ԳԱՂՋ ՋՈՒՐ ԽՄԵԼՈՒ ՕԳՏԱԿԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

0

Եթէ կա­նո­նա­ւոր կեր­պով (մա­նա­ւանդ առա­ւօտ­եան) գաղջ ջուր խմենք, կր­նանք խու­սա­փիլ շատ մը հիւան­դու­թիւն­նե­րէ եւ բա­րե­լա­ւել նիւ­թա­փո­խա­նա­կու­մը: Սնն­դա­գէտ­ներ կը թե­լադ­րեն առա­ւօտ­եան կիտ­րո­նով գաղջ ջուր կամ տաք թէյ խմել` բա­րե­լա­ւե­լու աղիք­նե­րուն վի­ճա­կը:

Գաղջ ջու­րը ու­նի նա­եւ հե­տեւ­եալ օգ­տա­կա­րու­թիւն­նե­րը.

1-Կը բա­րե­լա­ւէ մար­սո­ղու­թիւնը: Առա­ւօտ­եան մէկ գա­ւաթ գաղջ ջու­րը մար­մի­նը կը մաք­րէ թոյ­նե­րէ: Ջու­րը եւ միւս ըմ­պե­լի­նե­րը ստա­մոք­սին մէջ կը լու­ծեն սնուն­դը եւ կը կար­գա­ւո­րեն մար­սո­ղա­կան հա­մա­կար­գը: Գաղջ ջու­րը կ՛օգ­նէ սննդամ­թեր­քը աւե­լի արագ մաս­նա­տե­լու, ինչ որ կը դիւ­րաց­նէ անոր մար­սո­ղու­թիւնը:

2-Կը կան­խէ պն­դու­թիւնը: Մեզ­մէ շա­տեր ընդ­հան­րա­պէս կը տա­ռա­պին այս հար­ցով: Եթէ առա­ւօտ­եան պա­րապ ստա­մոք­սով գաղջ ջուր խմենք, օգ­տա­կար եղած կ՛ըլ­լանք մարմ­նի գոր­ծա­րան­նե­րը մաք­րե­լու գոր­ծըն­թա­ցին, ուս­տի մաս­նատ­ուած սնուն­դը աւե­լի դիւ­րաւ կ՛անց­նի աղիք­նե­րէն:

3-Կը թե­թեւց­նէ ցա­ւը: Գաղջ ջու­րը կը հա­մար­ուի ամե­նա­զօ­րա­ւոր տնա­յին մի­ջո­ցը: Ան կը թե­թեւց­նէ մարմ­նին եւ գլ­խուն ցա­ւե­րը: Տաք ջու­րը փո­րի մկան­ներն ալ կը հանգս­տաց­նէ:

4-Կ՛օգ­նէ նի­հար­նա­լու: Հա­ւա­նա­բար բո­լորս լսած ենք, որ պէտք է առա­ւօտ­եան գաղջ ջուր խմել նի­հար­նա­լու հա­մար: Տաք ջու­րը կը բարձ­րաց­նէ մարմ­նին ջեր­մաս­տի­ճա­նը,  ինչ որ կ՛արագաց­նէ նիւ­թա­փո­խա­նա­կու­թեան ըն­թաց­քը, որուն պատ­ճա­ռով մարմ­նին գոր­ծա­րան­նե­րը  յա­ւե­լեալ ջեր­մուժ կ՛այ­րեն:

5-Կը բա­րե­լա­ւէ ար­եան շր­ջա­նա­ռու­թիւնը, ճար­պե­րու եւ ջի­ղե­րու հա­մա­կար­գին յա­ռաջ բե­րած կու­տա­կում­նե­րը: Գաղջ ջու­րը կը մաք­րէ մարմ­նին գոր­ծա­րան­նե­րը այն­պի­սի թոյ­նե­րէ, որոնք կը շր­ջին մեր մարմ­նին մէջ եւ կը խան­գա­րեն ար­եան շր­ջա­ռու­թիւնը:

6-Կը կան­խէ վա­ղա­ժամ ծե­րու­թիւնը: Վա­ղա­ժամ ծե­րու­թիւնը մղ­ձա­ւանջ է կի­նե­րուն հա­մար, բայց բա­րե­բախ­տա­բար կա­րե­լի է կան­խել զայն տաք ջուր խմե­լով: Մարմ­նին մէջ թոյ­նե­րու եւ աւե­լորդ կու­տա­կում­նե­րու  գո­յու­թիւնը պատ­ճառ կը դառ­նայ անոր ծե­րու­թեան, բայց տաք ջու­րը կը նպաս­տէ այդ թոյ­նե­րու դուրս բեր­ման եւ մաշ­կը աւե­լի ճկուն կը դարձ­նէ` բջիջ­նե­րու վե­րա­կանգ­նու­մի գոր­ծըն­թա­ցին նպաս­տե­լով:

Սնն­դա­գէտ­ներ կը թե­լադ­րեն ամէն առա­ւօտ կիտ­րո­նով կամ առանց կիտ­րո­նի գաղջ ջուր խմել: Ջու­րը եռաց­նել, ձգել որ քիչ մը պա­ղի եւ ապա խմել:

Սեւան ԱզարիկեանՊարմաքսզեան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.