ՈՒՍՈՒՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՂՋՈՒՆԵԼԻ ԾՐԱԳԻՐ

0

Սուրիոյ Կրթութեան Նախարարութիւնը  նախքան ուսումնական վերամուտը մշակեց ուսումնակրթական ամբողջական ծրագիր մը, որ կը ներառէր ուսումնառութեան ձեւերու, գնահատանիշերու ճշդումի փոփոխութիւն, դասագիրքերու վերահրատարակում:

Ա) Դասագիրքեր

Նախարարութիւնը վերջին տարիներուն քանի մը փուլերով բարեփոխեց ու վերահրատարակեց սուրիական վարժարաններու բոլոր կարգերուն դասագիրքերը: Նոր դասագիրքերը կը միտին աշակերտը դուրս բերել լոկ ընկալողի եւ անգիր սորվողի վիճակէն, բարձրացնել անոր ընկալումի մակարդակը, քննական դարձնել անոր մտածողութիւնը եւ զինք մղել յաւելեալ պրպտումի: Նման դասագիրքերով ուսուցիչին դերը եւս կը փոխուի:  Ան կը դառնայ ոչ միայն դասաւանդող, այլեւ աշակերտը գործնական աշխատանքի, պրպտումի, քննական մտածողութեան  մղող կրթական մշակ:  

Բ) Ուսումնառութիւն

Այս շրջագիծին մէջ նախարարութիւնը տարեսկիզբին հրապարակեց օրէնք մը՝ երկարաձգելով ուսումնական տարին, զայն դարձնելով 200 օր: Սա կարելիութիւն պիտի ընձեռէ ուսուցիչներուն եւ աշակերտներուն յաւելեալ պահեր ունենալու եւ տարուան ծրագիրը իր լրումին հասցնելու՝ առանց դասանիւթեր զեղջելու: Միւս կողմէ, դասապահերու թիւին յաւելումը կարելիութիւն պիտի ընձեռէ աշակերտին զանց ընելու անձնական ուսուցիչի դիմելու սովորութիւնը եւ բաւարարուելու դպրոցի երկարաձգուած դասապահերով, իսկ ուսուցիչին կարելիութիւն պիտի տայ աւելի երկար ժամանակ տրամադրելու դասանիւթի բացատրութեան, գործնական աշխատանքներուն, աշակերտներուն հետ զրոյցներուն:

Դրական երեւոյթ էր նաեւ այս տարեշրջանին նախարարութեան որոշումով ուսումնառութեան մէջ անձնական նախաձեռնութեան տրուած կարեւորութիւնը: Աշակերտը շաբթուան ընթացքին դասանիւթերուն շուրջ քանի մը գործնական աշխատանք կամ ուսումնասիրութիւն պիտի  պատրաստէ ու ներկայացնէ իր դասընկերներուն՝ օգտուելով համացանցի ծով կարելիութիւններէն, ներկայացնելով նաեւ նիւթին շուրջ իր անձնական կարծիքը: Այս ծրագիրը թէեւ որպէս սկիզբ աշակերտին ծանրաբեռնուածութիւնը կը կրկնապատկէ, սակայն տարիներու ընթացքին զինք այս աշխատելաձեւին վարժ դարձնելով, պրպտող, գիտելիքը գործնականի վերածող ու ծրագիրներու ներկայացման համարձակութիւն եւ փորձառութիւն ունեցող ուսանողի կը վերածէ:

Գ) Գնահատանիշեր

Եթէ նախորդ տարիներուն աշակերտին գնահատանիշը կը սահմանուէր գրաւոր քննութիւններուն արդիւնքով առաւելաբար, այս տարուընէ սկսեալ, համաձայն Կրթութեան Նախարարութեան որոշումին, գրաւոր քննութիւնները պիտի սահմանեն աշակերտին վերջնական գնահատանիշին 40 առ հարիւրը միայն, մնացեալը պիտի ճշդուի անոր դասարանային աշխատանքին,  անձնական նախաձեռնութիւններուն, խմբային աշխատանքի ունակութեան եւ բերանացի քննութիւններուն հիման վրայ:

Վարժարաններու տնօրէններուն կարծիքով, այս պարագային աշակերտը յաջողելու աւելի մեծ հաւանականութիւն կ՛ունենայ,  եթէ աշխոյժ ներկայութիւն դառնայ դպրոցէն ներս, նախաձեռնող ըլլայ ու գործնական ծրագիրներ ներկայացնէ զանազան դասանիւթերու շուրջ:

Աշխատանքի այս ձեւը խանդավառեց աշակերտները ու յաւելեալ գործի, պրպտումի, մրցակցութեան մղեց զանոնք:

Ուսումնակթական նոր ծրագիրը արդիւնաւէտ դարձնելու համար, սակայն, անհրաժեշտ է որ աշակերտ, ծնողք թէ  ուսուցիչ փոխեն իրենց մտայնութիւնը, որպէսզի կարելի ըլլայ յարմարիլ նոր չափանիշերուն, արդիական միջոցներուն եւ ձերբազատուիլ դասաւանդումի կամ գնահատումի դասական ձեւերէն: Անհրաժեշտ է նաեւ դասաւանդման միջոցներու բարելաւում, վարժարաններէն ներս համակարգիչներու օգտագործման ընդլայնում, ինչպէս նաեւ ուսուցիչներու վարժողական հետեւողական ծրագիրներու կազմակերպում, որպէսզի ուսուցչական մարդուժը եւս ամէն ճիգ ի գործ դնէ, դժուարութիւններու դէմ յանդիման չկանգնի եւ ձեռք ձգէ ուսումնակրթական նոր ծրագրի հեզասահ կիրարկման հմտութիւն:

Ողջունելի ծրագիր է սա, որ ժամանակի կը կարօտի բնականաբար մատչելի դառնալու ե՛ւ ուսուցիչին, ե՛ւ աշակերտին:

«Գ.»

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.