Մարզական՝ Նոյեմբեր Գ./2017

0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Ար­սէն Խանջ­եան` Սամ­պո­յի Աշ­խար­հի Պրոն­զէ Մե­տա­լա­կիր

Սոչիի մէջ  ըն­թա­ցող Սամ­պո­յի աշ­խար­հի ախոյ­եա­նա­կան մր­ցում­նե­րու ծի­րին մէջ, Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նին լա­ւա­գոյն մար­զիկն էր Ար­սէն Խանջ­եան: Մար­զա­կան սամ­պո­յի մր­ցում­նե­րուն 100 քկ. կշ­ռող սամ­պիս­տը 3-րդ դիր­քը գրա­ւեց եւ ար­ժա­նա­ցաւ պրոն­զէ մե­տա­լի: Հա­յաս­տա­նի մնաց­եալ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը հա­մեստ ար­դիւնք­ներ ար­ձա­նագ­րե­ցին. Սօ­սէ Բա­լա­սան­եան (52 քկ.), Մաք­սիմ Մա­նուկ­եան (57 քկ.), Ար­սէն Ղա­զար­եան (74 քկ.), մար­տա­կան սամ­պիստ­ներ Էռ­նեստ Հայ­րա­պետ­եան (62 քկ.) եւ Աւե­տիք Պօ­ղոս­եան (82 քկ.) նախ­նա­կան փու­լին անոնք չկր­ցան յաղ­թել եւ դուրս մնա­ցին մե­տալ­նե­րու հա­մար պայ­քա­րէն:

Երե­ւա­նի Մէջ Տե­ղի Ու­նե­ցաւ Գե­ղար­ուես­տա­կան Մարմ­նա­մար­զու­թեան «Aurora Cup» 4-րդ  Մի­ջազ­գա­յին Մր­ցա­շար­քը

Հրանդ Շա­հին­եա­նի ան­ուան ՄՊՄԴ-ի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ գե­ղար­ուես­տա­կան մարմ­նա­մար­զու­թեան «Aurora Cup» մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շար­քը, որուն Հա­յաս­տա­նէն, Ռուս­իա­յէն եւ Վրաս­տա­նէն մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ 170 մար­զիկ: Գե­ղար­ուես­տա­կան մարմ­նա­մար­զու­թեան Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի գլ­խա­ւոր մար­զիչ Գայ­ի­ա­նէ Ներ­սիս­եան ՀԱ­ՕԿ լրատ­ուա­կա­նին յայտ­նեց, որ «Aurora Cup»ը տե­ղի կ՛ու­նե­նայ չոր­րորդ ան­գամ: Նա­խորդ երե­քը իրա­կա­նա­ցած են Գիւմրիի մէջ:

Մար­զու­հի­նե­րը հան­դէս եկան 12 տա­րի­քա­յին խում­բե­րով: Աւագ տա­րի­քա­յին խում­բե­րուն մէջ յաղ­թա­նակ­ներ ար­ձա­նագ­րե­ցին Մի­լե­նա Յով­հան­նէս­եան, Եաս­մի­նա Աղա­գուլ­եան, Ռո­զա Ադամ­եան եւ Իւլ­իա Վո­դոպ­իա­նո­վա: «Մր­ցա­շար­քին մաս­նակ­ցե­ցան հայ բո­լոր առա­ջա­տար մարմ­նա­մար­զու­հի­նե­րը, որոնց կող­քին ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի ան­դամ­նե­րը: Հա­ւա­քա­կա­նը այժմ սկ­սած է պատ­րաստ­ուիլ 23-25 Նո­յեմ­բե­րին  Պա­թու­մի մէջ տե­ղի ու­նե­նա­լիք պա­տա­նե­կան մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շար­քին»: Հա­ւա­քա­կա­նի գլ­խա­ւոր մար­զի­չը յայտ­նեց նա­եւ, որ մարմ­նա­մար­զու­թեան մի­ջազ­գա­յին եւ ազ­գա­յին դաշ­նակ­ցու­թիւն­նե­րը հա­մա­տեղ ու­ժե­րով ՄՕԿ-ի «Մի­ջազ­գա­յին Օլոմբ­ի­ա­կան Հա­մե­րաշ­խու­թիւն» ծրագ­րի ծի­րէն ներս պի­տի կազ­մա­կեր­պէ մար­զիչ­նե­րու յա­տուկ սե­մի­նար:

Բռնց­քա­մար­տիկ Բա­րե­ղամ Յա­րու­թիւն­եան Ախոյ­եան Հան­դի­սա­ցաւ

Լիթ­վա­յի մէջ ըն­թա­ցող Վի­թա­լիուս Կար­պա­չաուս­կա­սի ան­ուան բռնց­քա­մար­տի մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շար­քին, Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն 52 քկ. կշ­ռող Բա­րե­ղամ Յա­րու­թիւն­եան ախոյ­եան հան­դի­սա­ցաւ: Խա­չա­տուր Նա­զար­եան (69 քկ.) նուա­ճեց ար­ծա­թէ մե­տալ, իսկ Սար­գիս Նա­զար­եան (70 քկ.) եւ Ար­թուր Ղա­զար­եան (54 քկ.) պրոն­զէ մե­տալ­ներ: Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի  հինգ մար­զիկ­նե­րէն միայն մէ­կը չյա­ջո­ղե­ցաւ ար­ժա­նա­նալ մր­ցա­նա­կա­յին մե­տա­լի: Լիթ­վա­յի մէջ հայ բռնց­քա­մար­տիկ­նե­րը հան­դէս եկան մար­զիչ Ար­թուր Կրիկ­եա­նի գլ­խա­ւո­րու­թեամբ:

ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ

Ռուս­իոյ մէջ 2018-ի Ախոյ­եա­նու­թեան Պաշ­տօ­նա­կան Գն­դա­կը Ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ

Ռուս­իոյ մայ­րա­քա­ղաք Մոսկ­ուա­յի մէջ պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թեամբ ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ 2018-ի հա­մաշ­խար­հա­յին ֆութ­պո­լի մր­ցում­նե­րուն  պաշ­տօ­նա­կան գն­դա­կը: Ըստ ՖԻ­ՖԱ-ին, «Ատի­տաս» ըն­կե­րու­թիւնը ներ­կա­յա­ցուց 1970-ին Մեք­սի­քա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած մոնտ­ի­ա­լին ըն­թաց­քին գոր­ծած­ուած «Թելս­թար» գըն­դա­կին նոր տար­բե­րա­կը, որ այժմ կը կոչ­ուի «Թելս­թար-18»: Նոր գն­դա­կը փոր­ձե­ցին Ար­ժան­թի­նի, Մեք­սի­քա­յի եւ Քո­լոմպ­իոյ ազ­գա­յին խում­բե­րը, ինչ­պէս նա­եւ անգլ­ի­ա­կան Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թը­տի, Իտալ­իոյ Իւ­վեն­թու­սի, Սպան­իոյ  Ռի­ալ Մատ­րի­տի եւ Հո­լան­տա­յի Այաքս Ամս­թըր­տամ ակումբ­նե­րը: Հան­դի­սու­թեան  ներ­կայ գտն­ուե­ցան նա­եւ Զի­նե­տին Զի­տան, Լի­ո­նէլ Մես­սի, Քա­քա, Խա­պի Ալոն­սօ, Ալե­սանտ­րօ տել Փի­ե­ռօ եւ Լու­քաս Փո­տոլս­քի:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.