Ինչպէ՞ս Դիմաւորել 2018-ի Ամանորը

0

Ի՞նչ Հագ­ուիլ Նոր Տար­ուան Գի­շե­րը

Նոր Տա­րին կը մօ­տե­նայ ար­դէն, ուս­տի ժա­մա­նակն է որո­շե­լու, թէ ի՛նչ հա­գուս­տով պէտք է դի­մա­ւո­րել Ամա­նո­րը:

Տար­ուան տի­րա­կա­լը` չի­նա­կան աստ­ղա­գու­շա­կին հա­մա­ձայն, դե­ղին շունն է: Տա­րին պի­տի յատ­կանշ­ուի կա­յու­նու­թեամբ: Տան յար­դար­ման հա­մար կը թե­լադր­ուի օգ­տա­գոր­ծել աւան­դա­կան բո­լոր զար­դա­րանք­նե­րը` տօ­նա­ծառ, լոյ­սեր, պսակ­ներ, գու­նա­ւոր ծած­կոց­ներ եւ այլն, իսկ Նոր Տա­րին նա­խընտ­րե­լի է դի­մա­ւո­րել ըն­կե­րա­յին կամ ըն­տա­նե­կան ջերմ մի­ջա­վայ­րի մէջ:  Տա­րին դի­մա­ւո­րե­լու հա­մար ձե­ւա­գէտ­ներ եւս, նո­րաձեւու­թեան տե­սան­կիւ­նէ, իրենց կա­նոն­նե­րը կը թե­լադ­րեն:

2018-ը դի­մա­ւո­րե­լու հա­մար անոնք կը թե­լադ­րեն ընտ­րել դե­ղին, կար­միր կամ ոս­կե­գոյն զգեստ­նե­րը: Եթէ կը ծրագ­րէք Ամա­նո­րը դի­մա­ւո­րել տան մէջ, ընտ­րե­ցէք յար­մա­րա­ւէտ բրդ­եայ գա­զակ, հան­գիստ ու լայն զգեստ­ներ` ջեր­մու­թիւն պար­գե­ւե­լու ձեր շուր­ջին­նե­րուն եւս:

Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Ամա­նո­րը դի­մա­ւո­րե­լու հա­մար ձե­ւա­գէտ­նե­րու կարգ մը առա­ջարկ­նե­րը.

Դե­ղին  հա­գուստ

Դե­ղին շան տա­րին դի­մա­ւո­րե­լու հա­մար նա­խընտ­րե­լի են դե­ղի­նի բո­լոր երանգ­նե­րը օգ­տա­գոր­ծել` զայն մի­ա­ձու­լե­լով սր­ճա­գոյ­նին հետ: Տղա­մար­դիկ կր­նան մուգ դե­ղին կամ աւա­զա­գոյն փող­կապ կրել:

Ոս­կե­գոյն փայլք ու­նե­ցող հա­գուստ

Փայլփ­լուն կտոր­նե­րը եւ յատ­կա­պէս ոս­կե­գոյն փայլք ու­նե­ցող­նե­րը, հի­ա­նա­լի ընտ­րու­թիւն կը հա­մար­ուին դե­ղին շան տա­րին դի­մա­ւո­րե­լու հա­մար:

Թաւշ­եայ  հա­գուստ

2018-ին տի­րող կեր­պաս­նե­րը թաւշ­եայ կեր­պաս­ներն են: Ընտ­րե­ցէք թա­ւիշ կեր­պա­սով պարզ, ոչ զար­դա­րուն հա­գուստ­ներ:

 

Ինչ­պէ՞ս Զար­դա­րել 2018-ի Տօ­նա­ծա­ռը

Ինչ­պէս յի­շե­ցինք, 2018-ը դե­ղին շան տա­րի է: Տօ­նա­ծա­ռե­րու զար­դա­րան­քի գոյ­նե­րուն գե­րակըշ­ռող բա­ժի­նը եւս կը գրա­ւեն դե­ղին, ոս­կե­գոյն գոյ­նե­րը եւ աւա­զի երանգ­նե­րը: Կա­րե­լի է տօ­նա­ծա­ռը զար­դա­րել ձեր իսկ պատ­րաս­տած զար­դե­րով` օգ­տա­գոր­ծե­լով չիր, կաս­իա­յի փայ­տիկ­ներ, գու­նա­ւոր թուղ­թեր եւ այլն: Տօ­նա­ծա­ռին վրայ ոմանք ան­պայ­ման կը տե­ղադ­րեն շու­նը խորհր­դան­շող որե­ւէ զար­դա­րանք: Էա­կա­նը, սա­կայն, Նոր Տա­րին  բարձր տրա­մադ­րու­թեամբ դի­մա­ւո­րելն է:

 

Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք ձե­ռա­յին աշ­խա­տանք­նե­րով եւ տան իրե­րով, ու­նե­լի­նե­րով պատ­րաստ­ուած Ամա­նո­րի զար­դա­րանք­ներ, զոր կա­րե­լի է դիւ­րու­թեամբ պատ­րաս­տել:

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.