ՄԵՂՐԻՆ ԲՈՒԺԻՉ ՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

0

Մեղ­րը վէր­քի վրայ դնե­լով ու­նի հա­կա­բոր­բո­քա­յին ազ­դե­ցու­թիւն, կը բա­րե­լա­ւէ լիմ­ձա­յին հոս­քը, ձե­ւով մը վէր­քի լուա­ցում կատարելով, իսկ երբ խառն­ուի ձկան իւ­ղի հետ, որուն պա­րու­նա­կած A կեն­սա­նիւ­թի շնոր­հիւ, վէր­քը աւե­լի արագ կ՛ապա­քինի:

Տաք մեղ­րա­ջու­րը կ՛իջեց­նէ ստա­մոք­սա­հիւ­թի բարձր թթ­ուայ­նու­թիւնը եւ այդ նպա­տա­կով ան կ՛օգ­տա­գործ­ուի ստա­մոք­սա­բոր­բի եւ ստա­մոք­սի վէրքի բուժ­ման հա­մար, զայն պէտք է խմել ու­տե­լէ եր­կու-երեք ժամ առաջ:

Մեղ­րա­ջու­րը կը բարձ­րաց­նէ նա­եւ հե­մոկ­լո­պի­նի քա­նա­կը ար­եան մէջ, կը յա­գեց­նէ ծա­րա­ւը:

Կը հանգս­տաց­նէ ջղա­յին հա­մա­կար­գի գրգռ­ուած վի­ճա­կը, կը պար­գե­ւէ հան­գիստ քուն:

Տե­սո­ղա­կան հիւան­դու­թիւն­նե­րու ժա­մա­նակ մեղ­րը ու­նի դա­րե­րու խոր­քէն եկող կի­րա­ռու­թիւն-թար­թիչ­նե­րու հիւան­դու­թիւն­նե­րու ժա­մա­նակ աչ­քե­րը լուալ մեղ­րաջ­ուրով, թար­թիչ­նե­րու եզ­րին մեղր քսել, կամ դնել կո­պե­րուն մեղ­րաջ­ուրի թր­ջոց­ներ: Մեղ­րը կը բու­ժէ աչ­քի ցան­ցա­թա­ղան­թի հիւան­դու­թիւն­նե­րը իր թա­փան­ցե­լիու­թեան շնոր­հիւ բա­րե­լա­ւե­լով աչ­քի ար­եան շր­ջա­նա­ռու­թիւնը, իսկ լե­արդի մէջ անոր պա­րու­նա­կած քար­ոթի­նը կը վե­րած­ուի տե­սո­ղու­թեան հա­մար կա­րե­ւոր A կեն­սա­նիւ­թի:

Օր­կա­նիզ­մի դի­մադ­րո­ղա­կա­նու­թիւնը յատ­կա­պէս թո­քախ­տի ժա­մա­նակ, բարձ­րաց­նող դե­ղա­տոմս է 100 կրամ մեղ­րը, 100 կրամ կա­րա­գը, 100 կրամ խո­զի ճար­պը, 15 կրամ հալ­վէի հիւ­թը եւ 100 կրամ քա­քա­օն լաւ խառ­նել իրար, խմել տաք կա­թի հետ` օրը 2 ան­գամ:

Բե­րա­նի խո­ռո­չի սն­կա­յին հիւան­դու­թիւն­նե­րու, լին­տե­րու բոր­բո­քում­նե­րու ժա­մա­նակ, խիտ մեղ­րա­ջու­րը հնա­րա­ւո­ր չափով եր­կար պա­հել բե­րա­նին մէջ: Մեղ­րա­ջու­րով ողո­ղում­նե­րը կը կան­խեն նա­եւ ակ­ռա­նե­րու փտու­մը:

Յղիու­թեան սիրտ­խառ­նոց­նե­րը եւ փս­խում­նե­րը դադ­րեց­նե­լու հա­մար ու­տե­լէ կէս ժամ առաջ, մէկ թէ­յի դգալ մեղր ու­տել:

