Մարզական՝ Դեկտեմբեր Ա./2017

0

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ  ՀՄԸՄԻ ՊԱՍՔԵԹԻ ԱՂՋԿԱՆՑ ԽՈՒՄԲԻ ԽԱՂՑՈՂ ԾՈՎԱԿ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԻ ՀԵՏ

Ծո­վակ Սար­գիս­եան ծնած է Հա­լէպ, 2001-ին: Յա­ճա­խած է Կր­թա­սի­րաց Սար­գիս Չէմ­պէրճ­եան Երկրորդա­կան վար­ժա­րան: Այժմ 12-րդ կար­գի աշա­կեր­տու­հի  է:

 

«Գան­ձա­սար»-Ինչ­պէ՞ս մուտք գոր­ծե­ցիք մար­զա­կան աշ­խարհ եւ ընտ­րե­ցիք պաս­քեթ­պո­լի մար­զա­ձե­ւը:

Ծո­վակ Սար­գիս­եան.- Հինգ տա­րե­կա­նէս հե­տե­ւե­ցայ թե­նի­սի մար­զա­ձե­ւին, ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քին սի­րե­ցի մար­զան­քը: Տա­րի­ներ ետք, ծնող­քիս քա­ջա­լե­րան­քով ան­դա­մակ­ցե­ցայ պաս­քեթի աղջ­կանց փոք­րե­րու խում­բե­րուն: Պաս­քեթ­պո­լի մէջ շատ արագ յա­ռա­ջա­ցայ: Այս մար­զա­ձե­ւը մեծ ժո­ղովր­դա­կա­նու­թիւն կը վա­յե­լէ եւ օգ­տա­կար մար­զանք է:

 

«Գ.»- Պաս­քեթի աղջ­կանց խում­բին հետ մաս կազ­մե­ցիք համաՀ­ՄԸՄական մար­զա­խա­ղե­րուն: Ի՞նչ կը փո­խան­ցէք այդ մաս­նակ­ցու­թեան մա­սին:

Ծ.Ս.- Ին­ծի հա­մար մեծ պա­տիւ էր ներ­կա­յաց­նել Հա­լէ­պի ՀՄԸՄ-ի պաս­քեթի աղջ­կանց խում­բը Հա­մաՀ­ՄԸՄ-ական մար­զա­խա­ղե­րուն: Այս առի­թով կ՛ու­զեմ շնոր­հա­կա­լու­թիւնս յայտ­նել ՀՄԸՄ-ի Հա­լէ­պի Մաս­նա­ճիւ­ղի Վար­չու­թեան ին­ծի այս առի­թը ըն­ծա­յե­լուն հա­մար: Հա­մաՀ­ՄԸՄ-ական մար­զա­խա­ղե­րուն մաս­նակ­ցու­թիւնս մեծ պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րու դէմ յան­դի­ման դրաւ զիս, որ­պէս­զի կա­րե­նամ լա­ւա­գոյնս տալ: Լաւ փոր­ձա­ռու­թիւն էր ին­ծի հա­մար: Կ՛ու­զեմ այս առի­թով շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նել խում­բի մար­զիչ Հրաչ Պզ­տիկ­եա­նին, որ ոչ մէկ ճիգ կը խնա­յէ իր փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րը մե­զի փո­խան­ցե­լու հա­մար:

 

 «Գ.»- Այս տա­րեշրջա­նին մաս պի­տի կազ­մէք ՀՄԸՄի պաս­քեթի աղջ­կանց առա­ջին խում­բին: Այս մէ­կը ինչ­պի­սի՞պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րու դի­մաց կը դնէ ձեզ:

Ծ.Ս.- Ես պար­տա­ւոր եմ  ներ­կա­յաց­նել իմ լա­ւա­գոյնս,  որով­հե­տեւ տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին ՀՄԸՄ-ի աղջ­կանց խում­բը միշտ եղած է Սուր­իոյ լա­ւա­գոյն խում­բե­րէն մէ­կը, բայց երկ­րին ապ­րած պայ­ման­նե­րուն բե­րու­մով խում­բէն հե­ռա­ցան մեծ թիւով խաղ­ցող­ներ, ուս­տի մենք բո­լորս պար­տա­ւոր ենք գո­ցել այդ բա­ցը եւ ներ­կա­յաց­նել մեր լա­ւա­գոյ­նը` վե­րա­դարձ­նե­լու խում­բը իր փառ­քի օրե­րուն:

 

 «Գ.»- Ի՞նչ է Ձեր մար­զա­կան կեան­քին երա­զը:

Ծ.Ս.- Երազս է կրել Սուր­իոյ հա­ւա­քա­կա­նին տա­րա­զը:

 

«Գ.»- Որ­պէս եզ­րա­կա­ցու­թիւն ի՞նչ կ՛ու­զէք ըսել «Գան­ձա­սար»ի մար­զա­սէր ըն­թեր­ցող­նե­րուն:

Ծ.Ս.- Կ՛ու­զեմ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նել ծնող­քիս, որ միշտ քա­ջա­լե­րած է զիս եւ ներ­կայ եղած  իմ բո­լոր մր­ցում­նե­րուս: Շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նեմ նա­եւ ՀՄԸՄ-ի Հա­լէ­պի Մաս­նա­ճիւ­ղի Վար­չու­թեան, որ մօ­տէն կը հե­տե­ւի մեր բո­լոր քայ­լե­րուն, ապա կ՛ու­զեմ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նել «Գան­ձա­սար»ին, որ միշտ քա­ջա­լե­րած է մար­զիկ­նե­րը:

