլ­ի­ա­սի աղջ­կանց պաս­քեթի խում­բը դարձ­եալ հա­դի­սա­ցաւ արաբ ակումբ­նե­րու պաս­քեթի աղջ­կանց ախոյ­եան: Փա­ռա­ւոր եւ մեծ զոյգ յաղ­թա­նակ­նե­րը նուիր­ուե­ցան ՀՄԸՄ-ի հիմ­նադ­րու­թեան 100-ամ­եա­կին: Այս­պի­սով,  ՀՄԸՄ յա­ջո­ղե­ցաւ պատ­մա­կան իրա­գոր­ծում մը կա­տա­րել` բարձ­րաց­նե­լով ախոյ­եա­նու­թեան տիտ­ղո­սը:

Աւելց­նենք, որ մր­ցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան ըն­թաց­քին ՀՄԸՄ-ի մար­զիկ Հայկ Կէ­օքճ­եան ընտր­ուե­ցաւ ախոյ­եա­նու­թեան լա­ւա­գոյն մար­զի­կը եւ ստա­ցաւ յա­տուկ բա­ժակ մը:

Հա­յաս­տա­նի Հա­ւա­քա­կա­նի Մար­զի­չը Յայ­տա­րա­րեց Խաղ­ցող­նե­րուն Ցան­կը

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի գլ­խա­ւոր մար­զիչ Ար­թուր Պետ­րոս­եան անց­եալ շաբթ­ուան ըն­թաց­քին հրա­պա­րա­կեց ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի կազ­մը, որ Ե­րե­ւա­նի մէջ իր մաս­նակ­ցու­թիւնը պի­տի բե­րէ ֆութ­պո­լի բա­րե­կա­մա­կան Պե­լո­ռուս­իոյ (9 Նո­յեմ­բեր) եւ­Կիպ­րո­սի (13 Նո­յեմ­բեր) դէմ տե­ղի ու­նե­նա­լիք մր­ցում­նե­րուն: Ըստ Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի  դաշ­նակ­ցու­թեան պաշ­տօ­նա­կան կայ­քին, վնաս­ուած­քին պատ­ճա­ռով կազ­մէն դուրս մնաց  ուք­րա­նա­կան Սթա­լի միջ­նա­պահ Գոռ Մա­լաք­եան, իսկ առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով հա­ւա­քա­կան հրա­ւիր­ուե­ցան Արա­րա­տի բեր­դա­պահ Ար­ման Մե­լիք­սէ­թեան, Գան­ձա­սար-Կա­պա­նի յետ­սա­պահ Հայկ Իշ­խան­եան եւ Փիւ­նի­կի միջ­նա­պահ Էրիկ Վար­դան­եան:

Հա­ւա­քա­կա­նին մաս կազ­մե­ցին`

Բեր­դա­պահ­ներ- Ար­սէն Բեգ­լար­եան (Ալաշ­կերտ), Գոռ Մա­նուկ­եան (Փիւ­նիկ) եւ Ար­ման Մե­լիք­սէ­թեան (Արա­րատ):

Պաշտ­պա­նո­ղա­կան­ներ- Վա­րազ­դատ Հա­րոյ­եան (Ու­րալ, Ռուս­իա), Կա­յէ­լ Ան­տոն­եան (Մար­սէյ, Ֆրան­սա), Յով­հան­նէս Համ­բար­ձում­եան (Վար­տար, Մա­կե­դոն­իա), Գա­գիկ Տաղ­պաշ­եան, Ար­տակ Ետի­կար­եան (Ալաշ­կերտ), Հայկ Իշ­խան­եան (Գան­ձա­սար-Կա­պան), Արտեոմ Մի­քա­յէլ­եան (Շի­րակ) եւ Ռո­պերթ Դար­բին­եան (Շի­րակ):

Կի­սա­պաշտ­պան­ներ- Հեն­րիկ Մխի­թար­եան  (Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թըտ, Անգլ­իա), Կա­մօ Յով­հան­նիս­եան (Թոր­փե­տօ, Պե­լազ, Պե­լո­ռուս­իա), Էտ­կար Մա­լաք­եան (Սթալ, Ուք­րան­իա), Մար­քոս Փի­ցել­լի (Շա­պապ, Սէ­ու­տա­կան Արաբ­իա), Արազ Օզ­պի­լիս (Պե­շիք­թաշ, Թուրք­իա), Գե­ղամ Քա­տիմ­եան (Վորսք­լա, Ուք­րան­իա), Ար­տակ Գրի­գոր­եան (Ալաշ­կերտ), Արտեոմ Սի­մոն­եան (Ալաշ­կերտ), Էրիք Վար­դան­եան (Փիւ­նիկ) եւ Ռում­եան Յով­սէփ­եան (Բա­նանց):

Յար­ձա­կո­ղա­կան մար­զիկ­ներ- Տիգ­րան Բար­սեղ­եան (Վար­տար, Մա­կե­դոն­իա), Ռուս­լան Քոր­եան (Խա­պա­րովսք, Ռուս­իա) եւ­ Սար­գիս Ադամ­եան (Եան Ռե­կենս­պուրկ, Գեր­ման­իա):

Աբ­րա­համ Խաշ­ման­եան 10 Խա­ղի Մաս­նակ­ցու­թե­նէ  Զրկ­ուե­ցաւ

Ըստ ՀՖՖ մամ­լոյ ծա­ռա­յու­թեան, Երե­ւա­նի «Ալաշ­կեր­տի»  գլ­խա­ւոր մար­զիչ Աբ­րա­համ Խաշ­ման­եան Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի դաշ­նակ­ցու­թեան կար­գա­պա­հա­կան կո­մի­տէ­ին կող­մէ 10 խա­ղի մաս­նակ­ցու­թե­նէ  զրկ­ուե­ցաւ` ֆութ­պո­լի ախոյ­եա­նութ­եան «Շի­րակ»-«Ալաշ­կերտ» խա­ղին ըն­թաց­քին ան­վա­յել կեց­ուած­քին հա­մար:

«Ալաշ­կերտ» ֆութ­պո­լա­յին ակում­բը իր մար­զի­չին արար­քին հա­մար տու­գան­ուե­ցաւ 200 հա­զար դրա­մով: Յի­շենք որ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին, Աբ­րա­համ Խաշ­ման­եան բռունց­քով հար­ուա­ծա­ծ էր «Շի­րակ»ի ան­դամ Սու­րէն Սի­մոն­եան, որ դարձ­եալ զրկ­ուե­ցաւ  5 խա­ղի մաս­նակ­ցու­թե­նէ, իսկ ակում­բը տու­գան­ուե­ցաւ 150 հա­զար դրա­մով:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.