Երի­կա­մա­յին հիւան­դու­թիւն­նե­րու ժա­մա­նակ մեղ­րը օգ­տա­գոր­ծել կիտ­րո­նի, մա­սու­րի եւ այլ մր­գե­րու հիւ­թե­րու հետ:

Կրի­փի ժա­մա­նակ, քնա­նա­լէ առաջ ըն­դու­նիլ մէկ ճա­շի դգալ մեղր, սխ­տո­րի հա­ւա­սար քա­նա­կի հետ:

Ուժեղ հա­կա­բոր­բո­քիչ յատ­կու­թիւն ու­նի գետ­նախն­ձո­րի հիւ­թի եւ մեղ­րէն պատ­րաստ­ուած հա­մա­սեր քսու­կը:

2 դգալ երի­ցու­կի չոր­ցած ծա­ղիկ­նե­րու վրայ լեց­նել 2 գա­ւաթ ջուր, թո­րել քա­ռորդ ժամ, քա­մել եւ պա­ղե­լէ ետք, աւելց­նել 2 դգալ մեղր, դնել վնաս­ուած մոր­թի վրայ` թր­ջոց­նե­րու ձե­ւով:

Մեղ­րը կը բարձ­րաց­նէ սե­ռա­կան կա­րո­ղու­թիւնը, «մեղ­րա­միս» ար­տա­յայ­տու­թիւնը կապ­ուած է բուն մեղ­րի հետ: Անգլ­ի­ա­կան սո­վո­րութ­եամբ, հար­սա­նի­քէն ետք, 30 օր նո­րապ­սակ­ներ առա­տօ­րէն մեղր կ՛օգ­տա­գոր­ծէ­ին, աւելց­նե­լու հա­մար ոչ միայն սի­րոյ ոյ­ժը, այլ նա­եւ պտ­ղա­բե­րե­լու կա­րո­ղու­թիւնը:

Առ­տուն, անօ­թի, խմած մեղ­րա­ջու­րը կը մաք­րէ թո­քե­րը, մարմ­նէն կը հե­ռաց­նէ թոյ­նե­րը, կը բա­րե­լա­ւէ սե­ռա­յին կա­րո­ղու­թիւնը:

Մեղ­րը, պա­րու­նա­կած փրո­թէ­ի­նի շնոր­հիւ, օգ­տա­կար է երի­կա­մա­յին հիւան­դու­թիւն­նե­րու ժա­մա­նակ: Մէկ ճա­շի դգալ մեղր աւելց­նել կէս լիթր մա­սու­րի կամ մէկ գա­ւաթ բող­կի հիւ­թին եւ խմել:

Երի­կա­մուն­քի աւա­զի պա­րա­գա­յին, խոր­հուրդ կը տր­ուի օրա­կան խմել մէկ գա­ւաթ, ձի­թապ­տու­ղի ձէ­թի, կիտ­րո­նի հիւ­թի եւ մեղ­րի հա­ւա­սար քա­նա­կով խառ­նուր­դը:

Գեր­յոգ­նու­թեան եւ անք­նու­թեան պա­րա­գա­յին, խմել մէկ գա­ւաթ տաք ջուր, խառն­ուած 1-2 դգալ մեղ­րի եւ կէս կիտ­րո­նի հիւ­թի հետ:

Կո­կոր­դը ողո­ղել մեղ­րաջ­ուրով ամ­րաց­նե­լու հա­մար ակ­ռա­նե­րը եւ լին­տե­րը, վե­րաց­նե­լու նշա­գեղ­ձե­րու բոր­բո­քու­մը եւ բու­ժե­լու բե­րա­նի խո­ցե­րը:

Օր­կա­նիզ­մը թու­նա­ւոր նիւ­թե­րէ մաք­րե­լու հա­մար, 2 շա­բաթ, ամէն առ­տու թէ­յի հետ խմել 3 դգալ աղա­ցած կտա­ւա­տի, մէկ ճա­շի դգալ մեղ­րի եւ մէկ թէ­յի դգալ ձի­թա­իւ­ղի խառ­նուր­դը:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.