6 ԽՈՐՀՈՒՐԴ` ՏՕՆԱԿԱՆ ՕՐԵՐՈՒՆ ՉԳԻՐՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

0

6 ԽՈՐՀՈՒՐԴ` ՏՕՆԱԿԱՆ ՕՐԵՐՈՒՆ ՉԳԻՐՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Տօ­նա­կան այս օրե­րէն ետք գիր­նա­լը ան­խու­սա­փե­լի է: Ահա թէ ի՛նչ կը թե­լադ­րեն մաս­նա­գէտ սնն­դա­գէտ­նե­րը` այս ան­պա­տե­հու­թե­նէն խու­սա­փե­լու հա­մար:

Մար­զա՛նք ըրէք: Պայ­ման չէ մար­զաս­րահ եր­թալ, կը բա­ւէ, որ տօ­նե­րու նա­խօր­եա­կին եւ անոնց յա­ջոր­դող օրե­րուն օրա­կան մէկ ժամ քա­լէք:

Ջուր խմե­ցէք:  Որ­քան ջուր խմէք, այն­քան ձեր մարմ­նէն դուրս կը քշէք թու­նա­ւոր նիւ­թե­րը, իսկ տօ­նա­կան ճոխ կե­րա­կուր­նե­րէն ետք այս գոր­ծըն­թա­ցը կրկ­նա­կի անհ­րա­ժեշտ է:

Խու­սա­փե­ցէ՛ք աղի կամ քաղցր կրկ­նե­փուկ­նե­րէն, որոնք որ­պէս ախոր­ժա­բեր­ներ կը հրամց­ուին խմիչ­քի կող­քին` նախ­քան ընթ­րի­քի մա­տու­ցու­մը: Անոնց փո­խա­րէն` նա­խա­պա­տուու­թիւնը տուէք կտրտ­ուած, թարմ բան­ջա­րե­ղէն­նե­րուն (պրո­քո­լի, ստեպ­ղին, թարմ պղ­պեղ, վա­րունգ…):

Դան­դա՛ղ կե­րէք եւ եր­կա՛ր ծա­մե­ցէք: Ձեր ու­ղե­ղին ժա­մա­նակ տուէ՛ք, որ­պէս­զի ար­ձա­նագ­րէ, որ ստա­մոք­սը լե­ցուն եւ կուշտ է:

Հրա­ժա­րե­ցէ՛ք ուիսքի­էն եւ վոտ­քա­յէն, որոնց ալ­քո­լի տո­կո­սը շատ աւե­լի բարձր է, քան` փրփ­րա­գինի­ին (շամ­փան­իա) եւ գինի­ի­նը: Վեր­ջին­նե­րուն պա­րա­գա­յին եր­կու­քա­կան բա­ժա­կով բա­ւա­րար­ուե­ցէք:

Թե­թեւ բան մը կե­րէք: Եթէ ուշ ընթ­րի­քի պի­տի նս­տիք, նա­խընտ­րե­լի է ձեր ստա­մոք­սը պա­րապ չձ­գէք եւ թե­թեւ բան մը ու­տէք, ինչ­պէս` խն­ձոր մը, խա­շած հաւ­կիթ մը եւ կամ պզ­տիկ պնակ մը մա­ծուն:

 

ՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ` ԸՆՏՐԵՑԷ՛Ք ՏՕՆԱԾԱՌԵՐԷՆ ՄԷԿԸ ԵՒ ՃՇԴԵՑԷ՛Ք ՁԵՐ ԲՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ

  1. Դուք, ընդ­հան­րա­պէս, մար­դոց կեան­քին մէջ արե­ւի լոյ­սին կը նմա­նիք: Ձեր ժպի­տը եր­ջան­կու­թիւն կը բե­րէ անոնց, որոնք ճնշ­ուած կը զգան: Դուք կր­նաք նոյ­նիսկ չի­մա­նալ այդ մա­սին, սա­կայն որոշ մար­դիկ իս­կա­պէս կը հպար­տա­նան ձեզ­մով: Ձեզ շր­ջա­պա­տող բո­լոր ան­ձե­րը կը գնա­հա­տեն ձեր դրա­կան նե­րու­ժը, որ­մով կը լեց­նէք անոնց կեան­քը:
  2. Դուք այն­պի­սի անձ­նա­ւո­րու­թիւն մըն էք, որ ամե­նա­կա­րե­ւոր պա­հե­րուն գի­տէք չա­րի­քին բա­րու­թեամբ պա­տաս­խա­նել: Միշտ կը զգաք, թէ ե՞րբ եւ որո՞ւ օգ­նու­թեան պէտք է հաս­նիք: Բա­րութ­եան փոք­րիկ դր­սե­ւո­րում­նե­րը ձե­զի բնա­կան կը թուին եւ դուք եր­բեք չէք խնդ­րեր որ ձե­զի երախ­տա­պարտ ըլ­լան: Շահ չէք փնտ­ռեր: Դուք սէր կը տա­ծէք ձեր շր­ջա­պա­տին հան­դէպ:
  3. Դուք գաղտ­նա­պահ անձ մըն էք: Մար­դիկ կը վս­տա­հին ձե­զի եւ դուք եր­բեք չէք շա­հա­գոր­ծեր անոնց վս­տա­հու­թիւնը: Գի­տէք ձեր ըն­կեր­նե­րուն եւ ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րուն փա­փաք­ներն ու երա­զանք­նե­րը:
  4. Դուք խինդ ու ծի­ծաղ կը բե­րէք, ուր որ գտն­ուիք: Ձեր ծի­ծա­ղը կ՛օգ­նէ, որ շր­ջա­պա­տը լու­ծէ իր խն­դիր­նե­րը եւ վա­յե­լէ կեան­քը: Մար­դիկ կը սի­րեն ձեր կող­քին ըլ­լալ:
  5. Դուք միշտ մար­դոց կու տաք լա­ւա­գոյն նուէր­նե­րը: Մար­դիկ միշտ բարձ­րօ­րէն կը գնա­հա­տեն ձեր բա­րի կա­մե­ցո­ղու­թիւնը:
  6. Դուք լաւ գի­տէք եւ կը յի­շէք ձեր ըն­կեր­նե­րուն եւ ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րուն մա­սին ամե­նապըզ­տիկ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը: Կը յի­շէք անոնց տա­րե­դար­ձը, սի­րած ու­տե­լի­քը, անոնց ըն­տա­նի կեն­դա­նի­նե­րուն անուն­նե­րը եւ այլն: Ահա թէ ին­չո՛ւ սիր­ուած ու գնա­հատ­ուած անձ մըն էք:
  7. Դուք հի­աս­քանչ խա­ղա­ղա­րար էք: Երբ եր­կու ըն­կեր­ներ կը վի­ճին, անոնք կը դի­մեն ձե­զի, որ­պէս­զի վի­ճա­բա­նու­թեան լա­ւա­գոյն լու­ծու­մը գտ­նեն: Դուք դիւ­րաւ կը հասկ­նաք եր­կու­քին: Նա­եւ կ՛օգ­նէք եր­կու կող­մե­րուն, որ հասկ­նան զի­րար: Ձեր ըն­կե­րա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը միշտ դրա­կան են ձեր խա­ղա­ղա­րար բնա­ւո­րու­թեան շնոր­հիւ:
  8. Դուք լաւ հա­ղոր­դակ­ցող էք: Ձեր նա­մակ­ներն ու գրա­ռում­նե­րը այ­լոց ու­րա­խու­թիւն կը պատ­ճա­ռէ: Մար­դիկ կը սի­րեն կար­դալ ձեր նա­մակ­նե­րը:

Շաղիկ Սրուրեան

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.