 

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թըտ Պի­տի Վա­ճա­ռէ Հէն­րիկ Մխի­թար­եա­նը

Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թըտի կի­սա­պաշտ­պան Հէն­րիկ Մխի­թար­եան կր­նայ վե­րա­դառ­նալ Գեր­ման­իոյ իր նախ­կին խումբին` Պո­րիս­իա Տորթ­մոնտ, որուն կազ­մին հետ հան­դէս եկաւ 2013 – 2016-ին: Անգլ­ի­ա­կան «The Times»ի հա­մա­ձայն, անգլ­ի­ա­կան ակում­բը դէմ չէ վա­ճա­ռե­լու Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի աւագ խաղ­ցո­ղը, որ­պէս­զի վե­րա­դարձ­նէ 2016-ին անոր փո­խադ­րու­թեան հա­մար վճար­ուած գու­մա­րին մէկ մա­սը: Եթէ Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թըտի դիր­քո­րո­շու­մը չփոխ­ուի Մխի­թար­եա­նի ապա­գա­յին հար­ցով, ապա Պո­րիս­ի­ան պի­տի դառ­նայ  28-ամ­եայ կի­սա­պաշտ­պա­նին ձեռք­բե­րե­լու գլ­խա­ւոր թեկ­նա­ծու­նե­րէն մէ­կը: Նա­խա­պէս Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թըտի գլ­խա­ւոր մար­զիչ Ժո­զէ Մո­րինիօ յայ­տա­րա­րեց, որ գոհ չէ վեր­ջին քա­նի մը մր­ցում­նե­րուն Մխի­թար­եա­նին ու­նե­ցած խա­ղար­կու­թե­նէն, այդ պատ­ճա­ռով Հէն­րիկ մաս չկազ­մեց  Զուի­ցեր­իոյ  Բա­զելի դէմ Չեմպի­ընզ լի­կա­յի­ եւ Նիու Քաս­լիի հետ Անգլ­իոյ առաջ­նու­թեան նա­խորդ 2 հան­դի­պում­նե­րուն: Նշենք, որ ըն­թա­ցիկ մրց­աշր­ջա­նին, Հէն­րիկ Մխի­թար­եան անգլ­ի­ա­կան խում­բին հետ մաս կազ­մած է 15 խա­ղի, նշանակած է  2 կո­լ եւ 5 կո­լա­յին փո­խան­ցու­մի հե­ղի­նակ:

Ման­ուէլ Պետ­րոս­եան Աշ­խար­հի Փո­խախոյ­եան

Իտալ­իոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած մին­չեւ 20 տա­րե­կան­նե­րու տղոց եւ աղջ­կանց ճատ­րա­կի աշ­խար­հի ախոյ­եա­նա­կան մր­ցում­նե­րը հա­սան աւար­տին: Տղոց մր­ցում­նե­րուն Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող Ման­ուէլ Պետ­րոս­եան գրա­ւեց աղիւ­սա­կին երկ­րորդ դիր­քը եւ դար­ձաւ փո­խա­խոյ­եան: Աղիւ­սա­կին առա­ջին եռ­եա­կին մաս կազ­մե­ցին նոր­վէկ­ի­ա­ցի Թա­րի Ար­ի­ան եւ հն­դիկ Արա­ւին Չի­րամ­պա­րամ: Երեք մար­զիկ­ներն ալ ապա­հո­վե­ցին 8,5 կէտ,  վեր­ջա­ւո­րու­թեան սա­կայն  աղիւ­սա­կին առաջ­նու­թիւնը վա­յե­լեց Ար­ի­ան: Հա­յաս­տան ներ­կա­յաց­նող Հայկ Մար­տի­րոս­եան գրա­ւեց 16-րդ դիր­քը, իսկ Տիգ­րան Յա­րու­թիւն­եան 43-րդը:

Հա­յաս­տան Թիֆ­լի­սի Մէջ Տի­րա­ցաւ Երեք Տիտ­ղո­սի

Հա­յաս­տա­նի մար­զիկ­նե­րը Վրաս­տա­նի, Ատր­պէյ­ճա­նի, Թուրք­իոյ եւ Իրա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ մաս­նակ­ցե­ցան Թիֆ­լի­սի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած քա­րա­թէի մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շար­քին:

Մար­տա­կան Քա­րա­թէի Ազ­գա­յին Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նա­դիր նա­խա­գահ եւ գլ­խա­ւոր մար­զիչ Վլա­տի­միր Խա­չատր­եա­նի ղե­կա­վա­րութ­եամբ, հայ մար­զիկ­նե­րէն Թիֆ­լի­սի մէջ տիտ­ղո­սա­կիր դար­ձան Ար­մէն եւ Սամ­ուէլ Օհան­եան­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ Վա­լե­րի Աղայ­եան, իսկ Էդ­ուարդ Սար­գիս­եան գրա­ւեց երկ­րորդ դիր­քը:

Ար­մէն Օհան­եան մր­ցա­շար­քին ըն­թաց­քին յաղ­թա­նակ մը ար­ձա­նագ­րեց նա­եւ ատր­պէյ­ճան­ցի իր մր­ցա­կի­ցին դէմ:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.