Մարզական՝ Յունուար Ա./2018

0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ

Հեն­րիկ Մխի­թար­եան Դարձ­եալ Ընտր­ուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Լա­ւա­գոյն Ֆութ­պո­լիստ

Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի եւ անգլ­ի­ա­կան Ման­չես­թըր Իւ­նայ­թը­տի կի­սա­պաշտ­պան Հեն­րիկ Մխի­թար­եան իր մար­զա­կան կեան­քի ըն­թաց­քին 8-րդ ան­գամ եւ յա­ջոր­դա­բար 7-րդ տա­րին ըլ­լա­լով ընտր­ուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի լա­ւա­գոյն ֆութ­պո­լիստ: Ընտ­րու­թեան մաս­նա­կից 39 քու­է­ար­կող­նե­րէն 38-ը Մխի­թար­եա­նի անու­նը յի­շե­ցին որ­պէս առա­ջին դիր­քին վրայ յայտն­ուած մար­զիկ, որ ապա­հո­ված էր 190 կէտ: Մխի­թար­եա­նին յա­ջոր­դեց Հա­յաս­տա­նի Ֆութ­պո­լի Ազ­գա­յին Հա­ւա­քա­կա­նի ֆութ­պո­լիստ, մա­կե­դո­նա­կան Վար­տա­րի յա­ռա­ջա­պահ Տիգ­րան Բար­սեղ­եան: Աղիւ­սա­կին եր­րորդ դիր­քը գրա­ւեց Հա­յաս­տա­նի Ֆութ­պո­լի Ազ­գա­յին Հա­ւա­քա­կա­նի եւ Ու­րա­լի պաշտ­պա­նո­ղա­կան խա­ղա­ցող Վա­րազ­դատ Հա­րոյ­եան: Աւելց­նենք, որ Հա­յաս­տա­նի Ֆութ­պո­լի Դաշ­նակ­ցու­թիւնը այս տա­րի չկա­տա­րեց տար­ուան լա­ւա­գոյն մար­զի­չի ընտ­րու­թիւն:  Յի­շենք նա­եւ, որ Մխի­թար­եան Իւ­նայ­թը­տի հետ այս տա­րի դար­ձաւ «Իւ­րո­փա լիկ»ի եւ Անգլ­իոյ ֆութ­պո­լի լի­կա­յի մր­ցա­շար­քե­րու բա­ժա­կա­կիր, ինչ­պէս նա­եւ ընդգրկ­ուե­ցաւ «Իւ­րո­փա լիկ»ի նա­խորդ տա­րեշր­ջա­նի խորհր­դան­շա­կան հա­ւա­քա­կա­նին մէջ: Վեր­ջին շր­ջա­նին ան խում­բի մար­զիչ Մո­րին­իո­յի հետ հար­ցեր կը դի­մագ­րա­ւէ: Այս պատ­ճա­ռով ալ մեծ հա­ւա­նա­կա­նու­թիւն կայ, որ Մխի­թար­եան լքէ Ման­չես­թը­րի կազ­մը: Հայ ֆութ­պո­լիս­տին հետ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու մէջ են իտա­լա­կան Ին­թէ­րը եւ անգլ­ի­ա­կան Ար­սէ­նա­լը:

Հա­յաս­տա­նի Ֆութ­պո­լի Հա­ւա­քա­կա­նը Գրա­ւեց 90-րդ Դիր­քը

ՖԻ­ՖԱ-ի հրա­պա­րա­կած 2017 տար­ուան վերջ­նա­կան դա­սա­ւոր­ման մէջ, Հա­յաս­տա­նի Ֆութ­պո­լի Հա­ւա­քա­կա­նը, մնա­լով նա­խորդ ամիս իր գրա­ւած դիր­քին վրայ, տա­րին աւար­տեց 90-րդ դիր­քին վրայ` ապա­հո­վե­լով 383 վար­կան­շա­յին կէտ: Դեկ­տեմ­բեր ամս­ուան դա­սա­ւոր­ման մէջ, Աշ­խար­հի գոր­ծող ախոյ­եան Գեր­ման­ի­ան մնաց առա­ջին դիր­քի վրայ, որուն յա­ջոր­դեց Պրա­զիլ, ապա` Եւ­րո­պա­յի ախոյ­եան Փոր­թու­կալ:

Եդ­ուարդ Վար­դան­եան Պար­տու­թիւն Կրեց

Մոսկ­ուա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ACB-ի պատ­մու­թեան մե­ծա­գոյն մր­ցա­շար­քը: Մր­ցա­շար­քի թե­թեւ կշիռք ու­նե­ցող­նե­րու կար­գին մր­ցա­կից դար­ձան հայ մար­զիկ Եդ­ուարդ Վար­դան­եա­նը եւ Ապ­տուլ-Ազիզ Ապ­տուլ­վա­հա­բո­վան, որոնք մր­ցե­ցան ախոյ­եա­նա­կան տիտ­ղո­սը ձեռք բե­րե­լու հա­մար: Զոյգ մար­զիկ­նե­րուն մի­ջեւ հան­դի­պու­մը ու­ժեղ էր: Անոնք նա­խա­պէս հան­դի­պած էին 2016-ի Մա­յի­սին, երբ առա­ջին ռաուն­տին թեք­նիք նա­քաու­թով Ապ­տուլ-Ազիզ Ապ­տուլ­վա­հա­բո­վա յաղ­թա­նակ տօ­նած էր: Վար­դան­եան մինչ այդ մր­ցա­մար­տը կա­տա­րած էր չորս մե­նա­մար­տե­րով ու յաղ­թած բո­լոր մար­տե­րուն: Ախոյ­եա­նա­կան մե­նա­մար­տը տե­ւեց հինգ ռաունտ եւ մր­ցա­վար­նե­րուն որո­շու­մով յաղ­թա­նա­կը շնորհ­ուե­ցաւ Ապ­տուլ Ազի­զին:

ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ

Ծա­նօ­թա­ցում Ռուս­իա 2018-ի Մաս­նա­կից Հա­ւա­քա­կան­նե­րու Պատ­մա­կա­նին «ԹԻՒ – 4» ՍԵՐՊ­ԻԱ

Սերպ­իոյ հա­ւա­քա­կա­նը նա­խա­պէս ճանչց­ուած էր Իւ­կոս­լավ­իա անու­նով: Այս անու­նով  ան 1998-ին իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րած էր հա­մաշ­խար­հա­յին ֆութ­պո­լի մր­ցում­նե­րուն: 2003-ին ան կոչ­ուե­ցաւ Սերպ­իա եւ նոյն տա­րին այդ անու­նով իր առա­ջին մի­ջազ­գա­յին մր­ցու­մը կա­տա­րեց Ատր­պէյ­ճա­նի հա­ւա­քա­կա­նին դէմ, որ աւար­տին հա­սաւ 2 – 2 հա­ւա­սար ար­դիւն­քով: Իւ­կոս­լավ­իոյ ֆութ­պո­լի դաշնակցութիւնը հիմն­ուած է 1919-ին. նոյն տա­րին ան ան­դա­մակ­ցած է Մի­ջազ­գա­յին Ֆութ­պո­լի Դաշ­նակ­ցու­թեան: Իր ամե­նա­բարձր ար­դիւն­քով յաղ­թա­նա­կը եղած է Ալ­ֆա­րօ կղզիի հա­ւա­քա­կա­նին հետ մր­ցու­մին աւար­տին, երբ յաղ­թած է 8 – 1 ար­դիւն­քով, իսկ ամե­նա­մեծ պար­տու­թիւնը կրած է Ար­ժան­թի­նի կազ­մէն` 6 – 0 ար­դիւն­քով: 2006-ին, ան իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րաւ հա­մաշ­խար­հա­յին մր­ցում­նե­րուն, բայց չյա­ջո­ղե­ցաւ փայ­լուն ար­դիւնք ար­ձա­նագ­րել: Հա­ւա­քա­կա­նին հիմ­նա­կան տա­րա­զին գոյ­նը կար­միրն է, իսկ փոխ­տա­րա­զին գոյ­նը` ճեր­մա­կը: Հա­ւա­քա­կա­նի մար­զիչն է Ռա­տու­վան Քո­րի­տի­չը:

Ռի­ա­լը Քլա­սի­քո­յէն Ետք Որո­շած Է Վա­ճա­ռել Պէն­զե­ման

Սպան­իոյ եւ աշ­խար­հի ախոյ­եան Ռի­ալ Մատ­րի­տի յար­ձա­կող Քա­րիմ Պէն­զե­ման հա­ւա­նա­բար  հե­ռա­նայ մատ­րիտ­եան կազ­մէն ձմեռ­նա­յին փո­խադ­րաշր­ջա­նի ըն­թաց­քին: «Don Balon»ի տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն հա­մա­ձայն, մատ­րիտ­եան ակում­բի ղե­կա­վա­րու­թիւնը նման որո­շում առած է «Պար­սե­լո­նա­յի» 0:3 հա­շիւով կրած պար­տու­թենէն ետք:

Պէն­զե­ման ըն­թա­ցիկ մր­ցաշր­ջա­նին Սպան­իոյ առաջ­նու­թեան մաս­նակ­ցած է 12 խա­ղով, նշա­նա­կած է միայն եր­կու կոլ եւ դար­ձած 3 կո­լի փո­խանց­ման հե­ղի­նակ: Որ­պէս Պէն­զե­մա­յին փո­խա­րի­նող` «Ռի­ա­լը» նկա­տի առած է Մաու­րօ Իկար­դի «Ին­թէր», Ալեք­սիս Սան­չե­սի «Ար­սե­նալ», Տի­մօ Վեր­նե­րի «Լայպ­ցիկ» եւ Ֆեո­տըր Սմո­լո­վի «Կրաս­նո­դար» թեկ­նա­ծու­թիւն­նե­րը:

Լեփ­րոն Ճէյմս Կր­նայ Տե­ղա­փոխ­ուիլ Հիւս­թըն

Ըստ «bleacherreport.com» կայ­քէ­ջին, «Հիւս­թը­նի» ղե­կա­վար­նե­րը կը պատ­րաստ­ուին այս ամ­րան ձեռք բե­րել «Կա­վա­լեր­սի» յա­ռա­ջա­տար Լեփ­րոն Ճէյմ­սը: Ամե­րի­կա­ցի պա­սեթպո­լիս­տի պայ­մա­նագ­րին ժամ­կէ­տը «Քլի­վե­լընդ Կա­վա­լեր­սի» հետ կ՛աւար­տի այս ամառ: Նման պա­րա­գա­յի «Հիւս­թըն» փա­փաք ու­նի Ճէյմ­սը ձեռք բե­րել ազատ խաղ­ցո­ղի կար­գա­վի­ճա­կով: Յի­շենք, որ մէկ շա­բաթ ետք Ճէյմս կը դառ­նայ 33 տա­րե­կան: Ճէյմս NBA-ի եռա­կի ախոյ­եան է եւ 4 ան­գամ դար­ձած է NBA-ի ամե­նա­թան­կար­ժէք պաս­քեթ­պո­լիս­տը:

Ռաֆ­ֆի Սիւ­լահ­եան

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.